Délmagyarország, 1943. június (19. évfolyam, 123-144. szám)

1943-06-01 / 123. szám

DELM­AG­Y A ROUST Af­­rim, <M8. jmin L­ andijt a légvédelmi ütegek lőttek le.­­A Pant f­ller­ra szigete ellen Inté­ Paris, május 31. A Stefani-iroda jelentis Mintegy 400 olasz és német sebesült, illetve hadirokkant, akiket Adriamenti kórházakban ápolnak. Predappióba utazott tovább, ahol a temetőben Mussolini szülei és Mus­­solii­o Brano emlékének hódoltak. A megható ünnepség közepette vá­ratlanul megérkezett a Duce is, akit lelkes szeretettel fogadtak. A ihlet elbeszélgetett az olasz és né­met bajtársakkal, kifejezte mély ro­konszenvét irántuk és elmondotta nekik, hogy gondolatban mindenkor tett ellenséges légitámadás során az ellenség további 9 repülőgépet vesz­­­­tett a légvédelmi ütegek találatai következtében, egy tizediket pedig a tenger felett lőttek olasz vadász­gépek. (MTI) velük volt és velük vart mögt is, amikor ismét a belső arcvonal ré­szesei lettek A Duce szükségesnek mondotta, hogy valamennyien ter­jesszék a szeni gyűlöletet az ellen­ség ellen A Duce sz»v«‘.* ezzel a kiáltás­al fogadták: Gyjőzni fogunk! A Duce ezután német nyelven üd­vözölte a német bajtársakat, és di­csőítette a két nép szolidaritását és fegy­ver barátságát A lakosság és a látogatók lelkesen ünnepelték s Ducét. (MTI) Mussolini beszéde szüleinek fiánál tisztelgő sebesült katonákhoz Georges tábornok csatlakozott Giraudhoz Vicky, május SL A Német TI je­lenti: Mint az algíri rádió jelenti Georges tábornok délfranciaországi birtokáról É­szakafrikába szökött *• csatlakozott Giratul tábornok disszi­dens mozgalmához. Georges táb­o­r­nok 1939-ben az északnyugati fran­cia hadsereg parancsnoka volt. vMTD Újabb merénylet Bulgáriában Szófia, másos 31. Sapr­an Khiaf­­kov, a plivdovi kerület modranjei képviselője vasárnap este 8 óra 30 perckor Kostievo falánál kommu­nista merényletnek esett áldozatul. Súlyos sebesüléssel szállították Kos­­tievóba, ahol hamarosan belehalt sérüléseibe. A képviselőt két ismeretlen sze­­mály támadta meg. A merénylők­nek sikerült­ elszökniük, a jelen pil­lanatig még nem tudták őket kézre­­keríteni. Kliaskov képviselő 1894-ben szüle­tett Kostrevóban, mezőgazda volt és szülőfalujában 1932-ben választották képviselőnek. A földművelésügyi és hadügy­minisztériumi parlamenti bi­zottságnak tagja, a maricei polgári vizi szindikátusnak pedig elnöke volt (MTI) Német lap cikke a háborús Magyarország közellátási helyzetéről Berlin, május 31. A Danziger Vor­posten magyarországi útleírást közöl, melynek szerzője kiemeli, hogy a ma­gyar főváros vendégei a dunaparti luxusszállodákban első pillanatra sem­mit sem vesznek észre a háborús erőfeszítésekből. A kispolgárok azon­ban, akik csak vásárlási könyvecskék­kel végezhetik el beszerzéseiket, erő­sen megsínylik a háborús viszonyokat. Kenyeret a magyar fővárosban keve­sebbet kapnak, mint a német biroda­lomban, vidéken pedig még kevesebbet mint a fővárosban. A cikkíró foglalkozik azután külö­nösen Kecskemét városával és az ot­tani helyzettel kapcsolatban kiemeli, hogy a magyar vidék, amely valami­kor nem tudott piacot találni felesle­ges számára, ma spártai önmegtartóa­­tatásban él, hogy megtölthesse Buda­pest gyomrát, felesleget tartalékol­hasson Németországba és a többi eu­rópai országokba szóló kivitel céljai­ra és elláthassa a hadsereget. Az úti benyomások azt mutatják, hogy Ma­gyarország keményen és súlyosan dol­gozik és a magyar nép minden nélkü­­lözhetőt átad azoknak, akiknek még kevesebbjük van. Nem Budapest a tükörképe a natv»­rus magyar életnek — ahhoz a fővá­rosban még mindig túl sok az idegen népfajta —, hanem az Alföld a maga tősgyökeres lakosságával, a keményen dolgozó parasztokkal, akiknek fiai a Don mellett