Délmagyarország, 1943. február (19. évfolyam, 26-48. szám)

1943-02-02 / 26. szám

KCM Ara 12 finer 1945 február 7. XIX.tTi.2Mz. navanta 3­20. ne­ueflfrre 9-20. P, A m­arjr m jr­n­w ■ B gr­n­n­w­m­w­m­nak. Német harci repülőgépek ismét hősiesség bámulatos példáját «ssi _ _ _ ■ ^ ■ zr ■ mi tüzérsége a földközi tengeri térben ft0 jflyM l) északamerikai és brit repülőgépe VIIIIY %• tllVlww mmMNI lőtt le. Egy saját repülőgépünk elpusz­a sztálingrádi déli védőcsoport , „ t ... , ... nyok közepette, időnk­ént orkánokig Io­ Paulus vezértábornagy nős társaival együtt megsebesült az utolsó csatában — Az északi húzódó viharokkal küzdve, 63 kereke városrész védői még harcolnak — Rommel utóvédje ismét ügyesen kitért a 8. hadsereg­re,mi haK>* 408 000 tonna űrtartalom bekerítő mozdulata elől már elsüllyesztettek. A ten­geralattjáró-háború kiélesedésére számítanak Londonban ren ellenséges hajókaravánokból 1k rwru nicivacucaar« m o 1 nneonae I/­ «0 rí cL crtol m í Koinf 1­1 t fW ú I A nemzetiszocializmus hatalomra­­jutásának szombati impozáns ünnepe után újra teljes figyelemmel a harcte­rek felé fordult az érdeklődés. Főleg Sztálingrád sorsa áll az érdeklődés előterében, de nem kisebb figyelem­mel tekintenek Berlinben a voronyezsi­­ térségben folyó harcok felé. Sztálingrád A német rádió vasárnap délután 2 órakor közölte, hogy a Führer a Sztá­lingrád védelmében legendás ellenál­lást kifejtő VI. német hadsereg ve­zénylő parancsnokát, Paulus vezérez­redest, vasárnap reggel vezértábor­naggyá nevezte ki. Ugyancsak legma­gasabb elismerés jutalmazott egy má­sik sztálingrádi hőst, Haitz tüzérségi tábornokot, aki szintén hervadhatat­lan érdemeket szerzett Sztálingrád vé­delmében. A Führer őt vezérezredessé léptette elő. Itt említjük meg, hogy a Führer ugyancsak vezértábornaggyá léptette elő Kleist. A vezértábornaggyá kinevezett Paulus csapatainak helyzetét rendkí­vül kedvezőtlennek mondják. Maga a főparancsnokság »utolsó ellenállásuk­ról” beszél és már ez egymaga eléggé sokat mond — jelenti Berlinből Olló von Heydebrec­k. Hogy már csak igen csekély számú erőkről van szó, mutat­ja, hogy egyetlen épülettömbbe vonul­tak vissza. Tovább még ehhez is hoz­záfűzik kiegészítésképpen, hogy ezek­nek az erőknek is egy részét a szov­jet csapatok szétszórták és foglyul ej­tették közelharcokban, ami a köz­pontosított erős szovjet támadáson kí­vül még hadianyaghiánynak is volt a következménye. Bizonyos, hogy Pau­lus vezértábornagy még ellentálló megmaradt csapatai is súlyos hadi­anyaghiányban szenvednek és ebből egészen bizonyosra lehet következtet­ni, a Sztálingrád déli oldalán közvet­lenül küszöbön álló fejleményekre. A voronyzs környéki harcok Mint a jelen pillanatban folyó küz­delmek legfőbb pontját említi a had­­seregfőparancsnokság vasárnapi je­lentése a Voronyezs térségében folyó harcok színterét azzal, hogy itt a csata hevessége növekedett Közelebbi rész­leteket azonban innen nem lehet nyer­ni, úgyhogy a hadseregfőparancsnok­­ság napi jelentése csak éppen megem­líti külön a Voronyezstól nyugatra eső szakaszt, de nem szól arról, minő megítélés alá esnek a Voronyezstől délnyugatra kialakult fejlemények, amely harci szakaszra pedig a hét vé­gén nagy mértékben fordult a katonai szakkörök érdeklődése.­ Északabba A Nemzetközi Tájékoztató iroda jelentése szerint Tuniszban, Zuaiában megindult az angol támadás. A Post zürichi­­ különtudósítója arról számol be, hogy Arnim tábornok német csa­patai Tunisz déli részén támadásba mentek át. Az északafrikai harcokkal kapcso­latban jelentik Rómából, hogy Ugo Cavallero olasz hadseregfőparancsno­­kot felmentették állásától. Utóda Vit­torio Ambrosiano hadseregtábornok, az olasz szárazföldi csapatok eddigi vezérkari főnöke. A Popolo di Roma vasárnap reg­geli számában az északafrikai fejle­ményekkel foglalkozva, megállapítja, hogy Eisenhower tábornok átveszi az északafrikai főparancsnokságot, ame­lyet a valóságban Montgomery gya­korol, míg Tedder légügyi marsall a légi haderők főparancsnokságát veszi át. Ez a fejlemény a gyakorlatban azt jelenti, hogy az északafrikai francia disszidenseket teljesen kikapcsolták és ezáltal elérték a politikai problémák kiküszöbölését. Berlin, február 1. Sztálingrádban a bolsevisták számtalan nehéz fegy­ver, páncélosok és repülőgépek be­vetésével január 31-én legyűrték a német hatodik hadsereg déli cso­portját­, amely két hónapig kemény hidegben küzdött az ellenséges túl­­erő ellen emberfeletti nélkülözések között. A kimerült védők lépésről­­lépésre kénytelenek voltak állásai­kat, feladni