Délmagyarország, 1943. október (19. évfolyam, 222-247. szám)

1943-10-01 / 222. szám

»Cab* 1*45. © KlébfT 1. XIX. íi­ 22?. sz. Ära 16 imír navon­f © 4.50 P. leősjedéTrc 12.40 »» KERESZTÉNY POLITIKAI­ NAPILAP M angolszász partraszállás meggátlására a nüíncsek elpusztították a nápolyi kikötőt Kommunista összeesküvők meg akarták könnyíteni a partra­ szállást - Pompejit elfoglalták a szövetséges csapatok . A keleti fronton egyre többször ismétlődnek a német ellentáma­dások — Kremencsugot kiürítették a németek lás most már itt is megszilárdul­. A Szovjet különösen Kiev térségé­ben tett ismételten kísérletet, hogy a Dnyeper-szigetek kihasználásá­val nagyobb erőket vigyen át a fo­lyó nyugati partjára és ott be­ássa magát, de valamennyi ily irá­nyú kísérlete kudarcba fulladt. Kievtől északra maradt ugyan még néhány szovjet fészek a folyam innenső partján, azokat azonban az ellenség sem tudta hídfőállá­sokká kiépíteni, úgyhogy semmi­féle hadműveleti jelentőségük nin­csen. Minél nagyobb ellenállásba ütkö­zik a Szovjet a középső Dnyeper német védőállásai ellen intézett frontális támadásai során, annál jüLuart fokozza átkarolási kisérle­­teit a folyam felső folyásának vidé­kén. Az ellenésges nyomás így kü­lönösen Gomeltől keletre és Szmo­­lenszktől délnyugatra erősbödik, főleg a Szoza-folyó vidékén. Német részről azonban ezen a fontos arc­­vonalszakaszon szintén friss tarta­lékokat vetettek be, amelyek rész­ben szívós védekezéssel, részben lendületes ellentámadásokkal meg­állítják a szovjet csapatok roha­mait. Kievet véve Hadműveleti alapul — írja végül Sertorius százados —, megállapítható, hogy a Szoza men­tén álló támadó ékek­ messze lema­radtak keleten. Bármennyire két­ségtelen is az ellenség átkarolásra irányuló szándéka, ilyen körülmé­nyek között mégis semmiképpen sem lehet szó a középső Dnyeper­­vonal tényleges átkarolásáról. Mint­hogy ezenfelül még a szmolenszk— minszki gépkocsimtól északra álla­nak, a Mogilev—Gomel-vonalon be­vetett egész szovjet haderő annak a veszélynek teheti ki magát, hogy őt fogják észak felől átkarolni. Berlin, szeptember 30. A német kölni. Ellentámadással a bolsevistákat véderő főparancsnoksága közli . A kubáni hídfő középső szaka­szán meghiúsult az ellenségnek egyik nagyobb erőkkel végrehajtott támadá­sa. A bolsevisták számos friss had­osztály kíméletlen harcbavetésével és erős harci repülőgépkötelékek támo­gatásává ismételten át akarták tör­ni védelmi arcvonalunkat Zaporozsje térségében. A támadásokat mindenütt visszavertük. — A Dnyeper középed folyásinál a t érténetig számos helyen át akart sában ellenséges partraszállás meg­akadályozása céljából alaposan szét­rombol­tuk a kikötőberendezéseket. A legszigorúbb rendszabályokat fogana­tosítottuk a fellobban­ó kommunista za­vargások ellen. — Északolaszország és Szlovénia kommunista bandáktól való megtis­ztí­­tása a Görztől északra elterülő tér­ségben igen előrehaladott. A bandák az utóbbi napokban ezernél több halottat Berlin, szeptember 30. A Nemzet­ sem ért el, mert a német ellenál­ fonalunk mögött fekvő Nápoly váro­­stőzi Sajtó Tudósító jelenti: A nagy keleti csata gyújtópontjában to­vábbra is az Azovi-tenger és a za­­jporozsjei Dnyeper-könyök között elterülő arcvonalszakasz áll. Az el­lenség sorozatos támadásai kedden is eredménytelenek maradtak s az orosz arcvonalat egy lépéssel sem sikerült előbbre tolni, — írja Ser­­terius százados legújabb jelentésé­ben. "A német csapatok főbb hat­hatós ellentámadásai ismét bebi­zonyították, hogy a nagy csata ti­zenharmadik hetében is képesek még ellenlökésre. Ezek a német el­lentámadások úgy Zaporozsjetől keletre, mint Melitopoltól északke­letre olyan súlyos csapásokat mér­tek a szovjet erőkre, hogy az ellen­ség tova­bora sem* tody, megvalósí­tani makacsult erőszakolt célját: a mogaji steppére való betörést A szovjet most is hatalmas gyalogsá­gi tömegeket és nagy számban tö­mörített tüzérséget vetett harcba, viszont feltűnően kevés páncélos erőt Egyelőre még kérdés, váljon ebből a körülményből már az el­lenséges harcikocsi állomány las­sanként bekövetkező kimerülésére lehet-e következtetni, vagy pedig arra, hogy a szovjet hadvezetőség a rendelkezésre álló páncélos tar­talékokat későbbi támadásokra tartja fenn. A tulajdonképenni Dnyeper-arc-­vonalon, amely a zaporozsjei kö­­l­yöktől a Pripjet torkolatáig tér­tél, a harcok ez idő szerint kifeje­zetten álló jellegűek. Dnyepropet­­rovszk térségében, valamint a Kre­­mencsuggal szemben kiépített túl­­parti német hídfőállás