Délmagyarország, 1943. szeptember (19. évfolyam, 197-221. szám)

1943-09-01 / 197. szám

A’ra 16 mi'r szerda ajfontQ 4.30 P. negyedévre 12.40 . DÉLMAGYARORSZÁG KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILA 1943. szeptember I. XIX. e»l 191. tz. Churchill beszéde a kanadai rádióban a Szovjettel való együttműködést, a második és harmadik front megteremtését, Németország megrohanását, a légitámadások fokozását, a Balkán problémáját és a háború minden kérdését érintene Taganrog alatt a német csap­atok sikeresen átvágták magu­kat az ellenség őuOratín - Kudarccal végződött partraszál­lási kísérlet Calabriában - Clino gröfet és családját a­­ ranca határon elfogták . A Unendoi­ dán kormányOl német katonai parancsnok vette át a hatalmat Lisszabon, augusztus 31. ChurchillL orosz hadak élén, e pillanatban nem fél, amelynek értelmében Hanne­miniszterelnök kedden délután a chiebeci fellegvárból rádióbeszédet mondott. A bevezető részben Churchill a québeci értekezlet egybehívásának szükségességéről beszélt. Ezután Franciaországról szólt és hangsú­lyozta, hogy Nagybritannia soha­sem felejtette el, hogy mivel tarto­zik Franciaországnak. Annak a biz­tos reményének adott kifejezést, hogy Franciaország ismét mint szabad és egységes állam emelkedik fel. A kanadi kormánnyal folytatott tárgyalásairól is említést tett, majd röviden utalt arra, hogy a szövet­séges vezérkarok a québeci értekez­leten behatóan megvitatták a há­­b­orú valmennyi kérdését Ezután a Szovjetunió és Nagy­­britannia közötti viszonyról szólt. Nem volna helyénvaló, ha Orosz­ország a québeci értekezleten kép­viseltette volna magát. Ez az érte­kezlet ugyanis elsősorban a Japán elleni háború kérdéseit tárgyalta.­­Tekintettel arra, hogy a szovjet­­kormánynak ötéves szerződése van még a japánokkal, kínos és kelle­metlen lett volna a Szovjet részére, fia részt vesz ezen az értekezleten. Churchill hangoztatta ezután an­­n­­k szükségességét, hogy Nagybritan­­nia, az Egyesült­ Államok és a Szov­jetunió között három ha­talmi értekez­let jöjjön létre. H­a ez az értekezlet eddig nem valósult meg, ez nem azt jelenti, mintha nem lennénk hajlandók az értekezlet megtartására, hanem ar­ra vezethető vissza, hogy Sztálin marsall, aki személyesen áll az hagyhatja el a frontot. Nincs semmi­féle oly ok, amely arra késztethetné a szövetséges hatalmakat, hogy a Szov­jetunióval ne közöljenek mindent a legnagyobb bizalommal. Churchill ezután így folytatta: Elő­retekintek arra a napra, amikor a szö­vetséges hadseregek átkelnek a Csa­tornán és teljes erejükkel rávetik ma­gukat közelharcban a Franciaország földjére betört ellenségre. Bizonyára nem kívánják tőlem, hogy megmond­jam hol és mikor csapunk le. A miniszterelnök ezután hangoztat­ta, hogy ilyen nagyszabású támadás igen eredményes és sokoldalú bonyo­lult kérdések szövevényeit hozza ma­gával. A maga részéről ugyanúgy hisz a harmadik, mint a második frontban. A beszéd következő részében vis­­­szapillantás volt az afrikai harcosra. Churchill hangoztatta, hogy az afrikai kampány sikere nagyon megkönnyí­tette a háborús hadműveleteket A ha­difoglyok számát félmillióra teszi. — Mind az Atlanti-óceánon, mind a Földközi-tengeren kezünkbe ragad­tuk a stratégiai kezdeményezést és az ellenség nem tudja melyik órában és hol fogják kihasználni ezt a kedvez­ményt Churchill ezután a Németország el­leni légitámadásról ezt mondotta: — A bombázások mértéke és fon­tossága állandóan növekszik és növe­kedni fog. * Röviden érintette a balkáni helyze­tet, majd így folytatta: — Feleslegesnek és meddőnek talá­lok minden találgatást arról, hogy a háború hamarosan véget ér-e. Befejező szavaiban az egyesült nemzetek törhetetlen akaratáról be­szélt és megállapította, hogy az egész világot az a reménykedés tölti el, hogy sikerül kivívni a háború után a való­di tartós békét. (MTI) fel, amelynek értelmében Hanne­­c­k­e­n tábornok, a dániai német főpa­rancsnok kezébe vette a hatalmat, a kormányhatalmat, a törvényhozást és a törvénykezést beleértve. Az intézkedés következtében H­annecken tábornok­nak jogában áll az eddigi érvényben levő dán törvények megváltoztatása. Egyúttal utasították a rendőrséget, hogy