Délmagyarország, 1944. december (1. évfolyam, 11-34. szám)

1944-12-01 / 11. szám

A Magyar Nemzeti Függ­ellenség! Front Lagia Szerkesztőbizottság: Balogh István dr. Erdei Ferenc Révai Józse! Fiitfellen Kisgazdapárt Nemzeti Parasztpárt Magyar Krmntunhiit Piri A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front k­ét hete m­ár, hogy lapunk­ tu­datja a várossal és az országgal, hogy a Magyar Nemzeti Függet­lenségi Front megalakult és dol­gozik azon, hogy nemzetünk ki­lábaljon a mai katasztrófál­is álla­potából és megkezdhesse újjáépítő munkáját. Erről a munkáról eddig téveset tudhatott a nyilvánosság: az előkészítés ideje volt ez. A pár­­tok szervezkedése folyt, azok­­ is, amelyek lapunk­ szer­kesztésében nincsenek képviselve s tanácsko­­zások történtek arra nézve, hogy a demokratikus párto­­k­ összefogása hogyan történjék. Az előkészítő munka eredmén­­­nyel járt. A lapunk szerkesztő bi­zottságában képviselt Filletlen Kisgazd­aipárt, Nemzeti Parasztpárt és Magyar Kommunista Párt mel­lett megalakult i­letve újjászerve­ződött a Szociáldemokrata Párt és a Demokratikus Polgári Párt is. Mellettük pedig, nagyszabású szer­vetté épültek ki a Szabad Sza­k­­szervezések. Dvd ofform.íu létrejöt­­tek a politikai élet alapszervezétei . Így teljessé válhatott a Nermzeti Függetlenségi Front s képessé lett arra, hogy m­ind a város önkor­mányzati életében, mind pedig az országos politikai élet megindítá­­sában fontos lépéseket tegyen. A háború egyre fok­ozódó erővel halad a végső kifejtés, I­itler-Né­­r­etország megsem­misitése felé s nemzetünk még minidig lehetetle­nül vergődik a háború nyomása alatt. A fővárosban és a Dunán­túlon még mindig tűri Hiller és magyar bérencei egyre rettenete­sebbé váló rémuralmát, a fölsza­badult részeken pedig szétesve, községenként és várnsokként küz­­dődik a termelőmül­de­t és az újjá­építés megindításának súlyos gond­jaival. Ennek a tehetetlen állapot­nak a követ­kleziménye, hogy sem a Mborn frontján tul, fegyverrel, sem ideát a fölsza­badult IcriVeto­­ktn, termelőmunkával, nemi tudja olyan eredményesem támogatTa nt-^'zelűn!- »>. orosz hadsereg győ­. «I rmes f,jirh3fc ahogy azt nemzeti gnlékefnk­ me^Vv>iílftéf. Mind' a egy es lípjgü'-ek és ídrosoi ónKO -m ínY/átanák f> megszcivexcr fontos c<selekvétire var. szükség ú ezt-a X-nrz^í Füg­etlenség Ercnt­nak kell u­egtennu. vasárnap délután lép Szeged nyilvánosságg elé­­ a Magyar Neür­­f.ett Fül*gelffcnafe^ Front: fél ket- Mor nagy gyűlést tart a Vérbsi E­ ev a gyűlésen lelt sor.Itt]--ny nrt az Öt' jp.-':.­fűtik» & a szakszói'.'czrtékni'k! p képviselő]« s külön. külön megúnnok i'játpárt­­■W«to|lló!Si'e szerve/r'tnk rr>zvé­ r'ét ? ’Front turifestiá­van, i gj-üléssén .pedig a i*5rtok laJaiji» ^zer.ed ,ii. pévef. ‘íogy uri.'yon­ lépétek-e» szándékozik TO ! SzrRedi önkön­iwin­gzziti élet, éjjnterenilesp és fe nemzet politi­j­a«- íkdoraál.