területén pillanatnyilag valamit enyhült az ellenésges nyomás, ugyanakkor azonban a Cserkaszi—Kiev szaka­szában lényegesen erősödött. Sikert a Szovjet Cserkaszi és Kiev között Német hadijelentés a legnehezebben áttekinthető térség­ben, ahol hídfőállást akartak létesíte­ni, visszavertük. Az arcvonal középső szakaszán csapataink a legrosszabb időjárási és terepviszonyok ellenére is végrehajtották kijelölt mozdulatai­kat, miközben részben heves ellensé­ges támadásokat bontottak el . A délolaszországi arcvonalon az ellenség általában csak gyengébb erők­kel követte mozdulatainkat. A Vezúv­­tól délre­ megállítottunk hevesen előre­törő brit páncélos kötelékeket. Az ára­és több ezer foglyot vesztettek.­­ Brit bombázók szeptember 30-re­ virradó éjjel berepültek A rajna-west­­fáliai terület fölé és igen­­ elszórtan bombákat szórtak több helység lakó­negyedeire, főleg pedig Bochumra, ahol több templomot és kórházat ron­gáltak meg súlyosan. A lakosság kö­rében veszteségek voltak. Eddig még nem állapították meg, hány repülőgé­pet lőttünk le. _ Tengeralattjáróink a Földközi­tengeren az ellenséges partraszállító hajók és az Atlanti-óceánon*az ellensé­ges utánpótló közlekedés ellen vívott harcban elsüllyesztettek 42.260 tonna tartalommal hat hajót és egy rombo­lót. Német tengeri erők és kereskedel­mi hajók fedélzeti ágyúi szeptember 1-től 30-ig elpusztítottak 121 repülőgé­pet. A Konstanza kikötő ellen végrehaj­­tott légitámadás eredményes elhárítá­sában a román légelhárító tüzérség is jelentősen részt vett. (MTI) Német kiegészítő jelentés a keleti és déli hadszínterekről Berlin, szeptember 30. Zaporozs­­jenál és a Donee középső szaka­szán volt a tegnapi nap folyamán a harc gyújtópontja. Zaporozsjenál a csapatok kíméletlen bevetésével igyekeztek az oroszok az a­rcvona­lat áttörni, de a németek véresen viszaverték a támadá­skat. A Dnyeper nyugati partjának birtokbavételéért tovább folynak az elkeseredett harcok. Tájékozott német katonai körök­ben ma még korainak tartják az új arcvonal megszilárdulásának megállapítását. Ebből a szempont­ból figyelemre méltónak tartják a német részről mind gyakrabban megismétlődő ellentámadásokat, amelyek a német védekezés további megerősödése mellett szólnak Az olaszországi harctéren Nápoly városának sorsa került az érdeklő­dés előterébe. Ez a város rendkívül sokat szenvedett az angolszász légitámadások miatt Amerikai részről megállapították, hogy csak Nápoly ellen több mint száz táma­dást hajtottak végre s a legutóbbi légitámadásnál, amelyet szeptem­ber 5-én, két nappal a fegyverező­neti szerződés aláírása után haj­tottak végre. 200 négymotoros vett részt és ezer tonna robbanóanyagot dobott a városra.­A sokat szenve­dett városban megfogott is fegye­­­lem. A kommunista agitáció mind nagyobb arányokat öltött és végre sikerült egy kommunista lázadást kirobbanatani. Ma már a német csapatok erélyes rendszabályokkal igyekeznek a kommunista lázadást letörni. Megnehezíti a helyzetet, hogy az angol—amerikai csapatok partraszállásának lehetőségével szá­molni kell. Az egykori jugoszláv területen folyó bandaharcokra vonatkozólag a Wil­helmstrassen csütörtökön kijelentet­­ték, hogy a bandák ellen folyamat­ban levő nagyszabású művelet to­vábbra is gyors ütemben és jó ered­ménnyel halad előre. Kiemelték, hogy a tisztogató hadműveletekben sikeresen működnek közre a horvát csapatok is. (MTI) » Kremencsug kiürítése Zürich­, szeptember 30.­­A keleti haszon a Szmolenszk és Vitebszk hadszíntérről érkezett jelentések szerint a szovjet csapatok szerdán főképpen két szakaszon folytatták támadásaikat, északon a Szmo­lenszk és Vitebszk közötti szaka­­zson, továbbá délre pedig a közép­között mintegy félúton levő Rud­­nyánál és az ehhez délről csatla­kozó szakaszon folynak heves har­­cok. A Dnyeper közepes folyásánál a német csapatok kiürítették a fo­lyó keleti partján fekvő Kremen­csug városát. (MTI) só Dnyeper vonalán. Az északi sza- Az angolszászok nápolyi partraszállását akarták megkönnyíteni a kommunisták Berlin, szeptember 30. A Német TI jelenti: A Német TI a következőkről értesül: A Szovjet megkísérelte ugyan, hogy tovább erőltesse az előrehaladást a Dnyepernél, de szeptember 29-én sem jutott előbbre, Zaporozsje és az Azo­vi­tenger között sok vérveszteséget szen­vedett el anélkül, hogy egye­tle­n helyen is át tudott volna törni és igy ezen a harctéren a negyedik csatanap 1s ha­­­tározott német elhárító győzelemmel végződött A Dnyeper középső folyá­sánál is eredménytelenek maradtak a,

Next