Délmagyarország, 1944. november (1. évfolyam, 1-10. szám)

1944-11-19 / 1. szám

2 DÉLMAGY­ARORSZÁG Kossuth mondotta: »Feltárva fekszenek’ lelkiem szemei előtt históriánt'trak! lapjtii s ahol balsors ért, ahol nemzeti szeren­csét lernst k­oromlapja van: mindenütt ott találom a késő szót.« »Nem­zetünk cselekményei azért nemi teremtették' mié# a várt gyü­mölcsöket, mivelhogy elk­éstenek. A mohácsi nap óta, mely szintúgy az elkésett hasi készületek­ következménye vala, minden lépésünkben elkéstünk1... Ezen mindenben el­késés ezen hajlami kísérthetni » fá­tűmül, kísérteni a szü­­kségbéji lealkuvást: ez ül átok­ gyanánt a nemzeten. E miatt marad­­­­tunk oly hátra mindenben, nemi a török1 habom s harcos vi­ •­szontagságok' m­iatt... Em­ekezziel, ó magyar! Sybilla köny­ I" veire, vigyázz, hogy akk­on ne légy, kénytelen árúié megadni, s midőn már a könyvek­­ java tűzbe repült, s miidőn a későn,­­ de mégis megfizetett „réd­ nem kapsz egyebet nemzetet ra- fi­vatalára egy sir-iratnál, ipely megmondja a vándornak! [ .| hogy: A' nemzet el vész mely önmaga iránt idején korán Igazságos lenni nemi tudott,« 1 | j i tiundták Magyarországi pártja, majd előbb a Békepárt kezdeményezte és szervezte az erdélyi demokratikus népi rétegek mozgalmait a békés és egyenjogú együttélésért és Erdély né­peinek a hitlerista rabságból való felszabadításáért. A Szövetségesek és Románia kö­zött létrejött fegyverszüneti megál­lapodás és a Vörös Hadsereg meg­állíthatatlan előretörése, Északerdély elfoglalása az erdélyi né­pek szem­pontjából is új helyzetet teremtett: megteremtette a lehetőségét annak, hogy ezek a népek a belső demokrá­­­cián keresztül az erdélyi népek egy­ségéért harcolhassanak.­­ Kolozsvárt október 11-én foglalták el az orosz csapatok. Az ezt megelőző napokban a visszavonuló német és magyar fasiszta csapatok terrorja alatt nyögött a város. Ki akarták rabolni, fel akarták gyújtani. El sze­rették volna szállítani az üzemek felszereléseit, a klinikák berendezé­sei­t. A város munkásai és értelmi­sége azonban, nemzetiségi különb­ség nélkül megakadályozták a rab­lást, a város felgyújtását, üzemi, híd, stb. őrségeket állítottak fel, meg­­védték városukat. Ezekben a napok­ban a két együttélő kolozsvári nép rsmét egymásra talált. ~ A szervezkedési és gyülekezési sza­badság első napjaiban megalakultak a demokratikus politikai és társa­dalmi szervezetek. Újjáalakult a Ma. Do. Sz. (Magyar Dolgozók Szövet­sége), a »Frontul Plugarilor« (Eké­sek frontja). Munkástömegekkel és harcos tartalommal teltek meg is­mét a szakszervezetek és a Kommu­nista Párt kezdeményezésére létre­jött a szociáldemokrata és kommu­nista munkások és szervezetek star­­tos akció-egysége. És mindezek a magyar polgárság társadalmi, tudo­mányos és gazdasági szervezeteivel »gyűlt — E. M. K. E., E. M. G. E., Erdélyi Muzeum-egyesület stb. — s csatlakoztak a­­»Romániai Nemzeti Demokrata Front” küzdelméhez, Ro­mánia minél gyorsabb demokratizá­lásáért. A felszabadulás örömébe azonban hamar üröm is vegyült. A román fasizmus szét nem vert csoportjai birtokba akarták venni a felszaba­dult északerdélyt. Fegyveres csopor­tokat szervezett, ezek bevonultak a rom­án csendőrség védelme alatt a román és magyar falvakba, birto­kukba vették a székely megyéket és az elmúlt­ királyi parancsuralom mód­szereivel megkezdték a magyarok és a magyarokkal együttérző románok kirablását, gyilkolását. Ezekre a té­teletekre visszajött a régi, hírhedt bigm­anca és megkezdte a lakosság terrorizálását.­­ Kolozs megyében három hét lefor­gása alatt a Maniu-gárdák 500 ma­ E­ar embert­, parasztokat és munká­kat gyilkoltak le és raboltak ki. Egeresen a bányászok és villany­üzem munkásai a visszavonuló né­metekkel szemben fegyverrel védték m­eg a bányákat, a gipszgyárakat és a villanyfejlesztő központot. A Maniu­­gárdák ezek közül is 22-őt gyilkoltak m­eg. Ezek a fegyveres fasiszta­­ cso­portok a bosszú gondolatát hirdetik, bosszújuk nem az elmúlt négy év politikájáért felelős magyar sovinisz­ták és hitterbérencek vékony rétegét, hanem az erdélyi magyarság egészét sujtja.