Délmagyarország, 1943. augusztus (19. évfolyam, 172-196. szám)

1943-08-01 / 172. szám

VMMniai» nu. amtmzttn I. xix. M in. >l ravonla 4.J« P. BOMettire I24W DELM AGYAKOR SZAG tSZTE N V" POLITIKAI NAPILAP Xi olasz helyzet fedlem szigetfel miatt mozgalmas tárgyalások a Vatikánban Törökország hajlandó felajánlani közvetítési szolgálatait, amen­­­nyiben erre a szembenálló felek felkérik — Olaszország nem kapitulálhat — hangoztatja a Tribuna Szicíliában megindult Eisenhower ui offenziváia Róma, Joh­n* 81. Olaszországban egyre több olyan változás történik, amely kétségtelenül bizonyítja, hogy július 25-én valóban gyökeres rendszer­­változás történt. Külpolitikai vonatko­zásban fontos az új külügyminiszter­nek az a kijelentése, hogy az olasz kül­politika e­zent­úl nemcsak elméletben, de gyakorlatban is létezni fog. Még nem lehet tudni, hogy a diplomáciai testületben lesznek-e személyi változá­sok. A megadásra való felhívás ha­tástalan, ennek­ a simán lezajlott nem­zeti forradalom után nincs értelme. A háború tovább folyik, kimenetelét il­letőleg jósolni lehetetlen és lelkiisme­retlen dolog lenne. A pártok alakításának betiltásával elejét veszik annak, hogy a kiszaba­dult politikai foglyok közül senki se érvényesülhessen személyes hosszat rival kérdések kapcsolatos megoldása. Belpolitikai téren a legnehezebb pro­bléma, hogy a fasizmus húszéves ural­ma alatt életbe léptetett reformokat nem lehet egyik napról a másikra egy­szerűen eltörölni, annál kevésbé, mert az életre való nyitásokat az új rezsim is megtartja, esetleg módosított for­mában. A fasiszta testületek eltűnnek, ellenben megmaradnak a szin­dikátusok, mint a munkások ér­dekképviseleti szervei. A dolgozó osztályok védelmének esz­közeit így az anyagi szerződés rende­leteit is megtartják. Nagy érdeklődést kelt­­ a választójogi kérdés, főként a titkosság problémája. T>­ azonban csak a bábom után lehet meg­oldani. (MTI)" A legfontosabb teendő a bálpo­litikai körökben azért kelt figyel­met, mert újabb feltűnő beavatko­zást látnak egy a nemzetközi jog­ban gyökerező hagyományba és ve­le együtt a semleges államok szu­­verenitásába. Hangoztatják, hogy az angolszászoknak és a szovjetnek ez a lépése Berlinben nem keltet meglepetést (MTI) A Cornere della Sera a milánói helyzetről Milánó, július 31. A Corriere del' St­ra jelenti: A kormány szilárdan el van tökélve a helyzet konszolidálásá­ra. A milánói tartomány közigazgatási főnökévé Giovanni d‘Antonio táborno­kot nevezték ki s közvetlenül neki rendelték alá az eddigi fasiszta szak­­szervezeteket és a fasiszta párt eddi­gi szociális intézményeit. A fasiszta szakszervezetek Badoglio rendelkezése alapján egyelőre nem kerülnek felosz­latásra; ezzel az intézkedéssel a mun­ka folytm­osság­át biztosítják a gyá­rakban és elsősorban a hadiüzemek­ben. Milánó élelmiszerellátása normá­lia. Katonai szolgálatra hívták be a fasiszta vezetőket Róma, július 31. Mint a Stefani-i­o-faiszta tartományi párttitkárt és he­ia jelenti, a hadügyi, a tengerészeti és n­yettes párttitkárt, valamint a gyárt a repülésügyi miniszterek rendelete­ér­t megbízottakat és a quadristákat. (MTI) lermében behívták valamennyi volt fa-1 Cáfolják a tüntetésekről szóló angolszász híreket Róma, Július 31. Bizonyos külföldi rádióállomások valótlan híresztelése­ket terjesztettek az olaszországi for­dulattal kapcsolatban állítólagos tün­tetésekről. Ezek a híresztelések, ame­lyeket elsősorban az angolszász állo­mások sugároztak szét, nem egyebek puszta koholmányoknál. Ha voltak tüntetések, ezek az olasz nép haza­való iránt fias érzését, az uralkodó biztos hűségét, *a Bkoglio-kornány való bizalmát fejtik ki Az egész félszigeten csend ífyalkodik. Az olasz nép újra hozzálátott rendes munkájá­hoz és ezzel, valamint egész maga­tartásával mutatja, hogy tisztában van vele, hogy sorsa jó kezekben van. • (MTI) majd Olaszország leküzdötte ezt a nagy megpróbáltatást, amiben biz­tosak­ vagyunk, akkor olyan kor­szak nyílik meg történelmében, amely minden téren a haladást hozza magával. (MTI) " Illeték­telen beavatkozás semleges államok belügyeibe Olaszország visszatérése a szabadságjogokhoz Róma, július 31. A Stefani-iroda annyira­­ óhajtott szabadságnak. Ha jelenti: Az Il Piccolo az óra paran­csa címmel a következőket írja: —Minden oldalról türelmetlenül várják a visszatérést valamennyi szabadságjoghoz. Néh­ány nap alatt leomlottak a volt uralom főbb épít­ményei, felesleges tehát, hogy olyan ajtó előtt tolongjanak, amely a háborús viszály végén úgyis tágra nyílik.