Délmagyarország, 1945. február (2. évfolyam, 25-47. szám)

1945-02-01 / 25. szám

Szak­szervezet Iztek Gyűlések fű értekezletek a szak­­szervezeti székházban: Pénteken, tel­ru­ár 2-án: Tanárok és Tanítók Szabad Szak­­szervezete taggyűlést tart délelőtt 10 órakor. Tárgy: illetményrendelés ügyé­ben határozat­hozatal. A fodrászipari férfi és női munkások értekezlete délután 3 órakor. A Magánlaztviselők Szövetsége is­meretterjesztő előadást tart délután 1 órakor. Szombaton, február 3-án . A népzenészek (cigányzenészek) gazdasági értekezletet tartanak délelőtt 10 órakor. A hírlapfer­eszták vezetőségi ülése délután 3 órakor. A köztisztasági telep alkalmazottai üzemi értekezletet tartanak délután 4 órakor. Vasárnap, február 4-én. A Munkásszö­vet­kezet alakuló köz­gyűlése délelőtt 0 órakor. Első Szegedi Cipőgyár munkásainak üzem­i értekezlete délelőtt 9 órakor. A n­agyi-féle szabóüzem­ munkásai­nak értekezlete délután 2 órakor. Az e«*wien­l­yi alkalmazniuk tag­gyűlése délután fél 3 órakor. fLILMAG VAROUS/iG A Szegedi Igazoló Bizottságtól. Hirdetmény. A ^aszalkalmazottak igazolásáról *zóló £^045. M­E sz. rendelet 11. §-a értek­hvfseit^üzletre tesszük, hogy tár­gyalni fogTMC a­ következő közalkal­mazott igazolási ügyét. IjStJf/­rtj^ »g, ^rz. sz. VC sz. igazoló bizottság tárgyalási ideje 1­.Mó, február hó 10., d. e. 8 óra, helye: Városháza, I. em. 19 sz. 1. Vecsemvén Lajos adótiszt, 2. Vigh József végrehajtó, 3. Visontay Lajos adóellenőr, 4. Zsótér József adótiszt, 5. Nádori Géza irodaigazgató, 6. Pozso­nyi Lajos altiszt, 7. Krim Ilona szerző­déses alkalmazott, 8. dr. Magyar Mihály­né díjnok, 9. Huszár Győző altiszt, 10. Jung Erzsébet szerződéses alkalmazott, 11. Gaál Anna szerződéses alkalmazott, 12. Szűcs Józsefn­é kezelő, 13. Lakatos Ferenc altiszt, 14. Förgeteg Nándor nyomdász, I . Vi­ss Sándor altiszt, 10. ti Tóth Lászlóné szerződéses alkalma­zón, 17. dr. Répás János tisztviselő, 18. "Tóth Erzsébet szerződéses alkalmazott, 4­9. Rostás Margit szerződéses alkalma­zott, 20. Pfeiffer Ma­rgit szerződéses at­­­kal­mázolt. Alulírott elnök bejelentéseket­­ pana­szol,ki személyesen átvesz minden hét­fő, szerda, péntek d. c. 10 12 óra között. Andorka Sándor V. sz. bizottság elnöke. Felhívom a város lakosságát, hogy mindaz­­­, akik a fent felsorolt közal­­kalmn­­ak oly magatartásáról, vagy cselek­­mvőről bírnak tudomással, amely a magyar nép érdekeit sértette, vagy­ sér­ti, ezt és a vonatkozó bizonyí­tékokat tanultat hozzám, mint a bi­zottság e­lökéhez szóban vagy írásban a tárgy­­ás előtt a szegedi Igazoló Bi­­zottsá­g hivatalos helyiségében (Város­háza f­őispáni hiv.) délelőtt !•—1 óra­kor jelentsék be. írásbeli bejelentést a bizottság csak akkor vesz figyelembe, ha a bejelentő nevét és tarmlmét a be­jelentésen feltünteti. fenti tárgyalásokon panaszának az­ beli előadása végett bárki megje­lenhet. Szeged, 1915. január 28-án. a­» » mai«————— megállapított módon és árakon történő kizárólagos átvétele, értékesítése, for­­galombahozatala, e célból beváltó köz­pont, raktár felállítása, a szükséghez mérten paprikamalom létesítése vagy ilyenek működésére megállapodás kö­tése és átalában mindazon cselekmé­nyek foganatosítása, melyek a fűszer­­paprika értékesítés szabályozásáról szóló korábbi kormányrendeletek által léte­sített, a változott viszonyok folytán azonban működésüket beszüntetett volt központi és helyi értékesítő szervek helyett szükségesnek mutatkoznak. A