Délmagyarország, 1943. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1943-01-01 / 1. szám

Az­­ ijesztendő köszöntése a városházán A tisztviselői kar kü­löttsége a főispánnál és a polgár­­mesternél (A Délmagyarország munkatársá­tól) Csütörtökön, az év utolsó nap­jának délelőttjén dr. Tóth Béla helyettes polgármester vezetésével a város tanácsnokai és tisztvi­selői megjelentek dr. Pálfy József polgármester előtt, hogy kifejezzék előtte a tisztviselői kar s a város egész lakosságának újévi szerencse­­kivonatait. Az üdvözlő beszédet dr. Tóth Béla helyettes polgármes­ter mondotta, aki hangoztatta, hogy os ui esztendőben fokozott mérték­ben nehezednek majd a köz szolgá­latának kötelességei a város tiszt­viselő karára. Ezekben a súlyos időkben mindenkinek kötelessége a fegyelmezett a tettrekész magatar­tás, mert csak ilymódon remélhet­jük a jobb, boldogabb és szebb jö­vőt A üdvözlésre dr. Pálfy József polgármester néhány keresetlen szóval válaszolt, szívből viszonozva a kifejezett jókívánságokat Ezután Pálfy polgármester vezeté­sével a város tisztviselői karán­ak népes küldöttsége felkereste hivata­lában dr. Tukats Sándor főispánt, akit az uj év alkalmából melegen köszöntöttek. Dr. Pálfy József polgármester mindenekelőtt köszönetet mondott a főispánnak a tisztviselői kar múltévi támogatásáért és kérte a jövő évre is a főispán további bizal­mát, amely megtisztelő bizalomra tisztviselőai kar a jövő évben is igyekszik magát érdemessé tenni .A polgármester a továbbiakban a mai közigazgatási tisztviselői kar hivatásáról beszélt és többek kö­zött ezeket mondotta : A tisztviselői karnak ma egé­szen más a hivatása, mint a régi Világháború idején, vagy az azóta eltelt időkben volt Most a közigaz­gatás teljesen új vonalra terelődik át és nem merül ki aktagyártásban. Ma a szociális, a népjóléti és a köz­ellátási ügyek alkotják a közigaz­gatás legfőbb feladatait. Mi tiszt­viselők tulajdonképpen honvédek vagyunk, akikre rá van bízva a belső front. Tisztviselőtársaim ígé­retének birtokában — mondotta vé­gül a polgármester — ismételten ki­jelenthetem, hogy a jövő­­­ téli­dőben honvédbecsülettel, bajtársi összetartással kívánunk dolgozni méltóságod vezetése alatt. Dr. Tukats Sándor főispán meg­­hatottan mondott köszönetet a tiszt­viselői kar szeretetéért, majd a kö­vetkezőket mondotta: — A tisztviselőben nem azt né­zem — mondotta —, hogy az alá­rendelt valaki. Ma, nem ez a szel­lem él a közigazgatásban, mert a tisztviselőket munkatársaimnak te­kintem. S mint a polgármester úr mondotta, ma mindannyian kato­nák vagyunk, tisztviselőtársaimat bajtársaimnak nevezem. A tisztvi­selők körében is ugyanannak a bajtársias szellemnek kell uralkod­nia, amely a honvédségnél megvan. Egy mindannyiért, mind egyért. A főispán ezután a város szerető­jéről s ezen keresztül a hazai föld szeretetéről szólt, majd hangoztat­ta, hogyha m­indenkit a mai kor megkövetelte bajtársias szeretet hat át, akkor sikeresen fogjuk ki­állni a reánk következő esetleges újabb erőpróbákat — Nehéz esztendő elé megyünk folytatta a továbbiakban beszédét a főispán —­­ olyan idők is követ­kezhetnek, amelyyek előttünk isme­retlenek, de erősen bízom benne, hogyha a belső front szilárdságát meg tudjuk oldani — amelyre min­den törekvésünk irányul —, akkor megrázkódtatás nélkül átéljük a nehéz időket . Ma nem lehet különbséget ten­ni és és kategóriákat felállítani em­ber és ember között, mert ma val­­­lamennyien a­ közös munka­ front­ján