harcolnak Európa ellen­ségével. (MTI) Hogyan folyt le az utolsó csata Atta szigetén Tokió, május 31. A Német TI je­lenti: Atta szigetén a japánok védő­­serege az utolsó emberig harcolt. A távirat szerint a kétezer főnyi helyőr­ség az utolsó szálig elesett parancson­­kával együtt- A japán sebesültek, mi­után nem tudtak résztvenni a végső harcban, harakirit követtek el, fel­vágták hasukat. Tokió, május 31. A Német TI je­lenti:­­Yo h­agi vezérőrnagy, a csá­szári főhadiszállás sajtóosztályának főnöke, rádióbeszédében méltatta az ottai kis japán helyőrség hőstettét. A főhadiszállás közleményéhez hozzátet­te, hogy az ellenség a sziget három pontján szállt partra: délen, keleten és ésilócon. A keleli parton sikerült vis­­­szaszorítaniuk a támadókat A két má­sik helyen tekintélyes veszteségeket szenvedtek az amerikaiak, miután azonban egyre újabb erősítéseket tet­tek partra és állandóan hevesen lövöl­dözték és bombázták a japán álláso­kat, május 27-én heves közelharcokra került sor. Yahagi megjegyezte, hogy Timi­­oaki ezredes, a japán helyőrség pa­rancsnoka az ellenséges támadások alatt egyszer sem kért egyetlenegy ka­tonát vagy töltényt sem. Május 28-án a már amúgyis meggyengült Japán helyőrség létszáma mintegy W0 főre apadt, s éppen ezért Yamasaki ezredes végső támadásra szánta el magát meg­maradt embereivel. t'MTIV Monkolf a csungkingi k­öztársatéat ••nők "Amszterdam, május 31. A Német TI jelenti: A brit hírszolgálat je­lentése szerint Lin Shen, csungking kínai köztársasági elnök hétfőn meghalt. Zürich, május 31. A Budapesti Tu­­dósító jelenti: A Kuomintang köz­ponti szervezetének állandó bízott- MftL Midfeiv&U ülésén _alkotmány­módosítást határozott el. Eszerint abban az esetben, ha a nemzeti kor­mány elnöke nem lenne többé ab­ban a helyzetben, hogy hivatalát mint államfő ellássa, akkor Csang Kaisek veszi át jogkörét (MTI) Ismet Inonü nagy beszédot mond Törökország helyzetéről Istanbul, május 31. A Német TI jelenti: Izmet Inonü köztársasági elnök június 8-án Ankarában néppárt közgyűlésének megnyitása alkalmával nagy beszédet mond úgy tudják, hogy Törökország mos­tani helyzetéről fog szólni. A be­szédet feszült érdeklődései várják, mert annak országszerte nagy je­lentőséget tulajdonítanak. (MTI) Churchill rosszul néz ki Stockholm, május 31. A Német TI jelenti: Washingtoni jelentés alapján csak most vált ismeretessé, hogy Churchill amerikai tartózkodása során fogadta az angol sajtónak az Egyesült­ Államokban levő képviselőit és egyórás bizalmas előadást tartott számukra azokról a nehéz feladatok­ról, amelyeket még le kell küzdeni mi­előtt a háborút valóban meg lehetne nyerni. Az előadáson résztvett tudósí­tók — mintegy 30 újságíró — elbe­szélték, hogy Churchill »Sokkal sápad­­tabb és soványabb volt, mint 18 hó­nappal ezelőtt a Fehér Házban tartott sajtóértekezlete» «. Az angol miniszterelnök válaszolt a feltett kérdésekre és igen nyilt volt »az önhittségnek a legcsekélyebb nyo­ma nélkül«. Azonban olyan sokat be­szélt, hogy lord Halifax végül is ide­­ges lett- e­gy darab papírt tolt eléje, amit Churchill elolvasva, néhány pil­lanat múlva barátságos szavakkal gyorsan befejezte fejtegetéseit {MTI; „A magyar nemzet történelme egyetlen hősi eposz" Ulioin-Reviczky Antal beszéde a nagyváradi tűzharcosok dísztáborozásán Nagyvárad, május 31. Az Országos Tűzharcos Szövetség vasárnap Nagy­váradon dísztáborozást rendezett Dél­ben a Szigligeti-színházban folyt le a dísztáborozás, amelyen Hlatky End­re főispán, a nagyváradi csoport dísz­­elnökének üdvözlő szavai után Ul­lein-Reviczky Antal rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, sajtófőnök, a Tűzharcos Szövetség társelnöke mondott beszédet. Megemlékezett 1940 szeptember ha­­todikáról, Nagyvárad