Hannecken tábornok rendeleteit haladéktalanul hajtsák végre. A vá­rosi és községi tisztviselők német el­lenőrzés alatt kötelesek folytatni a munkákat. (MTI) Berlin, augusztus 31. A Wilhelm­strasse közlése szerint egész Dániá­­ban ismét nyugalom van. Sehol sem sztrájkolnak s ott is, ahol átmene­tileg munkabeszüntetések voltak, új­ból megindult a munka. A rendőr­ség normális körülmények között látja el szolgálatát Keddtől kezdve a dán lapok újból megjelennek. A katonai kivételes állapottal össze­függésben mindössze egy esetben ült össze a statáriális bíróság és börtönbüntetésre ítélt egy férfit és egy leányt, akik letéptek hivatalos hirdetményeket Az átmeneti nyugtalanság okát a Wilhelmstrasse abban látja, hogy felelőtlen elemek, akik külföldről szivárogtak be, szántszándékkal nyugtalanságot szítottak. Dánia a háború első négy évében a jólét és a nyugalom oázisa volt — mondják a Wilhelmstrassen —, a felelőtlen külföldi elemek azonban addig ás­kálódtak, míg sikerült elvétve ki­robban­taniok sztrájkokat, német­­ellenes tüntetéseket stb. A dán kor­mány nemrégiben több figyelmez­tetést itézett a néphez, de nem volt abban a helyzetben, hogy teljes egészében biztosítani tudja a rend és nyugalom fenntartását. Rosszul­­ ismerné Németországot — teszik hozzá a Wilhelmstrassén —, aki azt hinné, hogy német részről szen­vedőlegesen tudomásul veszik a tör­ténteket és megvárják, amíg »a gr­óf a vízbe fúl«. Az illetékes ném­et té­nyezők mindent megtesznek, hogy a rend és nyugalom, amely eddig , Dániát jellemezte, továbbra is fenn­­maradjon ebben az országban. Hanneckern német főparancsnok vette kezébe a dániai­­ kormányhatalmat, a törvényh­ozást és törvénykezést Kopenhága, augusztus 31. A Scave- hatóságok rendeletére a dán tényleges Klus-kormány, mint hivatalosan köz­­ös tartalékos tisztiket internálták. A Vk. lemondott és felhívásban kérte a hadsereg internált tisztjeinek száma dán népet, hogy tanúsítson nyugalmat, körülbelül ezer, a tengerészeké közül­­(MN­) belül 200. A németek ezenkívül letar-Stockholm, augusztus 31. A Buda­­tóztattak a zsidó hitközség elnökét és pesti Tudósító jelenti: A dán sajtó­ 60 fontosabb zsidó személyiséget. A­­­ Szolgálat jelenti, hogy a német katonai dán rádióban­nroklamációt olvastak A W­ihelmstrasse szerint beigazolódott a SVéd halászhajók nemzetközi jogba ütköző magatartása Berlin, augusztus 31. Illetékes né­met helyen tájékoztatásul közüik. Egy kérdésre a Wilhelmstrassen ki­jelentették, hogy kétségtelenül beiga­zolódott a svéd halászbárkák nemzet­közi jogba ütköző magatartása, Ber­linben egyáltalán nem látják okát annak, hogy a német katonai helyek erre vonatkozó jelentéseit kétségbe vonják. Rámutatnak még arra, hogy a brit ügynökök tevékenysége éppen ezeken a területeken már régebb idő óta jól ismert. Ha a svéd sajtó meg­kísérli a nyilvánvaló tényállást más­képpen előadni, az nagyon sajnálatos dolog. Az természetes, hogy éppen ma, amikor Anglia mindenütt zavart igyek­szik támasztani, Németország ott, ahol előőrsön áll, éberségét megkétszerezi. (MTI) Roosevelt és Churchill előkészítik a hármas találkozót London, augusztus 31. A Buda­pesti Tudósító jelenti. Az Exchange Star jelenti Newyorkból, hogy Churchill miniszterelnök e hét má­sodik felében érkezik az Egyesült­ Államokba, ahol Roosevelt elnökkel fog tanácskozni. Ezek a tanácskozá­sok tisztán angol—amerikai jelle­gűek lesznek és semmiféle összefüg­gésben nem állanak a québeci ér­tekezlettel. Churchill és Roosevelt második tanácskozásának egyedüli célja az orosz személyiségekkel való későbbi megbeszélések előkészítése. Roosevelt és Churchill fontos an­gol—amerikai vonalban kíván meg­­­­állapodni, amelyet követnének az­­ Oroszországgal együtt megoldandó kérdésekkel kapcsolatban. (MTI) A Szentatya békére szólítja fel a világot Róma, augusztus 31. XII. Pius pápa szerdán délután 1 óra 15 perc­kor mondja el a világ népeihez in­tézett rádiószózatát A szózatot a vatikáni­­ rádió közvetíti 15.30, 19.84, 20.35 és 31.06 méteres hullám­hos­­­szon. A közvetítést számos más or­szág rádiója is átveszi. Az olasz rádió hétfőn délben már be is je­lentette, hogy átveszi a vatikáni rá- y

Next