dolgozunk és valamennyiünk­nek ebben a közös munkában kell részt­ vennünk. S ennek a közös munkának végső célja a magyarság fennmaradásának biztosítása. Fő­­ispáni munkakörömben ma nem beszélhetünk politikáról, mert a fő­ispán ma nem politikai tényező. Ma én is éppen úgy közöttetek élek és közöttetek dolgozom és szív­ügyemnek tekintem a város ügyei­nek zavartalan munkálását, mint bármelyik városi tisztviselő. Közel négyéves főispáni munkásságom során mindenkor olyan tisztviselői kart, olyan munkatársakat talál­tam magam mellett, akikkel együ­tt dolgozva zökkenő nélkül meg tud­tuk oldani feladatiankat s remé­lem a jövőben is meg fogjuk oldai Lelkes éljenzés követte a főispán szavait. Ezután a főispán sorra ke­zet szorított a megjelentekkel és boldog újévet kívánt nekik. Belvárosi Mozi Újév napján 2, fél 4, 5 és 7, Szombaton és hétfőn 3, 5, 7, Vasárnap 2. fél 4, 5 és 7-kor Tolnay Klári és Bilicsi remekbe sikerült vígjátéka MATYI Ezt megelőzi Bulla Elma Karácsonyi mosóié 26.060 penpír folyt be Szegeden a Föméltóságu. asszony segélyakciójára Dr. Tukats Sándor főispán köszönetnyilvánítása és nyilvános elszánt­­ása az akció lebonyolitásáról (A f­élmajtjarui»­.á5* munkatársá­tól) Magyarország kormányzójának hitvese által megindított idei gyűjtési akció szegedi eredményéről dr. T­u­­­k­a­ts­ Sándor főispán a következő nyilvános elszámolást és köszönetnyil­vánítást bocsátotta ki: — Az 1942. év november első nap­jaiban kérő szóval fordultam Szeged város társadalmához, kérésemben a nélkülözők felsegélyezésére és a kará­csonyi ünnepek idején súlyos gondok­kal küzdő szegény magyar testvéreink megsegítésére a Föméltóságu Asszony nemes elgondolása sz­erinti adakozásra hívtam fel városunk tehetősebb pol­gárait. _ A Föméltóságu Asszony nevében megindított akcióm igen szép ered­ménnyel végződött. A gyűjtés ideje alatt — kevés kivétellel — mindenki igyekezett az akciót sikerre vinni és ennek eredményeként a mai napig 26.236 pengő 60 fillér folyt be a főis­­páni hivatalba. — A gyűjtött összegből 454 eset­ben különböző összegű segélyként ki­fizetést nyert 4486.—, 540 pár gyermek­cipőért 8500.—, 56 fiú télikabátért 3(X)0.—, 103 fiúruháért 3400._, 350 rend leánykaruháért 3500.—, 298 filingért 2100.—, 300 fejkendőért 250.—, 118 fiú­­ingért 1020.60, összesen: 26.236.60 P. — A felsorolt cipők és ruhaneműnk a város belterületén 21 iskolánál, kül­területen pedig 9 iskolaigazgatói kör­zetb­e tartozó iskolánál nyertek szét­osztást. — A fenti akciótól függetlenül és a múlt évitől lényegesen nagyobb men­­­nyiségben osztott ki a Magyar Élet Pártja 3000 szeretetcsomagot és nagy szám­ú gyermekcipőt, illetve gyermek­­ruha nemírt. — A Magyar Élet Pártja szeretet­­csomagjai 75 dkg nulláslisztet, fél kiló babot és 20 dkg szalonnát tártal­mázolt. A szétosztott gyermekruhát­ télikabátból, fiúfelsőruhából, leányka­­ruhákból, fiú- és leányka alsóruhákból és gyermekcipőkből állottak. — A Magyar Élet Párt­ja fenti cso­magjai a város belterületén 46, külte­rületén pedig 35 helyen nyert szétosz­tást.­­ A fenti akciókon kívül még 10 egyházközségnek és hét jótékony egye­sületnek a saját szegényei között vsai szétosztásra kedvezményes áron 2000­­ méter flanelit. 135 inganyagot, 180 tré­ler kartont, 140 méter kanavászt, 200 kiló mosószappant, 17 férfi kötött ka­bátot, 20 női kötött kabátot, 200 méter mázsa tűzifát, 40 mázsa burgonyát, 20r­­ kiló szalonnát és 400 kiló babot juttat­tam, amelynek értéke körülbelül 15.000 pengőt tett ki.