felszabadulásá­nak napjáról, majd rámutatott arra, hogy a magyar nemzet igazán méltó a hősi élethez, mert történelme nem más, mint egyetlen hatalmas hősi éposz. Ez a hősiesség az ideális esz­mék között a legideálisabb: a haza­­szeretet eszméjének szolgálatába Ak­it minden anyaagi és erkölcsi erőt és ha kell, az életet is feláldozza a hazasze­retet oltárán. Szólt ezután arról, hogy a magyar­ság a honfoglalás idején nem rabolni jött ide, mint más népek, hanem hazát építeni, éppen ezért volt a magyar az egyedüli nép, amely meg tudott tele­pedni és győzelmesen át tudta élni ezer esztendő minden viszontagságát, mert akkor is egy eszme hajtotta: a hazaszeretet eszméje. — Mi megszereztük ezt ■ nazát — folytatta —, de nem vettük el senkitől, mert szervezett állam akkor Itt nem volt Az elsőt a magyarság alapította Amikor ez megtörtént, a magyarság belátta hivatását, hogy Európában kell élnie, itt nem lehet idegen, nem lehet ellenség. A kereszténység ma az európai civilizáció átvétele után rög­tön a kereszténység védelmére állott. — Amíg a magyar ott állt a Kár­pátok gerincén, természetesnek tar­tottuk és Európa is természetesnek tartotta: azért vagyunk ott, hogy véd­jük Európát. Amikor a trianoni idő­ben húsz­­ esztendeig mások álltak a Kárpátok gerincén, azok viszont ter­mészetesnek tartották és hogy Euró­pa is természetesnek tartotta, hogy Európának kell megvédenie őket. Ez a különbség azok között, akiket eszmék hevítenek rá azok között, akik csak előnyt és hasznot akarnak húzni a helyzetből. Rámutatott «»tán arra, hogy a nyugat elnyomással, üldözéssel, lené­zéssel fizetett a védelemért. A magyar­ság a trianoni gyásznapok alatt is megőrizte gerincét s nincsen nemzet Európában amely annyira fenntar­totta volna az ellenállás nyakas ősi szellemét, amelyet mi magyarok fenn­tartottunk, amikor minden csábításra »Nem, nem, soha!« volt a válaszunk. Olyanoknak kell lennünk, mint a múlt­ban voltunk és akkor megálljuk a he­lyünket, bármit hős a holnap. A tűz­harcos eszme a magyar történelem­nek ezt az ősi szemléletét előbbre vi­szi a mindennapi életben. Ullein-Reviczky Antal hosszantin­tó helyesléssel és tapssal fogadott be­szédéért Hlatky Endre főispán mon­dott köszönetet. FERENC JÓZSEF KESERŰ VII Budapestről Belgrádba vitorlázó repülőgépen Budapest, május 31. A vasárnapi kedvező időjárás a magyar vitorlázó repülés számára újabb sikereket tett lehetővé. Az elért kiváló eredmények közül is kiemelkedik Mérey Horváth József teljesítménye, a Cranich-min­­tájú vitorlázó gépével. A Budapest melletti Farkashegyről kiindulva, Bel­­grádba repült A kiváló repülő motor­­nélküli gépével 510 kilométert tett meg és az esti órákban simán leszállt a zi­­monyi repülőtéren. Teljesítményével megdöntötte a kétüléses magyar távol­sági csúcseredményt (MTI) Megjelent a vidéki új telefonkönyv Budapest, május 31. A vidéki há­­­lózatok 1943. évi kiadása betűrendes távbeszélő névsora megjelent, an­nak szétosztása és árusítása meg­kezdődött. A vidéki hálózatok előfi­zetői a névsort a megelőző évi be­szolgáltatása ellenében díjtalanul kapják. A vidéki névsort 8 pengő ellenében bármely postahivatalnál meg lehet rendelni. (MTI) Magyar futballválogatott a bolgárok ellen Budapest, május 31. A június Sin Szófiában játszó válogatott magyar labdarúgó csapat tagjait hétfőn jelölte ki Vághy Kálmán szövetségi kapitány. Szófiába a következő csapat utazik: Tóth György (Gamma) — Rudas (Fe­rencváros), Szalay (Csepel, — Sárosi III. (Ferencváros), Szűcs (Szolnoki MÁV), Perényi (NAC) — Kővár, H. (NAC), Szusza, Zsenge­lér (Újpest), Bodola, Tóth III. (NAC). Tartalékok: Csikós (Ferencváros), Csubotda (Sal­gótarjáni BTC) és Sárvári (NAC). A vidéki játékosok kedden érkeznek Bu­­DAJ&efcsib

Next