Délmagyarország, 1942. július (18. évfolyam, 146-172. szám)

1942-07-01 / 146. szám

Szerda 1942. július 1. XVII.,Cft. 146. H. am 10 Corooto 2.30, nem Mire mM KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP­ ­ Az elmúlt két nap alatt, arabé­­a elleni támadás közvetlenül küszö­b­­ * 1­1. I 1­­1_ ,, 1­1 . v­i­ nil lapok nem iszámolhattak be a há­ború eseményeiről, a hadihelyzet sokat változott. A helyzet alakulá­sa főleg Északafrikában Marsa-Matruh elfoglalásával ismét a tengelycsa­patok javáb­a dőlt eh de a ke­leti fronton Volchovnál is nagy győzelmet sirattak a német csapa­tok. Mindkért sikernek igen nagy jelentősége van a háború további alakulása szempontjából, de főleg Maria Matjru­h elfoglalása kelt nagy érdeklődést, mert ennek az erősség­nek német kézre kerülése megnyi­totta az utat Rommel előtt Alexand­ria felé és szinte a vezértáb­ornagy kezébe adta egész Egyiptom kul­csát. Berlini körökben az afrikai ked­vező hadijelentéseknél nem kisebb fontosságot tulajdonítanak a szov­jet frontról érkezett híreknek, ame­lyek ugyancsak a tengelyhatalmak sikereiről számolnak be az Ilmen­tótől egészen Szebasztopolig. A má­sodik szovjet rohamhadseregnek­­valamint az 52. és 59. szovjetorosz került a befagyott Volh­ovon át az Ilmen-tótól északra előretörve mély öblöt létesíteni a német elhárító arcvonalban. A német csapatok eze­ket az ellenséges hadseregeket előbbb elvágták mögöttes összeköttetéseik­től, majd mindjobban összeszorítot­­ták és vasárnap végre megsemmi­sítették. Ezzel meghiúsult az el­lenség nagyobbszabásu áttörési tá­madása a Volc­ovon át, amely tá­madás célja Leningrád tehermente­sítése volt és e támadásból az ellen­ség súlyos veresége lett. E kemény harcok legnagyobb terhe a gyalog­ságra és az ulánszokra­ hárult. Az ellenség véres veszteségei sokszoro­san felülmúlják a foglyok számát. Harsa Matruh Tovább tart az egyiptomi német előrenyomulás Rommel csapatai túljutottak Titkén • Szebasztopolnál fontos hadászati pontokat foglaltak el a németek Temgelyellenes amerikai konferencia Washingtonban bön áll Berlinből jelenti az NST, hogy Virginio Gaydának az egyiptomi kérdéssel foglalkozó cikke élénk he­lyesléssel találkozott a birodalmi fővárosban. A Wilhelmstrassen ki­emelik,, hogy Gayda jelszava: „Egyiptom az egyiptomiaké“ teljes méltánylásra talált német politikai körökben. Megjegyzik ezzel kapcso­latban, hogy az egyiptomi belpo­litikai helyzet Anglia hátrányára éle­ződött ki. Keleti front Angli­a Az angol munkáspárt parlamenti csoportja — amint ugyancsak az NST jelenti Londonból — beható tanácsko­zás után elhatározta, hogy nem kö­vetd vizsgálatot a líbiai események miatt. Ez a határozat egyben eldön­tö­tte a Milne-féle bizalmatlansági in­dítvány sorsát is. Berlinből jelenti az NST, hogy a birodalmi főváros politikai körei­ben igen tartózkodó álláspontra he­lyezkednek az angol belpolitikai helyzettel szemben. Az alsóház kü­szöbön álló vitája előtt az angol ve­zető politikusok azon fáradoznak, hogy kedvező légkört teremtsenek Churchillnek, annak ellenére, hogy érezhetően csökken a bizalom Chur­chill személye iránt. Londonból jelenti az ISIST, hogy Edward altábornoay, a­ kanadai lé­gierő főparancsnoka kijelentette, hogy az Angliában állomásozó kanadai lé­gialakulatok számát 50 százalékkal emelik. Ez az intézkedés közvetlen következménye azoknak a határozatok­nak, amelyeket az ottawai légügyi konferencia hozott. Olaszország Rómából jelenti az NST, hogy a közellátási és ármegállapító bizottság a Duce elnökletével ülést tartott és a húsfejadagok leszállítását határozta el. A határozat szerint az idén már­ciusban felemelt fejadagokat ismét a régi mennyiségre szállítják le. Az új határozat szerint heti 10 deka lesz is­mét egy személy fejadagja. Ezzel szem­ben növelik a burgonyafejadagokat. Ebből már júniusban 5.6 Jul$ jJJírt minden lakosnak,­­ v­a ^ Ausztrália Amint Sanghajból jelenti az NST melbournei távirat szerint Curtin ausztráliai miniszterelnök kedden beszédet intézett Ausztrália lakos­ságához és óva intette őket, hogy túlságosan derűlátóan ítéljék meg az ausztráliai földrész helyzetét. Kijelentette a miniszterelnök, hogy Ausztrália felszerelésileg és kato­nailag pillanatnyilag nincs abban a helyzetben, hogy eredményesen szállhasson szembe egy esetleges invázióval. Amerikai konferencia Az NST washingtoni jelentés­e szerint az Egyesült­ Államok fővá­rosában kedden amerikai konferen­cia kezdődött 21 amerikai köztársa­ság képviselőinek részvételével. A konferencia a tengelyhatalmakkal pénzügyi és gazdaság­i megszakításáról ta­valy összes kapcsolatok­nácskozott Hitler főhadiszállása és az olasz főhadiszállás június 29-én kü­lönje­­lentésekben