Délmagyarország, 1942. november (18. évfolyam, 249-272. szám)

1942-11-03 / 249. szám

Kedd 1»42. november 1. XVIII. évf. 249. sz. Haconia 2.Jo. icu­cteiie 1,2*9 'K'É­’R'ESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Ära­id fillér Német kézre került Alagir város a Kaukázusban Egyiptomban megkezdődött az angol offenzíva második szakasza — A tengelycsapatok egyre erősödő ellentámadásokkal válaszolnak az ellenségnek —* Példátlan hevességű harcok a Salamon-szigeteken Törökország továbbra is megőrzi semlegességét • Berlini véle­mény a török államelnök beszédéről A pénteki harci szünet után az angolok szombaton újult erővel folytattak az egyiptomi offenzivát. A 8 órai Újság berlini tudósítója hétfői jelentésében úgy emlékezik meg erről, hogy ezzel megkezdődött a britek nagy »áttörési« kísérleté­nek második szakasza a Rommel­­féle acél-záróállás ellen. Berlini ka­­tonai körök megítélése szerint a né­met hadvezér — sportnyelven szól­va — a mérkőzés első menetét a maga javára könyvelhette el. Új, nagyarányú harcok kezdődnek, amelyek az előzőktől alighanem kü­lönböznek. Erre lehet következtetni angol és amerikai híradásokból, amelyek elmondják, hogy a brit hadvezetés elkeseredetten folyó északafrikai csatában bizonyos át­­állításokat végzett. Ezek között sze­repel különösen az, hogy főképpen nagyszámú nehéztüzérséget vonnak össze a legelső állásokban, jeléül annak, hogy még az eddiginél is nagyobb erejű tüzérségi lázhatással igyekeznek a német—olasz védelmi vonalon rést ütni. Német tájékozott helyen hétfőn kijelentették, hogy a már kilenc napja tartó ütközetben a német páncélos erők’ változatlanul a fő­harci vonal mögött csak készenlét­ben állanak és zömük még egyálta­lán nem avatkozott bele a küzde­lembe. „ Ace’s Ta'ace" Berlini tájékozott helyen úgy vé­­lik, hogy a brit támadások máso­dik szakasza lendület, ember és hadianyag bevetése tekintetében nem marad mögötte az elsőnek. Ennek ellenére határozottan egységes bizakodással néznek a jövő küzdelmek elé, amit elsősor­ban azzal magyaráznak, hogy a tengelycsapatok védelmi vonala kitünően ki van építve. Ezt bizonyítják az ellenséges tá­borból érkező híradások is, így pél­­dául az angol sajtó »acélszalagnak« nevezi a német—olasz, mélyen ta­gozott védelmi vonalat. Berlinben ezekben az angol híradásokban alt­juk jelét látják, hogy elő akarják bőszíteni a brit közvéleményt arra, hogy ne vegye könnyedén az el­­a'ameini csata jövő fejleményeit. Keleti front felteftére, hogy mind iszk- ban közeledik az »orosz tél«, a ke­leti arcvonalon még egyre élénkül­nek a hadműveletek. A hadszintér­­ről érkezett híradások szerint áll ez elsősorban a Szovjetunió déli részén folyó küzdelmekre, amelyekben a Terek folyótól nyugatra a szovjet harci cselekmények egy nagy offen­­zíva jellegét öltötték. Az itteni vi­déken makacsul védi a szovjet, szá­mos folyó partját és nagyszámú gyalogság, valamint az OKW által is említett tank­ oszlopok harcba­­vetésével igyekszik a tengelyerők előretörését a grozniji kőolajme­dence irányában feltartóztatni. A legnagyobb elkeseredéssel kí­sérleteznek a bolsevisták a táma­dásokkal Sztálingrádtól északra és délre is. Egészen valószínűtlennek tetsző makacssággal hullámokban támadnak, többek között azokkal a kisebb egységekkel, amelyeket az utolsó tizennégy nap alatt a Volgán­ál szállítottak. A hétvégén ugyan­ezen az uton zászlóaljerősségű csa­patokat vetettek harcba. A város­ban főképpen egyes háztömbök, ipartelepek, raktárházak és lakóte­lepek alkották a fő ellenállási fész­keket. Téli offenzíva 'Az Interinf. berlini jelentése sze­rint a vasárnapi nap folyamán a keleti arcvonalon a helyzet a tereki szakasz kivételével általában nyu­godt volt. A középső arcvonalsza­­kaszon a bolsevisták folytatják elő­készületeiket a téli offenzívára. Megfigyelték, hogy az állásokba vitt új téli ütegeket lőttek be s a vörös felderítő repülőgépek, amelyek nagy magasságban repültek, foko­zott tevékenységet fejtettek ki. A német tüzérség a német vonalak el­len irányuló nagyobb rohamcsapat­­vállalkozásokhoz berendezett ké­szenléti állásokat pusztított el. lörökorsica A Német Távirati Iroda ankarai jelentése arról számol be, hogy I­n­ö­n­ü államelnök a török parla­ment hatodik törvényhozási idő­szakának megnyitása alkalmából a nagy nemzetgyűlés képviselői előtt a kormány és a diplomáciai testü­let tagjainak jelenlétében beszédet mondott.