Délmagyarország, 1945. április (2. évfolyam, 73-96. szám)

1945-04-01 / 73. szám

2 ’»M—9. n«LMACTiieilit« nén. Most megmutatja, hogy ta­nult belőle és egyszer s minden­­korra felszámolja a régi, kor­hadt, reakciós, feudális rend­szert. Megtöri a reakció gazda­­sági erejét, kihúzza alóla a ta­lajt a nagybirtokrendszer meg­szüntetésével. A reakció szószólói hányszor megígérték, hogy földhöz juttat­ják a népet. De mindig rutai becsapták. Emlékezzünk még a Nagyatádi-féle hírhedt 1920-as földreformra, melynek legfőbb célja nem a falusi nép földhöz­­juttatása volt, hanem az, hogy a népet elrettentse még a gon­dolatától is annak, hogy valaha földhöz juthat. így bánt a ma­gyar néppel a reakciós nagy­­birtokos rendszer. A magyar demokrácia beváltotta Ígéretét Ezzel szemben a széles nem­zeti összefogásból megszületett magyar demokrácia beváltotta Ígéretét. Alig három hónappal a törté­nelmi jelentőségű nemzetgyűlés ülése után, íme itt Pusztaszeren, a feudalizmus egyik ősi fészké­ben a Pallavicini grófok birto­kán­ megkezdődik a földosztás, a nagybirtokok paraszt kézre adása. Az Ideiglenes Nemzeti Kor­má­ny ígérete nem maradt puszta szó, hanem valóra is vált. A föld jogos birtokába jut a föld­műves nép, amely eddig, hosszú századokon át más földjén, másnak verejtékezett és mun­kájának nyomor, szenvedés és elnyomás volt csupán a bére. Ezer Esztendeje folyt a nagy per. És ime, most ütött az óra, amikor a magyar nép hozzá­fog a történelem ítéletének vég­rehajtásához. Régi vágya telje­sült a magyar ugar népének. De nemcsak neki Nekem is az i negyedszázad óta kemény kitartással és akarattal dolgoz­tam azon, hogy minél hamarabb elérkezzen a pillanat. Boldog v­agyok, hogy én és a pártom, a Magyar Kommunista Párt köz­reműködhettünk ebben a nagy munkában.­­ A grófi földeken, ahol eddig éhező pária, elnyomott rabszol­ga volt a föld robotosa — az ezer és tízezer holdak árnyéká­ban — uj élet, jólét, boldogság f. :ad a földhöz jutottak szor­galmas munkája nyomán. Itt Pusztaszeren hozzáfog a ma­gyar nép a földosztáshoz, hogy megkezdje életének uj, boldog szakaszát, hogy végképp eltö­rölje a múltat, amihez a feu­dális reakció bűnéből a föld népének oly sok könnye és vére tapad. Jobb gazdáit tegyetek, Kti­nt a föld régi urai... — Ti a föld uj birtokosai vagytok. Nagy és szent köteles­ség hárul rátok. Jobb gazdák lenyelek, mint a föld régi urai voltak. Ezentúl saját földeteken magatoknak, családotoknak és az ország javára dolgoztok. Úgy műveljétek a földet, hogy egy talpalatnyi se maradjon meg­­munkálatlanul. Ehhez a m­ai vi­szonyok között nem kisebb hő­­siességre és önfeláldozásra van szükség, mint az országvesztő, nemzetpusztító nyilas és egyéb fasiszta banditák és a hazánkat feldúlt hitlerista hordák elleni harchoz. — Nemcsak a harcba vonuló demokratikus nemzeti hadsere­günknek kell megnyerni a csa­tát és­ diadalt aratni a németek felett, hanem földműves népünk­­nek is a munka mezején. Az ország sorsa most a föld új birtokosainak kezében van. A nehézségek, amelyekkel meg­ kell birkózni, nagyok De eze­­­ket le lehet és le is kell küz­deni, ha törik, ha szakad! Szorgalmas munkátokkal ró­játok le hálátokat a nemzet iránt, amely ősi jussotok birto­kába láttatott benneteket. Mert egyedül a termelő munka az, amely felemeli az országot ab­ból a szakadékból, amelybe a háborús bűnösök taszították. A másik szent