Délmagyarország, 1942. augusztus (18. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-01 / 173. szám

Szombat •Ml. augusztus l. Willed. 113. a. kereszteny politikai napilap Ara 10 filler Havonta 2.50, ndijen­^n­ i.^g p MM élcsapaton 180 Kilomöff tätigen OrigoinniMaK Kandáros előterébe Timosenko . visszavonulás beszüntetésére adott parancsot­­ Harmadikban bombázták Birminghamet S­ibies száz­at német repülőtér a nimnöali erőüvonalakban A másodi­k front körül megindult Sajtóvita alábbhagyott, miután az­­ angolszász propaganda alapos rek­­ordmal beharangozta az inváziót, a ^oiet hadvezetőség pedig nyilván, apkg lehűtse kissé a­ felajzott angol­szász kedélyeket, fellebbentette az Esetleges invázió elhárítására tett hatalmas előkészületek fátyolét. Beltinben ugyan nem tagadják, , —uu ugyan nem ° Sy továbbra is a legnagyobb ér­­ sledéssel viseltetnek a második ° nt ügye iránt. Otto von Beyde- Tyknek a Reggeli Magyarország pinára adott jelentése szerint ami a berlini katonai kö­­° kben az általános hadihelyzetről ir.^^nak, végül a második front tonfé­nek f^Elásába torkollik s a ,1P, finistriassen is változatlan ér­­­k­edés mutatkozik a kérdés iránt. a feltűnő változással kapcso­la­tható, hogy a brit sajtó legújab­­b 30 nem foglalkozik a második szájt Problémájával és az angol­­ti“asz Politikai világ is igyekszik ^okzatos hallgatásba burkolózni, a ^ |belmstrasse nem hajlandó érté­ig 0 állásfoglalásra, sőt kifejezet­­t döntetlenül kívánja hagyni fl kérdést, vájjon e tünetek jó­­l a Elismerésekre és a valóságban ^ ° keres­ő okokra vezethet­ők-e visz­­t>i' Vagy Pßöi? jelentőségük csa­­k a taktikai-e, mely utóbbi esetben „a Pán elködösíitési szándéknak mi­­a brit sajtó magatartása. A ^bk­odlrostrasse álláspontját végül j|, a$ foglalják össze, hogy kivár­­­­t kiképpen alaknl a m­ásodik Problémája. jól megjelent péntek déli b0g lsében Heydebreck arról ír, f01 ^ a második front kérdéséről 102 ° tárgyalásokba most egy új­­ di­l­lanat kapcsolódik bele, mégpe­­ális,­2­. hogy a »harmadik front« fel­­írt a>­ának gondolata is felmerült, a gondolat több országban folyt i­ ril’, Szász mesterkedések hírére íre­kre­, elé_a külföldi érdeklődésbe. Az egyes szóló vitákba belekapcsolódott dgQ| "ü­n­tető pereknek a híre, pél­­%jjg­i olgtriában, amelyekre nézve Uyeu8Ra|i’z oldalról azt a feltevést B'3sjíjfG2t­6^ költeni, hogy az ilyen annak az előjele, hogy a ^Igür.111^25?118 második front Ipgs^r^T^ósének pillanatában a ki sebb tevékenységet fogja­­ haladéktalanul kifejteni, valami harmadik front felállítására — fő­ként a megszállott országokban. Ennek, mint tisztára utópisztikus kombinációknak még a lehetőségét is elutasítják a Wilhelmstrasse il­letékes körei és hozzáfűzik, hogy a híresztelésekben említett perek egy­szerűen csak az illető országok ha­tóságainak megszigorított éberségé­re vezethetők vissza. A kaukázusi front A keleti harctér eseményei közül természetesen a Kaukázus előterébe elérkezett harcok állanak az érdek­lődés középpontjában, minthogy a többi frontszakaszok meglehetősen eseménytelenek és csupán a szovjet betörési kísérleteinek visz­­szautasítására szorítkoznak. A hadi jelentések­ből kitűnőleg a Rosztovtól délre folyó üldöző har­cok folyamatosan haladnak, ha a földrajzi pontokat nem is lehet kö­zölni. Másik támadási irányként kezelik azt, amely elérte Proletar­­szkaját s azzal, hogy ezt egészen külön taglalják, alighanem azt jut­tatják kifejezésre, hogy ezt a táma­dást inkább délkeleti irányban szán­dékoznak folytatni — amire okot szolgáltathat a több tavon keresztül vezető Manics folyó felső folyásá­nak különleges alakulása is — úgy, hogy ez a támadási vonal végered­ményben a kalmük és a kirgiz szteppéken keresztül Asztrah­án fe­lé irányul­. Ez a támadás lehetővé tenné annak az összeköttetésnek a megszakítását is, amely a Szovjet kaukázu­si és Volgái frontja között a Kaspi-tengeren át még elképzelhe­tő. A közvetlen vasúti összekötte­tés a két szovjet front között ko­rábbi­­ német közlések szerint már napok óta nem működött a német légihaderő romboló támadásai kö­vetkeztében, most pedig Proletar­­szkaja elfoglalásával végérvényesen megszakadt. A szovjet hadvezetőség mindent elkövet, hogy a betarthatatlan né­met előretörést megállítsa. A szov­jet hadsereg hivatalos lapjának, a Vörös Csillagnak közlése szerint — jelenti az NST — Sztálin kiadta a parancsot, hogy a vörös hadsereg­­ nem hátrálhat tovább. Sztálin ren­delete szerint minden katona és­­ minden tiszt köteles a végsőkig ki­­­­tartani. A Sztálin által kiadott 'jel- ' szó a következő: :Győzelem vagy halál le Légiháború A nyugati légiháború során a Né­met Ti értesülése szerint a péntek­re virradó éjszaka német repülőgé­pek a brit fegyvergyárakat bom­bázták gyújtó- és robbanóbombák­kal. Londonban két éjszakai légi­riadó volt. Egyiptomban Kairót bombázták a tengelyrepülők. Berlin, július 31. A véderő főpa­rancsnoksága közli: — Német, román és Szlovák csapa­tok átlépték a Don alsó folyását 250 kilométer szélességben és szétverték az ezen a szakaszon védelemre beve­tett ellenséges erőket. Gyorskötelé­­keiink és a gyalogság előcsapatai, va­lamint vadászhadosztályok szorosan sarkaiban vannak a teljes menekülés­ben levő, rendetlenül visszaözönlő el­lenségnek és már most több helyen átkaroló üldözéssel a további vissza­vonulást megakadályozták. A német támadó hadsereg éle 180 kilométerrel áll délre a Dontól — Salck fontos vasúti csomópont­ért péntek reggel óta folyik a harc. Egy gyaloghadosztály elfoglalta Kus­­csevszkaját.­­ A nagy Don-kanyarban német és román csapatok átvezették az ellen­séget a folyón. Olasz kötelékek a pán­­célosoktól támogatott helyi jellegű szovjet támadásokat, véres veszteséget okozva az ellenségnek, visszaverték. A bezárt ellenséges erők kitörési kí­sérletei, valamint a szovjet tehermen­­t Az NST arról ad hírt Berlintől, hogy Harris angol repülőtábornagy beszédét, amelyben parancsot adott, hogy mostantól fogva egyre növek­vő mértékben bombázzák a német polgári lakosságot, berlini politikai és katonai körökben nem veszik ko­molyan, de a beszéd éles állásfogla­lást váltott ki. Katonai körökben kijelentették, hogy Harris nagyhan­­gú bejelentésein csak mosolyogni lehet, a Wilhelmstrassen azonban határozottan hozzáfűzték, hogy miután az angolok felismerték, hogy ezt a háborút fegyveres erő­vel és becsületes harccal nem tud­ják megnyerni, most egyik vezető emberük nők és gyermekek legyil­­kolására hívja fel őket Harris légi­tábornagy saját beismerése szerint most már nem visel háborút, hanem közönséges gyilkosságot folytat. Német részről ezt a beszédet nem felejtik el tesítő támadások eredménytelenek maradtak. Ezekben a harcokban az el­lenség csütörtökön 62 páncélost vesz­tett . Rzsev környékén erős bolsevista támadásokat részben ellenlökésekkel kivédtünk, ezek során negyven pán­célost lőttünk ki.­­ A volh­ovi szakaszon és Lenin­grádnál meghiúsultak az ellenség he­lyi jellegű előretörései. A Szovjetnek a Néván megkísérelt áttörésnél hét ha­jót megsemmisítettünk.­­ Egyiptomban a német harci re­pülőgépek július 30-ára virradó éjsza­ka Kairó környékén bombáztak több repülőteret nehézméretű bombáikkal. A gépcsarnokokban és a tartálytele­peken több nagy tűz keletkezett. A sűrűn egymás mellé állított repülő­gépek közé becsapódott telitalálatok súlyos pusztítást okoztak.­­ A péntekre virradó éjszaka a légi haderő nagy erőkkel ismételten támadta Birmingham katonai fontos­ságú célpontjait. A pénteken, a kora hajnali órákban végrehajtott felderí­tés sok kiterjedt tüzet észlelt. (MTI) Német hadijelentés Sztálingrád veszélyben Ráma, júliu­s 31. Az NST jelenti: A tengelycsapatok elérték a Ku­­ban-folyót, jelenti a »Popolo di Ro­ma« pénteken reggel. Az elmúlt 24 órában a német csapatok tekinté­lyes előnyomulását értek el Sztá­lingrád irányában is. A Don-folyót Bacsalionál, északn­ymratra Sztálin­grádtól, átlépték és ezzel a Sztálin­­­ Amszterdam, július 31. Német TI jelenti: Az Izvesglija, a szovjet hi­vatalos lapja az angol hírszolgálat jelentése szerint a következő sza­vakat hívja fel a szovjet csapatokat ellenállásra: grád—moszkvai vasútvonalat elvág­ták. Egy másik német hadseregrész délnyugatra, Sztálingrádtól délre lépte át a Dont és egyesült a Don déli oldalán harcoló német egysé­gekkel. Sztálingrád ezzel az újabb előnyomulással minden oldalról­­ ve­szélyeztetve van. »Minden további visszavonulás mostantól kezdve tilos. Nektek har­colnotok kell, m­ig csak lélegzeni tudtok, amíg járni tudtok és kezetek a fegyvert még tartani tudja. Min­den talpalattnyi földet a végsőkig védelmezni kell.* (MTI) A szovjet hivatalos lapjának felhívása a bolsevista katonákhoz

Next