Délmagyarország, 1942. április (18. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-01 / 74. szám

Szerda ára 10 fiilír 1942. április 1. A Vill. Cft. 74. Sz. Havonta 2.30, negyedévre 7.20 P DÉLMAGYARORSZAG KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Az indiai kongresszus vitája a védelem feletti ellenőrzésről Német jelentés a keleti harctér tanulságairól — Pétain újból talál­kozik Lavallal — Pánamerikai és csendesóceán­­védelmi bizott­ságok tanácskozása Bár már egészen tisztázottnak látszott a balkáni helyzet, most mégis felmerülnek ú­jabb magyará­zatok különösen a bolgár-török kap­csolatokat illetően. Törökországban egyáltalában nincs aggodalom a bolgár határon álló bolgár csapatok létszáma miatt, jelenti kedden Ber­linből ífeydebreck, annál kevésbbé, mert a határon álló csapatok számát — mint már tegnap utaltunk rá —, lényegesen csökkentették. Ez a köz­lés a bolgár-török kapcsolatok tisz­tázása szempontjából kedvező érte­lemben fogható fel annál is inkább, mert a szófiai lapok cikkeket közöl­nek, amelyek a bolgár-török barát­ságot hangsúlyozzák. Ankarai hír szerint szerdán kezdődik a Papen elleni merénylet perének tárgya­lása. Mialatt a figyelem bizonyos mér­tékben Délkeletiurópára tick­elődik, addig újabban Londonban olyan fejteg&­ések is láttak napvilágot, amelyek lehetőnek tartják, hogy a tavaszi offenzíva esetleg nem is a keleti fronton kezdődne, hanem a német véderő megindulna Cyprus ellen, illetve a brit támaszponton át Közel-Kelet, közelebbről Szíria ellen. Ugyanekkor azt sem tartják Londonban lehetetlennek — közli az NST —, hogy esetleg Málta elleni inváziót is bekapcsolnak a tavaszi német tervekbe. Ugyanekkor Lon­donban a kommunisták tüntetéseket rendeznek, hogy alátámasszák Maj­­szky ismeretes követelését és a tün­­tetéseken a ,,második front“ megte­remtését követelik a legközelebbi időre. Lisszaboni jelentést közöl az NST, amely szerint a keddi ameri­kai rádió hosszasan beszámolt a Csendesóceáni haditanács üléséről és Pánamerika védelméről. A jelen­tés szerint­ Roosevelt elnök és Mar­shall tábornok az ülés után hos­­­szabb nyilatkozatot tettek. Roose­velt­ elnök kijelentette, hogy a szö­vetségesek csak akkor folytathatják sikeresen a­ háborút, ha teljes lesz ez egyetértés. A siker egyébként — folyatta a­ nyilatkozatát Roosevelt —a ha­jótér fokozásától, a hadi­anyag termelésétől és a világ külön­böző helyén állomásozó, vagy har­coló csapatok ellátásától függ. A hadianyagtermelés fokozására meg­feszített közös munkára van szük­­ség. A pánamerikai védelmi bizott­ság is most tartotta első ülését W­a­shingtonban és ezen részt vett Stim­­son hadügyminiszter, Knox tengeré­­sz­etügyi miniszter, Marsc­all tábor­nok, valamint a közép- és délame­­rikai államok kiküldöttei, India Indiában ezekben az órákban sors­döntő pillanatokat él át a brit kor­mány ismeretes javaslata. Mint előre­látható volt, üripps tervei nem ha­ladnak a legsimábban, egy zürichi je­lentés rámutat arra, hogy a hinduk és a mohamedánok között az ellentét még tovább élesedett. A hindu nem­zeti párt a hábom idejére magának követeli a teljes hatalmat, mert sze­rinte csak így garantálhatja, hogy In­dia teljes erővel részt vesz a hábom­ban. Nehru nem utasította el Cripps javaslatait, de módosításokat kívánt a hinduk javára. A helyzet annyira előrehaladt, hogy már várják a vég­rehajtó bizottság döntésének publi­kálását. Japán mindenesetre élénk propagandát fejt ki, hogy felvilágo­sítsa a hindukat és rávegye őket ar­ra, hogy kapcsolódjanak bele _ mint Tokióban írják — az új nagy kelet­­ázsiai tervbe. Mint a NST jelenti, Berlinben arra a kérdésre, hogy Bose, India nemzeti vezére, akit a brit, jelentés szerint, repü­lőgépszerencsétlenség ért, valóban halott-e, a Wilhelm­­strassén kijelentették, hogy Bose él és még a mai nap folyamán bizonyí­tékát adja annak, hogy életben van. , Távolkelet A burmai út középső szakasza mentén, valamint a Siltang folyó völ­gyében heves harcok folynak. A ja­pánok terve az, hogy elvágják a völgyben harcoló kínai erőket az Ir­­ravadi síkságon harcoló brit erőktől. Mindkét irányban szakadatlanul tarta­nak a harcok, helyenkint ember az ember ellen, mivel a britek mindent igyekeznek elkövetni, hogy védjék a burmai olajvidéket. Tungu körülzá­­rása után még nem érkeztek hírek azokról a japán erőkről, amelyeknek sikerült átkelni az Irravadi folyón. Új-Guineában mintha csökkent volna a harci tevékenység, bár Port Moresby változatlanul heves támadás középpontjában van. Egyes jelentések szerint a japánok