Délmagyarország, 1942. december (18. évfolyam, 273-296. szám)

1942-12-01 / 273. szám

_______«rw »unter­nsTonfa ui. Kigettirc i.x P. reff« 1942. december 1. xíiii.íti.2IJ.si. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Minden frontszakaszon megáll­opäk a szovjet támadásai( A tuniszi határon ek­örsharcok folynak — Berlinben a német—francia viszonyt nem lát­ják haladó irányúnak — Reunion sziget francia helyőrsége megadta magát Kemény­ német és olasz válasz Chnrchill fenyegető beszédére Vasárnap a harctereken nem történt különösebb feljegyzésre m­éltó esemény, így a politikai vi­lágban élénk taglalásra találhatott Churchillnek vasárnap este a londoni rádióban elmondott be­széde. A beszédet lapunk más he­lyén közöljük, amint az.t a Német Távirati Iroda közreadta, itt most azokkal a kommentárokkal foglal­kozunk, amelyeket német és olasz részről fűznek a beszédhez. A Német Távirati Iroda diplomáciai szerkesztője azt írja, hogy az a kép, amelyet a brit miniszterelnök va­sárnap elmondott rádióbeszédében vázolt »igazi Churchill-kép«. A fe­kete és fehér színeknek az az alkal­mazása jellemzi, amely a tárgyila­gosság látszatát akarja ébreszteni, azonban a sötét alapszíneket nem­ tudja semmiféle délibáb színekkel elfedni. Churchill kénytelen beval­lani, hogy az angoloknak fel kell készülniük, hogy szembenézhesse­nek »egy komoly és szörnyű év sorscsapásaival«. Beismerte azt is, hogy idáig nem történt semmi, amit jogossá tehetné azt a reményt, hogy a háború hamarosan befejeződik. A katonai helyzetet Churchill igyekezett sokatigérőnek feltüntetni anélkül, hogy el tudta­ volna vi­tatni az ellenfélnek, különösen az ellenséges búvárnaszádoknak átütő erejét. Bevallása szerint az egyip­tomi­­ támadással és az amerikaiak­nak ezt követőleg Francia-Afrikába történt betörésével azt akarták el­érni, hogy a német—olasz afrikai sereget harapófogó mozdulattal meg­semmisítsék. Ez a cél nem valósult meg úgy, hogy a megjelölt további cél, vagyis az, hogy Északafrikát Ugródeszkául használják fel Euró­pa elleni előretörésre, még kiharco­landó feladat. Kiábrándulása amiatt, hogy nem sikerült egy francia áruló csoport segítségével megszerezni fontos dél­­-canciaországi támaszpontokat, vagy éppen a francia fiajóhadnak a bir­­tokát. Churchillt dühkitörésre ra­gadtatta, a tengely­biztosító rend­­­szabályaiért terrortámadásokkal való ádáz fenyegetésre az olasz nép é s vad sértegetésekre a Ibire ellen, abból a módból, ahogyan Churchill 15* olasz, valamint a francia kérdést kezeli, érdekes következéseket lehet v­onni a »szövetségesek« katonai plyzetének kilátástalanságára, ame­­let politikai üzelmekkel akarnak elensúlyozni. Az angol miniszterelnök­ minden­esetre elég óvatos volt ahhoz, hogy Afrikában küzdő saját tábornokai­nak nem ajándékozott előre túlsá­gosan sok babért , kézenfekvő okokból a francia afrikai vállako­zás vezetését és a vállalkozásért való felelősséget készségesen az Egyesült­ Államok elnökének en­gedte át. Beismerte, hogy az angol­szász táborban mélyreható nézet­­eltérések állnak fenn abban a te­kintetben, hogyan alakítsák ki a jövőben a világot, nem is beszélve Szovjetoroszország külön óhajairól. A hármas egyezmény hatalmai min­den erejüket beleviszik egy olyan vitába, amely több lesz annál, mint amit a brit miniszterelnök akár az Egyesült­ Államok­ , különóhajaival szemben elérni óhajt. Éppen ezért Churchillnek azzal az általa is idézett Kipling mondással vála­szolnak: »Ne gondolj arra, milyen csalóka kép mind a kettő­. Róma Rómában figyelmet keltettek Churchill beszédének egyes kije­lentései, elsősorban azok, amelyek Olaszországra vonatkoztak. A be­széd — mondták olasz politikai kö­rökben — nyílt fenyegetéseket tar­talmaz Olaszország irányában. Az olasz nép azonban bátor és ren­díthetetlen magatartásával megad­ta a választ Churchill fenyegetőzé­seire Churchill fenyegetődzései és felhdásai végeredményben azt bi­zonyítják, hogy az angolok milyen nagy fontosságot tulajdonítanak Olaszország háborús részvételének és mennyire szeretnék kikapcsolni a háborúból a döntően fontos olasz tényezőt. Ami Churchill becsmérlő kijelentéseit illeti, az olasz nép ve­zére irányában, azzal kapcsolatban nincs helye polémiának- Háború idején a__sértésekre fegyverrel szo­kás válaszolni. A háború A nagy offenzíva a keleti arcvon­a­­lon lassankint tetőpontjához közele­dik. E szavakban foglalták össze a­­ VH- helmstrasse illetékes körei véle­kedésü­­ket az ottani helyzetről, majd h­ozzá­­fű­ztése, hogy minden jel amellékezői: Illmv ’ a Szovjet hatalmas erő­feszítéseit, amelyeknek m­éretei és in­tenzitása bizonyos meglepetést hoztak, a Kálium és foropec közeli térség­ben összpontosítja. Német részről úgy látják, hogy ez a gyújtópontja a szov­jet hadműveleteinek és nem a sztálin­grádi vonal vagy a nagy Don-kanyar. Ha Berlinben hangsúlyozzák is, hogy 3 bolsevisták nem értek el határozott sikert, úgy mégis meglepetést keltett a szovjet nagyarányúnak tervezett Ha­dászati elgondolása.