Délmagyarország, 1943. szeptember (19. évfolyam, 197-221. szám)

1943-09-01 / 197. szám

d­ió közvetítését. A Szentatya olasz nyelven beszél, de számolnak azzal, hogy a vatikáni rádió rögtön, a Szentatya beszéde után a fonto­sabb világnyelveken is megismétli a közvetítést. A pápa abból az alkalomból mondja el beszédét, hogy szeptem­ber elsején van a háború kitörésé­nek negyedik évfordulója. Az álta­lános vélemény szerint a rádiószó­­zat békére szólítja fel a világot és hangsúlyozni fogja mennyire szük­séges a béke mielőbbi megkötése az egész világ szempontjából. Ciano letartóztatása a­­ rancia határon Feleségével és gyermekeivel Spanyolországba akart szökni Madrid, augusztus 31. A Buda­pesti Tudósító jelenti: Franciaorszá­gon át érkező jelentések szerint Cia­­n­o gróf volt külügyminisztert fele­ségével és három gyermekével együtt a carabinierik ellenőrző szervei né­hány kilométernyire a határtól le­tartóztatták. Ciano parasztnak volt öltözve és félmillió francia frankot, valamint nagyösszegű olasz és spa­nyol pénzt vitt magával. Letartózta­tásakor közölte, hogy Franciaorszá­gon át Spanyolországba akart jut­ni. Elmondotta, hogy gépkocsin ment San Rem­ótól körülbelül har­minc kilométernyire, onnan fogaton folytatta útját Ventimigliáig, ahol letartóztatták. (MTI) A bolgár király utolsó napjai Szófia, augusztus 31. Szófia és az egész ország továbbra is a gyász je­gyében áll. A középületeken és szá­mos magánházon fekete lobogó hir­deti a minden bolgár szivét átjáró fájdalmat és gyászt a szeretett ural­kodó elvesztésén. A király halála az ügy etlen beszédtárgy. Az újságok szinte kizárólag a király halálával foglalkoznak. Boris király betegségének lefo­lyása immár részleteiben is ismere­tes. Vasárnap, augusztus 22-én az uralkodó Csamboriából a Muszallah­­esuc-ra tett kirándulást, majd hét­főn maga vezette gépkocsin vissza­lépi Szófiába. Kedden ebéd után fogta el az első rosszullét, amelyet az elhívott orvos nem ítélt komoly­­inak, maga a király sem. Este a rosszullét sulyosabban megismétlő­­dött és ezúttal az orvos látta, hogy komoly szívbántalomról van szó. Távbeszélő utján még aznap este 11 9 *0 r é­v­követ közbejöttév­el két kitűnő berlini szívszakorvost hozat­tak, akik azonban a királyt már rándk­ivül súlyos állapotban találták. A legkiválóbb német és bolgár szak­orvosok mellé szombaton megérke­zett a Hitler vezér és kancellár ré­­széről küldött harmadik német ta­nár is, a király állapota azonban Berlin, augusztus .Hl. A német véd­erő főparancsnoksága közü­t . Az ellenség hétfőn ig nem csök­kenő hevességgel folytatta támadá­sait a keleti arcvonal déli és középső szakasza ellen. Az elkeseredett harcok mé­g folynak. 91 szovjet páncélost pusz­títottunk el. A Taganrogtól nyugatra eső tángerrészrn könnyű német tenge­részeti erők hat ellenséges motoros agyunaszád közü­l kettőt elsüllyesztet­­tek, két bombázót ldőztek és foglyo­kat ejtettek. — Gyors német harci repülőgépek ú­jabb nappali támadást intéztek Au­gusta kikötője ellen és meglepetéssze­­rű, mély támadásban megrongáltak egy ellenséges szállítóhajót, valamint egy partraszállási hajót súlyosan. A közb­en kialakult légi ütközetben egy Spitfiret elpusztítottak. Német vadász­­repülők Nápoly térségében egy 60 tá­madó gépből 406 repülőkötelékből­­ 16 pépet lőttek le, ekkor már reménytelen lett. A jelek szerint a király tisztá­ban volt a betegség súlyosságával. Eszméletét szombaton délben vesz­tette el.