Délmagyarország, 1945. február (2. évfolyam, 25-47. szám)

1945-02-01 / 25. szám

1915. február 1. nri.M *fiY #nftwssft Melegedő és teázó a Baltagitó-soron fúl a n­agyállomáson, a Bal­­tagitó-sor elején, hatalmas ci­­rillbetűs táb­a néz a behíva­tott vasúti töltés felé és hir­­deti: „Melegedő és teázó orosz s­atonák részére a Baltagitó-sor 1. szám alatt.“ A melegedő felállításának terve a Kommunista Párt alsó­­városi szer­vezetének ötlete. A Bánkot az Alsóváros Kommu­nista Párt tagjai és az 5-ös számú őrszoba legénysége vé­gezte el, de a költségekhez Al­­sóváros közönsége is hozzájá­rult. Amióta működik ez a kis ittvenszemélyes meleg­ hő, alig van elszállásolási problémája Alsóvárosnak. A házacskát annak idején bom­­aatahulat érte, de most kijaví­tották sérüléseit, ablakait be­­fivegezték, a lókkal látták el, lakhatóvá tették. A két kis szoba berendezése egyszerű Az egyikben priccsek vannak, a másikban asztal és padok. De mindkettőben ott iz­eik a kis vaskályha és jólesően duruzsol az álfázva érkező ka­­­tonák fülébe. Gyakran éjszaka fut be a vonat s kétszázan is ellepik a helyiségeket, boldog­an s zürcsöjik a forró „csaját“, a­m­elyet teljesen ingyen szolgál fel a melegedő személyzete. Akad katona, aki négy-öt napos szabadságát tölti itt. Mindegyik hálás a melegért és az enni­valóért. A múlt vasárnap hat nyulat ajándékozott a melege­dőnek a tanyai lakosság, de ke­rült a házhoz egy fél disznó is. Ekkor futott be egy sebesült­ vonat és bizony gyorsan „el­telt“ az egész készlet. Nyílik az ajtó, két katona lép be. A behavazott töltésen áll­dogáló vonat utasai. A fiata­labb beszél, érdeklődik, majd amikor megtudja, ho­gy jó he­lyen jár, csaját kér. Barátságo­san körülnéz, odapislog a kon­­dérban Totyogó birkapörköltre, amelynek Gál nini a mestere. A fiatal orosz jókedvűen szür­­csöli a teát, elmondja, hogy három hónapja utazik, nagyon messziről, Szibériából jön. Ked­ves, jóravaló fiú, Grigorinak hívják, de röviden csak Griska Utoljára Buján evett meleg éleit s zavartan mosolyog, amikor nem fogadnak el pénzt a teáért Később megkérdi szólhat-e baj­társainak, hogy itt remek ebéd készül a számukra. A válasszal aztán vidáman siet vissza a vonathoz. Nagy jelentősége van ennek a kis melegedőnek. A hófödte vas­utakon utazó katonaságnak friss ételt és meleget, szóval otthont ad, ahol megpihenhetnek, felme­legedhetnek, nem kell otthonta­lanul bolyonganiok az ismeret­len városban. A Kommunista Párt új szegedi szervezete máris átvette az ötle­tet és szintén melegedőt állított fel a komp közelében. De ter­jeszkedni kívin az alsóvárosi melegedő is. A rendezőpályaud­var helyiségeiben szeretne be­rendezni konyhát és meleg szál­lást, amelyre egyszerre három­­négy vonat legénységét is befo­gadná. Lisztet, tojást, húst és zsírt kér az alsóvárosi melegedő a hatóságoktól és Alsóváros közönségétől. A Budapest felé rohanó sze­relvények hős katonái pedig né­hány percnyi melegséget kér­nek az utolsó előtti megállónál Szeged népétől. Vogügyminiszter: Az ügyvédek testületével tárgyal arra vonat­kozóan, hogy a közeljövőben megkezdik az ügyvédek igazo­lását is. Arra a kérdésünkre, hogyan látja Szeged helyzetét, azzal vá­laszolt, hogy az egész ország helyzete meglehetősen nehéz és a kormány a fegyverszüneti b­i­zottság működésétől várja a ne­hézségek elhárítását. Valentin? Ágoston igazságü­gyminiszter Szegeden Feleskette az ügyészeket