Délmagyarország, 1943. június (19. évfolyam, 123-144. szám)

1943-06-01 / 123. szám

Kedd Ára 12 misé» 1943. június 1. XIX. e?l. 123. 57. l­QTomo 3 20 P. ncftgcdctrc 9 20 I» DELMf­GYARORSZÁG KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Élénk német légitérb­en még keleten, Anglia felett és a Földközi tengeren Churchill, Giraud és az afrikai hadvezérek tanácskozása Gibraltárban — Az Alexandriá­ban horgony*» francia­­ lotta angol ! ezre került —Jelentések az Attu szigeti utolsó csa­táról Inonu nagy beszédben tárja fel Törökország helyzetét Berlin, május 31. A német véd­erő főparancsnoksága jelenti: — Az ellen­zék­ vasárnap nem foly­tatta támadásait, a kubáni hídfő el­len. A keleti attóvonal többi részé­ről — Velis környékén végrehajtott sikeres támadó vállalkozásunk kivé­telével — csupán felderítő- és ro­­hamcsapattevékenységet jelentenek. — Egy szovjet bombázókötelék a Fekete-tengeren egy német hajóka­raván ellen intézett támadása so­drán a haditengerészet vadászrepülői és járművei mind a 9 támadó hour* házát lelőtték. .A Szovjet vasárnap összesen 74 repülőgépet vesztett, sa­ját veszteségünk 7 gép. — Gyors német, harci repülőgé­pek támadást intéztek a dél- és dél­keletangliai partvidék kikötőváro­sai ellen s nehézbombákat dobtak hadifontosságú berendezésekre. — A Földközi-tenger vidékén a légierő szombaton és vasárnap 13 repülőgépet, köztük több nehé­zbom­­bázót semmisített meg.­­ Egy fegyveres távolfelderítőnk az­ Atlanti-óceán fölött megtáma­dott és elsüllyesztett egy 49.000 ton­nás ellenséges teherhajót s légiharc­­ban lelőtt egy né­gymotoros brit repülőgépet. (MTI)­ Tourville és az 1927-ben épült Souffren), az 1923-ban épült Duquay f’roui­j könnyű cirkáló, továbbá há­rom romboló és egy tengeralattjáró. Angol részről ezeket a hajókat már 1940-ben lefegyverezték. (MTI) Berlin, máus 31. ’ Illetékes német helyről közüilt tájékoztatásul. Berlinben egyáltalán nem keltett meglepetést az a hír, hogy Anglia átvette a francia hajóhadnak Alexandriában állomásozó egysé­geit Angol részről bejelentett át­adás berlini illetékes körök vélemé­­nye szerint a francia hajók legény­ségére gyakorolt nyomás eredmé­nye. A francia haditengerészet­­­„felváltására“ angol hadit­engeré­­szeti kötelékek érkeztek Alexandriá­­ba. (MTI) Vichy, május 31. A Német T je­lenti: Az Alexandria kikötőjében állomásozó francia hadihajók, am­e­lyek csatlakoztak a „szabad francia mozgalomhoz** együttes vízkiszorí­­tása (15.000 tonna. A hajóhad a kö­vetkező egységekből áll: Egy 23.000 tonnás csatahajó, há­rom 10.000 tonnás és egy 7000 i.>ui­;­s cirkáló, három 1300 tonnás torpedó­naszád és egy tengeralattjáró. London, május 31. A Budapesti Tudósító jelenti: Londoni hivatalos körökben eddig még meg se­m erő­sítették, sem meg nem cáfolták azt­ a hírt, hogy az Alexandriában levőő francia flotta csatlakozott a szövet­ségesekhez. (MTI) A német légierő napja a keleti fronton Berlin, május 31. Arz Interinf je­­­tott két nagy élelmiszerraktárt­ leüti. A Nemzetközi­ Tájékoztató Iroda jelenti a keleti arcvonal hely­zetéről.­ A kubáni hídfő ellen irányuló második bolsevista offenzíva össze­omlása után a vasárnap az egész keleti arcvonalon minden tekintet­ben a német légi­erő napja volt, mert erőteljes támadó fellépésé­re­ a szovjet, utánpótló összekötte­téseiben súlyos károkat okozott. A német harci repülő- és zuhanó­­bom­bázó rajok bevetésének súly­pontja ismét csak a kaukázusi tér­ségre esett, ahol a légifegyvernem közelharc­ kötelékei folyamatos be­vetésekkel az egész, nap folyamán támadták a bolsevisták krimszkajai arcvonalához közel eső utánpótlási központot. Magában a városban a repeszbombák és gyújtóbombák ez­rei súlyos pusztítást okoztak. Leve­gőbe repült több lőszerraktár és üzemanyagraktár és a tűz elpuszti-Kubjanszk pályaudvarának berende­zései telitalálatok nagymértékben üzemképtelenné tették. A keleti arcvonal déli szakaszán a német bombáknak legalább husz mozdony és több, mint 200 vasúti kocsi esett áldozatul. A bolsevisták folytatták kísérleteiket, hogy az Azovi-tenger felöl partraszállító bárkákkal a Ku­bán torkolatánál levő laguna vidé­ken keresztül a német védelmi arc­­vonal hátába kerüljenek. Ezek a kí­sérletek azonban vasárnap is meg­hiúsultak. 