Délmagyarország, 1943. november (19. évfolyam, 248-271. szám)

1943-11-03 / 248. szám

X Szerda/ 1943. november 3.XIX. eil. 248. sz. DtlMAGYAROBSZAG Ata 16 einer Havonta 4.30 P. neigijedevre 12.411 v Közzétettek ä moszkvai értekezlet határozatait A Wilhelmstrasse szerint a moszkvai megegyezés Európa kiszol­gáltatását jelenti a bolsevizmusnak . Eden Kairóban tanács­kozik Menemendzsoglu török külügyminiszterrel Nrunt-félsziget, a nogail sifeppe és Hilvo­rog a keleti harcok Középpontjában Amsterdam, november 2.­­Az an­gol­­ félhivatalos hírszolgálat hétfőn este közölte a moszkvai értekezlet­ről­­ kiadott hivatalos közleményt, mégipedig azzal a bevezetéssel, hogy ez a­ szöveg megegyezik azzal, ame­lyet Londonban fognak nyilvános­ságra hozni. A­­ közléshez képest október 19-e és október 30-a között összesen 12 ülést tartottak. A külügyminiszte­reken kívül a következő államfér­fiak vettek részt az értekezleten: Az Egyesült­ Államok részéről W. Averoll Harriman északameri­kai nagykövet, John L. Deane ve­zérőrnagy, Green H. Hackworth, James C. Dunn és más szakértők; Nagybiitannia részéről Sir Archi­bald C. Kerr nagykövet, Williams Strong, Sir Hastings Ismay altá­bornagy és más szakértők A Szov­jetunió részére Vorosilov tábor­nagy, Visinszkij, Litvinov külügyi népbiztos, Szergejev kereskedelmi népbiztos, Grizlov vezérőrnagy, a vezérkar tagja, Szalksz külügyi népbiztossági osztályfőnök és más szakértők. A hivatalos közlemény kiemeli, hogy napirendre tűzték mindazokat a kérdéseket, amelyekről a három kormány tárgyalt. E kérdések kö­zül egyesekben végleges állásfogla­­lásra jutottak; más kérdésekben megbeszélték ugyan az elvi döntést, tüzetesebb tanulmányozás céljából azonban külön bizottságokhoz utal­ták, vagy pedig diplomáciai úton való elintézés számára tartották fenn; ismét más kérdéseket — mint a közlemény mondja — eszmecsere után tisztáztak. Északamerika, Anglia és a Szov­jetunió kormányai — folytatja to­vább a közlemény — szoros együtt­működésre törekszenek mindazok­ban a kérdésekben, amelyek a kö­zös háborús erőfeszítéseket érintik. Most történt azonban első ízben, hogy a három kormány külügymi­niszterei abban a helyzetben vol­tak, hogy értekezleten találkoztak. Elsősorban a Németország és szövetségesei elleni háborús rend­szabályokat vitatták meg. Végleges katonai műveleteket beszéltek meg, amelyekre nézve döntés történt és amelyeket máris előkészítenek, hogy megvessék alapját a három ország közti legszorosabb katonai együttműködésnek a jövőben. A közlemény ezután közli az északamerikai, brit, szovjet és csunking-kínai kormányok közös nyilatkozatát. Kiemeli, hogy ez a nyilatkozat összhangzásban áll a szövetségesek 1942 január 1-i és ké­sőbbi nyilatkozataival, mint pél­dául azzal, hogy a tengelyhatalmak ellen az ellenségeskedéseket a »fel­tétlen fegyverletételig« kell folytat­ni. A közös nyilatkozat a követke­zőket mondja: 1. A négy kormány közös cselek­vését, amely az ellenségeik elleni háború folytatására irányul, to­vábbra is fenntartják a béke és a biztonság megszervezése és meg­óvása céljából. 2. A kormányok, amelyek a kö­zös ellenséggel harcban állnak, az ellenség fegyverletételének és lesze­relésének minden kérdésben közö­sen járnak el. 3. Közös rendszabályokat hoznak abból a célból, hogy megakadályoz­zák az ellenségre rótt feltételek meg­sértését. A 4. pont hangsúlyozza egy olyan nemzetközi szervezet fontos­ságát, amely valamennyi békesze­rető állam szuverén minőségének elvén alapult és amelynek tagja le­het valamennyi ilyen állam, akár nagy, akár kicsi. Ennek a szerve­zetnek az a rendeltetése, hogy meg­óvja a nemzetközi békét és a nem­zetközi biztonságot. Az 5. pont értemében a négy kor­mány az átalános biztonság rend­szerének bevezetéséig kölcsönösen kikéri egymás véleményét. Szükség esetén a véleménycserébe a szövet­kezett nemzetek más tagjai is be­vonhatók. A 6. pont kimondja, hogy a négy kormány az ellenségeskedések be­fejezése után katonai haderejét nem használja fel más államok terüle­tén belül, kivéve a nyilatkozatban felsorolt eseteket és csupán közös megbeszélés után. Végül a 7. pont kimondja, hogy a négy kormány egymással együtt­működve általános megállapodást dolgoz ki a háború utáni fegyver­kezések szabályozása végett. A közlemény