­­ A király halálos ágyánál család­jának felnőtt tagjai voltak jelen. A lapok megrázó részleteket kö­zölnek a király életének utolsó perceiről. Mindazok a hírek, amelyek a ki­rály halálával kapcsolatosan más­­féle elemeket tartalmaznak, alapta­lanok és célzatosak. Boris nem hagyott hátra politikai végrendeletet Szófia. augusztus 31. Bolgár poli­tikai körökben úgy tudják, hogy az elhunyt király M­mmino politikai víg­­rtmlt­ldig nem hagyott hátra. Politi­­kai körökben élénken tárgyalják a megalakítandó kormányzótanács kér­­dését. Az Alkotmány értelmében a kor­mányzótanács tagjait a nemzetgyűlés­nek kellene megválasztania. Minthogy azonban a nemzetgyűlés megalakítá­sához új választások kiírására lenne szükség és a választások megtartásá­ra a jelenlegi háborús helyzet érthe­tően nem alkalmas, előreláthatóan más megoldást fognak majd alkalmaz­­ni a kormányzótanács tagjainak kije­lölése érdekében. (MTI)­­ Az Atlanti-óceán felett német tá­volsági vadászgépek egy nagy brit ví­­zirepülőgépet lelőttek. — Erős ellenséges légierők a kedd­re virradó éjjelen nyugatnémetországi területet támadtak, különösen Mün­chen—Gladbach és Kheydt városokat. Nagy rombolásokat okoztak, a lakos­ság veszteségei is tetemesek. Az ed­digi jelentések szerint a német légierő éjszakai vadászgépei és a légvédelmi tüzérség a támadó brit bombázók kö­zül 25-öt lelőttek.­­ A Földközi-tengeren és az At­­lanti-óceán partjain a német búvárha­­jók öt, 34.000 tonna tartalmat képvi­selő hajót, egy rombolót és egy 10,IXJ0 tonnás tartályhajót süllyesztenek el. Az Atlanti-óceán felett eddig 4 ellen­séges repülőgépet lőttek le. A Feke­te-tengeren német búvárha­jók­­ 4 szov­jet őrnaszádot elsüllyesztettek, vala­mint egy tengeri vontatóhajót 3 uszál­lyal együtt. (MTI) Német hadijelentés Moszkva is cáfolta a németekkel való tárgyalás hírét Zürich, augusztus S1. Két nappal teszteléseit. A szovjet sajtó szerint azután, hogy német tészről rendkívül minden olyan várakozás, hogy a szov­eretre­ s hivatalos cáfolatot adtak ki aj«nt kivolna a háborúból, képtelen itt a­ Szovjettel való állítólagos eritkezésére, mert a Szovjetunió el van ható­ híréről, most Moszkvában is cáfolják vonva a Németország elleni háború egyes semleges körök ilyen iránya­­i­ változatlan folytatására Német harccsoportok áttörési sikere Taganrogná Berlin, augusztus 31. A Nemzet­közi Tájékoztató Iroda jelenti a ke­leti arcvonalról. Az eddig beérkezett jelentések­ szerint a keleti arcvonal déli szár­nyán folytatott elszakadási művele­tek következtében a taganrogi né­met harccsoportok jelentős áttörési sikert értek el. A német csapatok­nak sikerült a szovjet páncélos arc­vonalba 25 nagy harckocsi megsem­misítése által széles rést ütni, ame­lyen keresztül a német gránátosok megrohamozták a Szovjet lovas- és lövészalakulatait. Ez alkalommal egy német kötelék több, mint ezer foglyot ejtett. A német áttörési csapat nem­csak összes nehéz hadfelszerelését, minden fegyverét és járművét, de összes sebesültjeit is magával tud­ta vinni. (MTI) Meghiúsított partraszállási kísérlet Cala­br­ában Berlin, augusztus 31. A Német TI jelenti: Katonai közlés szerint va­sárnap egy erősebb, körülbelül 400 főből álló angol harccsoport part­raszállást kísérelt meg Reggiótól (Calabria) délnyugatra az olasz csizma hegyén. Az ellenintézkedé­sek folytán 30 ember kivételével megsemmisítették a csoportot Az