Délmagyarország, 1943. március (19. évfolyam, 49-72. szám)

1943-03-02 / 49. szám

fícflfl . Álra 12 finer 1945 maron« 2. XIX ÉTI. 49 sz. navonta 3-20. negyedtvre 9*20. P DE MAGYARORSZÁG kere­sztény politikai NAPILAP Fontos elhatározások születtek meg Micdenk­op négynapos római tanácskozása alkalmával A Duce és a német külügyminiszter négy alk­alommal történt megbeszélésén kívül ta­nácskozások folytak katonai és politikai szaktanácsadók között . Moszkva beismerte, hogy a Donecnél több helyen áttértek a németek fédelmi készenléti állapotra vaid hivatkozással nagyarámra behívások történtek Svédországban­­ A Szentaega ma vagy holnap fogadta búcsúkihallgatáson Spellmant Róma, március L A Német TI je­lenti: Ribbentrop birodalmi kül­ügyminiszter négynapos tartózko­dás után vasárnap, február 28-án elutazott Olaszországból és vissza­tért Németországba. (MTI) Róma, március L A Duce és Rib­bentrop közötti megbeszéléseken kí­vül a Duce és a birodalmi külügy­miniszter jelenlétében megbeszélé­sek folytak katonai és politikai szaktanácsadók között. Ribbentrop négyizben vet a Ducénál, azonkívül a Duce szűkkörü villásreggelit adott a birodalmi külügyminiszter tiszteletére. Ribbentrop a Ducéval folytatott tárgyalásokon kívül meg­beszéléseket folytatott Bartialini államtitkárral is, az olasz külügy­minisztérium új vezetőjével, azon­kívül a birodalmi külügyminiszter magánkihallgatást tett gróf Ciano­ volt olasz külügyminiszternél, va­sárnap délelőtt pedig fogadta a ja­pán ügyvivőt, a spanyol nagyköve­tet, valamint Finnország, Magyar­­ország, Románia, továbbá Szlovákia követeit és a bolgár ügyvivőt Va­sárnap este Ribbentrop elutazott Olaszországból és visszatért Német­országba, ahol jelentést tesz a Führ­ernek útja eredményéről. (MTI) Róma, március 1. Ribbentrop né­met birodalmi külügyminiszter olaszországi tartózkodása alatt az olasz király és császár kihallgatá­son fogadta és hosszú szívélyes megbeszélést folytatott vele Ugyan­csak fogadta a német birodalmi külügyminisztert a piemonti her­ceg is. (MTI) Ami a Duce és Ribbentrop megbe­szélésein szóba jöhetett kérdéseket il­leti, ezeket a római sajtó köreiben a decemberben lefolyt legutóbbi olasz­német megbeszélések óta bekövetke­zett nagyfontosságú események alap­ján igyekeznek körvonalazni A kato­nai személyeknek a megbeszélésekbe való bevonása azt mutatja, hogy­­ időszerű katonai problémák is beható megvitatás tárgyai voltak, különös te­kintettel természetesen az Olaszorszá­got legközelebbről érintő északafrikai és földközitengeri hadműveletekre, amelyek az utóbbi időben egyre élén­­kebb szakaszukba léptek. Mindent összevetve, római sajtókö­rökben az a benyomás alakult ki, hogy a Duce és Ribbentrop megbeszélésein fontos elhatározások születtek meg, amelyeknek hatásai fokozatosan a gya­korlatban is érezhetőkké válnak majd. A felmerült ellenzétes hírekkel szemben egyébként megállapítják, hogy Ribbentrop külügyminiszter, aki vasárnap elhagyta Olaszországot, a Vatikánban nem tett látogatást. (MTI: Az olasz trónörökös német kitüntetése Róma, március ) A Német Tt jelenti: A Führer Umberto olasz trónörökösnek a német Sasrend I arany nagykeresztjét adományozta. A kitüntetést Ribbentrop birodalmi külügyminiszter olaszországi tar­tózkodása alkalmával nyújtotta át a trónörökösnek. (MTI) A tengely a győzelemig fo­ylalja a harcot Berlin, március . A Német TI diplomáciai munkatársa írja: Ribbentrop birodalmi külügymi­niszternek a Führer megbízásából Olaszországban folytatott többna­pos megbeszéléseiről kiadott közös német—olasz hivatalos közlemény különös figyelmet érdemel, mert abban kifejezésre jut a tengelyha­talmakban az a megalkuvás nélküli elszánt akarata, hogy folytatják a harcot a győzelemig. A német­­olasz hivatalos közlemény valóban több mint egyszerű jegyzőkény­­szerű közlés. Ez a közlemény bizo­nyos értelemben a nagy európai térség Magna Chartája, amey a végső győzelem után kapja majd meg bizonyos határait és azt az új rendet, amely miden európai nép­nek megadja a biztonság és együtt­működés légkörében a biztosított életlehetőségeket, valamint a pro­duktív munka lehetőségét és a szo­ciális igazságot E cél elérésének minden eszközét, amint az a né­met—olasz közleményből