és bírákat és felállítja a népbíróságot T V­alentiny Ágoston igazság­ügyminiszter, Szeged város pol­gármestere vasárnap megérke­­zett Debrecenből. Mint polgár­mester hétfőn és kedden a vá­ros legfontosabb ügyeit intézte , mint igazságügyminiszter ked­den délben 1 í órakor feleskette az igazságügyi tárcához tartozó tisztviselőket, majd délután a Nemzeti Bizottsággal tárgyalt a népbíróságok azonnali felállí­tásáról. Polgármesteri hivatalában be­­szélgettünk dr. Valentiny Ágos­tonnal. Az igazságügyminiszter elmondotta, hogy Debrecenbe keddre várták a fegyverszüneti szerződést aláírt magyar állam­férfiak és a szerződés betartá­sát ellenőrző bizottság tagjainak megérkezését. Az előzetes h­írek szerint a fegyverszüneti szer­ző­­dést ellenőrző bizottságnak 00— 2­0 tagja lesz s a bizottságban helyet foglalnak az orosz ki­küldöttek mellett az amerikai és angol kiküldöttek is Kérdést intéztünk az igazság­­ügyminiszterhez arra vonatko­zólag, hogy mikor helyezhetik át az igazságügyminisztériumot Budapestre ? — Csak az összes minisztériu­mok együttes áthelyezéséről le­het szó — mondotta Valentiny Ágoston. — Pillanatnyilag az átköltözés lehetőségei még na­gyon távol vannak, ezt abból is látjuk, hogy a fegyverszüneti bizottság is Debrecenbe jön. Ezenkívül sajnos, Budapestről nagyon szomorú képet festenek az érkezők. Nagy rombolások történtek, villanyvilágítás és vízszolgáltatás nincsen s amíg mindezt rendbe nem hozzák, addig a felköltözés reményte­len. — A népbíráskodásról szóló rendelet mikor jelenik meg? — kérdeztük. — A rendelet már készen van, csak a hivatalos lap megjele­nésére várunk — válaszolta az igaz­ágügym­niszter, majd hoz­záfűzte, hogy Szegeden legalább két tanácsot szeretne összeállí­tani, amely a népbíróság jog­­körét ellátja. Még egy igen fontos tárgya­lást folytat le Szegeden az igaz­ ■nOUHHMi AeroUiiirt Egy napon, a déli órákban hazaigyekezve a garabonciás szél engem is felzavart a villa­mosra. Nagy nehezen elfoglalom a helyemet, azaz állok. Először két lábon, azután egy lábon. Végül már nem is állok, csak lebegek, mint Mohamed kopor­sója. A kalauz megpróbál tervsze­rűen előrenyomulni, hogy je­gyekkel lásson el bennünket. Egyszercsak vészjóslóan emel­kedni kezd a tenorja, mert egy iskolatáskás kisfiúról megálla­pította, hogy nem elég már neki a gyermek egy. A szegény gye­rek ijedten mutatja, hogy neki pedig csak gyermekjegyre való pénze van. „Gyerünk, akkor gyorsan le­felé!“ — s m­­ár-már le akar­a állítani a kocsit, mikor egy orosz katona — miután előző­leg helyzetjelentést kért oroszul tudó magyar barátjától — zse­bébe nyúl és egy rubelt nyom a kisfiú kezébe. A kisfiú a „nagy“ pénz láttán m­eghökken s szólni akar. A ka­tona mosolyogva mentegetőd­­zik: „Kicsi nincs." Néma csend, mintha minden­ki a lelkiismeretét vizsgálná. Mintha a messziről jött idegen katona szíve, a gyerekek iránti rajongása felnyitotta volna a közönyös szegedi szemeket. Mintha csak most jöttek volna rá, hogy ez a szegény kisfiú néhány hitvány fillér miatt gya­log vághatott volna neki a ki tudja milyen hosszú útnak eb­ben a dermesztő hideg szélben, ha nem­ szólal meg az idegen katona szive. Az orosz katonáé. Juhász Mária. Párth hel Klniki­ la oá esik esi larl a Független Kisgazdapárt. A Független Kisgazda­­párt elnöki tanácsa szombaton délelőtt 10 órakor kést tart, a párt Tisza La­­jos-sörút 41 szám alatti székházában Az elnöki