Délmagyarország, 1942. június (18. évfolyam, 123-145. szám)

1942-06-02 / 123. szám

K€(M Ara 10 filler 1942. lantos 2.. XVIII. €¥». 12* SZ. Havonta 2.50. neguedevre 2.201» Vask­eresztet kapott 150 hős «harkovi honvéd Abt Otto vezérőrnagynak a Vaskereszt I. osztályát adományozta Hitler — Budapesten összeült a magyar-német kültigrális vegyes­­bizottság — Elsüllyedt a Trinidad angol cirkáló — Lávai a némat nagykövettel tárgyalt Százmilliós német kölcsön Törökországnak Az egész európa-afrikai front a megélénkülés jegyét viseli magán. Tahruktól a­ Jeges-tengerig minde­nütt előreveti árnyékát a harma­dik döntő nyár. Afrikában még nem alakult ki teljesen a kép, de az bi­zonyos, hogy napok óta az egyik legnagyobb sivatagi páncélos csa­tát vívják. Mindkét oldalon hatal­mas erőket, vetnek harcba, hiszen a tét — egyre világosabban látszik — nemcsak Tobruk. Zürichből ma azt jelentették, hogy a páncélos csata tetőpontjára ért. A hadműveletnek annál nagyobb jelentősége van, mert a sivatagi hőség, amely az utolsó 48 órában fokozódott, a min­dent elborító vastag porfellegekkel egészen rendkívüli teljesítményeket követel. A csata egyik góca a siva­tag nyugati szélén egy háromszög, ez a támadás Tobruk felé irányul, a másik gócot Bir Hac­eim körül le­het felfedezni, itt Rommelnek sikerült utat vágnia a brit aknamezőkön, amivel jelentékenyen megrövidí­­tette az utánpótlási vonalat. Ber­linben még várnak a részletes jelen­tés kiadásával. A keleti offenzíva A német sa­jtó haditudósítók írá­sait közli a charkovi Csatáról, ahol a legnagyobb anyagháború játszó­dott le és ahol a szovjet rendkívüli veszteségeket szenvedett. Még nincs jelentés arról, hogy már megindult volna a küzdelem a Bonec-átjá­rókért. Ezzel szemben élénkség mu­tatkozik a középső és az északi fronton, ahol a német helyi akciók sikerrel jártak. Kiemeli az OKW a magyar kötelékek kitűnő teljesít­ményét, amelyek két hétig tartó harcokban megsemmisítettek a mö­göttes területeken erősebb bolse­vista orvlövész bandákat. A ném­et lapok ismételten hangsúlyozzák, hogy a főparancsnokság egyálta­lán nem befolyásoltatja magát a szovjet kísérleteitől, akkor indítja meg a nagy nyári támadást, ami­kor a legjobbnak tartja és ott, ahol nem is gondolja az ellenfél. Ber­linben nevetségesnek mondják a moszkvai propaganda jelen­­ eteket, amelyekkel szépíteni szeretnék a charkovi vereséget és kiemelik, hogy külföldi újságírók győződtek meg a nagy eharkovi csata eredmé­­­nyéről am­ely nem is lehet vitás. A légiháború Az OKW vasárnapi jelentése kö­zölte, hogy angol bombázók rémü­letkeltést szolgáló támadást intéz­tek Köln belvárosa ellen, robbanó- és gyújtóbombákkal nagy károkat okoztak a polgári lakosságnak, 44 támadó gépet lelőttek. A berlini Montag című­ lap megállapítja, hogy viszonylagos nyugalom után Churchill parancsára Köln ellen támadást inté­zett RAF, a britek újabb barbár bűnténye összefüg­gésben van a szovjet eharkovi ve­reségével. „Churchill bemutatót ren­dezett — írja lap — a második arc­­vonalból.“ A berlini lap cáfolja a Reuternek azt az állítását, hogy a támadásban óriási légi alakulatok vettek volna részt. A britek újabb bombatámadást intéztek Pária kül­városai ellen, a támadás főképpen az északnyugati ipari kerületek la­kosságát sújtotta. Egyetlen község­ben 200 lakóház pusztult el a bru­tális támadás nyomán. A német bombázók újabb hatásos tevékeny­séget fejtettek ki Anglia különböző részei felett. Délkelet-Angliában igen sok nehézbombát dobtak le, ugyanekkor légiriadó volt London­ban is. Támadást intéztek a Bristol­­csatornában, többek között Sout­hampton támaszpont ellen. A brit légierő megismételte berepülési kí­sérleteit a holland, belga és a fran­cia partvidékre, igen sok gépet le­lőttek, Prága Még nem sikerült, megtalálni a Heydrich protektorátusi helytartó ellen elkövetett merénylet tetteseit. Szombaton és vasárnap Prágában 50, Bi iiinben 12 kivégzés volt. Az NST jelentése szerint azért ítélték halálra ezeket az embereket, mert be nem jelentett egyéneket rejteget­tek lakásukon. Az ítéleteket azonnal végrehajtották. A vasárnapi kivég­zések között volt dr. Vanek, a föld­­m­ivelési minisztérium elnöki osztá­­lyának helyettes vezetője is. Az íté­let indokolása az, hogy ezek a sze­mélyek veszélyeztették a közrendet, a biztonságot és a munka folytatá­sát. A merénylet ügyében a legna­gyobb szigorral folytatják a nyo­mozást. Egy cseh rendőrtisztet és egy orvost akik nyomban a