Délmagyarország, 1945. március (2. évfolyam, 48-72. szám)

1945-03-01 / 48. szám

* 2 0ffLM «UY «MOUVlitt áncélkocsit, nagymennyiségű­­ hianyagot zsákmányoltak az oroszok és 300 foglyot ejtettek. A balti flotta a Haiti-tenderen 1, összesen 11 ezer tonnányi német szállítóhajót és egy el­lenséges őrhajót elsüllyesztett A Vörös Hadsereg a Schnei­­demühlnél körülzárt ellenséges hadcsoport likvidálása során több mint 5 ezer ellenséges ka­tonát és lisztet ejtett fogly­ni. A Schneidemüthltől északra lévő erdőben két német hadcsopor­­tot likvidáltak és sok foglyot ejlettek. A foglyok között van Schneidemühl katonai parancs­­noka és az erőd műszaki csa­patainak parancsnoka. Elesett Flasheim, tizenhat kilométerre Köln előtt London, február 28. A Reuter­­Iroda jelenti: Az első és 9. ame­rikai hadsereg csapatai fokozták a támadás ütemét. A 9. hadse­reg elfoglalta a Kölntől 16 kilo­méterre fekvő Blasheimet és tovább nyomul a Rajna felé. Más amerikai csapatok köze­lednek az Elf-folyóhoz, a Rajna baloldali mellékfolyójához. A Ruhr-folyótól keletre a szö­vetségesek be­yutnu­ltak Erke­len városába. Münch­en-Glad­bachtól a Rajna-vidék ipari középpontjától 13 kilométerre állnak a szövetséges csapatok. Három nap alatt négyezer fog­lyot ejtettek és sok hadianyagot zsákmányoltak. A 3. amerikai hadsereg csa­patai a Sigfried-vonal körzeté­ben Prárntól keletre 12 kilomé­tert haladtak előre. Az amerikaiaknak Németor­szág területén való legmélyebb beékelődése 26 kilométer. A nagyhatalmak kötelessége szolgálni a világot és nem uralkodni rajta Churchill beszámolója a krimi konferenciáról az angol alsóházban London, február 28. Chur­chill miniszterelnök tegnap be­számolót tartott az angol alsó­­házban a krimi konferencia ha­tározatairól. A beszámoló majd­­nem két óra hosszat tartott és főbb pontjai a következők vol­tak : Németország hiába reményke­dik a szövetségesek közötti szét­húzásban. A szövetségesek ter­vei nagyjában a következők: Németországot teljesen lefegy­­verzik, a nemzeti szocializmust és militarizmust megsemmisí­tik, a háborús bűnösöket meg­büntetik, végül természetbeni kártérítésre kényszerítik Német­országot. A német népet nem akarják olyan helyzetbe hozni, hogy ne tudja eltartani önma­gát, de a békét biztosítani kell. Lengyyelországról a követke­zőket mondotta: A brit kor­mány fontosabbnak tartja Len­gyelország szabadságát, függet­lenségét és szuverenitását, mint a tulajdonképeni határkérdést. Oroszországnak a Curzon­­vonallal kapcsolatos igénye méltányos. Lengyelország kár­­pótlásképen északon megkapja Danzigot, Keletporoszág nagy­részét és egy parti szakaszt a Keleti-tenger mentén, nyugaton Felsősziléziát és más területe­ket, amelyekről a béketárgya­­lásokon fognak dönteni. Len­gyelország függetlenségét biz­tosítják, de baráti politikát kell folytatnia Oroszországgal szem­ben. A krími egyezmény hatá­rozatai kiterjednek az egységes alapon álló ideiglenes lengyel kormány felállítására is, ame­lyet min­d a három nagyhatalom elismerhet. A brit kormány minden be­folyását érvényesíteni fogja a választások szabadságának biz­tosítására. A miniszterelnök el­ismeréssel adózott a lengyel fegyveres erők tagjainak és an­nak a reményének adott kifeje­zést, hogy mindazok számára, akik brit vezénylet alatt har­coltak, ha úgy kívánják, lehet­séges lesz megnyitni a brit pol­gárjog lehetőségét. A jövőbeni világszervezet fel­állításáról a következőképpen nyilatkozott a miniszterelnök: A béke és közbiztonság meg­őrzésével kapcsolatos legfőbb tervek a nagyhatalmakra hárul­nak. A nagyhatalmak köteles­sége szolgálni a világot és nem uralkodni rajta. Nem lehet jo­ga a nagyhatalmaknak a világ feletti diktatúrához. A sanfranciscói konferenciá­ról ezeket mondotta Az egye­sült nemzeteknek mindazon tag­­jai, amelyek március 1-én ha­­diállapotban vannak Németor­szággal és Japánnal,tárgyalásra ülnek össze és megteszik az első lépéseket egy világszervezet fel­állítására. Ez a testület sokkal erősebb lesz, mint a népszövet­ség volt és nem fog vissza­riadni attól sem­, hogy a fegy­verek erejével érvényesítse aka­ratát a gonosztevőkkel szemben. Angliát a konferencián Eden és Attlee fogja képviselni A nyugateurópai brit politika első alapelve, hogy erős Fran­ciaországot és erős francia had­sereget kíván. Churchill miniszterelnök Olasz­országról a következőképen nyi­latkozott: Nagy várakozással nézünk elébe annak, hogy Olasz­ország valóban demokratikus kormányzat alatt visszatérjen a békeszerető nemzetek soraiba. Olaszország számíthat a szövet­ségesek jóakaratára és anyagi támogatására. A miniszterelnök ezután be­számolt