életbenmaradottak a hegyekben bujkálnak, ahol egyenként fogják el őket Kétségtelenül arról van szó — hangsúlyozzák Berlinben —, hogy az angolok egy partraszállási hídfőt kíséreltek megteremteni. Ez abból is világosan kitűnik, hogy sok jelzőberendezést találtak náluk, amelyek máris fel voltak szerelve. (MTI) Befejeződött Árpádházi Boldog Margit szenttéavatási pere Napokon belül pápai bulla adja hírül a döntést Róma, augusztus 31. Mint a Va­lk­­­ánvárosból jelentik, Árpádházi Boldog Margit szenttéavatási pere befejeződött és a Szentatya már alá is írta az idevonatkozó iratokat Árpádházi Boldog Margit szentté­avatása a közeljövőben meg fog tör­ténni, azonban nem a Szent Péter bazilikában fogják szenttéavatni,­­ nem a háborús időkre való U tettel pápai bullával, így avat szentté 1931-ben Albertus Magi- Vatikáni jelentések azt említik, a szenttéavatást elrendelő­­ ■ hulla a közeljövőben jelenik n­ cp (M Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter bácskai kttrnlis Szabadka, augusztus 31. Vitéz Kereszte­s-F­i­s­c­h­e­r Ferenc belügyminiszter kíséretével többna­pos bácskai körútra indult, amely­nek első állomására, Szabadkára, Action délután érkezett meg. A vá­ros határában R­e <e­c­k Andor főis­pán, Székely Jenő polgármester és Mócsy István polgármesterhel­yettes fogadták a minisztert, aki először megtekintette a Horthy Ist­­ván­ kertvárosban lévő ONGsA-tele­­pet, majd a városházára hajtatott, ahol a közgyűlési teremben a tör­vényhatósági bizottság tagjai előtt nagyobb beszédet mondott. Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc köszöne­tet mondott Szabadka hazafiassá­gáért és nehéz időkben végzett munkájáért. — Bácska földje — mondotta a miniszter — liptikus terület, azt mondhatnám, kicsiben mása az egész nagy Duna völgyének. A Du­na völgye tele van kis nemzetekkel, amelyek egymásba fonódnak, egy­másra vannak utalva, tele van ki­csi, de öntudatos nemzlekkel,­­amelyek egymás nélkül megélni nem tudnak. A Bácska kicsiny iiten képe ennek a helyzetnek. Ebből a megállapításból az következik, hogy itt mindenkinek mindenekfeletti va­ló feladata és kötelessége a más nemzetiségekkel való megértő, bé­kés együttélést biztosí­tani. Akárhogy alakul a jövő, itt ezen a kérdésen lényegben változtatni nem fogunk, ezen a területen boldogulni csak ak­kor lehet, hogyha a magyar ál­lam keretei között minden nemze­tiséget egyenjogúnak és egyenran­gúnak ismerünk el és így kezeljük őket, feltéve, hogy az állam keretei közé tudnak helyezkedni.­­ Tudom, hogy ebben a tekin­tetben Szabadkán nincs hiány, úgy látom, Szabadkán megvan a harmo­nikus eg­üüttélés és megvannak en­nek a feltételei is, mind a magyar­ság, mind az itt élő bunyevácság körében. A bunyevácság jól tudott beleilleszkedni a magyar életbe év­századokon keresztül, a bunyevác­­ságnak ezt az utat m­eg kell találnia a jövőben is. — Nem tudom, Szabadkán elő­fordul-e, de a határvidékeken több helyen látni éppen a magyarság között bizonyos bizalmatlnságot a jövővel szemben, bizony­talnságot, félelmet, egyszóval kishitűséget. Ha a magyarság elveszti lelkét, bizal­mát a jövőben, bátorságát és kitar­tását, akkor elveszett a jövő is — fejezte be nagyhatású beszédét a belügyminszter. A belügyminiszter szabadkai, tar­tózkodása után zártkörű vacsorán vett részt Horgoson Beök Andor főispán kastélyában. Az éjszakát is ott töltötte s kedden reggel onnan indult Magyar­kan­izsára.

Next