tanácstagok minél nagyobb számban jelenjenek meg. A Szociáldemokrata Párt rókusi szervezete február hó 4-én, d. e. 10 órai kezdettel gyűlést tart, h­ét vezér­ u. 0 sz. alatt A Szociáldemokrata Párt belvárosi szervezete, folyó hó 4-én d. u. 3 órakor gyűlést tart, Csekonics­ u. 4 sz. alatt. A Szociáldemokrata Párt Somogyi­­telepi szervezete folyó hó 4-én d. e. 10 órakor gyűlést tart, a volt Levente Ott­­honban. A Demokrata Polgári Párt február hó 1-én csütörtökön délután 16 óra S0 perckor párt Helyiségében (Horthy Mik­­lós­ u. 16b) választmányi ülést tart.Az elnöki tanács és a választmány megje­lenését kéri az Elnökség. A Magyar Ktmass­ils Párt vasár­nap, február hó 4-én délután fél 1 óra­kor a Belvárosi Moziban népgyűlést tart A demokratikus Magyarorszagnak min­den hívét odavárjuki 3 Szeieli hírs’i — Szsélvfciflzeléy A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egy­sülete felhívja a rokkant és hadbavonult tag­jainak hozzátartozóit, hogy segélyük kifizetése február 2-án délelőtt 9—e1 óra között lesz, az egyesület helyiségé­ben, Báró Jósika­ u. 21. — KSszSael nyitvánti is. Ezúton mon­­dunk köszönetet mindazon rokonnal, jóbarátnak és kortársnak, kik Tér et» Kispál Béla halála alk­almából részvé­tük­et és virágadományaikkal fájdal­munkat enyhiteni igyekeztek. Felesége és gyermekek — A S*.­-Aldemokrata Párt­­ SW- roflsára vasárnap látogatást tett a Mérey-utcai orosz had­kórházban és megvendégelte az ott levő orosz sebe­­sülteket. Kopogós, hófehér kalácsot­, rétest és cigarettát vittek a szenvedő katonáknak. Két ifjúmunkás szén zene­­számokkal szórakoztatták a hallgató­ságot. Holttest a be'ajyo.t aidKtva A bajai m­üut 11/7. jelzésű ki­lométerkövénél az áriajár­ók fi­gyelmesek lettek arra, hogy a befagyott nádas vízből egy fér­fikar mered elő. Értesítenék a polgárőröket, akik kiemelték a nádasból egy férfi fiát Megállapították, hgffja, Billy Mi­hály gyárm m­unkás holtteste ke­rült elő. A nagyszéki/^^f­*fcett £ széli polgárőrség vér/d­ojka holt­­test orvosi megvizsgálása u­tán jelentette a szegedi ügyészség­nek, hogy gyilkosság történt. Báty Mihály testén ugyanis ko­ponyacsontra és az agyra kiter­jedő olyan súlyos sérülések vol­tak észlelhetők, amelyek követ­keztében úgyszólván az égési koponya kiebb-nagyobb dara­bokra tört s az agy­velő is nagy­részben szétroncsoló lőtt. A gyilkosság gyanúja Rezső József lakosra terelődött, mint akinek része van Bitty Mihály halálában. A nyomozás során olyan bizonyítékok merültek fel, amelyek erősen terheltek a gyil­kossággal gyanúsított Rózsóra nézve. Színházi műsor Február hó 1-én csütörtökön dél­után 2 órakor Hurrá ilaway. Pénteken Radnóthy Éva felléptével Mirict graf« a«, szombaton Nyilott a kiás, vasárnap, hétfőn h­urrá lariig, kedden T3­.ma­dár, Beregi Oszkár felléptével, szerdán premier, csütörtökön és pénteken Ártat­lan Don Juan, bohózat három felvo­násban. V­ozik­ műsorát Széchenyi Mozi: Február 1, 2, 3, 4-én Mily Gerő, Turay Ida, Vaszary Hirt, Hal­mássy, Halmay falrengető vígjátéka Csatádnak szégyene, korrá Mozi: Február 1, 2, 3, 4-én nagy prosz riportelőadások: Át oreli csata és még számos riportfilm. Belvárosi Mozi: Február 1, 2, 3, 4-én Csak 18 éven felülieknek. Az eltitkolt szerelem. Villanyórá n korlátozása miatt, csak fél 3-kor tartunk előadást »andor­a van a seprőüzer­­­ben kicsiben és nagyban mindanfajta ciroks­ípra kapható, Horthy-utca 3. szt (

Next