Délmagyarország, 1945. június (2. évfolyam, 122-145. szám)

1945-06-02 / 122. szám

Szeged, 1945. Június 2. szombat II. évfolyam 122. szám. Ara Z pengd 4 Magyar Nemzeti Füg­g­ellenség­ Front Lapja Anglia katonai erővel rendet csinál Szíriában Churchill felkérte De Gaulle tábornokot, hogy a francia csapatok szüntessék meg az ellenségeskedést, nehogy összeütközés támadjon az angol és francia csapatok között Zsukov, Montgomery és Eisenhower a németországi szövetséges katonai bizottság tagjai Minden tisztán gondolkodó állam­férfi és előrelátó politikus előtt nyil­vánvaló volt, hogy egy ilyen óriási tömegeket megmozgató háború után, »melyben az érdekek is alaposan ö összekuszálódtak, nem lehet egész sima és könnyű munka a békére való átmenet zavartalan biztosítása. Ezért történtek már jóelőre még a háború kellős közepén tanácskozások és kon­ferenciák, hogy az előrelátott nehéz­ségekre a győztes hatalmak a szem­pontok tisztázásával is felkészüljenek. Ezért ezeknek ismeretében már nem is okoz különösebb meglepetést, ha mint a nagy háború természetes utó­­r­ezgéseiről, most arról hallunk ni­­keket, hogy a közelkeleten a helyzet­­javulás helyett újabb súlyos bonyo­dalmak lehetőségeit hordja magában. Damaszkuszban súlyos utcai harcok vannak az arab lakosság és az ellen­érzést gyakoroló francia csapatok kö­reit. A franciák a várost ágyútűz alá vették és máris sok nevezetes épület megrongálását és az áldozatok tekin­télyes számát jelentik. Hamar, Honis és Aleppo városok utcáin szintén ut­­­cai harcokra került a sor, Libanonban pedig a francia beavatkozás elleni tiltakozásul általános sztrájk tört ki. A brit birodalmat az így előállott helyzet természetesen rendkívül sú­lyosan érintette. A brit kormány ugyanis már jóidő óta nagy súlyt he­lyezett a közelkeleti arab államok külső zavartalanságára és belső bé­kéjének biztosítására. Nagyon jól tud­ják ugyanis a brit államférfiak, hogy ha valamely arab államban a szenve­délyek bármi okból fellángolnak, az a Ifiz igen könnyen átkaph­at a szomszé­dos arab és mohamedán területekre ss. Ez pedig közvetlenül veszélyeztetné a brit világbirodalom elsőrendű fon­­­tosságú érdekeit, hiszen a helyzet felmérgesedése egyet jelentene a tá­­volkeletre vezető utánpótlási és fel­vonulási utak bizonytalanságával,eset­leg végleges elvesztésével. Különösen nagy veszélyek Csíráit hordja ez a helyzet most magában, amikor az angolszász hatalmaknak még meg kell vívni a Japán elleni döntő csatákat. Éppen ezért nem csu­pán a brit birodalmat érinti a kö­­z­elkeleti helyzet válsága, hanem ép­pen úgy érinti ez az Egyesült­­ Álla­mok érdekeit is, amelynek szintén nem közömbös, hogy a japán háború idején szövetséges társa hadjáputjait miféle veszedelmek fenyegetik. Anglia közbelépett a szíriai válság elsimitása érdekében Ez az oka annak, hogy a brit kormány most felismerve a helyzet­­ komolyságát, fegyvertársával és szö­vetségesével kapcsolatban szokatlan lépésre szánta el magát.­­ Felszólította a brit haderők kö­­zelkeleti főparancsnokságát, hogy avatkozzon be közvetlenül a szí­riai és libanoni helyzetbe. A brit csapatok erre a főparancsnok­ságtól haladéktalan parancsot kaptak, hogy lépjenek közbe Szíriában a to­vábbi vérontás megakadályozása cél­jából. Churchill miniszterelnök ugyan­csak rendkívüli távirati jegyzékben fordult De Gaulle tábornokhoz, akivel­ közölte, milyen komoly okok kész­tették a brit kormányt a beavatko­zás elhatározására. A béke és nyu­galom biztosítása érdekében felkéri De Gaullet, hogy adjon azonnal parancsol a francia csa­patok visszavonulására és a tü­zelék m­egszü­ntelésére, nehogy bárhol is összeütközésre kerül­hessen a sor brit és francia csa­patok között. Amint a francia csapatok kijelölt kör­zetükbe visszavonultak, a brit kor­mány nyomban hajlandó az Egyesült Államokkal egyetértésben a franciák megbízottaival h­ármas konferenciáva­l összeülni Londonban a közelkeleti kérdés megtárgyalására. Eden külügyminisztert is nyilatko­zott az alsóházban és kijelentette, hogy a brit kormány csak akkor hatá­rozta el magát a közbelépésre, ami­kor világossá lett rendkívüli felelős­ségének szerepe. Különben olyan ese­mények tanúja lett volna a brit nép, amelyek csak szégyent hoztak volna rá. „Senki se kívánhatja jobban — mondotta Eden —, mint a britek, hogy ebből ne keletkezzék komolyabb zavar és régi barátságunk Franciaor­szággal csorbítatlanul kerüljön ki a bonyodalomból.