Délmagyarország, 1942. május (18. évfolyam, 98-122. szám)

1942-05-01 / 98. szám

pentch 1942. május I. aVIII. eil. 99. sz. ® ra­io Silier Unfonia 2.59. ncqueanne ut P KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP meg­ újabb egységekkel erősítik a földközitengeri amerikai flottát — Törökország újra kezdi a hajózást a Földközi- és az Égei-tengeren Dar­ion Pftrisoa érkezett . Ismét amerikai csapatok szálltak partra Északl­országban A nagy tavaszi, illetve korányán hadászati kezdeményezést az egész vonaton nagyszabású előkészülettbe vezetik be. Elsősorban minden intéz­kedés megtörténik az ottani terület­ek munkaerejének és ellátásának biztosí­tására. Berlinben újabb különleges rendelkezések jelentek meg, amelyek hivatva vannak biztosítani a rendel­kezésre álló munkaerőket és azok el­osztását. Az új rendelkezések igény­be veszik a hadifoglyok egy részét is o­t, ahol erre szükség van. Csütörtökön rendelkezés jelent meg a vasárnapi munkaszü­tet felfüggesztéséről.­­Mint K­cydebreck Berlinből jelenti, a kemény tél következtében előállott gazdasági károk következtében szükségessé­ vá­l, hogy egyes mezőgazdasági területeket újra vessenek be. Ennek érdekében je­lent meg a vasárnapi mezőgazdasági munkaszünet felfüggesztéséről szóló rendelet. Olaszországban hasonló szi­gorú intézkedések jelentek meg az el­látás zavartalanságának biztosítására. Mussolini beszélt erről a kérdésről a tartományi főnökök előtt, ezenkívül pedig a Popolo. <)• Italia ir arról, hogy az élelmiszerekkel való üzérkedés meggátlására megszigorították a bün­tetéseket. Londonból jelenti az NST: ameri­kai hadihajóknak a Földközi-tengeren való tartózkodásával kapcsolatban a Daily Telegraph washingtoni jelentése arról számol be, hogy rövidesen a Földközi-tengerre érkezik a nemrég elkészült »Washingtont és a North­ Ca­­rolina« csatahajó, valamint több cir­káló és más kisebb egység. Az NST jelenti Londonból, hogy az í­igol fővárosban nagy jelentőséget tu­lajdonítanak a török kormány elhatá­rozásának, amely szerint újból meg­indítják a török hajózást az Irgei- és a Földközi-tegeb­en. A török hajózást akkor szüntették be, amikor azt hit­ték, hogy a háború ezekre a tengerek­re is kiterjed, úgy látszik, hogy Tö­rökországban már nem hisznek ilyen fejleményekben. Az NST római jelentése szerint olasz hivatalos körökben hazug pro­pagandának minősítik azt a külföldi híresztelést, hogy az olasz kormány­ban átalakítások várhatók. Hazugság az is, amit Mussolininek a királlyá­ folytatott tanácskozásáról és a miniszté­­riumokban tervezett tisztogatásról hí­re szír­nek. A keleti olvadás­ tél közelebbről még nem jelöli meg ezeknek a harcoknak színterét. A szov­jet mindenáron annak látszatát igyek­szik kelteni, hogy a kezdeménye­zés a kezében van és még nem értek véget a éli hadjárat erőszakolt táma­dásai. Legutóbb középen és északon kísérleteztek helyenkint nagyobb táma­dásokkal, de a német elhárítás meg­akadályozta az eredményeket. Az I­­­men-tó körül igyekeznek most újabb tömegek­ feláldozásával ,támadást ke­resztülvinni. Délen úgy látszik, nem­sokára bekövetkezik az offenzíva be­vezetőjének ideje. Légi háború Egyelőre még hiányoznak azok a jelek, amelyekből arra lehetne követ­keztetni, hogy, közvetlenül küszöbön állnak a keleti fronton a nagyobb­­szabású harci események. A német csapatok az eredményes elhárító har­cokon kívül a sár és az áradások elle­­nére továbbra is több helyen támadó kezdeményezéseket hajtottak végre és mint a NTI