és végül a CIPU-épület mellett alig 30 méter széles térre szorultak össze. Lőszer hiányában sem a páncélosok összpontosított támadásait nem tudták elhárítani, sem a romok között nyíltan felvo­nuló ütegeket már nem tudták tűz alá venni. Az ellenséges ütegek gránátai szétmorzsolták a GPU- épület maradványát és vele együtt a Paulus vezértábornagy körül cso­portosuló harcosok ellenállását. A szétlőtt és felrobbantott épületben a gránátosok utolsó erejük megfe­szítésével mégegyszer­ szembeszáll­. A légihaderő a Földközi-tenge-lak a minden oldalról közeledő bol­sevista tömegkkel. Az összes fon­­t<os okmányok, térképek és iratok elpusztításával elhelyezték a záró­követ, azon az emlékművön, amelyet halhatatlan cselekedeteik létesítet­tek. A traktorgyár szétzúzott üzemi csarnokaiban az északi harccsoport Strecker gyalogság tábornok ve­­zetésével tovább folytatja a hősies elhárítóharcot. Rendíthetetlen har­­ci akaratuk adja meg nekik az erőt az ellenállásra az ellenség szünet­nélküli támadásai ellen. A gyár pincéi és a földalatti alagutak még mindig nyújtanak némi védelmi. Innen törnek ki a fáradhatatlan harcosok, ha az ellenség rohamcso­­portjai túlságosan előmerészked­­nek és visszaverik őket. Az ellen­ség túlerejét ezek ellen a mindenre elszánt férfiak ellen összpontosí­totta, de a vitéz harcosok még min­dig helyállanak. (MTI) Német hadijelentés Berlin, február 1. A német védők­ részén elhárító arcvonalunk áttörésé­­fő parancsnoksága közlé­­sre irányultak. — Sztálingrádban az ellenséges túl­ j — A Kaukázus és a Bon alsó folyá­­srö a Paulus vezértábornagy vezetése s* között csak utóvédcsapataink és az azokat lanyhán nyomon követő elléi­­alatt álló 6. hadsereg déli csoportúi több mint két hónapig tartó hősies vé­dekezés után harcban legyőzte. A Stre­cker gyalogsági tábornok vezetése alatt álló műszaki csoport m­ég mindig helytáll. Ez a csoport részben ellentá­madással erős ellenséges támadásokat hárított el. * — A nagy keleti elhárító csata többi gyújtópontján nem csökkenő he­vességgel folynak­ tovább a harcok. •Meghiúsultak azok az ellenséges ki­­­sérletek, amelyek‘s Kaukázus nyugati jég között került sor harcra anélkül, hogy csapataink zömének menetmoz­dulatait zavarták volna. • A Boncé arcvonalán és Voro­­nyezstől délnyugatra súlyos harcok folytak, amelyek még most is tarta­nak. — Afrikában, Nyugattripol Mániában a német-olasz Afrika-hadsereg állásai ellen intézett heves ellenséges támadá­sokat, az ellenségnek súlyos vesztesé­geket okozva, visszautasították. Pallus és hős társai utolsó harcai Sztálingrád déli védőcsoportja nem harcol tovább Berlin, február 1. A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti: A Sztálingrád déli részében, a volt UPU-épület romjai között összeszorult német harccsoport jól értesült oldalról származó közlés szerint a túlnyomó támadó szovjet erőkkel szemben az utolsó töltényig tartó hősi ellenállás után most már nem folytatja tovább a harcot. Sztálingrád északi részében a déli csoportnál jóval nagyobb német harci egység a bolsevisták töm­egtám­adásai­­val szemben továbbra is ellenállást ta­núsít. A déli csoport legutóbbi harci tevékenységeiről Berlinben még nem közöltek részleteket, de a birodalmi főváros illetékes helyén állást foglal­tak azokkal a szovjet állításokkal kap­csolatban, amelyek Paulus vezérezre­des és törzsének foglyul ejtéséről szól­tak- Német részről kijelentik, hogy ez a szovjet hír éppúgy tekinthető, mint az előző hét ellenséges hírei, amelyek arról véltek tudni, hogy Paulus vezér­­ezredes törzsével együtt elmenekült volna. Az utolsó hír, amely Sztálingrádból a német déli csoport harcáról Berlin­­be érkezett, azt mondja, hogy Paulus vezérezredes csapataival együtt a hősi harcokban súlyosan megsebesült. (MTI) Az utolsó rádiótáviratok Sztálingrádból Berlin, február 1. A Nemzetközi Tá­jékoztató Iroda a következő tudósí­tást közli az északi arcvonalról: Paulus vezértábornagy parancs­noksági állása a déli csoport utolsó ellenállási helye hétfőn 7 óra 15 perc­kor a következő táviratot küldte: »A bolsevisták túlerővel támadják a parancsnoksági állást. A rádióállo­más» szét kellett rombolnunk.* Hét óra 1á perckor érkezett az iutolsó rádiótávirat: »A parancsnoksági állás lejelentke­zik. Éljen a Führer!« Berlin Eden tervezett washingtoni utazásáról Berlin, február 1. Illetékes német helyről tájékoztatásul közlik: Azokat a brit helyről származó jelentéseket, amelyek iden angol k­­ül­ügy­minisz­ter washingtoni útjának ehetőségéről szólnak, Berlinben különösen árért

Next