Délmagyarország, 1944. április (20. évfolyam, 74-85. szám)

1944-04-01 / 74. szám

Szombat 1944. «prilis I XX. «>1. 14. SI. Hort­la 4.Jo s.Kiiesare U.4« p DEMAGYARORSZÁG KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Amn 16 fillér A harcok négy főcsoporttá alakult ki az orosz front déli szakaszán ifi?5PLeit"6 ° L?.«i?.?8Cl^ok 3 Bug és a Dnyeszter között­­ Szl­­ilárd német ellenállás a Dnyeper és Csauszt közt — Cassinónál a németek a helyzet ifrai A Maru Lim­­fiíaf­olih veszteségét szenvedte a brit légierő a csbierichi unnaaásadi Berlin, március 31. A német véderő főparancsnoksága közli: — A Szovjet az ukrajnai Bug alsó folyása és a Dnyeszter között, vala­mint a Dnyeper és a Prut között egész napon át támadott. Kemény harcokban vagy veszteségei mellett visszavertük.­­Az e­gyik szakaszon meg folynak a­­ harcok az előrenyomuló bolsevisták­kal. Román csapatok a Prut mellett­­ visszavetették a Szovjetet és több hely­séget ismét elfoglaltak. — Proszku­­ovtól délnyugatra to­vábbra is folynak az elkeseredett­­á­­madó és elhárító harcok. Egyik harcso­­portunk Sztaniszlautól keletre szétug­­rasztotta az ellenségnek egy gépesí­tett dandárját, számos foglyot ejtett és nagy zsákmányra tett szert. — Tarnopolnál alábbhagyott a har­ci tevékenység. Bródi térségében egyik páncélos kötelékünk szétvert erősebb bolsevista gyalogos és páncélos erőket vonatalakulataikkal együtt Kovel vá­ros helyőrsége visszavert több ellen­séges támadást és ez alkalommal meg­semmisített 15 páncélost. A várostól északra levő térségben összeomlottak ,a heves szovjet támadások. —. A Dnyeper és Csauszi között a bolsevisták újonnan odavont erőkkel folytatták áttörési kísérleteiket, d­e hasztalanul. Pszkovtól délre a Szovjet szintén számos eredménytelen előre­törést intézett. Narvától délnyugatra több napig tartó kemény elhárító har­cokban az úttalan erdős és mocsaras vidéken tüzérség, ködvetők, páncélo­sok és csatarepülők hatásos támoga­tásával több szovjet hadosztály zömét bekerítettük és megsemmisítettük. Az ellenség megismételt tehermentesítő támadásai meghiúsultak. E harcokban az ellenség­­ 3000 halottat, többszáz foglyot, 59 löveget, valamint számos más fegyvert és különféle hadieszközt vesztett. — Olaszországban csütörtökön is csak helyi harctevékenység volt. Cas­­sinótól délnyugatra egy hosszabb idő óta körülzárt ellenséges harccsopor­tot, amely elkeseredett ellenállást ta­núsított, megsemmisítettünk. Az ellen­ség számos halottat és nagyszámú fog­lyot vesztett. Különböző fegyvereket és hadieszközöket zsákmányoltunk. Rohamcsapataink a helység északi ré­szén rajtaütéssel elfoglalták az ellen­ség néhány támaszpontját. Más sike­res rohamcsapat tevékenység során közelharci eszközökkel megsemmisí­tettünk négy ellenséges páncélost. — Légvédelmi erőink az elmúlt éj­jel Nürnberg ellen intézett brit terror­­támadások elhárítása alkalmával ed­digi legnagyobb sikerüket aratták. Megakadályozták összepontosított tá­madás végrehajtását és megsemmisí­tettek 132 négymotoros bombázót Nürnberg város területén és Délné­metország néhány más helységében károk és a lakosság körében vesztesé­gek keletkeztek.