Délmagyarország, 1944. február (20. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-01 / 25. szám

lf­ í fivoltigból rak­éta löve­dék'ek'et 1 tüzet rutsztottak' a bombázókra, lőttek ki és a géppuskákkal heves­ (MTI) Részletes beszámoló a London elleni legutóbbi támadásokról Berlin, január 30. A Német TI jelenti: A német légierőnek London ellen intézett súlyos támadásairól, amelyekről a véderő főparancsnok­sága csak kevés adatot közölt, az Internnf még a következő részlete­ket tudta meg: A támadások 20-án és 21-én pülőgép dobott lága bombákat éjszakáin, január több mint 60- re­­mindenféle nagy­­a kijelölt célpon­tokra. Az angolokat és az angol légvédelmet teljesen meglepte, hogy ilyen erős bombázókötelékek jelen­nek meg a brit főváros felett. Ezzel magyarázható a csekélyszámú veszteség, amidőn 25 gép, tehát a bevetett nagy bombavetőknek még 4 százaléka sem veszett el. A brit főváros ellen végrehajtott nagysza­bású támadások eredményét ille­tékes helyen kielégítőnek mondják. Az, hogy a támadásoknak átütő si­kerük volt — mondják —, kitűnik nemcsak az erről szóló angol je­lentéseknek nyilván erőltetett rö­vidségéből, hanem még ennél is világosabban azokból a kísérletek­ből is, hogy szigorú cenzúra intéz­kedések segítségével elnyomják a Londonba okozott pusztításokról szóló híradásokat, holott ezekről a pusztításokról pontos adatok álla­nak rendelkezésre. Londonból szár­mazó stockholmi jelentések szerint az angol fővárosban azon a néze­ten voltak, hogy a német bombázó erők a két támadási éjszakán csak részben fedte fel kártyáit. A két súlyos támadás el nem titkolható hatására való tekintettel még több meglepetéssel is számolnak, ami az esetleges további támadásokat il­leti. (MTI) Számolni kell az amerika–spanyol gazdaság kapcsolat teljes megszűnésével Washington, január 30. A Buda­pesti Tudósító jelenti: Washingtoni tájékozott körökben kijelentik, hogy ha a spanyol kormány nem tesz lépéseket teljes semlegességé­nek bizonyítására, akkor számolnia kell valamennyi gazdasági kapcso­lat beszüntetésével. A Spanyolor­szággal szembeni új amerikai ma­gatartás közvetlen következménye, mint Amerikában vélik, az lesz, hogy i­pstantól kezdve alaposab­ban megvizsgálják az amerikai vi­zekre befutó hajókat, mint eddig. (MTI) „Argentin-akcó" Spanyolország ellen ? Bern, január 31. A Német TI jelenti: A Basler Nachrichten lon­doni levelezője a következőket je­lenti lapjának a Spanyolországra gyakorolt szövetséges nyomásról: A szövetségesek azt remélik, hogy Spanyolországot ugyanarra sorsra juttathatják, mint Argentí­nát. Még nem lehet megállapítani, de joggal feltehető, hogy mindkét esetben tervszerű eljárásról van szó. (MTI) Eden nyilatkozik a Spanyolországgal szembeni angol magatartásról­ tásáról. Londonban úgy vélik­, hogy angol külügyminiszter nyilat­oz Stockholm, január 31. A brit hírszolgálat szerint Eden angol külügyminiszter az alsóház légko­ckozatában ki fog térni a Spanyol­­kélebbi üléseinek egyikén nyilat­t országba irányuló amerikai olaj­­kozni fog a brit kormánynak Sp*-­3*állá­­mányok felfüggesztésének nyol országgal kapcsolatos magatar-(kérdésére is. (MTI) A londoni spanyol nagykövet sietős útja Madridba Lisszabon, január 30. Mint a brit hírszolgálat jelenti, Alba herceg, Spanyolország angliai nagykövete