mintegy hatvan ki­lométerre vannak északra a várostól. Más táviratok abban látják az újgui­­neai harcok hevességének engedését, hogy a napokban már jelentkezett az első trópusi eső, bár még hosszabb­­rövidebb ideig tart, amíg beáll a forró trópusi esős időszak. Igen nagy erőkkel újabb támadást indítottak a japánok a Fülöp-szigete­­ken még ellenálló amerikai és filippin erők ellen. Még folyamatban vannak azok a harcok, amelyek a luzoni Ba­­taan-félsziget ellen indultak. A har­cok egyre súlyosabb méreteket ölte­­nek, az amerikaiak azokban az állá­sokban próbálják folytatni az ellen­állást, amelyeket még Mac­Arthur tá­bornok rendezett be. Ugyancsak igen hevesen folytatódtak a légi támadások a manilai öbölben levő Corregidor szigeterőd ellen, a japán gépek éjjel­nappal szakadatlanul támadják az öbölt ellenőrző erődöt A keleti harcok ismét hidegebbre fordult az idő a keleti frontokon, állapították meg a német hadibeszámolók. Heyde­­brehk keddi berlini jelentése arról tud, hogy tegnap a középső szaka­szon rohamosan süllyedni kezdett a hőmérő és egyes helyeken ismét el­érte a mínusz 20 fokos fagyot. Az NST egyik jelentése taglalva a hely­zetet, rámutat arra, hogy a nagy ta­vaszi olvadás lezajlásáig előrelát­hatólag még 5—6 hét van hátra, de ugyanakkor azt sem tartják lehetet­lennek semleges körökben, hogy esetleg a német véderő már az ol­vadás előtt elindítja a nagy tavaszi offenzívát. Mindenesetre ebbe lát­szik belekapcsolódni a most folyó harcok, tekintet nélkül arra, hogy 5—6 hét előtt lepajlik-e a nagy olva­dás hulláma. A legutolsó napokban ismét kiújultak a heves harcok, de a szovjetnek most sem sikerült be­nyomni a német állásokat Igen ke­mény harcok alakultak ki az Ilmeti tótól északra, Novgorod körzetébe és délre, Sztaraja-Russza körzeté­ben. A középső szakasz több sáv­­­­ban ugyancsak kemény csatákban hárították el a németek az újab­ szovjet támadásokat nehéz terepvi­szonyok mellett. Élénk tevékenyég­­ észlelhető a Donee-vidéken is, a­ OKW ismét említi, hogy a kqg<i­ félszigeten most eredményesen há­rították el a nagyobb erőkkel meg­kísérelt újabb szovjet támadásokat. Az sem lehetetlen, hogy a negyedik hónapja folyó úgynevezett „elhasz­nálódási csatából“ egyenesen fog­­­ak átalakulni a hadműveletek e tavaszi offenzívába. Berlinből jelenti az NST, hogy a német megszállás alatt levő keleti te­rületeken a menekülő szovjet katona­ság elpusztított minden mezőgazdasá­gi gépet. A német véderő ezeket a gépeket helyreállította és például Uk­rajnában a traktorok hatvan százalé­ka készen áll a tavaszi munkára. A német katonaság rengeteg mezőgazda­sági gépet szállított Ukrajnába, az er­­dös vidékekre pedig huszonhatezer fa­­gázgenerátort visznek. Az első fa gáz­generátorok már meg is érkeztek. A Cripps tervére Nehru ellenjavaslatot készít Berlin. március 31. A Német­et jelenti: Az Exchange Telegraph je­lenti Új-Delhiből. Az angol javaslat elfogadásának kilátásai nem nagyon kedvezőek. Legfeljebb 50 százalékos elfogadás­ról lehet szó. A kongresszusi bizott­ság 12 tagja közül 7 ellene van a ja­vaslatnak és csak 5 van mellette. Gandhi egyik leghevesebb ellenzője Cripps javaslatainak. Nehru állító­lag hajlandó ellenjavaslatokat ten­ni. Remélik, hogy a helyzet kedden este tisztázódik. Az indiai sajtóban három áramlat állapítható meg. Az egyik elfogadja, a másik az elfoga­dás ellen van, a harmadik áramlat hívei azt hiszik, hogy bizonyos el­len­javaslatokkal segíteni lehetne a helyzeten. A fegyveres erő feletti rendelkezési jog nélkül — írják a la­pok — elképzelhetetlen a független­ség. Ebben rejlik a megegyezés leg­nagyobb nehézsége. (MTI) Vita India védelmének ellenőrzése körül Új Delhi, március 31. Az OFI je­­lenti: A kongresszusi bizottság ke­belében folyó tárgyalások úgy lát­szik, válságos szakaszukhoz értek. Cripps tervezetének utolsó pontja, amely India védelmének ellenőrzé­séről szól, olyan ellenzést okozott a bizottságban, hogy feltehető, hogy az egész brit javaslatot elvetik. Az hiszik, hogy a bizottságnak a védel­mi kérdésre vonatkozó véleményé kedden délután közölték CrippssztI Teljes egyetértés Új-Delhiben­ ­ Amszterdam, március 31. A Né­met TI jelenti. Mint a brit hírszol­gálat jelenti, a kongresszus végre­hajtó bizottságának elnöke a végre­hajtó bizottság három és félórás ülése után kijelentette, hogy a bi­­­zottságban a Cripps-féle javaslatok dolgában teljes az egyetértés. A bi­zottság minden szempontból a leg­behatóbban megtárgyalta a javasla­tokat és eljutott a­ döntés meghozá­sáig. (MTI)

Next