Délmagyarország, 1943. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1943-01-01 / 1. szám

rádi6 Goring n­evi napi­parancsa a légi haderő katonáihoz Berlin, december 31. A Német TI jelenti: Goring birodalmi tábor­nagy, a légi haderők főaarancsno­­ka 1943 január 1. alkalmából az alábbi napiparancsot intézte a légi haderőhöz: — Légi haderő katonái! Bajtár­­saim! Midőn most átléptünk az új esztendőbe a győzelem biztos tu­data tölt el bennünket. Ti, bajtár­saim az elmúlt esztendő nagy és nehéz napjaiban a levegőben és föl­dön kivívott harcokban mindenkor és minden arcvonalon bizonyságot tettetek csodálatos bátorságtokról és rendkívüli harckészségetekről. Ezért büszkén és meghatottan mon­dok nektek köszönetet, mint főpa­­rancsnoktok, de mint az otthon szó­szólója is. Elesett hőseink szellemé­ben megfogadjuk, hogy utolsó le­heletünkig küzdünk örök Né­metországunkért. Ezzel a szent ígé­rettel üdvözöljük az új év küszöbén a zászlóinkat, a dicső győzelmi jelvé­­­­nyeket. Éljen Hitler Adolf Führer és hadvezér. (MTI) A Don nyugati partján nincs ellenség . . . Berlin, december 31. A Berliner Lokalnzeiger „Magyar páncélos győzelem a Donnál“ cllen harctéri jelepést közöl a magyar csapatok heves elhárító harcairól. A jelentés ismerteti a magyar gyalogsági csapatok, vadászrepülők és páncé­­loso­k eredményes küzdelmeit és megállapítja, hogy a Don nyugati partján nincs ellenség, mert a ma­gyar katonák ott vitézül állják az őrséget. (MTI) • Tizenkét léteirtóztatás Darian meggyilkolása miatt Amszterdam, december 31. A Né­m­et TI jelenti: Mint az Exchange Telegraph Algírból jelenti, Gyrand tábornok egy sajtóértekezleten ki­jelentette, hogy Darian meggyilko­lásával kapcsolatban 11 embert le­tartóztattak. Kiderült, hogy össze­esküvést szőttek és Darlanon kívül Murphyt, az Egyesült­ Államok megbízottját és őt, Qu­aud táborno­­kot is meg akarták gyilkolni. A le­tartóztatottak nevét „titokban kell tartani." Ketten készü­lük ameri­kaiak és a partraszálláskor fela,*ik­­lo­tták szolgálatukat az amerikaiak­nak. (MTI) Letartóztatások Giraud környezetében Berlin, december 3. Illetékes né­met helyről közült tájékoztatásul: Giraud tábornok ide érkezett je­lentések szerint­ letaróztatott több embert, akik­ részben legszűkebb környezetéhez tartoztak. Ebben a tényben német politikai körök an­nak bizonyságát látják, hogy Fran­­cia-Északafri­kában még távolról sem múlt az árulás hulláma. Gi­raud nyilván azért tesz ilyen in­tézkedéseket, mert fél olyan me­rényletektől, mint amilyennek Dar­ian is áldozatul esett. (MTI) Új miniszterek az angol kormányban !'Amsterdam, december 31. A Né­met TI jelenti: Londonban hivata­losan közölték, hogy a kormány ke­belében egész sor változás történt. Az újabb kinevezések és áthelye­zések „egyrészt az északafrikai ese­mények, másrészt a háborút követő tervszerű újjáépítési politika elké­szítésével vannak összefüggésben" — jelentette az Exchange Telegraph rádiója. Harold­ N. C. Mc­Millant, mint már közölték, az északafrikai szövetséges főhadiszállására ren­delték miniszteri minőségben. Sir William Jomltt, az eddigi kincstári főpénztáros, aki a háborút követő újjáépítés előkészítéséért felelős, megtartja ezt a szerepét, de