Délmagyarország, 1943. május (19. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-01 / 97. szám

Megszökött a Csillagbörtönből és a szentesi kórházban bújt el egy rab Szentes, április 80. A szentesi­­ házba és ott felvétette magát. El­rendőrkapitán­yságot az elmúlt na­pokban értesítették, hogy a szegedi Csillagbörtönből egy szentesi fiatal­ember megszökött. A fiatalembert a szegedi törvényszék 8 hónapi bör­tön­büntetésre ítélte orgazdaságért. A Csillagbörtön igazgatósága rá­diókörözése alapján a szentesi nyo­mozóhatóságoknak sikerült megál­lapítani azt, hogy a szóbanforgó szökött fegyenc Szentesen tartóz­kodik a kórházban. A kórházi ápoltak személyi lap­mondotta, hogy a vizsgáló orvos majdnem gyanút fogott, mert majdnem rossz sorrendben mondta el azokat a tüneteket, amelyek olyan betegség jelenlétét bizonyít­ják, amelyet csak néhány hetes ke­zelés után lehet kimutathatóan megállapítani. Az elfogott rab mindenben kime­rítő felvilágosítást adott az őt ki­hallgató detektiveknek, csupán egyetlenegy dologról hallgatott . ,, , mélységesen, arról, hogy hogy­an­jait átnézve, egy furcsa nevű be­­sz­ök­ött meg a Csillagbörtönbölt tegre bukkantak, akire minden te­kintetben ráillett a körözött pontos személyleírása. A szökevényt lefog­ták. Kihallgatása során előadta, hogy Szentesre érve, ruhát szer­zett és így „beöltözve“ elment a kór. A szökött rabot erős rendőri kí­sérettel szállították vissza a Csil­lagbörtönbe, ahol külön felelni fog azért, hogy miért bolygatta meg a Csillagbörtön csendjét! ... Szeged közellátásának legfontosabb kérdései a polgármester jelentésében (A Délmagyarország munkatársától) A csütörtök délelőtt megtartott tör­vényhatósági közgyűlés lefolyásáról Móló tudósításunkban megírtuk, hogy a polgármesteri jelen­és kapcsán na­gyobb vita alakult ki közellátási kér­désekben. A közellátási helyzetről a folgármesteri jelentésnek ez a része tájékoztatta a közgyűlést. A jelentés közli, hogy az áprilisra kiutalt nullás-, kenyér- és kukoricás is­. fedezte az el­látatlan lakosság szükségletét. A­­ sir­­tllátás zavartalan volt, a közellátás­ü­g­yi miniszter által megállapított ha­­vi 10 dkg-os zsíradagot ki tudta adni a város hatósága. A húsellátásban azonban zökkenő állt be. A rendelkezésre álló húskész­letek arányos és igazságos elosztása végett a húsvásárlást április 1-től jegyhez kötötték, pedig hetenkint ki­lő­­ ikg-ot, a nagydélen pedig ennek két­szeresét tudták fejadagként kiadni. A város zsír- és sertéshúsellátását a bérhizlalási szerződések alapján hiz­lalt sertésekből egyelőre még biztosí­tani tudja a város hatósága. A vágó­marha beszerzése, marhahúsellátás azonban nagy nehézségekkel jár. A közellátási miniszter Szeged város te­rületére is elrendelte a vágómarha ha­tósági igénybevételét. Az igénybevétel alapját képező összeírás most van fo­lyamatban. Az igénybevett vágómar­hák levágásával kívánja a hatóság a lakosság legszükségesebb marhahús­­ellátását biztosítani, bár — mint meg­állapítja a jelentés —, a takarmány­­hiány miatt a szarvasm­arhaállom­ány igen leromlott. — A tejellátás terén az Alsótanya és Felsőtanya területén egyes körze­tekben már megindítottuk a kötelező terhőszolgá­ltatást — folytatja a pol­gármester jelentése — s ennek folyo­mányaként a kórházak és klinikák tej­­ellátását, valamint a zöldkereszt utján a legjobban rászorult lakosság tejel­­látását részben már meg tudtuk javí­tani. Amint a város által megvásá­rolt OMTK tejellátó üzemét működés­be tudjuk állítani, a város egész te­rületén előreláthatólag életbe léptethet­­jük a tejbeszolgáltatást s ezzel még inkább javítani tudjuk a lakosság tejei- Isc­án&t A eoknrellátmány havi 117.196 kg • ez a szükséglet fedezésére elegendő. A petróleumellátm­ány áprilisban sze­­mélyenkint másfél liter volt, ami a szükségletet ugyancsak kielégzi. Burgonya annyi állott rendelkezésre, hogy jegy ellenében ki tudták osztani. Szappan ellátmányunk 19.900 kg mosti­­szappan; 37­ 500 pipereszappan; 