­­ Az elkövetkező évben is Totá­ b'san és szigorúan fogjuk megtar­tani azokat az egész világon ismert irányvonalakat, amelyek nemzeti politikánkat mind befelé, mint ki­felé megszabják — mondotta Inönui a többi közt • Szerződéses kötelezettségeinkhez, szövetsége­seinkhez és barátainkhoz hí­ven gondosan elkerülve minden hátsó gondolatot és színlelést, foly­tatjuk nemzeti biztonságunk poli­tikáját. "Arról van szó, hogy fokoz­zuk a nemzet ellenálló erejét, hogy kívül maradhasson a háborún vagy ha már a háborúba lépünk, abból becsülettel és sértetlenül ke­rüljünk ki. Ma sokkal szükségesebb, mint bármikor, hogy vitéz és ér­tékes hadseregünket készenlétben tarthassuk — fejezte be beszédét az elnök. Tizennégy ellenséges gépet lőtt le a magyar légvédelmi tüzérség A Magyar Távirati Iroda jelen­­­ 27-ik számú hadi jelentés. A hon­véd vezérkar főnöke közli: Az elmúlt hét folyamán az ellen­ség felderítő és légi tevékenysége a magyar hadsereg arcvonalán igen élénk volt. Gyalogságunk zárótüzében az példásan működő ellenség minden vállalkozása összeomlott. Tüzérségünk igen jó eredmén­­­nyel lőtte az ellenséges gyülekező helyeit és műszaki építményeit. Légvédelmi tüzérségünk több ellen­séges bombázóköteléket szórt szét és összesen 14 gépet lőtt le. Saját rohamiátőreink néhány si­keres vállalkozást hajtan­ak végre saját veszteség nélkül. Német­ hadijelentés Berlin, november 2. A véderő fő­parancsnoksága közli: — Gyalogságunk a Tuapszébe ve­zető vasútvonaltól északra kiépített kiserődállásokért folyó súlyos, de eredményes harcokban a kedvezőtlen hegyi terepen újból előbbre küzdötte magát. Az ellenséges csapatok részeit bekerítettük és megsemmisítettük, több ellentámadást visszavertünk.­­ A Terektől nyugatra csapataink lendületes támadása a súlyos terepvi­szonyok mellett is több hegyi patakon át visszavetette a makacsul védekező ellenséget Elfoglaltuk Alagir városát és ezzel elzárták a Szovjet fontos csa­patfelvonulási útját. _ Sztálingrádtól délre az ellenség egyre újabb páncélosoktól támogatott támadásai meghiúsultak. Az ellenség sikertelen kisérletet tett újból, hogy a várostól északra csapatokat tegyem partra. Két ágyúnaszádot és több nagy, csapatszállító csónakot elsüllyesztet­tünk. Egy ágyúnaszádot megrongál­tunk és többszáz hadifoglyot ejtettünk. — Liwnytől északnyugatra az el­lenség helyi jellegű támadásai meghiú­sultak. _ A középső és az északi arcvo­nalszakaszon kölcsönös felderítő- és rohamosztag vállalkozások voltak.­­ Az egyiptomi arcvonalon a né­met és olasz csapatok ellentámadása az el-alameini arcvonal északi szaka­szán vasárnap tovább tartott, a német és olasz csapatoknak sikerült az ellen­séget — annak különösen az egyik ausztráliai hadosztályának, a legsúlyo­­sabb veszteségeket okozva. .. vissza­vetni. (MTI) Alagir elfoglalásának jelentősége Berlin, november 2. A Német TI közli a hétfői hadijelentés kiegészíté­séül: A német csapatoknak a Nalcsiktól délkeletre fekvő térségben sikerült folytatni előnyomulásukat, jóllehet, sok nehézséget kellett leküzdeniök a Terek kisebb sz­akadékos partu mellék­folyóin való átkelésnél. Alagir váro­sával hadászatilag jelentős pont ke­rült a németek kezébe. E város elfog­lalásával megszakították az oseviai hadi utat, amely az egyetlen járható átjáró a Középkaukázuson át. Az utat a bolsevisták a legutóbbi időben na­gyon kiépítették, mert az ettől keletre fekvő Grúz hadiúton kívül csak ezen az úton tudták az utánpótlást szállí­tani csapatainknak. Sztálingrádtól dél­re a bolsevisták páncélosoktól támo­gatott újabb tehermentesítő támadá­sokkal kísérleteztek. .A támadók sehol sem érték el a német védelmi vonala­kat. A támadások mindenütt összeom­lottak. A bolsevisták súlyos vesztesé­geket szenvedtek. (MTI) Helyreállt az összeköttetés egy elszakított német kötelékkel Berlin november 2. A Nemzetközi Tájékoztató Iroda kéfii. az északafri­­kai helyzetről: "Az egyiptomi Alexander-támadás tizedik napjának reggelén az égés*1 német-olasz védelmi rendszer szilár­dan a tengelycsapatok kezében volt.^ Szombaton és vasárnap, nagyszámú*

Next