szövetkezet cége: „Szeged és Szegedvidéki Paprikatermelők és Ki­­készítők Termelő és Értékesítő Szövet­kezete“. Székhelye: Szeged. A szövet­kezet működési területe Magyarország, továbbá azon országok és országrészek, melyekbe a parika kivihető. A szövet­kezet tartama: határozatlan idő. A szövetkezet tökéje: meg nem határozott összegű. Minden tag legalább egy darab 50 pengő névértékű, az igaz­gatóság előzetes hozzájárulása nélkül másra át nem ruházható üzletrészt köteles jegyezni. A jegyzett üzletrész értékének felét az aláíráskor, másik felét az aláírástól számított 3 hónapon belül kell a szövetkezet pénztárába be­fizetni. Beiratási díj és alapítási költ­ség címén üzletrészenként 5 pengő fi­zetendő. Az ekként befolyó összegből fennmaradó rész a tartalékalapra for­dítandó. A jegyzet üzletrészek értéké­nek kellő időben történő meg nem fize­tése a már befizetett összegnek elvesz­tését vonja maga után. A jegyzett üzletrészek az első 3 üzleti évben fel nem mondhatók. Minden tag az általa jegyzet üzletrész értékének erejéig tar­tozik felelősséggel. A szövetkezet tagjai: lehet minden feddhetlen előéletű iparengedéllyel bíró paprikakikészítő és a szegedi termelő szövetség tagja, Szeged város közönsége mint jogi személy, végül mindazok a természetes és jogi személyek, akiknek tagságát a szövetkezet igazgatósága kí­vánatosnak tartja. A tagok belépése írásbeli nyilatkozat alapján történik. Az ájam­lók kötelességei és jogai: Az alapítóknak kötelessége a közgyű­lésnek az alapszabályok tervezetét be­mutatni, a jegyzések­ alkalmával felvett összeget hiánytalanul elszámolni. Joguk van az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot az első három év tartamára kinevezni és a szövetkezet részére al­kalmazottakat szerződtetni. Kelt Szegeden, 1945. évi január hó 30. napján. Az alapítók: Abrahára K Imre, Madarász János, vitéz Vass János, vitéz N­orváth István, Kispéter Lőrinc, Dobó Ignác, Naíviván János, Feledy Ferenc, Börcsök Károly, Bába János, Makra Imre, Barta Mi­­­hály, Dunai István, Csányi János, Dobó Gyula, Tápai László, Virág István, Császár Ferenc, Szögi Ferenc, Lázár I­re, Szögi József, Börcsök Antal, Tombácz Antal. Jegyzet: Az üzletrész jegyzési nyi­latkozatok aláírása és az üzletrészek jegyzése a Szeged és Szegedvidéki Fű­­szerpaprikatem­elők Szövetségének székházában (Szeged, Báró Jósika­ utca 2. sz. alatt, a hivatalos órák alatt tör­ténik. eszközök, (mély tányér, pohár, kés­ka­nál, villa) összeszedésére a hatóság gyűjtést rendez. A felsorolt tárgyakon kívül a sebesült katonák kulturigényei kielégítésére sakkjáték, dominó, külön­böző zeneeszköz, továbbá levelezéshez szükséges tárgyak is szükségesek (levél­papír, boríték, irón, stb.) A felajánlott tárgyak gyűjtőhelye Szegeden, Arany János­ utca 11. szám alatt. A környező városokban és közsé­gekben a községházán. A gyűjtés ideje 1945. évi január hó 27-től 1943. évi feb­ruár hó 6-ig, naponta reggel 8 órától 16 óráig megszakítás nélkül. Az adakozó az adományozott tár­gyakról elismervényt kap, amely gon­dosan megőrizendő, hogy esetleges házi­­gyűjtésnél az adakozó korábbi adako­zását igazolni tudja, hogy ezáltal további igénybevétel alól mentesüljön. Felhívom a közönséget, hogy a szük­séges tárgyakat önkéntes adakozás út­ján biztosítsa mert ellenkező esetben a szóbanforgó tárgyakat házról-házra járva fogják összeszedni. Szeged, 1945. január hó 25. Karácsonyi Ferenc főispán. Alapítási tervezet és üzletrész jegyzési felhívás. Alalk­ollak az 1875. évi XXXVIII. t-C. rendelkezési szerint Szeged szék­hellyel „S­isyrd és Szifd­fvidéki Pan­­riVc v­ ru­e.eU rs k.kisi­ lók lernteSá­rs­ilil­in. • Szövet letale* cégjegyzés­ü alt, korlátolt felelősséggel füszerpap­­r­i­a termelő és értékesítő szövetkezet a­pitását határozta el. szövetkezet célja: A szegedi és sze­gedvidéki fűszerpaprika termelő kör/.t’ijen a Szeged és Szeged környéki !