4100 borotva szappan s ez a mennyiség leg­nagyobb részben fedezte az igényeket. Szeged lábbeli ellátása a következő: 1690 pár készcipő, 575 pár mértékű tani rendelés, 5753 pár talpalás, 1682 pár fejelés. Ezekre a jegyeket kiadta a közellátási hivatal, a talpalás elegen­dő volt, azonban a fejelés és az egész cipőre szóló kiutalások a mindig fo­kozódó igényeket nem elégíti ki. Tűzifael­látás terén a város helyze­te még mindig igen rossz — állapítja meg a jelentés. — A város hatósága minden rendelkezésre álló eszközt igénybe vett s mindent elkövetett, hogy ezen a helyzeten javítson. A tűzifael­­látási nehézségeket azonban a város vezetőségén és a kormányzat hatás­körén kívül álló okokban kell látni. " Korpakiutalást az uj gazdasági év kezdetéig nem kapunk, mert a magas kiőrlési arány miatt igen kevés korpa áll a kormányzat rendelkezésére s ezek leginkább a honvédségi szükség­letek célját szolgálják. Végül arról számol be a jelentés, hogy a jövő évben a gazdálkodókat terhelő besz­olgáltatási kötelesség alapját képező gabona­lajstromot elké­szítették s április 15-től április 30-ig szemlére tették ki. A gazda­lajstrom 1­61 már most megállapítható, hogy a gazdatársadalom az új termelési év­ben fokozottabb mértékű beszolgálta­tásra lesz kötelezve, mint az elmúlt években. Különösen a magas katasz­teri tisztajövedelmű feketeföldeken gazdálkodókra olyan magas beszolgál­tatási mennyiséget kell előírni, hogy az nagy erőfeszítés, illetve a legtelje­sebb belterjes gazdálkodás mellett is komoly mennyiséget fog jelenteni szá­mukra. Május hó 3-án új gyorsírási, gépírási és helyesírási tanfolyam kez­dődik MAJOR ÁKOSJIB gyorsíróis­kolájában. Horváth M. b. 3. Ipartes­tületi szél,ház­akig. ML: 2530:1011-42. Telefon: 19-10. 384 Amerika külkereskedelme és a bérlet-kölcsöntörvény (STUD) Az Egyesült­ Államok külkereskedlmének kérdése a bér­let- és kölcsön­törvény (lend and lease) meghosszabbításával, Stand­­ley amerikai követ nyilatkozatával és az USA külkereskedelmi ada­tainak közzétételével háromszoro­san is időszerűvé vált. Az 1941 március 11-én a »fizess és vidd« (cash and carry) törvény túlhala­­dásával megszavazott »bérlet és kölcsön« törvényt most másodszor hosszabbították meg. Az e tör­vény keretében teljesített szállítá­sok jelentőségéről csak akkor ka­punk helyes képet, ha e szállítá­­sok számadatait az amerikai kivi­tel adataival hasonlítjuk össze. Az USA bevitele 1939-ben, te­hát az utolsó békeévben 3.2 mil­liárd, 1940-ben 2.6 milliárd és 1941-ben 3.4 milliárd dollár volt. A múlt évben azonban a bevitel újra 2.7 milliárd d­o­lárra esett. Ebben már megmutatkozik az USA szállítóinak csökkent szállítóké­pessége. A kivitel viszont az utolsó békeév óta állandó és töretlenül felfelé haladó v­onalat mutat. Az USA kivitele 1939-ben 3.2 milliárd dollár és a következő években 4.2. 5.1 és végül 1942-ben 7.8 milliárd dollár. Tisztán külkereskedelmi szem­pontból nézve az USA kivitele a bevitelhez képest ma rendkívül magas. A kiviteltöbblet, az 1939. évi 0.9 milliárdról 1.4 milliárdra emel­kedik, 1940-ben 1.8 milliárdra. 1941-ben és az elmúlt évben meg­haladta az 5 milliárd dollárt. Az USA jelenlegi kivitele lényegesen meghaladja az első világháború folyamán eszközölt szállításokat de a »Prosperity« éveinek kivite­lét még nem éri el. Igaz, hogy ez a megállapítás csak az értékekre vonatkozik, mert »Prosperity« ide­jében, tehát a vilneeozda«áei vál­ság kitörése előtt az amerikai ki­viteli árak lényegesen magasabb szinte mozogtak, mint ma. Ami az amerikai árukivitel ke­retében eszközölt »ber­et­es köl­csön« szállításokat illeti, azokról a rendelkezésekre álló adatok alapján a következő képet kaphatjuk. Az összes teljesítmény 1943 január végéig 8936 millió dollárt tett. A Berliner Börsen Zeitung szerint a törvény 2 éves évfordulójának, te­hát március 11-éig a szállítások valószínűleg elérték, sőt esetleg meghaladták a tízmilliárd dollárt Ha meggondoljuk, hogy az USA egész kivitele