arról, hogy milyen meleg fogadtatásban részesí­tették Athénben a krimi kon­ferencia után és kijelentete, hogy a brit fellépés szükség­szerűsége a legteljesebb mér­tékben igazolódott Athént szer­ 1945 március nyű sorstól mentettük meg. Rendet teremtettünk bosszu­­állás nélkül. Görögország jö­vője most saját népe kezében­­ van. A krimi konferencia megerő­sítette a három nagyhatalom közötti kapcsolatokat és kimé­­lyítette a köztük lévő megér­tést Az Északamerikai Egye­sült Államok mélyen és igen konstruktív módon léptek be s megmentendő Európa életébe. Kétségtelen, hogy ezután el tud­juk vezetni népeinket a jólét, a megértés és a boldogulás útján. —of­o— A szövetséges ellenőrző bizottság beavatkozása a román válságba London, február 28. Mint a Reuter-iroda jelenti, új fejezete előtt állunk annak a viszály­nak, mely Radescu román mi­niszterelnököt és a Nemzeti De­mokrata Frontot állítja egy­mással szembe. A fegyverszü­neti feltételek végrehajtását el­lenőrző szövetséges bizottság terve az, ha a válság így is meg­oldható, Radescut megtartani a kormány élén, ha pedig nem, egy hasonló politikai összetételű új kormányt alakítani olyan személyiséggel az élén, akihez Moszkva is hozzájárulna. Az angol közvélemény — je­lenti a Reuter — élénk figye­lemmel kíséri a romániai ese­ményeket annál is inkább, mert most először érvényesül a jallai­­ konferencia egyik döntése, mely­­ arra vonatkozik, hogy viszály­­ esetén egy felszabadított ország­ban a három szövetséges nagy­hatalom együttesen lép közbe és nem osztják fel Európai érdek­­zónákra. Londonban Magyarország felszabadítását ünnepelte a Magyar Tanács London, február 21­. A nagy­­britanniai Magyar Tanács nagy­gyűlést tartott Londonban, hogy megünnepelje Magyarország fel­szabadítását, az Ideiglenes Ma­gyar Nemzeti Kormány meg­alakítását és a fegyverszünet megkötését. A Magyar Tanács elnöke, Károlyi Mihály beszé­dében kifejezte a nagy britan­­niai és az egész világ magyar­ságának háláját a Vörös Had­sereg iránt. — Végre lehetséges — mon­dotta —, hogy a magyarok új nemzeti életet kezdjenek, meg­szabadulván a fasizmustól és békében szabadságban élhesse­nek. Lelkesen üdvözölte ezután a krimi konferencia határozatait és kijelentette, hogy a nagy nyugati szövetségesek és a Szov­jetunió együttműködése feltétle­nül szükséges Európa jövő bé­kéje számára. A gyűlésen a következő hatá­rozatot hozták: „A Károlyi Mi­hály elnöklete alatt álló Angliai Magyar Tanács február 25-iki naggyűléséről üdvözletét küldi és forró szeretetének kifejezését a feudális fasiszta rabságból felszabadult magyar népnek. Üdvözöljük a demokratikusan megválasztott Ideiglenes Nem­zetgyűlést, az Ideiglenes Magyar Kormányt, amely a nép akara­tát kifejezve szakított a néme­tekkel, átvezette az országot az Egyesült nemzetek táborába és megindította a háborút a néme­tek ellen. A fegyverszüneti szer­ződés megnyitotta az utat a magyar nép demokratikus fejlő­dése előtt A sajtó és gyüleke­zési szabadság a radikális föld­reform előkészítése, a közigaz­gatás megtisztítása, a németek elleni hadüzenet megindítása, mind a legnagyobb örömmel és megelégedéssel töltötte el a magyar népet. Köszönetet mondunk a szö­vetséges nemzeteknek, elsősor­ban Szovjetuniónak, Nagybrit­tániának és az Amerikai Egye­­­sült Államok kormányának, amelyeknek megértő magatar­tása lehetővé tette, hogy hazánk beleilleszkedjék a demokratikus népek nagy közösségébe. Kö­­szönetünk és hálánk illeti az országot felszabadító hősies Vörös Hadsereget, ennek főpa­rancsnokát Sztálin­­ marsall, amiért a nácik kiűzésével lehe­tővé tették, hogy a magyar nép rálépjen arra az útra, amely a demokrácia eszméinek megva­lósításához vezet. Erősödik a baltádat! mazjarem Japinban London, február 28. Váratla­nul összehívták a japán kabi­netet. Úgy vélik, hogy sor ke­rülhet a kormány átalkítására is. A belső politikai helyzetben nyomok vannak arra, hogy a Japánban évtizedek óta elnyo­mott baloldali mozgalmak az utóbbi időben egyre erősebbek és hangosabbak. A japán kabinet hét tagjának lemondása után a pénzügymi­niszter is benyújtotta lemondá­sát. Helyébe a miniszterelnök a nemzeti bank elnökhelyettesét nevezte ki Svédország kiadja a dán fasisztákat London, február 28. A svéd igazságügy miniszter kijelentette, hogy Svédország kész kiszolgál­tatni a Svédországba menekült dán Quislingeket, mihelyt a tör­vényes dán kormány azt hiva­talosan kéri. Dán szabadságharcosok mef­é rongálták azt a vonatot, ame­lyen az új dán főparancsnok, Lindenin tábornok utazott A tábornok valószínűen megme­nekült, de kíséretének tagji közül többen megsebesültek.

Next