Délmagyarország, 1945. február (2. évfolyam, 25-47. szám)

1945-02-01 / 25. szám

II. évfolyam 25. szám, Szeged, 1945. február 1. csütörtök Egyes szét« ara 39 fill­ér DILMILOYAROBSZAG A Magyar Nem­zeti Fü­ggellenségi Front Lapja ............iiniiniilinn ii uw ni ~­­ ■^rarrrm^ mmm Szerkesztőbizottság: Bsdlogh István dr. Erdei Ferenc Révai József Ffig­ ellen Kigazdapárt Nemzeti Parastpirt Magyar Kommunita Párt Szabadságharcra hívja a magyar népet a nem­zeti kormány kiátványa. »Rabok legyünk, vagy szaba­dok ?„ — Most adjuk a döntő feleletet a kérdésre most vá­lasztjuk a kényszerű rabság, a szégyenteljes szolgaság helyett véglegesen a szabadságot, most ütjük rá a magyar nemzet ujjá­­születési okmányára a pecsé­tet. Vérrel ! Amire eddig ko­moly fogadalmat tettünk, amit felelősségünk tudatában elter­veztünk, munkával létrehoztunk, azért most életünkkel állunk jót. Eljött végre az alkalom, hogy bebizonyítsuk: nem üres jelszó számunkra a nemzet füg­getlensége, a magyar demokrá­cia felépítése, hanem vágyaink­ban és szenvedéseinkben érlelt akarat, melynek valóraváltása nem is követelhet tőlünk keve­sebbet, mint a teljes életünket. Sokáig voltunk rabok és olyan árat, annyi vért fizettünk azért a rabságért, hogy az bőségében áldozat volt már az elvesztett szabadságért is. De mégis robot­ban, a rabtartó német imperia­lizmus szolgálatában ontottuk a vért, saját szabadságunkat árul­tuk el és ezért senki nem vál­lalhatja helyettünk a büntetést. Mi bűnhődünk, miénk a súlyos tanulság és most miénk az egyetlen lehetőség is, hogy jó­­vátegyük a múltat, értelmet ad­junk a tömérdek oktalan áldo­­zatnak. Fegyverrel, a nemzeti hadsereg fölállításával­ tesszük ezt meg, de az ú­j áldozatnak már tudjuk az okát, látjuk a célját. A szövetséges hatalmakkal kötött fegyverszüneti szerződés nem egyszerűen a jövőnkért való harcra ad lehetőséget, ha­nem figyelmeztet a magyar tör­­ténelem nagy hagyományára is. A magyarság igazi története a szabadságküzdelmek szakadat­lan sora. Nem lehet elég nagy a veszély,nem lehet elég remény­telen a helyzetünk ahhoz, hogy lemondhassunk a szabadságért való küzdelemről. A magyar szabadság legsajátabb nemzeti Vigyünk, ugyanakkor az egyetlen igazi útja az európai közösségbe való kapcsolódásunknak. Rá­kóczi harcait, a negyvennyolcas honvédek hősiességét folytatjuk ma is, amikor vállaljuk a harcot. Régen időszerű volt már a ,,Talpra magyar!“, de március 19-én és október 15-én még csak a föld alá fojtva dobolt ez a harci a gyújtó szó, ma pedig a nemzet kormány felhívásában a történelmi felelősség vállalá­sával, a történelmi pillanat ko­ Az orosz offenzíva legújabb eseményei közt kimagaslik Zsu­­kov tábornagy újabb előretö­rése, amellyel seregei a német határon 110 kilométeres fron­ton 45 kilométer mélységben áttörték a második védelmi vo­nalat és betörtek Brandenburg és Pomeránia területére. Máris egy sor város, mint Wolden­­burg, Achenlanke, Driesen el­foglalása jelzi az offenziva újabb sikereit olyan területen, amely arról nevezetes, hogy itt ellenség még soha nem járt s itt voltaképpen még soha sem érezték a háborút. Ez a föld és Keletporoszország legnagyobb része szűz volt a hadak járásá­tól és bizonyára Ezért volt ez az országrész a porosz imperia­lizmus melegágya és minden háborús uszítás fő forrása. A porosz junkerek állandóan há­borúval kacérkodó fölényes na­cionalista gőgje innen táplálko­zott, hiszen még távolabbi ge­nerációk történelmi emlékében sem volt semmi riasztó példa, ami megfontolásra, vagy óva­tosságra intette volna őket. Itt, a birodalom ezen megkímélt ré­szein állandó és tökéletes biz­tonságban érezvén magukat, ez az állandósultnak tűnt bizton­ságtudat fölényessé és kihívóvá tette egyéni és közösségi lelki­ségüket. Ezért voltak ezek a po­rosz földesúri ivadékok minden­kor a legnagyobb militaristák és Európa nyugalmának állandó kardcsörtető h­áborítói. Amiként 1870-ben és 1914-ben, úgy 1939-ben is ez a szellemi­ség volt közvetlen előidézője és a fegyveres elintézés gondola­tának, aminthogy ebből háborí­tatlan ,biztonságérzéséből szár­mazott és virágzott ki a „né­met felsőbbrendűség“ és „úr­­nép“ gondolata is. A történe­lem igazságosztó elégtétele ér­vényesül