Délmagyarország, 1943. május (19. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-01 / 97. szám

Szombat Laval Hitler főhadiszállásán Az európai helyietről és Franciaország belső kérdéseiről tárgyaltak a megbeszélésen — Részt véte a tárgyalásokon Bastianini olasz külügyi államtitkár is •—Ismét eredmény­telenül támadja a Szovjet a kubáni hídfőt — A harcokban három hadosztályt teljesen, kettőt részben elvesztettek a bolsevisták Tuniszban heves ellenállásba ütközik az angolszászok támadása gem­ tér fölött Ú ellenséges repülőgé­pet pusztított el. A tengely vesztesége 5 repülőgép, tünk vissza. A légi erő a földközben-Berlin, április 30. A német véderő főparancsnoksága közli: — A Szovjet csütörtökön nagy erők­kel újból támadásra indult a kubáni hídfő keleti arcvonala ellen. A táma­dást heves tüzérségi előkészítés ve­zette be és nagy páncélos és repülő­erők támogatták. Az ellenség azonban egy helyen sem tudott tért nyerni. — A légierő hatásosan támogatja csapataink súlyos elhárító harcait, végül is a szovjet támadásokat véres veszteségeket okozva, visszaverek. Sok bolsevista páncélost kilőttünk. Né­met vadászrepülők a déli arcvonalsza­kasz fölött légi harcokban 67 bolsevis­ta repülőgépet lőttek le — A nyugattuniszi arcvonalon több ellenséges helyi jellegű támadást ver­ (MTI) Olasz jelentés (MNI) Róma, április 30. Az olasz főhadi­szállás 1070. közleménye: — Tuniszban a vonalaink áttörése­­irányuló ismételt ellenséges támadási kísérletek csütörtökön is az olasz és német csapatok elkeseredett ellenállá­sába ütköztek. A tengely légiereje rendkívül élénk tevékenységet fejtett ki és az ellenséges táborhelyek ellen intézett támadásai során igen sok gép­kocsit felgyújtott vagy megrongált­­tatott megbeszélései sorába. A fran­cia miniszterelnökkel folytatott német—olasz megbeszélésnek is az új Európa felépítése érdekében, a bolsevizmus, valamint a vele szö­vetkezett af­olszász plutokraták el­leni harc áll a középpontjában. El­tekintve attól, hogy annak az Eu­rópának­ a védelmében Franciaor­szág területileg nem lényegtelen szerepet játszik, a megbeszélések és a szóba kerülő kérdések önként adódtak Franciaországnak a küz­delem erőfeszítéseiben és áldoza­taiban való részvételéből, amelynek fejében Franciaország más­felől megfelelő előnyökben ré­­szesül. Aligha tévedhet az a felfogás, amely szerint a megbeszélés során nem hagyták fe­gyelmen kívül azokat a belső fran­cia kérdéseket, amelyek különösen az északafrikai francia gyarmabi­­rodalom elleni angol—amerikai tá­madással kapcsolatosak, annál is inkább, mert az ebből keletkezett helyzet Franciaországot az eddigi­nél is inkább Európára utalja. Abból a körülményből, hogy a közlemény a megbeszélés valamen­­­nyi résztvevőjének teljes megérté­sét, valamint tárgyilagosságát álla­pítja meg, annak a kérdésnek m­­eg­vizsgálásával, milyen mértékben vegyen részt Franciaország a ten­gelyhatalmaknak az új Európa fel­építéséhez vállalt erőfeszítéseiben és áldozataiban, következtetni lehet e megbeszélések pozitív jellegére. Bastianini olasz külügyi államtit­kár jelenléte mutatja, hogy men­­nyire teljes az egyetértés a nem­zetiszocialista Nagynémetbirodalom és a fasiszta Olaszország között a katonai és politikai vezetés minden kérdésében, amint ez kifejezésre jutott már a Führernek és a Ducé­nak április 7—10 között történt em­­­lékezetes találkozója alkalmából. Súgos veszteségekkel összeomlott a bolsevisták kubáni támadása Boriin, április 30. A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti a keleti harc­téri helyzetről: A keleti harctéren csü­tör­tökön a helyzetet a bolsevisták nagy támadó tevékenysége jellemezte a kubáni híd­fő keleti részén. A szovjet főparancs­nokság nem kevesebb, mint 9 lövész­hadosztályt, valamint sok páncélos összevonásával megsemmisítő csapást igyekezett mérni a német csapatokra, minthogy minden előző töm­egtámadá­­sa veszteségteljesen és eredménytele­nül végződött. Az állásokat védő né­met és szövetséges csapatok elszánt ellenállása következtében a legkemé­nyebb harcok fejlődtek ki. A bolsevis­ták­­ vesztesége három teljesen szétvert és legalább két súlyos veszteséget szenvedett hadosztály. Az arcvonal többi részéről csak felderítő és rohamcsapattevékenységen k­ívül Kurszk térségében csak egy fontosabb harccselekményt jelentenek. Német gránátosok több rohamlöveggel végrehajtott rohamvállalkozásuk so­rán elfoglaltak egy fontos magaslatot. (MTI) * Átalakítják a fasiszta párt szervezetét Róma, áprlis SO A Fasiszta Párt Értesítője a következőket