tárca­nélküli minőségben. W. Morrisont szemelték ki a város- és országren­dezési új miniszteri székbe, amelyet a már kidolgozott és legközelebb a parlament elé kerülő megfelelő tör­vény értelmében fognak megalakí­tani. Hivatalba lépésekor H. F. Crookshank kapitány veszi át postaüg­yi minisztérium­ot. A kiit*­­ttoi hivatal pénzügyi államtitkárá­vá Ralph Tashetont, a közellátás­ügyi minisztérium parlamenti titká­rává Duncan Sandyyst, Churchill vejét nevezték ki. (MTI) Bahakelengye egy fronton levő honvéd és e­gy-egy szövetséges katona felesége újévi első­szülöttjének (A Délmagyarország munkatársától) Kovács Gyula szegedi kötszövő mes­ter kedves ajándékozásról tett beje­le­ntést a szegedi bajtársi szolgálat­nál. Közölte, hogy egy szegedi hadba­­vonult honvéd feleségének első, 1913. évi újszülöttje részére egész évre szük­séges babakelengyét ajándékoz. Ugyan­akkor közölte, hogy a német, olasz és japán, valamint a testvér finn nép harcban álló egy-egy katonájának el­ső újszülöttje részére ugyancsak egy­­egy babakelengyét ajánl fel budapesti követségeik utján. A babakelengye minden darabja minden ínyariya<t­ól mentes anyagból miniyaros­ motívumokkal. Műszaki és gyáripari munkára toborozzák az intelligencia fiatal lányai! A Női Önkéntes Honvédelmi Munkaszervezet érdekes akciója Budapest, december 31. Két hét­tel ezelőtt tettek esküt a Női Ön­kéntes Honvédelmi Munkaszervezet toborzó hölgyei és komoly honvé­delmi szempontból fontos munká­­­juknak máris meg van az elvárt je­lentős eredménye. Most érdekes tár­sadalmi mozgalom indult meg a szervezet toborzó munkájával kap­csolatban. Az intelligencia asszonyait és­ leá­nyait, különösen azokat, akiknek nincs elfoglaltságuk, kívánja a mozgalom szervezett munkájába be­kapcsolni. A hírek szerint különö­sen az értelmiség fiatal leányait óhajtanák meghatározott műszaki és gyáripari munkára kiképezni, ha szellemi és fizikai adottságok al­­kalmasá te­szi őket erre a munká­ra. Az érdekes társadalmi mozga­lom kezdeményezői már a legköze­­lebbi időben lépéseket tesznek ille­tékes helyen, hogy a rendkívül nagy fontosságu kérdésben döntés történjen és így már a legközelebbi időben konkrét állásokra hívják fel az önkéntes jelentkezőket. Az az elgondolás, hogy a termelő ipari munkából az értelmiség dolgozni akaró női is kivegyék részüket, na­gyon vonzó és egyszersmind a nők részére is célszerű. Egy-egy nagy ipari vállalatnak üzemrak­tárosi vagy felügyelői állása feltétlenül van olyan érdekes vagy jövedelme­ző, mint a varrógép, vagy írógép mellett munka. A magyar közép­­osztálybeli nő általános szellemi és etikai értékei pedig még külön is hozzájárulnak a végzett munka egyre növekvő eredményeihez. Ifjabb vitéz Horthy Miklós újévi rádiószózata a világ magyarjaihoz Budapest, december 31. Ifjabb vi­­té nagybányai Horthy Miklós rend­kívüli követ és meghatalmazott mi­niszternek a Magyarok Világszö­vetsége felkérésére a magyar rö­vidhullámú rádióban Szilveszter éjszakáján a világ magyarjaihoz a következő beszédet intézte: — Magyar Testvéreim! A idő vég­telen homokóráján ismét lepereg egy széna, amelyet a m­­ vége­ eny­hér­ elménk évnek nevez. Uj esz­tendő virrad az egész világra és ■ a világon