Délmagyarország, 1943. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1943-01-01 / 1. szám

pentek v.sTMy __________Ara 12 fillér 1943. január 1. XIX evf.l.sz. * naponta 3 20. itegijedevre 9 20. P KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Országos gyűjtés a honvéd családokért Kormányzó Urunk hitvesének felhívása a magyar társadalomhoz "Az áldozat és a kötelesség jogán kivok minden igaz magyart újabb áldozatokra. Negyedik esztendejében jár a világszerte tomboló háború s ha­zánk immár második éve fegyveres résztvevője, szenvedője, de minden megpróbáltatás ellenére is a nemzet örökkévalóságában hivő harcosa a népek sorsát eldöntő küzdelemnek. A háború, amelyet az Úristen akaratából egy ideig polgári nyugalomban szemlélhettünk, immár a mi életünkben is viharzik, kérlelhetetlenül szedi áldozatait azok közül, akik nekünk a legdrágábbak. Sok anya, velem együtt tudja, milyen súlyos az a kereszt, amelyet hordozunk; meglátogatott bennünket a Mindenható s mi mindnyájan egyek vagyunk a fájdalomban, mi érezzük legjobban, mi az, magyarnak lenni. Éppen ezért most, amikor arról van szó, hogy meggyógyítsuk a háború sebei közül azokat, amelyeket emberi erővel meg lehet gyó­gyítani, jogunk van kérni, sőt kérnünk kell! Meg szeretnénk érinteni a szíveket, egyenként szembe szeretnénk nézni mindenkivel s hozzá­­intézni a kérdés: »Felelj! Megtetted-e te is kötelességedet a hazáért, enyhítetted-e azoknak a bánatát és gondját, akik hozzátartozójukat, atyjukat, fiaikat, testvéreiket, családjuk támaszát és reménységét, vagy pedig egyetlen kenyérkeresőjüket veszítették el a becsület meze­jén? Levetted-e a gondot azoknak a válláról, akiknek családfői most is odakünn harcolnak a mi biztonságunkért és életünkért?« Válaszoljon erre a kérdésre mindenki, becsülete és lelkiismerete szerint. Ne szavakkal, ne az együttérzés hangoztatásával, hanem né­mán: cselekedetekkel. \uvLor i'/őy •»»«m/fmóha**.. azzal » kéréssel fordultam a társa­dalomhoz, hogy adjon mindenki tehetsége szerint téli holmit messze orosz földön harcoló véreink részére, kérő szavam meghallgatásra ta­lált. Most még többet, még bensőségesebben kérek: a hadbavonultak családjaiknak az emberfeletti áldozattal harcolók itthon­maradot­­tainak. Január 17-től február 7-ig országszerte, minden eddiginél na­gyobb arányú gyűjtést rendezünk a harctéren levők itthonmaradot­tainak támogatására. Ezúttal pénzt kérünk: a tehetősektől ezreket és százakat, a szegényebbektől filléreket, de mindenkitől kérünk. Sok könnyet akarunk letörölni, a gondok áradatát feltartóztatni, tehát anyagi erőink határáig kérjük a társadalom támogatását. Gon­doljunk arra, hogy a magyar haza ezer és ezer családja némán és zokszó nélkül soványabb kenyérrel, aggodalommal és önmegtagadás­sal áldoz naponkint a magyar igazságnak, mert hozzátartozója mind­nyájunk fennmaradásáért harcol vagy szolgál. Gondoljunk katonáinkra, akiknek fegyvereit megacélozza, bátorságát és hősiességét fokozza az a tudat, hogy itthon mindenki részt vállal családjának gondjaiból. A létünkért és népünk igazságáért folyó harctól függ minden. Az állam ezért minden fillért a háborúra áldoz és a lehetőség határain belül gondoskodik a harctéren lévők itthonmaradottairól. De ez még nem elég! Szükséges, hogy maga a társadalom vegyen részt az áldo­zatban, kell, hogy az áldozatot egyenlően osszuk meg s ennek az em­beri harcnak egyetlen eredményes fegyvere van: a jó szívvel adott fillérek és pengők tömege. Ez a gyűjtés több mint jótékonykodás, több mint emberi együtt­érzés megmutatása. Most látjuk majd, mennyire szereti népünk min­den rétege, lakosságunk minden egyes része családját és azt a nagy közösséget, amelynek tagjai vagyunk s amellyel együtt élünk vagy pusztulunk ebben az országban. Adjatok! Avassa a magyar társadalom ezt az alkalmat nemzeti áldozatkészségünk legszebb ünnepévé! Adjatok, hogy a legtöbbet ál­dozok hozzátartozóit, gyermekeit minél erősebben és melegebben ölelje át az örök Hungária istápoló Wrm­l Adjatok, hogy az elkö­vetkező nemzedékek áldással emlékezzenek a ma élőkre, akik a szeretet és a jóság erőit is mozgósítani tudták! Adjatok azért a Magyarországért, amelynek eljöveteléért imád­kozunk! Budapest, 1942 december hó 31. napján. (MTI) HORTHY MIKLÓSÁÉ ü­­entfdq és szövetségesei győztes harcok közepette lépik át az újév koszokét Kedvező