jelenti, sikereit, elfoglalni egy fontos orosz hídfőállást. A jelen­Berlinből táviratozza az NST, hogy a német véderő főparancsnokság jelent­­tése szerint a legutóbbi napokban Mur­­manszk és Karélia fölött légiharcok­ban nagyszámú Hurricanp-gépet lőttek­ le. A le­lőtt ellenséges gépek száma olyan nagy, hogy­ katonai körökben is csodálkozást keltett. Rámutatnak ka­tonai körökben, hogy minden olyan lé­­giharcban, amelyben szovjet részről amerikai gyártmányú Hurricane-gépet vetnek be, ezeket a gépeket majdnem mind lelövik, a velük harcoló német vadászok közül pedig jóformán egy sem vész el. Ennek magyarázatát né­met részről abban látják, hogy a szov­jet pilóták nem tudnak megfelelően bánni az új típusú amerikai gépekkel. Amint Berlinből jelenti az NST,­­a­ Ro­stock ellen intézett legutóbbi angol légitámadás következtében 163 ember halt meg, ezek között 39 francia hadifogoly. Illetékes német helyről­­ han­gsúlyozzák, hogy a ros­­­tocki támadásról terjesztett angol hírek erősen túlzottak. Burma A japán csapatok a legutóbbi ered­ményes támadás után most három ol­dalról félkör alakban támadnak Man­dalay ellen. Az a két nap előtti Ste­­fanir jelentés egyelőre nem bizonyult valónak, hogy a japánok már birto­kukba vették volna Lashio városát, ellenben eljutottak a külvárosokig, ahol jelenleg véres harcok folynak. A japánok támadják a fontos Mandalay —Lasholo vasútvonalat, hogy ezzel megszerezzék a teljes ellenőrzést a burmai út fölött. A Lashjo elleni moz­dulatok miatt súlyos helyzetbe kerül­tek a­ Siílarng-völgy felső részén ellen­álló kínai csapatok, amelyeket most a bekerítés veszélye fenyeget. Erős tú­rás ellenállás ellenére sem sikerült a kínai állásokat megkerülni Taunggy­ől északra, itt a japánok nagyobb páncé­los kötelékeket alkalmaztak a döntés érdekében. A másik szakaszon Meik­­u­álánál tovább folynak a súlyos har­cok. Azzal, hogy az angolszászok min­­dent elkövetnek a volt burmai fővá­ros védelméért, azt akarják elérni, hogy elzárják az­ utat a japánok előtt India felé. Most már Mandalay köz­vetlenül bekerül a tűzvonalba. A MTI római jelentése szerint még nem erő­sítették meg azt a hírt, hogy az an­­gol-kínai parancsnokság Burmában ál­talános visszavonulást rendelt volna el. A keleti szakaszra nagyobb kínai tartalékokat rendeltek. Sanghajból jelenti az NST, hogy Clarence G­a­u­s­s, csungkingi ame­rikai nagykövet csütörtökön Új-Delhi­­ben megbeszélést folytatott Johnson ezredessel. Gauss és Johnson azokat a problémákat beszélték meg, amelyek a burmai út elvesztésével kapcsolat­ban felmerültek az amerikai segítség­nek a kínai hadsereghez való eljutta­tása tekintetében. A Fülöp-szigetek­ A Fülöp-szigetek egyes szigetein folytatódtak az egyes harci cselekmé­nye, így még folynak a harcok Minda­nao szigetén, ahol a japánok tegnap birtokba vették Cotabato városát. Cor­­regidor ellen folytatódtak a légi tá­madások és szünet nélkül tart a tüzér­ségi párviadal. Tokió összefoglaló jelentést adott ki a jávai hadműveletekről. A jelentés rámutat azokra a nehézségekre, ame­lyeket a japán­ csapatok legyőztek a sziget meghódításánál­ .Voltak a sike­res partraszállásnak veszélyes jelene­tei is, mondja a beszámoló, amikor a japán csapatszállító­­ hajókat egyetlen romboló védelmezte. A támadásnál négy japán hajót megrongáltak, illet­ve elsüllyesztettek, köztük azt a hajót is, amelyen Imanuro japán főparancs­nok tartózkodott vezérkarával. A tá­bornok kénytelen volt az ellenséges hajók és repülőgépek bombazáporában az olajjal