me­rénylet helyére siettek és első­segély­ben részesítették Heydrichet, a né­met hatóságok 10 ezer koronás juta­lomban részesítették. A cseh-morva kormány vasárnap rádiófelhívást adott ki, amelyben a Heydrich el­leni merényletért Benest és híveit terheli a felelősség,, Ports, Brüsszel Mint a Bud, Tud. jelenti, a francia­­országi­ megszálló parancsnokság köz­leményt adott ki, amely szerint május 27-én merényletet követtek el egy né­met katona­­ ellen. Ha tíz napon belü­l nem sikerül a merénylő megtalálása, akkor tíz egyént kivégeznek, további személyeket kényszermunkára külde­nek. Vasárnap hivatalos közleményt adtak arról a támadásról — jelenti az OFI-MTI —, amely Parisban a Rue­ de Seineben egy élelmiszerüzlet ellen történt. Rálőttek a rendőrökre és két rendőr meghalt, három megsebesült. A nyomozás során kiderült, hogy az ügy bolsevista eredetű. Az Opera közelé­ben ledöntötték VII. Edward angol ki­rály szobrát, azt hiszik, hogy tiltako­zásul történt a ledöntés az angol bom­­­batámadások ellen. Mint az NST je­lenti, a brüsszeli statáriális bíróság három belga kommunistát halálra ité­t, mert részt vettek egy SS-ember meg­gyilkolásában és megrongálták egy magasfeszültségű vezetéket. Az ítéle­teket azonnal végrehajtották. Távol kelet Ma kevesebb jelentés érkkzett a tá­­volkeleti eseményekről. Egy berlini NST-jelentés azt közli, hogy a kínaiak a Mekong-állásba vonultak vissza. Yü­­an­ tartomány­ban — mondja a jelen­tés — a kínai csapatoknak, amelyek­­nek sikerült elszakadni az ellenségtől, elérték a Mekong folyam közelében előre elkészített állásokat. A japánok nagyobb távolságban követik a vis­­­szavonuló kínaiakat, úgy látszik, rövid időn belül a második nagy csata ké­szül ezen a vidéken. A harcok nagy követelményeket rónak a csapatokra •— mondja a jelentés —, me­ t­nyra Yünanban, mind a keleti tartományok­­ban nem kedvező az időjárás a had­műveletek számára. Yiinanban jelen­leg nagy esőzések vannak, a folyamok, erősen m­egduzzadtak és nagy terüle­tek víz alá kerültek. A japánok azon­­­­ban tervszerűen folytatják az akciót. Magyar jelentés a honvédség sikeres harcairól A Magyar Távirati Iroda jelenti: Katonai körökből nyert értesülés sze­rint a charkivi csata befejezésével az arcvonalnak ezen a részén igen kedvező új helyzet ala­­­­kult ki. Az a hatalmas eredmény, amelyről a német hadijelentés részletesen beszá­molt, egyébiránt kellőképpen érzékel­teti a nagy győzelem arányait és an­nak roppant jelentőségét. A charkovi bekerítő csatában oly kiválóan harcnlt dunántúli kötelékek parancsnokának, Abt Ottó vezérőrnagynak a Német­­birodalom vezére és kancellár­ja, az I. osztályú német Vaske­resztet adományozta, amelyet ünnepi külsőségek között adtak át a kitüntetett magyar tábor­noknak. A charkovi csatában résztvett honvédkötelékek le­­génysége közül különben ez­­ideig mintegy 150 főt tüntettek ki a II. osztályú német Vaske­­reszttel. A magyar csapatoknak azon az arc­­vonalán, amelyre a eharkovi es­ita küzdelmei nem terjedtek ki, az ellen­ség meg-megujuló támadásokkal igye­kezett a bekerített szovjet erők felszá­molását késleltetni. Ezek a kísérletek azonban kudarcot vallottak, mert honvédőink minden támadást visszavertek. Egyik, zászlóaljnyi erővel vég­e­hajtott támadásuk már tüzérségünk tü­zelésében összeomlott. Az ellenséges csapatok másik támadása során 23 harckocsival kísérelték meg gyalogro­­hamuk előkészítését. Példásan működő páncélelhá­­rító fegyvereink a harckocsi­támadás első hullámában elő­re törő nyolc szovjet harckocsit a legrövidebb idő alatt kilőt­ték úgy, hogy az ellenséges páncélos kötelék többi jármű­vei meghátráltak és további előretörésükre már nem került sor. Az ellenség rendkívül súlyos vesz­teségeivel verték vissza ezek a csapa­taink azt a támadást is, amelyet a Szovjet ezrederejű kötelék bevetésével kísérelt meg. Bár az ellenség részé­ről a legutóbbi napokban csak szórvá­­nyos légitevékenység volt, légvédelmi ütegeinknek sike­rült hamm ellenséges repülő­­­gépet lelőniük. A vasárnap kiadott német hadije­­lentés kiemelte azt a sikert is, ame­lyet magyar kötelékek az arcvona­l mögött a­ szereiődött orvlö­­vészbandák megsemmisítésével­­ értek el. E jelentéshez magyar katonai részről a következő tájékoztatást fűzték: A szóban for­gó jelentéssel kapcsola­tosan olyan nagy kiterjedésű erdőte­­­r­ületről van szó, amelyet a téli hóna­pok közlekedési viszonyai között nem lehetett megközelíteni. Most, hogy n

Next