­­ Mindezekből látható, hogy a vá­ros nemesen érző, jobb anyagi körül­­mények között élő polgárai — kevés­­kivétellel — a mal évi arányokat messze meghaladó mértékben vették ki részüket a nincstelenek megsegítésére­­ indított akcióból. . . . Dr. Varga József m. kir. kereske­­delem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi miniszter ur az elaggott, tönkrement kereskedők és iparosok megsegítésére ez évben is 1500­0 segélyt utalt ki, amelyből kisebb-nagyobb összegben 61-en részesültek. A város nagy ba­rátjának megértő támogatásáért a megsegítettek nevében ezúton fejezem ki hálás köszönetemet . Hangsúlyozottan kiemelem, hogy 500 pengőt, vagy ennél nagyobb ös­­­szeget dr. t­oóri G 1 a 11­f­e­l­d­e­r Gyu­la kalocsai érsek úr, a szegedi honvéd hadtest tiszti és tiszthelyet­tesi kara, a m. kir. Horthy Miklós­, tudományegyetem különböző karai, professzorai és tisztviselői, dr. Vidá­­kovits Kamilló egyetemi tanár, a F­u­­tura Rt szegedi kirendeltsége, a Sze­gedi Közúti Vaspálya Rt., Horváth Testvérek gyümölcskereskedő, Ret­ting Lajos textilnagykereskedő, a szegedi kereskedelmi és iparkamara, a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár, Nagymihály Gáspár textilnagykeres­kedő, a Délmagyarországi Cipőgyár Rt. és a Baross­ Szövetség adományo­zott, akiknek nagyösszegű adomá­nyukért külön is hálás köszönetem­et nyilvánítom. Ezenkívül igen sokan 100 pengőt meghaladó összeget, adomá­nyoztak. — Hálás köszönetem fejezem ki a közhivatalok, közintézmények, köztes­tületek vezetőinek, köztisztviselőknek, gyárak, bankok, biztosító intézetek­nek, magántisztviselőknek, kereske­dők, iparosok és különböző foglalko­­­­ású magánadakozóknak, akik a sze­retet ünnepén jótékony adományok­­kal iparkodtak a szükséget szenve­dők nehéz helyzetén enyhíteni. — Az akció lebonyolítása körül fá­radságot nem ismerő lelkes közremű­­­ködést fejtett ki Veress József nép­művelési titkár, Somfalvy Gyula népiskolai igazgató, Németig Jó­zsef tb. bizottsági tag, O­b­e­t­k­ó Ár­pád párttitkár, Kovács Sándor, a Közjóléti Szövetkezet vezetője, Ret­ting I­ajos nagykereskedő, Varga István hentes és mészáros, Alth Ká­­roly cipőkereskedő, akiknek önzetlen segítségükért elismerésem nyilvání­­­tóm. — Érdemes munkásságot fejtettek ki ezenkívül a különböző körzeti párt­elnökök és titkárok, akiknek szintén köszönetem fejezem ki. — Megjegyezni kívánom, hogy a hadbavonultak nehéz sorban élő hoz­zátartozói megsegítése a közeljövőben fog megtörténni. — Végezetül arra kérem a város tehetősebb polgárait, hogy nemes­­lelkű adományaikat a jövőben se von­ják meg az arra rászorultaktól. Szeged. 1942 december 31-én. T­r. Takáts Sándor főispán Korzóban Újév napján: 2—tél 4, 5 és 7-kor Kacagással fejesük be az ó-esztendőt és nevetéssel kezdjük az újévet ! PAYKA MARCIT. KISS MANYI RA.INAY, vitéz BENKÖ GYULA VASZARY PIRI, MAKLARY és a két FETHES Szakitani nehéz dolog Azonkívül­ a Magyar Királyi Államvasutak kulturfilmje remek természeti fel­vételekkel: A szárnyas kerék siamwi mii Állandó telt házak előtt fut a ma­gyar filmgyártás legmeghatóbb, leggyönyörűbb alkotása. HERESZINiTOR e­gy Jeány kálváriás útja, amíg el­jut a boldogságig. Főszereplők:­­ TOLNAY KLÁRI 1 PERÉNYI LÁSZLÓ­ • AJTAY ANDOR SOM­LAY ARTUR! Minden reklámnál többet bizonyít, hogy a bemutató óta állandó telt házak előtt fut a film! Szíveskedjék jegyekről elővételben gondoskodni. Előadások ma 2, fél 4, 5 és 7 óra­kor, hétköznap 3, 5, 7 órakor. Telefon: 2*-33.

Next