ezután közli az északamerikai, brit és a szovjet külügyminiszterek megállapítását a szövetségeseknek Olaszország irá­nyában követendő politikájáról. Ez a politika »a fasizmus tökéletes megsemmisítésén« nyugszik. Több pont kimondja, hogy az olasz kor­mány a fasizmus ellenségeinek fel­vételével demokratikus arculatot fog nyerni, továbbá hogy Olaszor­szágban biztosítani kell a sajtó-, a vélemény- és gyülekezési szabadsá­got. Valamennyi fasiszta intézményt be kell szüntetni. A fasizmus veze­tőit és a fasiszta hadsereg táborno­kait ki kell szolgáltatni. A közlemény közli továbbá, hogy a szovjetorosz, az északamerikai és a brit kormány megállapodott ab­ban, hogy »Ausztria 1938. évi beke­belezését érvénytelennek és sem­misnek« nyilvánítja és »egy szabad és független Ausztriát« állít fel. »Ausztriát azonban — folytatja a közlemény — emlékeztetik arra, hogy felelősség terheli, amelyet nem tagadhat le, még­pedig az a felelősség, hogy Németország olda­lán részt vett a háborúban«. Ausz­triát felszólítják azután, hogy »já­­­ruljon hozzá feszabadításához». Befejezésül a közlemény közli az­ értekezleten résztvett nemzetek nyi­latkozatát, amely szerint »mindazo­kat a német tiszteket, közkatoná­kat és párttagokat«, akik a meg­szállott területeken állítólag­­­ elkö­vetett »rémtettekért« felelősek, —­­ideszámítandó a »túszok kivégzése« is — a fegyverszünet után az illető országokba szállítják, hogy ott ítél­kezzenek felettük. (MTI) Két európai bizottság Lisszabon, november 2. A mosz­kvai értekezletről kiadott hivatalos közlemény kiegészítéséül az angol hírszolgálat még a következőket közl­i: Az értekezlet megállapodott ab­ban, hogy szervezetet állít fel az északamerikai, a brit és a szovjet­orosz kormány közötti legszorosabb együttműködésre, különösen tekin­tettel azoknak a kérdéseknek a vizsgálatára, amelyek a háború t­­­­vábbi alakulása során merülnek fel. Az értekezlet ezért elhatározta, hogy egy európai tanácsadó bizott­ságot állít fel Londonban e kér­dések tanulmányozására. Ez a bizottság együttes­­ javasl­a­­to­kat tesz a három kormánynak. Az értekezlet ugyancsak elhatá­­rozta, hogy Olaszország ügyeivel kapcsolatban szintén tanácsadó bi­zottságot állít fel. Ez a bizottság kezdetben a három kormánynak és a francia nemzeti felszabadítás bizottságának képviselőiből fog ál­lam. Gondoskodás történik arról, hogy a bizottságba később Görög­ország és Jugoszlávia képviselője is helyet foglal­jon. (MTI) arra, A Wilhelmstrasse álláspontja a moszkvai közleménnyel kapcsolatban Berlin, november 2. Illetékes német helyről közült: A Wilhelmstrasse álláspontja a moszkvai nyilatkozattal kapcsolatban abban foglalható össze, hogy a hármas­­értekezlethez fűzött német várakozáso­kat a közlemény teljesen megerősítette. A záróközlemény olyan okmány, amely ratifikálja azt a véleményt, hogy Anglia és az Egyesült­ Államok az erő­viszonyok alapján már régen behódolt a Szovjet európai vezetőállása előtt, egyidejűleg ratifikáló okmánya annak, hogy Európát teljesen kiszolgáltatják a bolsevizmusnak. A közlemény berli­ni megítélés szerint egyúttal a brit és amerikai politika tehetetlenségének és tanácstalanságának bizonyítéka. A részletek tekintetében rámutatnak ar­ra, hogy a világ elképedésére nem em­lítették meg a szovjet törekvések által különösen érintett országokat, hanem csak Ausztriát, amely 1938 óta a bi­rodalommal elszakíthatatlanul egye­sült szabad népszavazás útján. Berlin­ben egészen furcsának mondják, hogy az Atlanti Chartára való hivatkozás­sal egy országra demokrata dogmát akarnak rákényszeríteni, mert ez a legszögesebb ellentétben áll a népek szabad önrendelkezéséről szóló kiált­vánnyal. Berlinben különösen jellegzetesnek tartják arra a szellemre, amely a köz­­leményt áthatja, azt a követelményt, hogy büntessék meg azokat a német tiszteket, akik állítólag lengyel tiszte­ket öltek meg és azt éppen a calvni tömegsírok miatt teszik. (MTI) Conolly: A moszkvai közlemény cáfolat a különbéke hírekre Washington, november 2. A Ru­­rnén­nyel kapcsolatban kijelentette: bapesti Tudósító jelenti: Conollyt hogy ez az eredmény elhallgattatja szenátor, a szenátus külügyi bizott- azokat, akik attól tartottak, hogy sagának elnöke a moszkvai közle- Oroszország különbékét szándéko-*

Next