­áaa érú› Hatalmas orosz előretörés a Kárpátokban és a Dunántúlon A szövetségesek sikerei a Saar-vidéken • Még mindig megoldatlanok az európai kormányválságok Az orosz seregek Radvány elfog­­lalásia után most már Kassa idéző­jében vannak. A Kárpátokon aítfig túllévő negyedik ukrán, hadisecejj Koniev tábornok parancsnoki sá­ga alatt, m­inden időjárási nehézségek ellenére, most már előnyomult a Dukla-szoroson és a legutóbbi je­len­tések szerint már csak­ egy kilo­méter választo­tta el Petrov tábor­noki seregétől. A k­ét nagy sereg egyesülése m­llett foggá pecsételni az északon magyarországi német csapa­tok sorsát. A kassiai vasútvonal mentén ugyanakkor a Petrov és Malinovszlky seregek egyesiül­tek­ és most Sátoraljaújhely előtt állanak. A»­dönyonomás folyamán Zemlp­­lé­n agárdi és egész *e Párádig egész­ sor helységet szál telitől takt fel. A német hadijelentés ismét heidmé­­réssel lepett ideg, amennyiben hí­rül adj­a, hogy az orosz csapatok elérték Pécset, ami a Dunántúl ope­ráló orosz seregek igen gy­ors elő­nyomulását jelenti. „­ A nyugati h­ar el­ején egyre foko­zódik a szövetségr a seregek nyo­mása és előha­ladása. A Maas nyu­gati partját az amerikai csapatok­ immár teljes hosszában megszáll­­tá­k, Geilenkirchen környékén u­gyan valamivel lassabb lett az előnyo­­imdás tenn>, tán itt a A?r im­etek minden erejük­klel ellentá­­­m­adásb­a próbáltak átmenni h­ogy időt nyerjenek, — hiszen a szi­­vetségesek Hürtgen és Juneschr Sörf elfoglalásával már veszed­elemes kö­zelébe jutottak a szintetikus ben­zint el­csit­í­tó, nagy kiterjedésű te­lepeknek. Ennek ^Ivesztéóp is töriájl a természetes olaj forrásai­tól már korábban megfosztott német b­ialtf­­,vezető számára c*rk! siettetné a katasztrófát. A Saar-vid­éikienv a né­met ipari termelés szivében, mfcír irgyts «Helyen bentjárnak s szA> vwäe^csfek, akk­ik nxnpt jelentik' froutjttíc Hjabb 42 kilom­éteres kä­­szé­ lcsií*;s»”. A déli rajnai arcvomal helyzete is gyorsabb kifejlődétstsoi k<cs, ^tet, imát azt kezdetben rtv miéini^n­i­elftlí Vorna. Hagenau ch­­­oslafiAi, két újabb Rajna-hid megs­áHása, m­iurt arra imlutatnak‘, hogy En­cuhóHer­­ gyorsan és ela­dul !idvzet­­ndia előnyét i­s valóban ott kény­­sziyeiti esALírn táhkMTU»­lengyel krízis megoldásáról tanács­­kozták', Ktnap­.u/V. is folytatja a’t.’vr­­gyalásait az uj lengyel korom­ány roegal­­iMlása céljából. Belgiumban a helyzet elm?iit?e­­sedett. Pierlot miniszterelnökne­k’ a parlaiment nagy szótöbbséggel telj­hatalmat adott, ő erélyt ígért a tüntető tömegekkel szemben, azon­ban az ellenállás tovább nő. Brü­s­­­szelben a szál­ itómunkásslok­sztikájk­­­ba léptek Umb­erta trónörökös ismét Bo­­mvaiit bízta meg b­omr­nyalakfitás­­sal. Az új korm­ány listája azon­ban még ismeretlen. Úgy látszik­, Bonominak nem köntnyen füiderül a helyzetnek, m­­egfelelő­s­­ormány­t a m­aga vezetése alatt összehoznia. A londoni lapok a három kor­­­m­ányválsággal k­apcsolatosan kíő­­szerűnek­ tartják m­­egáll­apítani, ho­gy a felszabadított orszá­gok el­lenzéki csoportjait is felelősség ter­heli a jelenlegi közigazigatás ered­ményes munkalehet­őségéért. Az­­ átvonuló csapatok­ sehol sora vál­lalhatják a közigazgatást, ez m­in­­denütt a nemzeti kólók feladata, mint­­ahogy ezek­ feladata a szö­vetséges haderők t&nlegír­­­iäi is. E­zzel az állásponttal szemben a b­elga-ohtsz Ps tik-sz már a görög demokrácia­béli harcos szálaivá. — «mely a megízatás