jelentések a keleti frontról és Északafrikából — Giraud és Murphy ellen is merényletet terveztek Dorian gyilkosai — Tizenkét letartóztatás — Giraud környezeté­ben is történtek letartóztatások Berlin, december 31. A Nemzetközi Tájékoztató Iroda a keleti harctéri helyzetről a következőket jelenti: A bolsevista téli offenzíva hatodik hete után a 4000 kilométer hosszúsá­gú keleti arcvonal három szakaszán, amelyre a szovjet hadműveletek kor­látozódnak, nevezetesen a Volga és a Don között, továbbá a Don-kanyaru­­latb­an és a Don középső folyásánál hm arcvonal még mindig fogaskerék­hez hasonlít. A szovjet csapatoknál­­ néhány helyen, különösen a Dontól délre sikerült különböző szélességű és mélységű éket verni a csupán támasz­pontokkal védett arcvon­alba. Erősen kiépített német sündisznóállások és ellenállási fészkek a sokszoros túl­erővel szemben is megáll­ják helyüket. Mint leküzdhetetlen akadályok, lehe­tetlenné teszik, hogy a bolsevisták összefüggő arcvonalon támadjanak. Teljesen helytelen az ellenség részé­ről az igyekezet, hogy azt a látszatot keltsék, mintha széles arcvonalat, egy­öntetűen nyomulnának előre. A való­ságban rugalmasan állandó mozgás­ban levő arcvonalról van szó, amely­ben a harc erős és önmagukban ege­det alkotó szövetséges kötelékek­e»élre» a Szovjet csatarok háta mö­gött tevékenykednek. A német véde­lem a Don középső folyása mentén elindított harmadik szovjet támailas első rohamát sikerrel kiállta. A szov­jet már csak úgy folytathatja nagy veszteséggel járó támadásait, hogy más arcvonalszakaszról von el tarta­lékokat anélkül azonban, hogy ezzel továbbra fenntarthatnák az első na­pok támadásaiban érvényre jutott nyomást. A német és szövetséges csa­patok eréllyel és példás támadó­kenv- Német ha Berlin, december 31. A véderő főparancsnoksága költ: — A Terek mellett és a Don vidé­kén kemény harcokban ellenséges támadásokat vertünk vissza. A szov­jet csapatok nagy véres vesztesé­geket szenvedtek és ismét sok pán­célost vesztettek. A német ellentá­­madás újabb teret nyert. Több helységet rohammal elfoglaltunk. A légi haderő kötelékei hatásosan avatkoztak bele az elkeseredett föl­di harcokba. Ezekben a harcokban decemberfe és Ma a keleti­vel végrehajtott ellentámadásai nap­­ról-napra szaporodnak. Ezek során fokozott mértékben sikerül az előre­tolt támaszpontokat és sündisznóállá­­sokat ismét összekötni, miután így meghiúsították a bolsevisták arra irá­nyuló fáradozását, hogy támadó ékei­ket összpontosítsák, vagy azoknak szélesebb területet biztosítsanak. Csak a Dontól délre elterülő vidéken ke­rült sor néhány msszire előretolt tá­maszpont visszavételére. (MTI) Kijelentés arcvonal déli részében összesen 51 szovjet páncélos harckocsit sem­misítettek meg a repülők bombita­­lálattal. Szállító repü­lőgépkötelé­­kek ellátták az előretolt erőcsopor­­tokat. — A doni arvonalszakaszon folyó edigi súlyos harcokban a ,,Nagy Németország“­ gyaloghadosztály egyik páncélos százada különösen kitün­te magát. — A középső s arcvonal szakaszon rohamosztagaink sok ellenséges kis­­erődöt romboltak szét. Az előretolt velikije-lukii támaszpont ellen a szovjet támadó oszlopok minden oldalról rohamot indítottak. A vé­dekezők megrendíthetetlen maga­tartásán az ellenség minden táma­dása súlyos veszteségek közepette összeomlott — A Volchov-arcvonalon az ellen­ség helyi jellegű támadásait rész­ben már a készenléti állásokban szétvertük. — Líbiában kölcsönös rohamosz­­­ag vállalkozások voltak. Német zuhanó harci repülőkből és kön­­­­nyű harci repülőgépekből álló kö­telékek telitalálatokat értek el el­lenséges gépesített oszlopokban. — Tuniszban megélénkült a tü­­érségi harc. Az ellenséget kif­üstöl­­tük néhány állásából. Gyors német harci repülők egy ellenséges légi támaszponton hat többmotoros bom­bázót pusztítottak el a földön. Az ellenség utánpótlási vonalait is sú­lyos csapások érték. Egy német távolsági harci kötelék csütörtökre virradó éjjel rajtaütött a Casablan­cai kikötőn Nyugatafrika tenger­partján. A ledobott több repesz- és gujtóbomba nagy tüzet okozott, amelyek messzire ellátszottak. — Ellenséges repülőknek a fran­cia nyugati partok ellen intézett nappali támadásai során 8 ellensé­ges repülőgépet lőttünk le. Ezekben hét négymotoros bombázó volt. — Gyors német harci repülők nappal bom­bálták Anglia déli partjainak berenden­seiJL. IMNIT "

Next