adta, tud­túl, hogy a tengely csaptai hétfőn délelőtt ro­hammal bevették a mélyen tago­ hadseregnek ez év februárjában sí­zott védelmi művekkel és akname­zőkkel megerősített Maria Matruh­­ várát, amelyet az ellenség szívósan védelmezett. Az olasz különjelentés szerint hatezer brit katona esett fogságba. A vár előtt a tengely­­csapatok 36 csatakocsit lőttek szét, igen sok ágyút és gépkocsit pusz­títottak el. Légiharcokban 17 brit repülőgépet lőttek le. Marsa Matruh nagy jelentőségét kedvező fekvésén kívül — nagy ki­­terjedésü természetes kikötője van — az adja meg, hogy itt van az Alexandria felé vezető pratvidéki vasútnak első nagy állomása s a város egyúttal kiinduló pontja a Kiva-oázis felé vezető nagy sivatagi útnak, valamint több más délkeletre vezető karavánútnak. Repülőtere és vízműtelepe még fokozza jelentősé­gét. Elvesztése azért súlyos az an­golokra, mert Marsa Matruhhal el­­v­esz­tették legfontosabb utánpótlási­­­ ütőjüket Szollum és Alexandria között. A Post zürichi különtartósítójá­­nak jelentése szerint Marsa Mat­ruh elestével a 8. brit hadsereg el­vesztette azt az utolsó számottevő erődítményt, amely a Nílus vidé­kéig még rendelkezésre állott. Hát­on délután az egyiptomi csata uj­­­­ezete kezdődött, Rommel élcsapt­­ai hétfőn este megközelítették I­ ~a­sa Matruhtól mintegy 100­­ kométerre fekvő Fuka repülőte­ret, amely már csak 200 kilométerre Alexandriától. Kedd reggel ér­kairói jelentés szerint a Fuka H­iw Dicsérő cikk egy német lapban a magyar honvédségről Az Berlin, junius 30. tionel Zeitung június 28-iki számában „Ungarn an der Osfront« címen hos­­­szú vezércikket közöl Heinz Pon­­grátz nevű katonai munkatársa tol­lából.­­ A vezércikk a legnagyobb elisme­réssel emlékezik meg a magyar hon­védség összes fegyvernemeinek keleti harcairól. A cikkíró rövid visszapil­lantásban ismerteti a honvédség si­keres előnyomulását, kiemelve, hogy a már amúgy is jelentős terepnehézsé­geket nagyban fokozták a­­ visszavo­nuló ellenség rombolásai, amelyeket azonban a kitűnő magyar műszaki csapatok segítségével a legrövidebb idő alatt sikerült leküzdeni. A ma­gyar csapatok ugyanazon a területen, esseni Na- ahol őseik sok-sok évezreddel ezelőőtt megfordultak az kárpáti haza kere­sése során és ahol a világháborúban mint vitéz szövetségesek küzdöttek né­met bajtársaik oldalán, ismét megáll­ták a helyüket és kivették a részüket a szovjet elleni közös harcból. A fia­tal magyar hadsereg és légierő ki­állta a próbát és biztosította a ma­gyar fegyverek dicsőségét. A cikk a következő elismerő szavakkal zárul: »Merész és bátor, Szívós, kitartó és fiü — ilyennek ismerte meg a né­met katona magyar fegyvertársát és meg van róla győződve, hogy a most elkövetkezendő harcok során is min­denkor ilyennek fogja maga melleit találni.« Német hadijelentés A véderő föpa-több szétszórt ellenséges erőcsoportot semmisítettünk meg és további 110­1 foglyot ejtettünk. Az ellenségnek a Yolchov-hídfő ellen intézett támadásai kemény harcok után a tüzérségtől és légierőktől hatásosan támogatott gya­logság makacs ellenállásán meghiú­sultak. — Északafrikában — mint m­ár kü­­lönjelentésben közöltük — hétfőn a délelőtti órákban rohammal elfoglal­tuk az ellenség makacs ellenállása el­lenére a mélyen tagozott védelmi rendszerrel és sok aknamezővel meg­erősített Marsa-Matruhot. Több mint 6000 britet ejtettünk foglyul, 36 pán­célost kilőttünk és sok üteget meg­semmisítettünk. Nagy mennyiségű ha­dianyag került a német és olasz csa­patok kezére. A Marsa-Matruh elleni rohamnál különösen kitüntette magát a 90. német könnyű hadosztály. Német és olasz páncélos kötelékek tovább visszavetették a megvert ellenséget és a Fokától keletre levő területre értek. Erős német és olasz légi köte­lék­ek támadták a britek visszavonó­ Berlin, június 30. rancsb­urvsága közü. — A Szebasztopol ellen folyó tá­madás során a német hadosztályom, északról átkeltek a Szevernaja-öb­­ón és a várostól keletre, noha az ellenség makacs ellenállást fejtett ki, betörtek a belső erődetbe. A szovjet ellentáma­dások hatástalanok maradtak. A ke­letről indított támadásban román kö­telékekkel együttműködve elfoglalták a vidéket uraló Sapun magaslatot. Erős harci repülőgép kötelékek össze­törték a Sapun magaslat ellenséges erődberendezéseit és a szovjet csapat­összevonásokban súlyos veszteségeket okoztak. A Keresnél egy 18 hajóból álló ellenséges hajóköteléknek a szoroson át megkísérelt előretörését eredményes tüzérségi tűzzel meghiúsították. A Do­nec-medencében az ellenség tüzérsé­gétől és légi erőtől támogatott helyi támadásai nagy ellenséges veszteség­gel omlottak össze. — A volt Volehov-katlan területén folyó tisztogató hadműveletek­ során

Next