elárasztott tengeren a part­ra úszni. Ez a jelenet is mutatja a ja­pán inváziós csapatok teljesítményei­nek értékét Beaverbrook Az NST londoni jelentése szerint Attlee helyettes miniszterelnök csü­törtökön az alsóház ülésén kijelentet­te, hogy semmiféle közösséget nem vállal Beaverbrook lorddal, aki jelen­leg Amerikában tartózkodik és egy ott elmondott beszédében második arc­vonal létesítését követelte Angliától. Bower konzervatív és Douglas munkáspárti képviselő ugyanis heve­sen kikeltek Beaverbrooknak emiatt a beszéde miatt, mert a beszéd kiszá­míthatatlan károkat okozhat Angliá­nak. Afflee azt is kijelentette: az an­gol kormány nem vállal felelősséget azért, amit Beaverbrook magánember­ként mond, ugyanis la lord nem -hivata­­los megbízatással tartózkodik Ameri­kában. Így a kormánynak nincs is reá befolyása. Attlee nyilatkozata po­­litikai körökben nagy feltűnést kel­tett, mert Beaverbrook útját és kivá­lását a kormányból­­ annak idején­ azzal indokolták meg, hogy fontos küldetést vállalt Amerikában. Dánnában rendkívü­l kritikussá vált az angol és kínai csapatok helyzete Burma súlyos helyzete Gmft április 30. A Német Ti je­lenti: Az Uniited Press jelenti Lon­donból. A burmai helyzet­ a legutóbbi 21 óra alatt olyan rohamosan rosszab­bodott, hogy most már a legtöbb katonai szakértő meggyőződése sze­rint, az egész burmai hadjárat rövi­desen a vége felé közeledik. A sajtó is kezdi előkészíteni a közönséget a rossz hírekre. A Daily Mail csütör­töki vezércikkében például ezeket írja: Burmából rossz hírek érkeznek. A helyzet rendkívül kritikus. Fel kell készülni arra, hogy teljesen el­­vesztjük Burmát. Ha a japánoknak sikerül Lash­iot megszállniuk, akkor nem­csak a burmai >útát tartják a kezükben, hanem beékelik magukat a brit és kínai csapatok közé, ami­nek Kína elszigetelése és az lehet a következménye, hogy a brit csa­patok kénytelenek lesznek visszavo­nulni az indiai határ felé. Burma, elvesztése a szövetségesek számár­a az óriási e­mberanyag elvesztését is jelentheti. Kína pedig kénytelen lesz lemondani a szövetségesek ha­dianyagszállításáról. (MTI) német hadijelentés Berlin, április 30. rancsnoksága közli: — A kelei arcvonal középső és északi szakaszán eredményes támadó- és rohamcsapatvállalkozásokat hajtot­tunk végre és sikeresen visszavertük az ellenség szórványos, gyengébb tá­madásait. Légi haderőnknek a szovjet vasúti berendezések és hátsó összekö­­tő vonalak ellen intézett támadá­ai következtében az ellenség érzékeny veszteségeket szenvedett gördülő ha­dianyagokban. A Lappföldön és a Mur­­mann-arcvonalon meghiúsítottuk a bolsevisták ismételt támadásait és sú­lyos, véres veszteségeket okoztunk a támadóknak. — Miszszkafrikában az erős homok­viharok miatt csak élénk kölcsönös felderítő tevékenység foly­t A véderő főpa­— A Földközi-tenger keleti részén egy ném­et tengeralattjáró a brit után­pótlási hajózásból elsüllyesztett egy vitorlás száll­ítóh­ajót. _ Tengeralattjáróink Északameri­ka keleti partjainál elsüllyesztettek hat ellenséges kereskedelmi hajót é­s ezer tonna űrtartalommal és torpedó­találattal megrongáltak egy további nagyobb hajót. — A német légihaderő tovább foly­­tatta megtorló támadásait Nagybri­­tannia ellen. Az április 30-ra virradó éjszaka harci repülőgép kötelékeink jó látási viszonyok közepette táma­dást intéztek Norwi­h városa ellen. A város központjában és ipari beren­dezéseiben nagykiterjedésű tüzeket és erős robbanásokat figyeltek meg. _ Ellenséges repülők légitámadást

Next