Délmagyarország, 1943. december (19. évfolyam, 272-296. szám)

1943-12-01 / 272. szám

Ara 16 Hitét Szerda Churchill, Roosevelt és Csonghoisek Kairóban tanácskoztak• E héten közzéteszik a megbeszélés anyagát — Sztálin Teherán­ban várja a szövetséges kormányfőket — Keleten és délon folynak a súlyos harcok Iflresztelések a szketetárgyalások előkészítéséről Berlin, november 30. A német véd­erő főparancsnoksága közli: — A perekopi földszorosban levő állásaink ellen irányuló ellenséges elő­retörések nem jártak sikerrel. — A nokopoli hídfőnél és a Dnyeper nagy kanyarulatában hétfőn az ellen­ség támadó tevékenysége általában véve valamelyest enyhébb volt. Erő­sebb támadásokat intézett a Szovjet Krivojzqgtól északkeletre és északra, valamint a Kremencsugtól délre fekvő betörési helyen. Egy sikeres ellentá­madásunkban 30 löveget pusztítottunk el, illetve zsákmányoltunk. Cserkesz körül nőtt az ádáz és váltakozó har­cok hevessége. A Kievtől nyugatra támadó vállal­kozásunk újabb helyi sikerrel járt. A kiev- és zsitomir környéki támadó és ■ védő harcokban a hadsereg és az SS csapatai feltartóztatták és ellentáma­dással keletre visszavetették az áttörő támadásra küldött ellenséges hadsere­geket. A Szovjet itt november 9. és 20-ika között 20 ezernél több halottat, 14800 foglyot, 603 páncélost, 1500 löve­get, 1042 géppuskát, 275 gránátvetőt és 554 páncéltörő fegyvert vesztett 1 — Gomel környékénél a súlyos küzdelem tovább tart. A várostól­­ délnyugatra és nyugatra csapataink kemény harcok árán feltartóztatták az­­ ellenség erős előretörő harci csoport­jait. Gomeltől északra sok szovjet tá­madás akadt el. Eközben az ellenség hathatós védőtüzünk és erőteljes el­­lenlökéseink következtében jelentős veszteségeket szenvedett. Neveljtől délnyugatra csapataink támadva, szí­vós ellenséges ellenállást törtek meg, terepet és helységeket hódítottunk vissza. _ A murmani arcvonalon egy né­met támaszpont őrsemélyzete közel­harcban ellenséges támadást vert vis­­­sza. Légiharcban hétfőn 49 szovjet re­pülőgépet pusztítottunk el, 2 gépünk elvesztése árán. — Délolaszországban az ellenség hétőn heves tüzérségi előkészítés után igen erős légierő támogatással meg­kezdte várt támadását a Sangró völ­gyében levő keleti szárnyunk ellen. A súlyos harcok még javában folynak. A többi szakaszon gyengébb helyi jel­legű ellenséges támadásokat vertünk vissza. — Amerikai repülőkötelékek hétfőn a felhők oltalmában benyomultak a Német-öbölbe és megtámadták Bréma városát. Épületkárok keletkeztek és kisebb emberi veszteségeket szenved­tünk. Elkeseredett légi harcokban re­pülőink, valamint légvédelmi tüzérsé­günk 33 ellenséges repülőgépet lőttek le, amelyek közül több nehéz négymo­­toros bombázó volt. Hat repülőgépet a megszállt nyugati területek fölött vesztett az ellenség. Német hosszútá­vúl vadászrepülők hétfőn az Atlanti­óceán felett lelőttek egy óriási vízi re­pülőgépet. Az elmúlt éjszaka zavaró célzattal támadó ellenséges repülők találomra néhány bombát dobtak le Nyugatnémetországra. Német búvár­­hajók az Atlanti-óceánon, a Földközi­tengeren és a Fekete-tengeren kemény harcokban nyolc hajót süllyesztettek el 36.000 tonna tartalommal, ezenkívül 2 rombolót, egy fregattot, meg egy tengeralattjárót. Egy könnyű cirkálót torpedókkal megrongáltunk. Ezenkí­vül a búvárhajók lelőttek 5 ellenséges repülőgépet is, amelyek a hajókara­vánokat oltalmazták. (MTI) daltak meg. Mialatt Clark tábor­nok a tirrenni tengerszakaszon még mindig erősítéseket von össze, Montgomery mint várható volt, a nagyobb támadások egész sorát készíti elő. Ezeket a támadásokat a hetek óta előkészített tömeges harcbavetés jellemzi, emberben és anyagban. Hogy az aláaknázott ró­mai országutakat még alaposabban elreteszeljék, azt Montgomery csa­patai hétfőn a Sangro alsó folyá­sánál tapasztalhatták. Az angol bombázások még sohasem szere­peltek ilyen nagy mértékben, mint ezúttal. A német elhárító csapa­toknak mégis sikerült elhárítani minden áttörést. A támadások a közelharcokban és a nehéz német fegyverek összpontosított tüzében súlyos veszteségeket