­­ Az afrikai harctér legérdekesebb eseményeként a Völkischer Beobach­ter azt jegyzi fel, hogy a német férti­­fegyvernem Bizertától délre igen ered­ményesen támadta az­ angol-amerikai páncélos oszlopokat és több harckocsit m­egsemmisítettek. Kirenaikában Rom­mel serege tovább távolodott az alig­hanem utánpótlási nehézségekkel küz­dő britektől. A­ német—francia viszony­ ról informált berlini körök rámu­tatnak arra, hogy Franciaország nem­Berlin, november 30. A véderő főparancsnoksága közli: a Keletkaukázusban több szovjet támadás összeomlott és az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. November 27-óta ezekben a védel­mi harcokban 60 ellenséges páncé­lost megsemmisítettünk. Vadászre­pülőink 15 ellenséges gépet lőttek le. — A kalmük szteppén gépesített német erők a Szovjet hátsó össze­kötő vonalai ellen törtek előre és megsemmisítettek szállítóoszlopo­­kat, élelm­iszertartalékokat és fel­morzsoltak egy szétugrasztott harci csoportot. __A Volga és a Don között földi csapataink szoros együttműködés­ben az erős légikötelékekkel, ismé­telten visszaverték az ellenük he­ves páncélos és gyalogsági táma­dásait. — Sztálingrádban csak helyi jel­legű harci tevékenység volt. Saját ellentámadásaink a nagy Don ka­nyarulatban sikerrel jártak. A Don középső szakaszán foly­tattuk eredményes légitámadásain­kat a vasúti berendezések ellen és több tehervonatot találatokkal sú­lyosan megrongáltunk.­­ A keleti arcvonal középső sza­kaszán, valamint az Ilmen-tó vi­dékén ismét meghiúsult az ellenség minden támadása. Megsemmisítet­tünk T35 harckocsit. — Kirenaikában német és olasz csapatok visszaverték ellenséges páncélosok előretöréseit. Éjjel-nap­pal légitámadásokat intézünk a britek tábori állásai és gépesített erői ellen. — Harci repülőink tuniszi terü­­­letén bombákkal árasztották el az zetkfid Jogi helyzete a legutóbbi ese­mények következtében nem egészen vi­­lágosan körvonalazható — jelenti Ot­to von Heydebreck a Hétfői Magyar­­országban. A Wilhelmstrasse illeté­­kes körei, mondhatni, valami átmeneti helyzetet állapítanak meg, így pél­dául Berlin és Vichy között a gazda­sági, hadifogoly kicserélési és egyéb kérdésekben a tárgyalások megakad­tak. Felhívják a figyelmet itteni jól informált források arra, hogy a tár­gyalásoknak ilyen megszakadása egy­általán nem vág elébe a Németország részéről még mindig készséggel fel­ajánlott német—francia együttműkö­dési munkának. Ennek az együttműkö­dő munkának lehetőségeire vonatko­zóan azonban az itteni megfigyelő kö­rök különös érdeklődést fordítanak. A Wilhelmstrasse illetékes körei ugyanekkor kénytelenek azt a kemény megállapítást tenni, hogy az együtt­működés irányában való fejlődést nem­igen látják haladó irányúnak. Megál­lapítható, hogy pillanatnyilag Francia­­ország politikai státusa ingadozó. Is­mételten rámutatnak azonban arra, hogy a francia államfő Hitler vezér és kancellár levelére várt válaszának ki­maradása további német elhatározá­sokra lehet befolyással. ellenség oszlopait ,és jelentős vesz­teségeket okoztak az ellenség, ne­hézfegyvereinek, járóműveinek és páncélosainak­. A megszállt nyugati területek, valamint a Csatorna felett­i angol repülőgépet pusztítottunk el. Né­met vadászok folytatták nappali előretöréseiket Anglia déli partvi­déke felett és eredményesen lőttek vasúti berendezéseket . November 15-ike óta — amikor különjelentésben számoltunk be az olasz és német légihaderő, valamint az olasz és német haditengerészet nagy eredményeiről — Afrika észa­ki partjai előtt az amerikai—angol inváziós hajóhad felett az eredmé­nyek jelentősen megnövekedtek. — November 7-től 25-ig összesen 165.000 bruttó regisztertonna tartal­mú 23 kereskedelmi és szállítóhajót sülyesztettünk el Francia-Észak - afrika kikötőiben és parti vizein. Továbbá olyan súlyosan megron­gáltunk 11 kereskedelmi és szállító­hajót, összesen 100.000 tonna tar­talommal, hogy ezek minden való­színűség szerint elsüllyedtek. — Az ellenséges hadihajók közül megrongáltunk 2 csatahajót és 3 repü­lőgép anyahajót, az utóbbiak közül az egyiket súlyosan. — Elpusztítottunk 5 rombolót , kisérőnaszádot, valamint 5 cirkálót. __ Megrongáltunk 28 cirkálót, rombolót és más kisérőhajókat. Ezenkívül az északafrikai part ki­­kötőberendezései ellen úgyszólván naponkinti támadásokkal súlyos rombolásokat és nagy tüzeket okoz­tunk és ezáltal további értékes utánpótlási anyagokat pusztítot­­tunk el. (MTI) Német hadijelentés

Next