tehát most abban a hadvonulásban, amellyel a diadalmas orosz seregek végig­robognak most ezen a virágzó ősi birtokokkal büszkélkedő gazdag és gőgös vidéken. Végre a porosz sovinizmust és világo­kat provokáló szemtelen hety­keséget most az egyszer a saját mély ünnepélyességével hang­zik a magyar nép felé : Szabad­ságharcról Ma ismét ez az egyetlen szó jelenti múltunkat, fészkében alázzák meg és — is­merve a sokat szenvedett oro­szok felgyűlt jogos keserűségét a nácik ellen —bizonyos, hogy ez a történelmi lecke ezúttal olyan lesz, ami örökre elveszi majd a porosz urak kedvét a militarista és világuralmi áb­rándoktól. Keletporoszországban egyéb­ként még mindig ellenáll egyes részeken Könisberg német véd­­őrsége, bár a város jórészét már kiürítették. Rokosovszki seregei pedig már csak hetven kilométerre járnak Stettintől, a nagy balti kikötőtől, ugyan­akkor más seregrészek az Odera­­ttíenti Frankfurthöz­ közelednek. Mindenesetre a helyzet máris úgy alakult, hogy az oroszok lényegesen közelebb vannak Berlinhez, mint Varsóhoz, ahon­nan kiindultak. Posenben eköz­ben a legelkeseredettebb utcai harcok dü­höngenek. Egyes tu­dósítások szerint a harcok hevessége a budapesti csata és a sztálingrádi ütközetek súlyos­ságát idézi fel. A német vereség súlyosságát mi sem jellemzi job­ban, mint az a körülmény, hogy csak hadizsákmányban annyi páncélost vesztettek a tudósítá­sok szerint, amennyi 15 tank­­hadosztály felszerelésére ele­gendő, ágyút pedig annyit, amennyivel egy hadsereg ágyú­­parkját el lehet látni. A német propaganda most ismét ahhoz az eszközéhez fordult, amellyel csak a legnagyobb bajban szo­kott élni, a megfélemlítés és rémületkeltés módszeréhez. Ez­úttal azonban olyan vészes han­gokat hallat valóban, aminél még sohasem, mintha csak ez­zel próbálna valahogyan lelket verni a csüggedő néplélekbe. A Deutsche Allgemeine Zeitung nyíltan fölveti a kérdést, hogy „hol találunk olyan vonalat, amely 24 óráig legalább ellen tudna állni az ellenségnek!” A német rádió pedig ugyan­­akkor bejelenti, hogy „harcolni fogunk Berlin előtt, Berlin kö­rül és Berlin mögött is, ha kell!“ A német rádió csak ép­pen azt felejtette el hozzátenni, hogy mivel harcolnak majd Berlin mögött, miután a német haditermelés máris katasztrofá­lisan érzi Szilézia elvesztését. A hiányzó sziléziai szenet ugyan­is most a Ruhr-vidéki szénnel kell majd úgy ahogy pótolni, annak a vidéknek a bányáiból, amely szintén sokat szenved a bombázásoktól nyugaton és így már szintén erősen redukált termelést folytat. Nem hiába vetik föl a kérdést az amerikai lapok, hogy „meddig még mind« ez? Hiszen ha van harc, amely kilátástalan, úgy ez a harc az." A nyugati fronton rendkívül megélénkült légi offenzíva szin­tén nagy események bekövetkez­tét jelzi. A szövetségesek egy­előre még csak óvatos tempó­ban nyomulnak a front legtöbb szakaszán előre, legtöbb helyen már ismét német területen, de minden bizonnyal itt is megin­dul rövidesen az általános tá­madás teljes lendülettel, hogy megadja a halálos végső kegye­lemdöfést a halódó náci ura­­lomnak. (vf.) Brandenburgban és Pomerániában nyomulnak előre az oroszok Stetlin és az oderai Frankfurt felé közelednek a harcok Steltinhez és az oderam^nli Frankfurth­oz közelednek az oroszok Moszkva, január 31. A TASS szovjet hírszolgálati iroda je­lenti a január 29-én lefolyt har­cokról : Keletporoszországban csapa­taink folytatva offenzívájukat a harcok során elfoglaltak több mint 100 helységet, közöttük Lachtau­, Mollinen, Ludwigwalle Allenberg, Stolzenfeld, Sturm, Kübet és Nesselbeck városokat, jövőnket, történelmi jelenünket Szabadság a hitünk, erre eskü­szünk és ez az, amit az életünk­nél is többre becsülünk E helységek közül kettő Königs­bergtől 3 kilométerre északnyu­gatra, illetve 4 kilométerre délre van. Allensteintől északnyu­gatra csapataink visszaverték erős ellenséges gyalogsági és tank egységek arra irányuló támadásait, hogy nyugat felé kitörjenek a bekerített terep­részből. A 3. fehérorosz arcvo­­nat csapatai január 28-án Kelet­­poroszország területén zsákmá­nyoltak 130 repülőgépet, 136 ágyút, 266 teherautót és fog­ságba ejtettek több mint 1300 ellenséges tisztet és katonát

Next