■ üs­­erpaprika Termelők Szövetségének tagjai által termelt és ott kikészített fie­zerpaprika őrlemények az illetékes közigazgatási hatóság által mindenkor Felhívás: A m. kir. pénzügyminisztérium 15.004/1945. számú rendeletére felhívom a Szeged város területén tartózkodó tényleges és nyugdíjas állami tiszt­viselőket és egyéb alkalmazottakat,­­kivéve a vallás- és közoktatásügyi tár­cához tartozókat, akik az egyetem vagy a tankerületi kir. főigazgatóságnál tar­toztak jelentkezni) továbbá, az állam­vasutak és posta alkalmazottait, hogy illetményük rendezése és nyilvántar­tásba vétele végett a szegedi m. kir­­pénzügyigazgatóságnál, I. emelet 22. sz. ajtó, az alábbi sorrendben jelentkez­­zenek: Belügy-, külügy és honvédelmi tár­cához tartozók február 5-én, pénzügyi tárcához tartozók február 6-án, föld­­mivelés-, kereskedelem-, közlekedés- és igazságügyi tárcához tartozók február 7-én, ipari, közellátásügyi és népjóléti tárcához tartozók február 8-án. Szeged, 1941. január 30. Mészáros, p. ü. főtanácsos, pénzügyig. h. Szeged város polgármesterétől. 2672/1945. E. sz. IUrdelményt. Mivel a tejjo­gosultak közül többen azon panasszal fordulnak hozzám, hogy az elosztók nem teljes egészében adják ki részükre a tejjárandóságot, úgy in­tézkedtem, hogy minden elosztónál a tej­jegy tulajdonosok által betekinthető egy kimutatás, melyből mindenki meg­állapíthatja, hogy folyó évi február hó 1-től azon napra, melyik jegyre mennyi tejet küldött ki számára a tejcsarnok. Szeged, 1945. január 30. Dr. Pálfy h. polgármester. Szeged város főispánjától 1806/1945. E. sz. Felhívás: Az 1915. év a Vörös Hadseregnek nagy eredményeket hozott. Felszabadí­totta a Szovjetföldet a német fasiszták­tól, kikergette őket Romániából, Finn­országból, Bulgáriából és most van folyamatban Magyarország teljes fel­szabadítása is. Ugyancsak Lengyelor­szág nagyobb részét, valamint a szö­vetséges Jugoszláviát, Csehszlovákiát és Norvégia egy részét is felszabadította a német elnyomóktól. Jelenleg már Németország földjén harcol és a Vörös Hadseregre vár az utolsó feladat, hogy Berlinben kitűzze a győze­lm lobogóját és saját barlangjá­ban semmisítse meg a német fasisztákat. A felszabadul Vörös Hadsereg di­csőséges előnyomulása során az arcvo­­nalakon, de különösen Budapestnél megsebesült tagjai Szegeden nyernek elhelyezést és gyógykezelést. *A Vörös Hadsereg német fasiszták elleni küzdelmében megsebesült katonái részére az újonnan felállítandó hadikor­­házhoz szükséges különböző tárgyak, úgymint: Több ezer paplan, lepi­­lö, párna, takaró, matrac, szalmazsák, ágy, férfi alja fehérnemű, pannonok, evő. Szeged város polgármesterétől 2665/1945. sz. Tárgy: Városi fényűzés adó bevezetése. Határozat: Elrendelem, hogy a cukrászdákban kiszolgáltatott mindennemű fogyasztási cikk után (cukrászsütemény, kávé, tea, stb.) az üzem tulajdonosa, vagy vezetője a bruttó bevételek­ után 20 százalékos fényűzési adót a városi fogyasztási adó­hivatal pénztárába minden hó 5-ig fi­zesse be. Fényűzési adó fizetésére