­­Akkor következik majd a teljes szabadság, a választások, a pártok szervezkedése, a sajtósza­badság és az alkotmányhoz való teljes visszatérés. Ma azonban a nemzet a megpróbáltatások óráit éli és hogy eb­ből győztesen kerüljön­­ ki, ez elengedhetetlen feltétele az Berlin, július 31. Az Interint je­lenti: Az angolszászok és legú­jabban szovjet részéről figyelmeztetéseket intéztek a semleges államokhoz, hogy azok ne fogadjanak be esetle­ges menekülteket a tengelyálla­­mokba. Ez az álláspont berlini po­ irr« 5« wirr felénk tevékenység a Vatikánba! Róma, julius 31. A Budapesti­ Tudósító jelenti: A Vatikán város kancelláriájában, a Szentszéknél­ akkreditált és a Vatikán legmaga­sabb köreiben rendkívül sürgés­­forgás észlelhető. Nem kerülhető el az a benyomás, hogy Szent Péter bazilika árnyékában élénk tevé­kenység folyik, amely a helyzet fejleményeivel függ össze, ha nem is vesszük figyelembe a különbö­zőbb ellenőrizhetetlen hi­tesztelése­ket. (MTI) Törökország hajlandó közvetíteni Zürichi, július 31.­­A Budapesti tudósító jelenti: A Neue Zürcher Zeitung Istanbul­i tudósítója írja, hogy Guariglia, az új olasz külügy­miniszter természetszerűleg nem kezdhetett Törökországban semmi­féle tárgyalást Rómába való utazá­sa és az új kormánnyal való tárgyalása előtt. Törökország egyéb­ként hajlandó felajánlani közvetí­­­tési szolgálatát, amennyiben mind­­­két fél erre felkérné. Guariglia külügyminiszter a beszélgetések so­­rán és a sajtónak adott nyilatko­zataiban hangoztatta, hogy tevé­kenysége a jelenlegi helyzet valós­­ágá­ra támaszkodik. (MTI) Törökország nem lát okot következtetések levonására Berlin, július 31. Jólértesült né­met helyről közük tájékoztatásul: Berlini politikai körökben élénk fi­gyelmet keltett az Ulusz című tö­rök lap állásfoglalása az angolszá­szoknak a semleges államokhoz in­tézett felszólításával szemben, hogy a megváltozott politikai helyzetből vonják le a megfelelő következteté­­­seket Az Uiusz az ilyen figyelmez­tetésekre azt a választ adta, hogy Törökország nem lát semmi okot arra, hogy a változékony hadisze­rencse fordulataiból és annak kí­sérő jelenségeiből politikája mára bármilyen következtetést levonjon (MTI) sza- Olaszország nem kapitulálhat Róma, július 31. A Stefani-iroda jelenti: A Tribuna »Nem szabad szem elől téveszteni a háború realitásait« című vezércikkében a következőket írja: Az egyéni és közösségi létjogosult­ság visszaszerzése miatt érzett jogos örömnek nem szabad eltávolítania a valóságtól az olasz népet. Az ellenség megsokszorozta erőfeszítéseit, hogy minél erősebben csapjon le az olasz ellenállásra. Az ellenség Olaszország kapitulációját követeli, mivel szüksége van a további emberveszteségek elkerü­lésére abban a vállalkozásában, amely látszólagos sikere ellenére is rendkí­vüli veszteséget rejt magában. Az an­golok és amerikaiak jól tudják, hogy sem a király, sem Badoglio tábornagy kormánya soha sem egyeznének bele a gyáva tettbe és ragaszkodnak az olasz népnek ahhoz a jogához, hogy maga döntsön sorsa fölött. Erkölcste­len Olaszország számára a feltétel nélküli megadás, amelyet Roosevelt ér. Churchill a casablancai első felhívás óta még most is egyre ismételnek Olaszország felé és amelyben el nem fogadás esetén kiirtással fenyegetik az olasz nemzetet. Ez a megadás örökös szégyent jelentene. Jelentené Olaszor­szágnak a nemzetek köz­ött utolsó,

Next