« A helyzet megvilágításához tarto­zik még az is, hogy mind a munkás­párt, mind a liberális párt teljes szo­lidaritást vállalt a kormánnyal a kö­­zelkeleti intézkedések ügyeiben. Befejeződött a háromhatalmi tanácskozás előkészítése A nemzetközi politikai világ másik nagy eseménye, az újabb háromha­­talmi tanácskozás előkészítése, úgy látszik, a befejezés stádiumához kö­zeledik. Davies, Truman elnök szemre mélyes megbízottja londoni tanácskoz­­ásait máris befejezte és útban Ame­rika felé, tegnap Párisban Eisenhov­­d tábornokkal tanácskozott. Abból a tényből, hogy az amerikai megbízott londoni tanácskozásai gyorsabb befe*­­jezést nyertek, mint ahogy azt vádl­ták, politikai körökben arra következ­tetnek, hogy a további tanácskozást az angol és amerikai álláspontok teljes egyetértése tette szükségtelenné. Harris Hopkins, Truman elnök Moszkvába küldött megbízottja már három meg­­beszélést folytatott Sztálin tábornag­­­­gyal, tegnap pedig részt vett a Sla­­­tov által rendezett diplomáciai nag­y fogadóestélyen, ahol megjelentek a hadseregfőparancsnokok és a Szovjt. más vezető személyiségei . Berlinben lesz a szövetségesek katonai bizottságSi­nak székhelye A megszállt német területek köz­­igazgatásának megszervezése és az élet normális feltételeinek biztosítása tel­­jes erővel megindult a szövetséges megszálló csapatok főparancsnokságai részéről. Amint Moszkvából jelen ült az Egyesült Nemzetekből alakítand­ó katonai bizottság — amely a Flens­­burgban működött ideiglenes bizott­­ság helyébe lép — rövidesen meg­­alakul. A bizottság székhelye vagy­ Berlinben, vagy pedig Berlin köze­­lében lesz. A bizottságban az orosz főképviseletet Zsukov marsall fogja ellátni, míg Angliát Montgomery tá­­bornagy, Amerikát pedig Eisenhowee tábornagy fogja képviselni. A Német­országot ellenőrző katonai bizottság megalakulásában a diplomáciai köz­vélemény a szövetségesek között meg­szilárduló harmonikus együttműköd­és újabb jelét látja A háborús bűnösök ügyét tárgyalja Londonban egy szövetségközi bizottság 2500 német háborús főbűnössel szemben eddig csak két magyart helyeztek vád alá ? (London, június 1) A háborús bűnök kivizsgálására alakult bizottság tegnap ült össze először Londonban, ma pedig folytatja megbeszéléseit. A bizottság elnöke bejelentette, hogy az eddig nyilvántartott háborús bűnö­sök közül 2500 német, több mint 100 olasz, 17 bolgár, 8 francia, 2 albán, 2 magyar és 2 román. Ezeket határozott bűnökkel vádolják, míg általános bű­nökkel mintegy ötszáz német került eddig vád alá. • Az ülésen megállapították, hogy a tömegbűncselekmények egy főbűnös terveit követték, melyet közös irányítás alatt hajtottak végre. Az angol alsóházban­­ Eden bejelen­tette, hogy a kormány rövidesen bíró­ság elé állítja azokat a brit alattvaló­kat, akik a háború alatt a német rádió hullámain szolgálták a náci propagan­dát és akik most letartóztatásban van­nak. Görögországban rendületlenül folyik a háborús bűnösök megbüntetése. Ed­dig 33 volt minisztert ítéltek el. Brit csapatok Ausztriában elfogták Reiner volt karinthiai gauleitert és Globotschmikot, aki Bécsben egy ideig eauleiter volt. Ezzel az utolsó két, eddig még bujkáló osztrák nácivezér a szövetségesek kezébe került. A milánó népbíróság halálra ítélte Armanno Annicuccit, a fasiszta kor­mány volt tagját, hasonlóképen halálra ítélte Andera Mussolinit, a római Corriere della Sera c. lap kiadóját. (MTI) Vorosilov marsall a Budapesten székelő szövetséges katonai bizottság élén Moszkva, Junius 1)' A TASS-iroda Jelentit Vorosilov marsall Bo­>­dapestre érkezett és elfoglalta hivatalát. 0 fosa as critike a szövets­­­séges katonai bizottságnak, amely Magyarországon fog működni. (MTI), illimi iái ——m——m 1 Amerikai reptőerődök megsemmisítő támadása Osaka japán nagyváros ellen ’(London, Junius 1)' A Reuter-iroda Japán hadiüzemei megsemmisítettek­ jelenti: 450 amerikai óriásrepülő teg- köztük tizenhatot Tokióban, tizenkettő nap 3200 tonna bombát dobott Osa- Nagoyában, hetet Osak­ában. _ ^ kára, Japán második legnagyobb vá­ Burmában a Royal Air Form vettá­rosára. Az utolsó három hónapban a­dt­a szolgálatát. Az amerHorf Milfc szövetséges repülők 58.000 tonna hőm­­érőkét Innét elvonták és áthelyegiiő bát dobtak Japán városokra. .43 nagy, a délkínai hadszínténCfi, (­MTI) ' j

Next