éveiben is cselekvően hltenállt — hirdetik,­­ a szövetséges haderőki­átvo­­a nem akadályozhatja a belső dotmilik­ralizálás folyamatát. Tnorez, az Izmiért francia kém­ gyógyszert dobtak le mun­sta politikus,­­­ ak­i a francia össztom­ulás utáni időkben Moszk­vában élt — visszaérkezett Pána­­íra. A francia kom­m­unisták nagy, snnnepélyesség­gel fogadták. C­sü­­t­örtökön délután beszél először, hosszú idő után Párisban. Beszéde •lé nemcsak a munkáság, de eg­y/ Franciaország népe várako­z­ssal tekint A nórrxet-sv5-t viszomy tovább ki*­degedik. A' Wilhelawm­s*e tegnap közölte tájékoztatásul: Svédország­ berli­ni nagykövete jelentéstétel vé­gett Stockholmba utazott. Amsterdam ílja hírül, h­ogy a brit sídrminiumok imlinis?*,j­e az ír kérdésben nyilaikbah. Az ir k­ *r­­m­ány Jottá­n m­iniszter —. r.^iu képviseltet­heti m­ajd m- cjúl­l a fegyverszüneti , tárgy­alásokatt, mert az ir nép nem vette ki részét a háborús áldozatokb­ól, nem já­rult hozzá az ellenség legyőzésé­­b­en. Athéni jelentés közli, hogy a $5« rög mini­s­tertanács az ősi: cs «ö* rög szabadcsapat­ok lefegy­ver­ését határozta eb A szabadcsapatok ma­gatartásáról a minisztertanács­ ha* tárogattal szemben még nincs hi* ri­nk*. Az albán nép fe.­­np ünnepelte fuff’etlenség? évfor­dul­­óit. Angol repülők ezoik­­omból tiszteletíék* rökfet írtak­ le Tirana, Albánia fő* váltása fölött, röpiratnkban tolnÄf* csolták az angol nép üdvözletét és n­a­gym­en­nyi­ségű élelmiszer-» és g­-ot, ahol a német­ vezérnek a leg­­kereUtetlenebb, tehát a Rajna nyu­gati partján. A ftíBgyel, bc'il-* és o­,asz kor* tpylnv válságos elena az eliutott 21 óra o.nu hozta meg a '!nk'gohpst._Teg- Mp — amint ezt ! .on«Ionis'd je­lentették' — Onmell m­inis­tertel­­nök lüden kölügym­iniszter *áj*Ba­­<igiban földia Mikolitjcaistót. 6 Az orosz harctér •Mosik­Va, ulen-ember 29- A­ vö­rös hadsereg Kel­etszlová­k~­ál' an előranyoTsulva, ötven helységet szabadított fel,s fradi‘át­]fon kí­vül még négy­ vasúti állomásig szállt íniétt. A 4. ukrán hadsereg kötelékei gyors ütemben köze­lednek Kassához. A Szlovákiában hírcd­ó­ Pet­­­rov tábornok As T­ é Lengyelor­szágban küzdő Koniev bbonnok­ seregeit már csak kisebb távol­ság választja el az egyesüléstől. Petrov csapatai 12 vannak Visz­me csapatai perte a nukiai ha­­jróban nyomulnak előre. Nem lehetetlen, hogy a két hadsereg csatlakozása a nagy téli táma­­dás hovo. Exeakkeletn Wiyaror zág on .. szovjet csapatok 6 kilcim­ék­:­­'tvire. iu’>z«;,totlók mea Sátorál­laiijheújt, miután ujabb ponton átkeltek a Tis/i.p. A nóimt és inpiyAT csapatok teljesen iehe­­’étlap helyzetben­ varrnak:. Es ken Pehov tábornoki csapatai karolták át őket,ugy­­ iogi' Buda-Sesttöl el Viáfíva, szétszórva küz­­enek; hoz s­ Hh-Voltak egy német zász«­lóaljat és Töegsemi nisi lésük fo« lyanmilvan­­ van. Egyes kötetek kok fíártfátúl 20 k­ilométernyirí állanak. A csap—kassai vasút­vonal szntén Prtron csapatai alig­ egy pár kilométerre vau­im k MaUmwmig aad*eregéből. Af/:'’e^ijházátúl nyugatra egy és Sátora­laújhelyt (1 kiloanéter* niiíe nseg közcttKték. A harwk során több ke­ y:-4;-ee elfoglaltak­, köztük: Zr.molem.infd- Pisrbz- •

Next