­­ Az első Sanntescu-kormány Észak­­hrdélynek ismét a régi uralmi mód­szerek igénybevételével félgyarmati sorsot szánt, segítette a fasiszta gár­dákat és felsorakoztatta Kolozsvár határainál is csendőr és rendőr osz­tagait, hogy azok átvegyék a Vörös Hadseregtől itt is a közigazgatást. Az első Sanntescu-kormánynak azon­ban hamarosan mennie kellett. Át kellett adnia helyét, mert szabotálta a Szövetségesekkel kötött fegyverszü­neti szerződés feltételeinek végre­hajtását, gátat emelt a belső demo­kratizálás folyamatának. Az első Sanatescu-kormány elsöp­résében az erdélyi magyarság is ki­vette részét. Kolozsváron tömeggyű­­lés tömeggyűlést követett, tüntettek a kormány ellen, követelték távozá­sát. Ezeken a gyűléseken a magyar­ság szónokai ismertették erdélyi né­pük egységessé vált állásfoglalását: maximális erővel kell, hogy tá­mogassák a hitlerizmus és magyar­ belVinceik ellen folytatott hábor­út; támogatniuk kell a román nemzeti demokrata frontot az ország demo­kratizálásáért folytatott harcában; segíteniük kell a magyar demo­kráciát a Szálasi ellen, független, szabad, demokratikus Magyarorszá­gért vívott küzdelmében. Harcolnia kell úgy a román, mint a magyar sovinizmus minden meg­nyilatkozása ellen, az erdélyi népek testvéri és egyenjogú együttéléséért. A belső harc és külső nyomás eredményeként távozott az első Sana­­lescu-kormány. Közben a Vörös Had­sereg parancsnoksága eltávolította Északerdély területeiről a már egyes helyeken befészkelődött román fa­siszta közigazgatást, az egészet orosz közigazgatás vette át, illetőleg an­nak polgári részét a helyi autonó­miák tiszteletben tartásával a helyi demokratikus szervezetek által meg­jelölt személyeknek adta át, így Nagy­váradon magyar ember a polgármes­ter, román a főispán, zsidó az alis­pán. Kolozsváron román ember a főispán, magyar a helyettese, magyar ember a polgármester, román a­­ he­lyettese. "* Az uj kormány és a Vörös Had­sereg parancsnokságának intézkedése visszaadta Északerdély nyugalmát. Hozzá lehet logni a komoly munká­hoz. A Dermata-gyár 2500 magyar munkása éjjel-nappal dolgozva napi 1000 bakkancsot gyárt, a vasutasok és az önkéntes munkás és paraszt csoportok állandó munkában vannak a vasúti és más hidak újjáépítésénél. A magyar és román polgári és munkás­­szervezetek élelemmel, ruhával és munkával segítik az előrenyomuló, harcoló haderőket és közben szerve­zik a termelést, hogy segítségük egy­re komolyabbá váljék. Groza Péter, az új helyettes mi­niszterelnök és a magyarság képvi­selői között megállapodás jött létre a kolozsvári egyetem és színházi élet kérdéseiben: Kolozsváron már az idén két, egymással azonos jogú­ magyar és román egyetem nyitja meg ka­puit, magyar és román nyelvű szín­társulatok kezdik meg működésüket. Kolozsváron és Északerdély min­den felszabadított városában az együttélő népek szervezkedő vagy demonstráló nagygyűlésein egymás­után hangzanak fel az internacionálé, a rum­­án himnusz és a Rákóczi-induló hangjai. A két nép fiai egymásra találtak a Vörös Hadsereg által ho­zott felszabadításban és most, ennek védelmében, közös erővel harcolnak a román és magyar fasizmus minden maradványának tökéletes megsemmi­sítéséért. * ; . Serédi Jusztinián hercegprímás és Angelo Rotta pápai nuncius az orosz megszállás alatt is székhelyükön maradnak Rómából jelentik: Dr. Serédi Jusztinián tbornok, Magyaror­szág­ hercegprímása jelentést tett a Vatikánnak, hogy amennyiben Budapest orosz megszállás alá kerül, ő továbbra is székhelyén marad. Angelo Rotta c. érsek­, pápai nuncius a Szálasi-kormány azon felhívásának, hogy Budapest ve­szélyeztetett voltára való tekin­tettel a diplomáciai testület tagjai biztosabb helyre költözzenek, nem tett eleget. Kijelentette, hogy orosz megszállás esetére is to­vábbra a székhelyén, Budapes­tien mara­d. I ■ ! i Mindkét vatikáni hirt a magyar közönség