kötelezett adóztatás ellenőrzése céljából a bruttó bevételekről pénztárkönyvet köteles ve­zetni és azt a fényűzési adó lerovása alkalmával a városi fogyasztási adóhi­vatalnak bemutatni tartozik. Utasitom a fogyasztási adóhivatalt, hogy a fényűzési adó beszedését a kö­telezetteknél saját személyzetével ellen­őriztesse. Jelen rendelelem folyó évi február hó 1-én lép életbe. Szeged, 1945. január 30. Hóna Béla s. k. tanácsnok. Cserélnék jó álland­ban levő sport­kocsit jó állapotban levő mély gyer­mekkocsiért, esetleg ráfizetéssel. Fo­­dor­ u. 30 1915. február 5 A szóI­irdetések Postán beküldött hirdetések») nem áll módunkban közölni Csak a kiadóhivatalba behozott hirdetéseket közölhetjük. Adás-vétel Gyermekkériból 26-28-ast vennék Heim fodrász, Takaréktár-u. 8. Borbélytan alól felvesz Heim fod­­rász, Takaréktár-u. 8. Kisiparosiél, vagy magánostól ven­nék kombinált szoba berendezést. Meg*­bízásból: Simon fodrász, Feketesas-u. 7. Gyermek sportkocsit vennék. Ti­S Top Áruház, Püspökbazár. Perzsaszőnyeget és ezüstróka keppet megvételre keresek. Kárász-u. 14. III. 14 Egy férfi öltönyt megvételre k­er* sek, vagy nekivaló ruhaanyagot. Szént Mih­ály­ u. 3. Csányiné. Egy szabósegéd felvétetik, Felvét* tik. Eladó kifogástalan Remington tásk* írógép. Farkas irógépüzem, Kossuth Lajos-sugárut 8. Herét, szénát, kukoricát és polyvál veszek. Löffler Párisi-körút 23. IVÄI télikabátot veszek, jó állapot­ban. Szenthárom­ság­ u. 30. Miskur aia­talos. íróasztalok, amerikai rendszerű rö­döngös és sima felületnek eladó. Mór* utca 7. Veszek nyers, fonott gyapjút. Po műt­ len, kenderfonalat. Piskolty fonal nagykereskedő, Kelemen­ utca 2. Ital p­ír női és férfi gyapjuzokni 6 darab békebeli rövid alsónad ág, ing borotva, kalap­zsit,szódáért, árpáért a kukoricáért elcserélhető, esetleg pénz­ért. Szekeres­ n. 2. Kézih­ajtású és,kormányzásés három kerekű kocsi járni nem tudó betegei részére jó gumikkal eladó, tvárasz-utca 14., III. em. 12. Modern mély gyermekkocsi emergó kerékgumi és spinhert eladó. Kárász utca 14., II. em. 9. Eladó egy keveset használt nőt fekete kabát m­gas alakra, zakó mel­lénnyel sovány alakra, kétszemélyes rekarrierhuzat, egy arany nyaklan* kereszttel, esetleg tüzelőanyagért elcse­rélhető. Madách­ u. 1 b. utcai bejárat 48-as cséplőszekrény eladó. Hont utca 23. F­oglalkozás Zarské ragasztókat benti és kuni munkára felvesz Szűcs papír, Aradi utca 8. Megbízható, sólfőző bejáró minde­nest azonnal felveszek. Buspáter­ u. 1. földszint. Gyermek mellé intelligensebb Icánt keresek délelőttre. Bach, Feketesas-u. 2] - ______Lakás_______ Egy 2 szobás és egy 3 szobás lakás kiadó. Érdeklődés Tisza Lajos-kórt. 55 I. em. 6. 1—3 óra között. K­ülönfélék Kél egyforma vertheim lakaikul« több kulcsokkal szombaton reggel Lili­om-utcától a Kárász-utcáig elveszett Megtaláló 15 pengő jutalomba részesül Ónodi Ferencné, Liliom­ u. 9. Kérem azon hölgyet, aki férjemről Vidra-utca 4. szám alá hirt hozott, tu­dassa elmét. Tóth Pálné. Felkérem mindazokat akik születni­től, vagy Margit testvéremtől értéktár­gyakat " megőrzésre vagy egye­ önért elvittek, jelentkezzenek mielőbb. Aray Pál, Csemegeüzlet, Széchenyi-tér lt. Sütödémét 1945 február 1-től Koro­na­ u. 29 sz. alá helyezem. A közönség szives pártfogását kérem. Szabó Mihály pékmester. Felelős szerkesztő: Magyar László, Felelős kiadó: Koncz László. Kiadja: Hírlapkiadó Kft. Szerkesztőség Jókai-olca t. Kiadóhivatal: Kárász­ utca 1—8.

Next