az elmúlt két év alatt kereken 13 milliárd dollár volt, akkor a tízmilliárdos tel­jesít­­mény hatalmasnak tűnik fel. Azon­ban amint említettük, a »bérlet és kölcsön« alapján teljesített szol­gáltatások közül csak a szűkebb ér­telemben vett áruszállítások szere­pelnek az amerikai külkereskede­lem statisztikai adataiban. Az idei január végéig teljesített 8,9 mil­liárd dollárból azonban csak kere­ken 7 milliárd dollár esett áruszál­lításokra. Az áruszállításoknak is csak egy része fegyver és hadi­anyag. A Berliner Börsen Zeitung kimutatása szerint az összes telje­­sítményeknek 40 százaléka esik hadianyagra, 32 százaléka egyéb áruszállításokra, főleg élelmisze­rekre és kisebb részben ipari nyers­anyagokra, továbbá 20 százalék a már említett szolgáltatásokra. Ha föltesszük, hogy a »bérlet és kölcsön «­szállítások összege tízmil­liárd dollár volt és számba ves­­szük, hogy az elmúlt két évben az USA összesen 68 milliárd dollárt költött a háborúra, akkor ez az összeg az USA hadi kiadásainak 14,6 százaléka. Az USA nemzeti jö­­vedelm­e ez idő alatt különböző becslések szerint száz és százhúsz m­illiárd dollár körül lehetett. Alarkus György Kállay miniszterelnök előszava Linkomíes finn miniszterelnök nyomtatásá ban megjelent előadásához Budapest, április 30. Budapest« most kiadták Linkomíes Edvin Cm mi­niszterelnök beszédét, amelyet »Pina. ország háborúban« címen a budape­st tartózkodása alatt mint a finn parla­ment alelnöke ez év január 16-án mon­­dott a Magyar—Finn Társaság ülésén. A beszédhez Kállay Miklós miniszter­­elnök írt előszót »Finn példaadás« cí­men, amelyben többi között a követke­zőket írja: Finnország példája, amellyel éllén állt és ellenáll ma is az orosz henger­nek, nemcsak azért kapcsol össze ben­nünket, mert testvérek vagyunk és éle­­tünket belső rokoni lelkialkat paran­csoló módon irányítja, hanem azért is, mert sorstársak vagyunk mi, finnek és magyarok. A finn példa tanúsága­ már életünk számára mutat követendő pa­rancsokat. Ebben a küzdelemben jó tudni, hogy a rokon mit tesz. (MTI) Emelik a fodrászipari kiszolgálási díjakat, válto­­zatlan marad a ponty ára Két ■­ rendel«! Budapest, április 30. A közellátási miniszter rendeletet adott ki, amely­nek értelmében a borbély- és fodrász­­ipar legmagasabb kiszolgálási díjait május 17-től kezdve bizonyos mérték­­ben felemelhetők. A rendelet a Buda­pesti Közlöny szombati számában jee­lent meg. A közellátási miniszter rendeletet adott ki, amely kimondja, hogy a ponty legmagasabb termelői, nagybani és fogyasztói ára, amelyet korábbi rendelet április 30-ig állapított meg, azon az időn túl is érvényben marad. MTI) ( A tanyai javaslat a képviselőház «lett Budapest, április 30. Tas­nádi Nagy András elnök negyed 11 előtt nyitot­a meg a képviselőház pénteki ülését. Napirenden a tanyai igazgatás rendezéséről szóló belügyminiszteri törvényjavaslat szerepelt. H­u­n­y­a­d­y-B­u­z­á­s Endre előadó ismertette a javaslatot, Temesfk­­­y Imre részletesen ismertette a ta­nyai kérdés megoldására a múltban tett próbálkozásokat. Meggyőződése, hogy a meghozott anyagi áldozat gyor­san megtérül a tanyavilág fokozatos fellendülését feltétlenül nyomon köve­ti gazdasági fellendülés által. Ezután báró B­á­n­f­f­y Dániel föld­művelésügyi miniszter benyújtott« » növényegészségügyről szóló törvény­javaslatot A tanyai törvényjavaslat további tárgyalása során Geszte­­lyi-Nagy László azt fejtegette,hogy ez a javaslat a magyarság egyik leg­nagyobb szabású nemzetpolitikai kér­dését érinti, a javaslatnak ezért a leg­nagyobb fontosságot tulajdonít»­te. Körülbelül 8 millió katasztrális hold­ra terjed ki a tanyavilág Magyaror­szágon és case ® » területen mintegy kétmillió lakos él. Az Alföld mező­gazdasági viszonyainak általános re­formjáról sem lehet beszélni a tanya­­kérdés megoldása előtt Az ülés egynegyed 8 órakor ért vé­get. MINDENFAJTA bérmosást maximális áron vállal gépiendre be­rendezett te­j gázmosodex BICSKÁT UTCA 5. -------MS

Next