kitűnik, minden részletében megvitatták és összhangban hozták a három szer­ződéses hatalom közös hadviselésé­vel. így tehát a német—olasz meg­beszélések politikai, katonai és gaz­dasági téren mindazoknak a kérdé­seknek tisztázására és összegyez­­tetésre vezettek, amelyek a jelen pillanatban a hármas szerződés ha­talmainak hadviselését általában, különösképpen pedig az európai politikát irányítják. (MTI) % Fontos elhatározások születtek a római tanácskozáson Ribbentrop a Vaho­nban nem tett látogatást Róma, március 1. A Német TI je­lenti: Az olasz közvélemény és diplo­máciai világ érdeklődésének központ­jában a Duce és Ribbentrop német kül­ügyminiszter tárgyalásai állanak. Ró­mában még nincsenek sem az illetékes körök, sem a sajtó részéről kommen­tárok az olasz-német tárgyalásokkal kapcsolatban. A hivatalos közlemény jfszövege és a megbeszélések hosszú tartama azt a benyomást keltik, hogy ezek a megbeszélések a legfontosab­bak közé tartoznak, amelyek a ten­gelyhatalmak vezetői között az utóbbi időben lefolytak. Általában úgy ítélik meg, hogy a hivatalos jelentés eddij­ is szélesebb körű és konkrétebb meg­határozását jelenti az új Európa meg­valósítására irányuló politikai célkitű­­zésnek. Az angol rádió hazugsága a német­-olasz megbeszélésekről Berlin, március 1. illetékes helyről a következő tájékoztatást közlik: Hétfőn feltett kérdésre kijelentenék a Wilhelmstrassen, hogy a londoni rá­dió foglalt először állást külföldi rész­ről a Ribbentrop birodalmi külügymi­niszternek olaszországi megbeszélései­ről kiadott közleménnyel kapcsolatban olyan értelemben, hogy ez a magyará­zat a kiadott hivatalos közleményből a német-olasz kapcsolatok válságát szeretné kiolvasni. A Wilhelmstrassen hangsúlyozzák: úgy látszik, olyan nagy volt a megle­petés, hogy az angol rádiónak nem ju­tott más eszébe, mint a mindegyre szappanbuborékként szertefoszló régi állításhoz való visszatérés. A hétfőn kiadott német-olasz hivatalos közle­mény is — hangsúlyozzák a Wilhelm­strassen — hazugságnak bélyegzi az ilyszerű állításokat. (MTI) Spellman ma vagy holnap elhagyja a Vatikánvárost Róma, március 1. A Német TI; Pál, ahonnan Algíron és Tunézián jelenti: Spellman newyorki érseket át továbbutazik Angliába, ahol fő­­hétfőn este vagy kedden a pápa ba- feülvizsgálja az Egyesült­ Államok cs a kihallgatáson fogadja. Szerdán hadsereg katonai tagjainak lelki reggel Spellman érsek Sevillába re gondozását. (MTI) Német hadijelentés Berlin, március 1. A Német TI je­lenti: A német véderő, főparancsnok­sága közli:­­ Azok a támadások, amelyeket az ellenség vasárnap is a kubáni híd­fő arcvonalai ellen intézett, a bolse­visták súlyos és véres vesztesége mel­lett összeomlottak. Novorosszijszk előtt a hadsereg tüzérsége bombákkal felgyújtott egy páncélosokkal megra­kott hajót. — A miuszi arcvonalon az ellenség heves tüzérségi előkészítés után szé­les arcvonalon támadásra indult. A szovjet csapatokat már a fő arcvona­lak előtt elhárító tűzzel szétvertük. — Saját támadásunk Izjum térségé­ben a vasárnapi nap folyamán tovább­ra is tért nyert. A támadó hadosztá­lyok a Donecig, majd a Donecen túlra vetették vissza a szívósan védekező ellenséget Szétugrasztott és elvágott szovjet erőket szétmorzsoltunk, 23 pán­célost szétlőttünk és sok foglyot, vala­mint zsákmányt ejtettünk. — Charkov, Kurszk és Orel térsé­gében, valamint az Ilmen-tótól délre súlyos harcokban meghiúsult az ellen­ség sok támadása. Egy helyen a szov­jet gépesített csapatait bekerítettük és megsemmisítettük. _ A Ladoga-tótól délre az ellenség vasárnap egy keskeny előretolt kö­­nyökállás ellen egymásután tíz táma­dást indított, valamennyi támadást visszavertük. — Február 21—28 között a hadse­reg kötetékei 1060 szovjet páncélost pusztítottak el, zsákmányoltak, vagy találatokkal mozdulatképtelenné tet­tek. — A német tengeri haderők ismé­­telt harcbavetése során Novorosszijszk előtt elpusztítottak egy torpedónaszá­dot, 4 kereskedelmi hajót 6500 tonna tartalommal, valamint két tankhajót. A légi haderő elpusztította az ellenség két további szállítóhajóját . Az északtuniszi arcvonalon a német és olasz csapatok támadása to­vábbi előrehaladást ért el. A hétfőre virradó éjszakán, az eddigi jelentések ,

Next