szenvedtek emberben és hadianyagban. A tar­talékoknak összevonásából arra le­het következtetni, hogy az ango­lok folytatják erőfeszítéseiket. Abeleto mellett a Sangró felső fo­lyásánál ismét meghiúsult a szö­­­­vetséges csapatok átkelési kísér­lete. (MTI) Elhárító harcok Gomeltől nyugatra Berlin, november 30. Az Interiif a keleti harctér középső és északi részének harcairól jelenti : Gomeltől nyugatra és északra elterülő szakaszon, ahol a német védelmi erők már jóideje kemény elhárító harcokat vívnak, hétfőn is súlyos és véres harcok szintere volt. A bolsevisták most is felfrissí­tett lövész és páncélos kötelékeket vetnek harcba, hogy döntő ered­ményt érjenek el. Tekintettel em­berben és anyagban való rendkí­vül nagy fölényükre, sikerült is néhány helyen néhány kilométer­rel hátrábbszorítani a német állá­sokat. Az azonban, hogy széles sá­von áttörjenek, hétfőn sem sike­rült nekik a szívósan védekező vé­delem következtében. ÍNéhány he­lyen a német kötelékek meglepően heves ellentámadást hajtottak vég­re. Többek között sikerült nekik egy fontos helyiséget kiragadni a bolsevisták kezéből és egy bolse­vista lövészászlóaljat megsemmi­síteni. A Nevelj­ivben a németek támadása, amelyet a déli szárnyon a bolsevisták heves betörésére haj­tottak végre, eredményes volt és a német védelmi vonalak jelentékeny kijavítására vezetett. (MTI) Heves harcok Délolaszországban Berlin, november 30. Az Interinf­­.jelenti a délolaszországi harcok­tól.­­ A délolaszországi harctéren he­ves, az Adria-szakaszon súlyos harcok vannak folyamatban. Az Appenninek középső szakaszán is hevesebb helyi jellegű harcok in­ Churchill—Rooseve­l—Sztálin—Csangkaisek találkozó Teheránban? Zürich, november 30. Istanbul­­ból érkező hírek szerint Churchill és Roosevelt már néhány napja Kairóban tartózkodik. Török dip­lomáciai körökben úgy tudják, hogy Sztálin—Roosevelt találkozó Teheránban lesz. Híre jár annak is, hogy Csangkaisek útban van az értekezletre. (MTI) Uton Sztálin felé Lisszabon, november 30. Mint az,Kairóban és valahol Perzsiában angol hírszolgálat jelenti, Lissza­bonban határozott formában arról értesülnek, hogy Churchill, Roose­velt és Csangkaisek már hosszabb E hét folyamán teszik közzé Churchill, Roosevelt és Csangkaisek kairói meg­állapodását Amszterdam, november 30. Az angol hírszolgálati iroda Kairóból származó jelentése szerint azt a nyilatkozatot, amelyről a kairói értekezlet után Churchill, Roose­velt és Csangkaisek megállapodtak, e hét folyamán teszik közzé. Az év­megbeszélést folytatott egymással vannak után, hogy Sztálinnal ta­lálkozzanak.. (MTIJ rekezlet tartama alatt Kairót úgy­szólván elvágták a külvilágtól. Roosevelt és Csangkaisek, ez utób­bit felesége is elkísérte, repülőgé­pen jöttek Kairóba, míg Churchill hajón. (MTI) Egy londoni lap szer­nt semleges államokban előkészítések folynak béketárgyalásra Zürich, november 30. A Budapesti tudósító jelenti: A Neue Zürcher Zei­tung londoni tudósítója jelenti, hogy londoni mérvadó körök semmiképpen sem erősítik meg az állítólagos béke­­tárgyalásokról szóló híreket, a terve­zettel a lapok azonban továbbra is foglalkoznak. A Sunday Times például arról ír, hogy semleges államokban előkészületek folynak béketárgyalá­sokra. Sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani azonban annak a ténynek, hogy londoni felelős körök kizárólag a harmadik birodalom poli­tikai és katonai potenciájával számol­­nak. Ezekben a körökben rámutatnak arra, hogy mindeddig semmi sem tör­tént, ami valamilyen változásra en­gedne következtetni Németország ha­talmi és politikai viszonyában. vMlij Portugál lap a béketárgyalásokról terjesztett hírekről Lisszabon, november 30. A kü­szöbönálló béketárgyalásokról szóló híresztelésekkel kapcsolatban a Securo politicai szerkesztője azt írja, hogy Németországnak arra nyilván semmi oka sincs. Az Eu­rópa erődön belül Németország teljes erővel védekezik ellenséged ellen. Keleten a német véderő ha­tásos ellentámadásokat folytat, dé­len is Kesselring tábornagy sike­resen elzárta a szövetségesek elől

Next