15 zsúfolásig megrakott partra szállí­tó bárkát és két motoros uszályt elsüllyesztettek a németek. A német mélyrepülő bombázók leg­alább két szovjet zászlóaljat és sok páncélost tettek harcképtelenné. A keleti arcvonal északi szakaszán a harci repülőgépek felgyújtottak egy üzemanyagraktárt és elsüly­­t vesztettek egy 3000 tonnás kereske­delmi hajót. A vadászrajok 38 bol­sevista repülőgépet lelőttek. (MTI) Az alexandriai francia hajók angol kézen Vichy, május 31. Vichybqn vasár­nap este hivatalosan bejelentették, hoy az Alaxandriában visszatartott francia hadihajók személyzete kény­telen volt beszüntetni az ellenállást az angol nyomással szemben. Fran­cia részről már hónapok óta hiába próbálkoztak azzal, hogy eljuttas­sák a hadihajók legénységéhez az őket megillető zsoldot, az angolok megakadályozták ezt és a francia tengerészek a legnagyobb nyomor­ba jutottak. A flotta parancsnoka, trodefroy tengernagy hiába állított ki váltókat, az alexandriai bankok angol parancsra nem fogadták el 'Nem­ aikpiHil török ée pváii közvetítés útján sem pénzt küldeni Alexandriába, mert ezt is meggá­tolták az angolok. A hivatalos köz­lemény azzal végződik, hogy a vichyi kormánynak nincs összeköt­tetése Alexandriával és így csak angol forrásból származó jelentések alapján tudta meg, hogy a francia tengerészek hosszú és makacs ellen­állása most befejeződött. A hadihajók és tengerészek to­vábbi sorsáról ező idő szerint, még semmit sem tudunk. Az angol kéz­re jutott hajók a következők: A 20.000 tonnás és 30 éves Lorrain csa­tahajó, három cirkáló (az 1021-ben épült Thigueeri«­ u 19áfi-han érceit Churchill és az afrikai hadvezérek Gibraltárban London, május 31. Amerikából ér­kező hírek szerint Churchill brit miniszterelnök állítólag az Egyesült­­Á Álam­okból hazatérőben látogatta m­eg a gibraltári erődöt. Állítólag Churchill látogatásának napján vá­ratlanul Gibraltárba érkezett Eisen­hower tábornok is, az északafrikai angolszász csapatok parancsnoka, to­vábbá Montgomery tábornok, a brit 8. hadsereg parancsnoka és Alexan­der tábornok, hadseregparancsnok. Algecirus, május 31. A Nemzet­közi Sajtó Tudósító jelenti: Eisen­hower tábornok, az északafrikai szövetséges haderők főparancsnoka­ szombaton meglepetésszerűen Gib­­raltárba érkezett. Kíséretében vele Montgome­ry tábornok, a 8. brit, hadsereg Parancsnoka. Hivatalosan ,a tábornok látogatásának okáról sem­mit sem közöltek, általában azon­­­­ban úgy hiszik, hogy a tábornokok­ úton vannak London felé. Ugyan­csak szombaton Londonból jövet Gibraltárba érkezett Catroux tabui­ból­nok is, aki Londonban de CaúÜu tábornokkal foytatott megbeszélésü­ket és Gibralá­ron át Giraud tá­bornokhoz utazik Északafrikába. (MTI) Churchill gibraltári megbeszélése­ La Linea, május­ 31. Churchill csü­­törtöki és pénteki gibraltári tárgyalá­­sairól az első részleteket vasárnap lehetett megtudni. Jól értesült helyről származó közlések szerint Churchill csütörtökön este Washingtonból jövet, repülőgépen érkezett Gibraltárba, R­ö­­viddel Churchill előtt érkezett Gibral­tárba Giraud tábornok is Északaf­­rikából. Az államférfiak megérkezése után azonnal megkezdett tárgyalásokon Churchill miniszterelnökön kívül más magasrangú brit személyiségek is részt vettek. A tárgyalásokon ismét megbeszélték a Giraud és de Gaulle tábornokok közötti ellentétek ügyét. Churchill a megbeszéléseken felhívta Giraud tábornok figyelmét arra, hogy feltétlenül szükséges volna, ha meg­egyezne a londoni francia nemzeti bi­zottság vezetőjével. Egyelőre nem lehetett megtudni, hogy a megbeszélések során mennyi­­­ben határolták el Giraud tábornok, il­letve de Gaulle tábornok hatáskört­. A tárgyalásokon részt vett Catroux tábornok, továbbá Eisenhower tábornok, az Északafrikában állomá­sozó amerikai csapatok főparancsno­ka, valamint Montgomery és Alexan­der brit hadseregparancsnok­olt. Jól értesült körök biztosra veszik, hogy a tárgyalásokon szóba kerültek­ a további hadm­űveletek kérdései, továb­bá az Egyesült­ Államok, illetve An­­glia politikai érdekterületeinek elha­tárolása. Éppen ezért úgy vélik, hogy Churchill gibraltári látogatása szük­ségszerű következménye a Roosevelt­tel foly­tat­ott tárgyalásoknak. (MTI) Vasárnap a hetvenedik légitámadás érte Nápo­yt Róma, május 31. A Stefani-iroda jelenti: Az olasz főhadiszállás HOL. közleménye: Ellenséges légi költ­­ékek vasárnap több bombát, dobtak le Nápolyra, amelyet ezzel ért a 70. légitámadás, továbbá szardíniai helységekr­e, valamint Foggie, Bari és Potensa környékére. A bombák jelentékeny károkat okoztak Ná­poly középületeiben és lakóházai­ban. A támadó repülőgépek közül Nápoly felett hat négymotoros gép pusztult el: hármat olasz vadászgé­pek, egyet német vadászok, kstAf1-)

Next