kötelességetek, amit a földh­özjuttatás rátok ró, harcolni a németek és magyar cinkosaik ellen, az ország teljes felszabadulásáért, a fasizmus teljes megsemmisítéséért. Véd­­jétek meg a demokratikus Ma­gyarországot a reakció és fasiz­mus minden kísérlete ellen és legyetek erős támaszai annak a rendszernek, amely a földhöz­­in­dí­tással megnyitotta előttetek a boldogulás útját. Támogassátok a dicső Vörös Hadsereget, amely felszabadí­totta hazánkat, visszaadta sza­badságunkat és függetlens­égün­ket és lehetővé tette, hogy ke­zünkbe vegyük saját sorsunk irányítását Kezdjük meg a földosztást! Verjük le a cövekeket, melynek mindegyike egy-egy koporsószeg a nagybirtok ravatalán,­­de ugyanakkor a magyar föld ro­­botosai számára új világ, új élet beköszöntését jelzi, amely a szabad független, demokratikus Magyarországban ölt testet. Az első parcellák ki­osztásai A beszéd után, amit sokszor szakított meg az oröm és he­lyeslés kifejezése, a miniszter és a Földigénylő Bizottságok elnökei, köztük a Megyei Föld­osztó Bizottság elnöke is, elin­dulnak a pusztaszeri major felé, ahol kikövekezett parcellák várják új tulajdonosaikat. A tö­meg felsorakozva utánuk indul, rázendít a zenekar is egy vi­dám indulóra. A győzelem örö­mét és boldogságát érzi itt mindenki. Nagy ünnep ez, föld­osztás kezdődik. Az­után a Földigénylő Bi­zottság elnökei jelentést tesznek a miniszternek a földigénylők számáról, a kiosztható területek nagyságáról. — A pallavicini birtok ma már csak negyvenezer és néhány­­száz hold. Ebből majdnem tíz­ezer erdőség, rét és legelő leg­alább hatezer hold. Alig 25 ezer hold megművelhető szántó és erre bizony közel négyezer az igénylő. — Előkészítettük a földek ki­osztását. Itt Pusztaszeren­ ötven parcellát cövekeltünk már ki, arébb, a kisliszán túl a kistele­kiek színién ötvenet. Elölj­árnak fiaksiszellő igénylői, akik már 200 parcellát mértek ki, de száz felé haladnak már a sándor­­faluiak is. — A gróf inkább bérbe adta a földeket. Saját kezelésben ke­veset dolgoztatott. Ezért arány­lag kevés a cseléd, annál több, majdnem két és félezer a kis­bérlő. A tömeg közben elérkezett az első jelhez. A Földigénylő Bi­zottság elnöke felolvassa az uj birtokos nevét. A miniszter ki­tölti a birtokivet, átadja azt az uj gazdának, kezet ráz vele és az ünnepélyes perc áhitatos csendjében beszélni kezd: — Szeresse ezt a földet és művelje azt a magyar ember kitartó szorgalmával. Mikor az eke után ballag, érezze, hogy nemcsak magának, hanem az egész nemzetnek dolgozik, de most már olyan nemzetnek, amelynek maga is egyenjogú tagja. Szerencsét és jó munkát kívánok. A szabadságharcosok az elsők így megy ez a parcellák hosszú során keresztül. Nagy Imre minden uj birtokoshoz szól és fáradhatatlanul tölti ki az iveket, amiket uj tulaj­donosaik boldog büszkeséggel mutogatnak. Elsőknek a tör­vény szerint, a kivételezettek kaptak földet. A nép harcosai, akik ellenálltak a németeknek és nyilasoknak, a nagycsaládnak és azok, akik önként jelentkez7­­ek a hadseregbe Ezek most érzik is a kitüntetést és birtok­ivet medáliaként simogatják. Már délután két óra van, a tömeg mégsem tágit. A földek kiosztásának folytatását a mi­niszter most már a Földigénylő Bizottságokra bízza és elindul a tömeg élén a Pallavicini gró­fok kastélya felé, ahol birka­pörkölt és bo­r vár minden ün­neplőre. Köz az ebéd a kastélybam A kastély