rendkívül érdeklődéssel olvassa, mert a két főpap elhatá­rozása élénk cáfolata annak a náci propgandának, mely a katolikus egyházat az orosz megszállás ese­tére meg akarja félemliteni. Az orosz hadsereg elfoglalta Gyomrőt, Monort Miskolcot megközelítene és körülzárta London, november 17. Moszkvai hadijelentés közli, hogy az orosz hadsereg a Budapesttől keletre és északkeletre húzódó vasúti vona­lak ellen egyre nagyobb nyomást gyakorol. A vörös hadsereg csa­patai Gyöm­rő elfoglalása u­tán északkeleten 13 kilo­métert nyomul­tak előre s ennek­ során­­ Jászárok­szállást foglalták el Széles stfruvo­­nalon el­őre nyomták a még 30 hely­séget foglaltak­ el. Jászárokszállás elfoglalása alkal­mával a németek­ a város védel­m­ében sok­ tankot és mo­toros ágyut vetették­ harcba a gyalogság támogatására. Az orosz csapatok a délelőtt folyamán .tör­ 1914 novel telé­be a városba s azt estébe el is foglalták'. A szovjet csapatok' a hitleri hadfi erő visszavetése után több vonat élelmi­szert és felszerelési cikket zsákmányoltak'. London, november 17. A Maifa­­­novszki tábornok parancsnoksága alatt álló 2. ukrán hadsereg teg­­­ jj nap 15 kilométert haladt előre Bu­­­­­dapesttől keletre, miután a 1601 kilométeres frontot egy ügyes had* mozdulattal betörte. 30 falut és várost foglaltak el. A­ fővárostól északra 35 km­.-re vannak­ az orosz csapatok. I i Hatvantól 16 klm­.-re 1100 magyart és német foglyot ejtettek. Miskol­­cot 8 k­m.-re megközelítették­ az oroszok 1. A város helyőrsége telje­­sen el van vágva a külvilágtól. Moszkva, november 17. A m­­a*­gyarországi had­műveletek során az orosz csapatok­ Budapesttől észak­ra a vasútvonalat Vámosgyörknél elvágták­. Az ellenség támadásait visszavertük, s a nap folyamán 5­ ú1 német és magyar foglyot el leltünk. A Budapest felé vezető úton csak fiatalok megszállták Monort, az ell­enség egyik fontos támaszpontját A harcok folyamán a magyar ka­pátokat súlyos veszteség érte­ A 23. m­agyar gyalogos hadosztály át­ment az oroszokhoz, ahol Szentki­­rályi alezredes egy szovjet tábor* nők előtt a következőket mondat* la: arra a következtetésre jutottam­, hogy az orosz csapatokkal szem* beni ellenállás céltalan és értelmiet* len. A németek az a reménye hogy a harcokat sikerül ezen a vidéken stabilizálni, valamint Ditmar Iá* homok elgondolása a támadó vé­­delemről teljesen csődöt mondott. Newyork, november 17. Az orosz csapatok elfoglalták a Budapesttől 16 km­-re fek­vő Gyömrő vasa­lói ta­mását s ezzel mintegy kiérnie ítélet sarkából a kelet felől húzódó ném­et arcvonalat. Jászárokszó,Húson vé* vgigsöpörve elfoglalták a Vámosgyör* köt a Budapest—Miskolc vasút­vonal elágazásánál. Megszál­látó Dányt, Odódot s így 12 k­m.-re k’ö* zekilették meg Miskolc városát. To* k’aj körzetében Tiszaladén­yt, Tak* taszádát vették birtokba, Borsod* gesztnél pedig 21 km­.-re voltakl Egertől a szovjet csapatok. A har­cok­ folyamán 500 német és magyar foglyot ejtettek. Roosevelti megválasztása November 9-én volt az Észak- amerikai Egyesült Államokba az elnökválasztás. A végeredmény a következő: Rooseveltre esett 27 millió 241 ezer 399 szavazat, ellen­­jelöltjére, Dewev-re 22 millió 327 ezer­­ 226 szavazat. Rooseveltnek 407, Dewyenek 124 választó kül­döttje van. Roosevelt elnök tehát fölényes győzelmet aratott: ő lett negyed­szer is az Egyesült Államok el­­nöke. Hitler pedig szegényebb lett egy reménységgel. A német nácik úgy kapaszkodtak Roosevelt bukásá­nak reménységébe, mint a ful­dokló a szalmaszálba. Többek között azzal próbálták a lelket tartani a reménytelen háborúba egyre jobban belefáradó német népben, hogy: kitaratás novem­­ber 9-ig, akkor megbukik Roose­velt, jön a kompromisszumos béke Amerikával! A rossz sakkjátékos is gutaütésre játszik, amikor már elvesztette a játszmát. Hitler is gutaütésre játszott: hátha megbu­kik Roosevelt! Roosevelt győzött, Hitler mégis folytatja a vesztett háborút. Hogy milyen gutaütésre spekulál még mindig, a jó ég tudja! -

Next