­­ Néhány ellenséges repülőgép za­varó repüléseket végzett Nyugatné­­metország ellen. Gyors német harci repülőgépek célpontokat támadtak Londonban és Anglia déli partvidékén. Egy német hajókíséret biztosító jár­művei, tengerészeti légi elhárítók és a kíséret védelmében beosztott vadászok nyugatnorvégiai partok előtt 18 ered­ménytelenül támadó brit torpedóvető repülőgép közül hetet lelőttek. — Tengeralattjáróink az Atlanti­tengeren és az Indiai-óceánon elsül­­­lyesztettek 23­00 tonna hajóteret kitevő négy hajót és egy őrhajót, ezenkívül lelőttek két ellenséges bombázót. A legutóbbi idők elsüllyesztési eredmé­nyeiből kiválóan kivette részét a Z. S. Eick főhadnagy vezetése alatt álló búvárha­jó­ (MTI) felől napok óta rohamozó szovjet had­osztályok ellen. Egész más a feladata a déli arcvo­nal középső szakaszán álló német harccsoportnak. Itt a mozgóüáboru ma­radéktalanul kialakult, még­pedig Pjervomajszk térségétől Baltán át, majd párhuzamosan átölelőleg a Prutig, illetve Kamenyec-Podolszkig ismét keletre fordulva a Bugig Vinnyi­­ca mellé. A keleti csata súlypontja itt van. A Szovjet rendkívül nagy erők­kel és számos motorizált és páncélos­­kötelékekkel széles arcvonalban tör a Prut felé, de egyidejűleg Baltiból ki­indulva, délnyugati irányban Jassy felé is. A német erők kemény ellenál­lást fejtenek ki az elhárításban és így megkönnyítik a főerőknek a készenléti helyek elfoglalását. A ma leginkább érezhető szovjet támadó nyomás a harmadik súlypont­nál a Proszkurov—Tarnopol-vonaltól délre fekvő térségben van. Itt az ellen­ség több oszlopban dél felé, illetőleg a baloldali szárnyával Proszkurovtól keletre előrenyomul. Középső csoport­ja pedig Tarnopoltól nyugatra széles arcvonalon a Dnyeszterig. Egyes előreküldött részek átkeltek a folyón és Szaniszlav, illetve Kolo­­mea mellett, továbbá Kamenyec-lo­volszktól délre állanak harcban. A proszkurovi német védőcsoport kitért az ellenséges nyomás elől és vállal­kozó helyzetben — részint az ellensé­get elhárítva, részint ellentámadását lendülve — keményen tartja állását » Dnyeszternél A szovjet fő nyomását elkerülve, ezen csoportok harcai a Kárpátok előteréhez közel jutottak Ezen hadászati mozdulatokkal kapcso­latban a katonailag fontos berendezé­sek teljes elpusztítása után Csergoví­­cot feladták. Ha ma áttekintve szemléli valaki az említett három különálló csoport had­műveleteit, megállapítható, hogy a ke­leti arcvonal déli szakaszán hadásza­­tilag indokolt visszavonulást hajtottak végre s ennek következtében a német déli arcvonal most Galíciában, Buko­­vinában és a Kárpátok előterében van. Ez azonban csak azzal a korlátozással érvényes, hogy a legdélibb harcoló csoport Aranynisztriában, a Dnyesz­­tertől keletre néz farkasszemet az el­lenséggel. Ehhez járul, hogy az az át­karoló mozdulat, melyet az ellenség Pripjettől délre kezdeményezett, Bródi—Kovel térségében a Stryig meg­állásra kényszerült (NST) Német tájékoztatás a keleti hadszíntér déli részén folyó csata­ négy főcsoporjáról Berlin, március 31. A keleti hadjá­rat egész folyamán soha olyan kifeje­zetten a modern hadviselés jellegzetes meghatározói nem jelentkeztek, mint a déli arcvonalszakasz hadmozdulatai­­nak egységes áttekintésénél, a dnyesz­­tervidéki hadszíntéren. A harcoló egy­ségeket számtalan különálló, illetve önállóan küzdő csoportokra bontot­ták. Bár a Nikolajev és Tarnopol kö­zött