hétfőn reggel repülőgépen Lissza­bonba érkezett és röviddel utána Madridba távozott. A nagykövet­nek eredeti tervek szerint csak kedden kellett volna tovább utaz­nia, de a repülőtéren kijelentette, hogy nem tud várakozni. (MTI) Lisszabon, január 31. Mint a brit hírszolgálat jelenti, Alba herceg, Spanyolország londoni nagykövete hétfőn délután repülőgépen meg­érkezett Madridba. (MTI) Amerikai jegyzék előzte meg az argentin —német szakítást Lisszabon, január 31. A New­ York Times hétfői száma jelentést közöl, amely szerint Argentina és a tengely kapcsolatainak megszakítását megelő­­ző Ok'g­aa Egyesült­ Államok külügyi hivatala okmányt juttatott el a dél­amerikai kormányhoz és ebben azzal vádolta Argentína elnökét, hogy neki is része volt a bolíviai állam­csúlypen. Az angol hírszolálat washingtoni tudósítójának jelentése szerint m ottani hivatalos körök eddig még nem nyilat­koztak az említett jelentéssel kapcso­latban. Az amerikai vádat tartalmazó okmányt a múlt szerdán küldték szét, mire Argentina sietve megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a tengellyel. Washington, január 31. A Buda­pesti Tudósító jelenti: Ramirez ar­gentin elnök táviratot intézett Roose­velt elnökhöz, ebben hangsúlyozta, hogy a tengellyel való diplomáciai kapcso­latok megszakítása nem csupán Argen­tína érdekében, hanem a nyugati fél­teke védelme érdekében történt. Ra­mirez biztosította Rooseveltet, hogy eltökélt szándéka mind szorosabb ba­ Saját műhelyünkben készítünk hozott anyagból miniszteri engedély alapján mindennemű arany ékszert maximális áron REICH-ékszeré** Kelemen­ utca 11. 1 liter finom asztali bor 6.— pengő üveg kitűnő habzóbor 1.0.— pengő Sándor Béla italáruüzletében a Főpostánál rási kapcsolatokat létesíteni Argenti­n­a Különös örömömre szolgál, hogy na és az Egyesült­ Államok között. [Argentina hangsúlyozza eltökélt szán­ Roosevelt elnök válaszában többekt dekát, hogy részt vesz teljes mérték­­között a következőket írja:­­ be a kontinensünk védelmében.* (MTI) Papen berlini utjának cáfolata Istanbul, január 30. Német rész­ utazott. Papennek nincs szándéká­ról cáfolják azt a hírt, amely szó­­ban jelenleg Törökországot elhagy, visit Papen repülőgépen Berlinbe’ni. (MITI) Heves tengeri csata a Marshall-szigetek­nél Cáfolják a norvég mozgósítást Oslo, január 31. A Német TI je­ j által terjesztett hírt, hogy Norvég lenti, illetékes német helyen ke- giában mozgósítják a hadsereget roken megcáfolják azt a svéd sajtó (MTI) Tokió, január 31. A japán csá­szári főhadiszállás közli: Január 30. óta heves harcok folynak japán és szövetséges hadi­tengerészeti erők között, amelyek támadást kíséreltek meg a Mar­shall-szigetek ellen. Január 29-én a japán repülőgépek hatásos tám­a­­dást intéztek Finschafen közelében egy ellenséges hajókaraván ellen. Más alakulatok a Márkus-foknál, Új-Angliában támadtak katonai célpontokat. (MTI) A bolgár ellenzéki képviselők beszédének hatása a kormánypártra Megnyugtató felvilágosításokat kívánnak a kormánytól Szófia, január 31. A bolgár ország­ í­rott szovjetorosz követelésekkel szem­­gyűlés a kül- és belföld által nagy ér­­t—­r­deklődéssel várt kétnapos ülésszaka lezárult. A szobranjónak a légitáma­dások után tartott első ülései a vára­kozásoknak megfelelően mind a kor­mánynak, mind az ellenzéknek alkal­mat nyújtottak, hogy álláspontjukat az országgyűlés előtt ismertessék. Az ülésterem hangulatát éppen ezért a megnyitáskor a várakozás, később az ülések tartama alatt különösen az ét­Ankara, január 31. A kormány tag­jai Szaradzsoglu miniszterelnök elnök­iar lama man awiv/uuovu ao v* jax nláai au&au^i­u vinnoöt^l ■ ' ilvtt viuu­.