szerteszéjjel élő valamen­­­nyi magyarra. Ez az esztendő a ne­gyedik háborús évet jelenti az em­beriség számára és a sorsdöntő na­pokban az élet és halál titokzatos ar­ca tekint mindnyájunkra. E megpró­báltatások közepette az egész ma­gyar nemzet újévi köszönetét, együttérzését, szerető ragaszkodá­sát tolmácsolom a világ magyar­jainak, akik most, amikor az idő fergetege minden kapcsolatot meg­szüntet közöttünk, legalább ezzel kerüljünk k­­özelebb egymáshoz. — Az egész világ magyarjaihoz szólva meg akarom mondani, hogy az elmúlt esztendőben ismét hűek maradtunk történelmi múltunkhoz. A jelen biztonságáért és a jövő re­ménységéért minden erőnket meg­feszítve harcoltunk és dolgoztunk. Mint ezer éven át mindig, úgy most, is a keresztény civilizáció érdeké­ben voltunk kénytelenek fegyvert ragadni, hogy szövetségeseink ol­dalán harcba szállva távoltartsuk földünktől és annak lakosaitól a bolsevizmus pusztítását és istente­lenségét. . — Tudom, hogy benneteket, hazá­tok és ugyanakkor itthonmaradt hoz­zátartozóitok sorsa érdekel. Meg­nyugtatásul elmondhatom tehát: azt akarjuk, hogy a nemzet minden egyes tagjai egyformán vegye ki részét az áldozatokból, és hogy or­szágunk épségben jusson el olyan békéhez, amely Isten segítségével a szabad és független Magyarorszá­got jelenthetné és amiért évszáza­dokon át küzdöttünk. A magyarság sorsa a körülményekhez k­épest és a több­i európai gépek életé­hez visít* nyitva megnyugtat­hat­ó(p% kielégí­tőnek mondható. Az ország kor­mányzatának fő gondja, hogy egy­részt a lehetőségekhez képest senki se szenvedjen hiányt, másrészt pe­dig, hogy szociális és kulturális in­­­­tézmények létesítésével ez életnívóé­­ emelje, a gondokat csökkentse. De­­ a nemzet vezetői nemcsak a vezeté­­­süik alatt állók sorsáról gondoskod­­j­nak, hanem szeretettel és el nem maló ragaszkodással gondolnak azokra is, akiknek a sors nem adta meg, hogy idehaza teremthessenek maguknak otthont, megélhetést és így idegen államokban kénytelenek élni. Tisztában vagyunk külföldre szakadt véreink értékével. Ismerve fajtánk erényeit, képességeit és hazájához való ragaszkodását, főleg pedig becsületes jellemét, egy jö­vendő Magyarország részére a világban szétszórt magyarjaink szükségesek Szükségességüket nem­csak hazánkra értjük, hanem az egész világ békés együttműködésé­re vonatkoztatjuk. — A Magyarok Világszövetsége nevében, amely annyi aggódó sze­retettel törődik a világ legkülönbö­zőbb táján elszórtan élő magyarok ügyével, kívánom nektek, hogy az új esztendő valóra váltsa álmaito­kat úgy saját sorsotok kialakulá­sában, mint azon itthon élők életé­ben, akikért a távolból aggódtok (MTT) A Délmag­yarország naptára Mint minden esztendőben, most is ajándéknaptárral kedveskedik a Dél­magyarország előfizetőinek és Olva­sóinak. Az 1943. évi naptár már elkészült és az új év első napjaiban lapkihor­dóink megkezdik kikézbesítését. Az 1943. évi naptárunkat is ajft* dókba adjuk valamennyi előfizetőnk­nek és módot adunk reá, hogy példá­nyonkénti vevőink is megszerezfaee­­sék, ha erre vonatkozó igényüket be­jelentik annál a lapárusnál, akinél la­punkat rendszeresen vásárolják A naptár terjadataét Káai&rtarel­­nöki rendelet szabályoz*»

Next