dúló erős csatákat, sőt idevevő Köveiig és Stryig a hadszínteret, egyetlen hatalmas csatának lehet te­kinteni, mégis semmiképpen sem le­het beszélni a nagy harc egységes ve­zetéséről. Szembetűnő az arcvonalak felbontása számos egyes ütközetekre, melyeket mintet önmagában kell te­kinteni. És mégis ezek a harcok, akár álló csatákként vívják őket, akár moz­gó hadműveletekről van szó, a legszo­rosabb hadászati összefüggésben álla­nak egymással. Négy főcsoport kristályosodott ki, melyen, mindegyike h­adászatilag sajá­tos jelleget öltött. A Bug alsó folyá­sát eddig elzáró csoport hátvédjeivel most Nikolajev—Pjervomajszk térsé­gében harcol és elszánt elhárító küz­delmeket vív, melyek fedezete alatt a tö­rök tervszerűen leválnak. Egy jobb­­felé visszavont szárnnyal ezen csoport részei nagyjából Pjer,vomajszk—Baita és a Dnyeszter vonalában állanak és kitünően vezetett elhárító taktikával Berlin a szovjet előrehaladás lendületének megtorpanásáról Berlin, március S1. "A keleti had­színtéren bizonyos változás követ­kezett be, amennyiben a szovjet előrehaladás lendülete megtorpant. Az okok között kétségtelenül szere­pet játszottak az ellenállási vonalak meghosszabbodása nyomában járó utánpótlási nehézségek. Illetékes német katonai körök nézete szerint azonban a legsúlyosabban esnek latba a német katonai ellenintézke­dések, amelyek majd csak néhány nap múlva éreztetik hatásukat Ezeknek a német intézkedéseknek a következménye, hogy a német záróvonalat alkotó Kővel—Bródi— Tarnopol-vonal, amely már napok óta sikeresen tartóztatja fel a nyu­gat felé irányuló szovjet nyomást, most dél felé meghosszabbodott és Sztaniszlautól keletre a szovjet csü­törtökön már nem tudott előrejutni. Ez a fővonal egyébként az említett három város mögött húzódik, ame­lyek közül Tarnopol és Kovel je­lenleg az előretolt támaszpont sze­­repét tölti be, míg Bródi már ismét összeköttetésbe került a fővonallal. Valószínű, hogy ezekkel a német ellenintézkedésekkel van kapcso­latban a román csaaatoknak a Prutnál való beavatkozása. Illeté­kes német közlés szerint itt nagyobb erőkről van szó. Német katonai körökben nagy jelentőséget tulajdonítanak a Nürn­berg elleni angol légitámadás so­­rán elért német légigyőzelm­eknek is és megjegyzik, hogy ez a győ­zelem a legnagyobb eddig elért éj­szakai elhárító siker. Ez a legutób­bi berlini angol légitámadás ku­­­darcával együtt nem jósol jó kiá­ltásokat annak az angolszász remé­­­nyeknek, hogy a német vadászvé­delmet sikerül letörni. Az ango­lok Nürnbergnél bevetett gépeiknek leg­­­­alább egyh­armadát, ha­nem falét, vesztették el. A siker nagyságát még növeli, hogy a támadás adta* 6 az előretolt támaszpont sze­­l (MTI) Neghiu.­az orosz előretörések a Bug~ Dnyeszter közt és Jossy térségében Berlin, március 31. Az Interiit jelenti a keleti arcvonal déli sza­kaszáról: Míg a keleti arcvonal déli szár­nyának csúcsán sehol sem került sor harccselekményekre, addig az védik lőerőik elvonulását az­­ északUkrán­ Bug alsó folyása és a Dnye­z-tér alsó folyása között a bolsevis­ták támadásaikat széles arcvonalon folytatták. Páncélos kötelékeik össz­pontosított bevetésével sem sikerült azonban a német vonalakat lero­hanni. A szovjet csapatok ismétel­ten megkísérelték, hogy Jassy i­á

Next