előtti parkban pa­rasztasszonyok rakják a tüzet, nagy bográcsokban főzik a pör­költet, tepsikben sütik a halat A kastély alsó termeiben körös­­körül asztalok és lócák várják a népet, amely éhesen jön az ünnepségről Nem fut­ minden­kinek hely, váltássá, lehet csak enni- és innivalóhoz jutni. A miniszternek helyet szorítanak, kínálják, de nehezen jut evés­hez. Egymás után jönnek hozzá kezet rázni és külön is megkö­szönni a földet, a nagy aján­dékot, a demokrácia beváltott ígéretét. Cigány is előkerül, vidám lesz a hangulat. Egy-egy sarokban nótázni kezdenek. A miniszter körül komoly csoport verődik össze, az ország dolgát kérdez­getik. A bajokat sorolják fel , kevés az iga, nehezen megy a szántás. A baksiszöllőiek dicsek­szenek, ők már minden földjü­ket bevetették, sok darab földet ásóval túrtak fel. Tanácsot kap­nak minden bajra, választ min­den kérdésre, sok probléma azonnal megoldódik. Az induló, bucsuzkodó minisz­tert a kapuig kíséri a tömeg és élm­ez, amikor autóba szál. Messze van már, mikor még lengenek a kendők és kalapok utána. Pusztaszer népének új hon­foglaló ünnepie véget ért. Vége van a mulatságnak is. Indulnak a szekeresek, gyalogosok egy­aránt hazafelé, az új haza, a feudális nagybirtokoktól men­tes Magyarország otthonai felé, hogy folytassák a munkát és a harcot a magyar demokrácia jelszavainak valóra váltásáért: kenyérért, földért, szabadságért. (Sz. I.) Megkezdték a Kállay birtok felosztását Moszkva, március 31. Debre­cenből jelentik: Az Ideiglenes Magyar Nemzeti Kormány föld­reform rendeletének milliós példányszámban kiadott szövege eljutott Magyarország felszaba­dított területének legtávolabbi körzetébe is. Mindenütt azonnal hozzáfogtak a földigénylő bi­zottságok megalakításához és a kisajátítás alá eső földek össze­írásához. Ez a munka most is folyamatban van. Számos he­lyen meg is kezdődött már a földosztás. A Népszava közli Nyíregyhá­záról, hogy megkezdték Kállai­ Miklós volt miniszterelnök 1200 holdas birtokának felosztását. A falvakban szokatlan élénkség uralkodik, és a lakosság arca örömtől sugárzik. Sietünk a föld feloszlásával­­­• mondotta egy parasztember —, hogy mi­nél előbb hozzáfoghassunk a magunk földjének megmunká­lásához is. Pallavicini, Vécsey és más nagybirtokosok földjein is hozzákezdtek már a földosz­táshoz. Nagyváron a földosztás megkezdése alkalmából gyűlést tartottak. Nagyvár lakosai üd­vözölték a Vörös Hadsereget, amely meghozta nekik a sza­badságot Kisu­­szálláson is óriá­si tömeggyűlés vett. A mezőgan­dasági munkások egyhangúan elhatározták, hogy üdvözlő táv­iratot küldenek a földművelés­ügyi miniszternek. A táviratban a földig vylő bizottság és a kisújszállási földmunkás szak­­szervezet mély háláját fejezi ki a kormány és Nagy Imre ne­mes munkájáért. Húsvéti istentiszteletek a Fogadalmi templomban h­úsvét vasárnapján ‘az ünne­pélyes főpapi nagy­misét és szent­beszédet dr. Hamvas Endre me­gyéspüspök mondja az altem­plomban délelőtt 10 órakor. A nagymise alatt a székesegyház énekkara König Péter „Cala­­santi misé“-jét adja elő. Változó részek a vatikáni cborális sze­rint. Vasárnap reggel 7, 8, 9 és déli fél 12 órakor csendesmisék lesznek. Husvét hétfőjén az ünnepi nagy misét és szentbeszédet 10 órai kezdettel dr. Halász Pál kanonok-plébános mondja. Hús­vét mindkét napján a délutáni istentisztelet 4 órakor lesz az alternálómban.

Next