­­lenzéki szónokok beszédei alatt, nagy­­ letével hétfőn délután minisztertanács elevenség jellemezte. Általában meg­állapítható, hogy a kormány és ellen­zék egyaránt az egyesített Bulgária megvéd­elmezésének szükségességét hangoztatta, csak a módok tekinteté­ben állanak fenn nézeteltérések. Amíg ugyanis a bolgár kormány az említett cél elérését eddigi politikájának foly­tatásával látja biztosítottnak, addig az ellenzék a kormánypolitika módo­sítását, illetve kiegészítését találja szükségesnek. Bozsilov miniszterelnök­ kor­mánynyilatkozata után ellenzéki oldal­ról Petko Stai­nov és Musanov mondotta el érdeklődéssel várt beszé­dét. Mindkét ellenzéki vezér a minisz­terelnökhöz hasonlóan az egyesített Bulgária megvédelmezése szükségessé­géből indult ki. A szónokok sorát érdekesen egészítette ki Zamkoff szélsőjoboldali képviselő felszólalása, aki Németország és annak politikája mellett tett hitet. A parlament hangulata az ellenzéki beszédek alatt kedélyhu­llámzásokat mutatott. Megállapítható, hogy az el­hangzott beszédek a többségi pártra sem maradtak hatás nélkül. A kor­mánypárti képviselők, illetve a több­ségi párt hangulata talán azzal jelle­mezhető a legjobban, hogy megnyug­tató­ felvilágosítást kívánnak a kor­mánytól a jövendő eseményeket, illet­ve a kormány további magatartását il­letőleg. (MTI) ben. Különösen azért tartják jelen­tősnek Eden nyilatkozatát, mert az egybeesett az újabb heves támadások­kal, amelyeket Moszkva a katyni ügy miatt a londoni lengyel kormány el­len intézett. (MTI) Török miniszterfontos­ ra ültek össze. (MTI) terjeszkednek ez angol kommunisták Genf, január 31. A Német TI je­­lenti: Londonból jelentik, hogy az Evening Standard közli, hogy az angol kommunisták londoni főhadiszállása a háború folyamán túl kicsinynek bizo­nyult. A kommunisták most a szomszé­dos házat is kibérelték és egész hit­ve­rő gépezetüket szélesebb alapokra he­lyezték. (MTI)______ Eden kijelentéseinek hatása az istanbuli lengyel menekültekre Istanbul, január 31. Istanbuli len­gyel körök kitörő lelkesedéssé fogad­ták Eden kijelentéseit a lengyel hatá­rok kérdésében. E körök szerint Eden nyilatkozata rendkívüli fontosságú nemzetközi esemény. Az istanbuli len­gyelek Eden kijelentéseiben az erő­­ megnyilvánulásában különbözik a túl­ FERENC JÓZSEF KESERŰ VIZ Az Olvasó írja Jegyár visszafizetés levonással ? Tisztelt Szerkesztőség! Az elmúlt héten a szegedi színház Pethes Ferenc vendégjátékát hirdette és ajánlotta, hogy jegyről jó lesz előre gondoskod­ni. Megfogadtam a tanácsot, vettem egy elsőrendű zártszéket 4 pengő 50 fillért fizettem érte. Tehát felemelt helyárat. A vendégjáték elmaradt, mi­re a jegyet visszavittem, mert a mű­sorra tűzött operettet már láttam. A jegyet visszavették, de 50 fillér levo­nással. Nekem nem az 50 fillér hiány­zik, de mégis kérdem: milyen címen vonja le a színház pénztára ezt az ös­­­szeget? Tisztelettel: egy előfizető leá­nya.

Next