közli: A Duce által megadott irányelvek megvalósítása végett és a végből, hogy a fasiszta párt működését még jobban meggyorsítsák, bizonyos módosításokat hajtanak végre a párt szervezeteiben. Legfontosabbak e rendelkezések közül, hogy a fasiszta párt intéző bizottsága mellett működő hivatalok közül ötöt eltöröltek. A fasiszta szervezeteknek minden olyan emberét, akit a haderő és a háborúban levő nemzet érdekeit szolgáló tevékenységi körben lehet al­kalmazni, hadirokkantakkal, a hábo­rúban megcsonkultakkal és fronthar­cosokkal fogják helyettesíteni. (MTI) Az európai probléma Hitler és Laval megbeszélésének tengelyében Berlin, április 30. A Führer főha­diszállásáról jelentik a Német Táv­irati Irodának. A Führer április 29-én Ribbentrop birodalmi külügyminiszter és Bas­tianini olasz külügyi államtitkár jelenlétében a főhadiszálláson fo­gadta Pierre Laval francia minisz­terelnököt. A megbeszélés folya­mán a résztvevők teljes megértést tanúsítottak egyfelől a Németor­szágot, és Olaszországot, másfelől a Franciaországot érdeklő kérdések iránt. Teljes tárgyilagosággal megvizsgálták, hogy milyen mér­tékben kell részt vennie Franciaor­­szágnak azokban az erőfeszítések­­­ben és áldozatokban,, amelyeket a­­ tengelyhatalmai az új Európa fel­valamint a szövetkezett angol­­amerikai plutokraták elleni harc­ban magukra vállaltak és milyen előnyök származnak majd Francia­­országra e részvételből. (MTI) Franciaország részvétele a küzdelemben Berlin, április 30. A Német­ Táv­irati Iroda diplomáciai munkatár­sa Krjai Lavalnak a Führer főhadiszállásán tett látogatásáról kiadott hivatalos közlemény tartalmából és hangjá­ból következtetni lehet a látogatás jelentőségére. Ez a látogatás bele­illeszkedik a Füh­rernek a Nagy­­németországgal szövetkezett nemre­ Álra íz mwr Ley május 1-i cikke a német nép munkatel­esítményéről Bettin, április 30. A Német TI je­­­lenti: Dr. Ley birodalmi szerve­­zetügyi vezető május 1-én a német nép ünnepén egy cikkben ezeket mondja: — Ma ismét egy munkás év ma­rad mögöttünk, amelyben a német férfiak és nők újra egészen szokat­lan teljesíményt vittek véghez a termelésben. A gyárakban és mű­helyekben nemcsak számra rendkí­vül sok fegyver és katonai felszere­lés készült el hanem a német fegy­vereket újra tök­életesítették és részben teljesen újakkal egészítet­ték ki. .Ezért a német nép a háború negyedik esztendejében megint el­látta véderejét minden szükséges hadianyaggal. A német nép — foly­tatja a miniszter — nemzeti ünne­pén — bajtársi érzülettel tekint a határain túl élő többi országra, amelyek vele együtt küzdenek és dolgoznak az angol—amerikai és bolosvista gyámkodástól mentes európai győzelemért. A többi euró­pai nemzet hozzátartozói részint maguk is Németországban dolgozz­­ak, a harctéren küzdenek felfegy­verkezetten, részint saját maguk gyáraiban és műhelyeiben dolgoz­nak, hogy fegyvert adjanak azok­nak a katonáknak kezébe, akik éle­tükkel védik Európát a bolsevista­ áradattól. (MTI) A német munkaarcvonal tíz éve Berlin, április 30. A Német TI je­lenti: Ley birodalmi szervezetügyi vezető a birodalmi munkaügyi ka­maráknak az új birodalmi kancel­lária épületében tartott ülésén be­szédet mondott a „német munka-” arcvonal 10 évéről.“ A háború okoz­ta nehézségek mellett is a munkás­ság teljesítményei egyre fokozód­nak. A gyárakban fegyverek és lő­szerek, valamint mindenféle felsze­relési cikkek tömege állandóan nö­vekszik s a német véderő a fegy­verek mennyisége és minősége te­kintetében nagy fölényben van és marad is az ellenséggel szemben, így a német munkarcvonal műkö­dése kielégítő. A Führer volt az, aki a legnehezebb órákban segített megadta az irányt, megmutatta a célt és az utat. A munkaközösségek, a gyárak és üzemek legyenek e há­bomban a népközösség és a rendít­hetetlen győriakarás rendíthetetlen bástyái. Történjék bármi, mi soha­sem adjuk meg magunkat. (MTI) Ünnepélyesen fogadják a frontról hazaérkező lány hadseregfőparancsnokot és törzskarát Budapest, április 30. Vitéz Jány ilós miniszterelnök üdvözli a haza­ Gusztáv vezérezredes, a keleti arc­t térő hadseregparancsnokot és vonalon­­­ küzdő II. , honvédhadsereg1 mélyében a II. főparancsnoka szűkebb törzsével május 1-én 17 óra 30 perckor érke­zik haza. A Keleti-pályaudvaron ünnepélyes fogadtatás keretében a magyar nemzet és a magyar kirá­­ly r­ TfríNav M’V.­sze­honvédhadsereget is amely az orosz fronton 1942. nya­rán és a keleti arcvonalra induló orosz támadás feltartóztatásában és elhárításában jelentős szerepet vitt (MTI)

Next