Délmagyarország, 1945. szeptember (2. évfolyam, 197-221. szám)

1945-09-01 / 197. szám

TM5 d­epremtfer T. HIRER Szolgálatot <y*iy«Miárali Nyilawy A. bérlő Kotsis Kálmán, RÓ­­«auterut 22, Barcsay Károly, Tisza Lajos-körut 32, Bujcsu Barna, Kálvá­ria-tér 7., Leinzinger Pál, Horváth Mi­­hály-utca 9. T. Olvasóinkhoz! A atf­ tdl napilapok kiadóhiva­talai egyetértSteg, §se­pt­ember 1 - tel kezdödöleg a lapok­éról példányonkint hétköznap 4, vasárnap S pengé­ben állapította meg. A heti el Hi­telét! díj a 36-ik hétre 24 penge. —oO>— — Attaelvezések • szegeti tör­vényszékhez. Az igazságügyminiszter dr. Gombos József makói járásbirót a szegedi járásbírósághoz és dr. Mareczky Ferenc egri törvényszéki titkárt a sze­gedi törvényszékhez helyezte át. (MTI) — újrafelvétel ölvén igazolási ügy­­ben. Az igazoló bizottság eljárását sza­bályozó rendelet lehetővé teszi, ha valakit leigazolnak is, újrafelvétel in­­dítassék, ha az igazolásra került sze­mély elhallgatott valami igazolására vonatkozó lényeges körülményt, vagy ha ellene új bejelentés érkezik. Ennak a rend­eletszakasznak az alapján Sze­geden a közeljövőben megkezdődik több már leigazolt személy ügyének igazolásra való újrakitűzése. Több olyan bejelentés érkezett már leigazolt személyek ellen, ami indokolttá teszi ügyük újratárgyalását. Amint értesül­tünk eddig ötven esetben történt beje­lentés Az újraigazolásra kerülők kö­zött többen vannak olyanok, akiknek újra fel­vételi ügye nagy érdeklődé­sre tarthat számot.­­Több száz szegedi gyermek bünte­tését vállalta a Nemzetközi Vörös­­kereszt. A tartózkodási engedély-kérel­mek elbírálására alakult bizottság Gerő Dezső, az idegenforgalmi hivatal vezető­jének elnöklésével ülést tartott A Nem­zetközi Vöröskereszt A -osztályának ve­zetője bejelentette az ülésen, hogy há­lából azért, amiért a bizottság 10­00 pesti gyermek állandó szegedi tartózkodását engedélyezte, szegedi gyermekeket is felvesz üdültetési akciójába. Az enge­délyezett ezres létszámot a budapesti gyermekek jelenleg nem töltik ki, ezért a létszám kitöltésére többszáz szegedi gyermeket helyeznek el az újszegedi telepen. Az akcióban legelsősorban ter­mészetesen arra rászoruló munkás­­családok 14 éven aluli gyermekei ve­hetnek részt. A gyermekeket a népjóléti hivatal jelöli majd ki.­­ A Sotted­ Gyura- és Gesztresfca­­­obon (Katonáné, Száll M.­ Tisza La­jos­ körút 52., uj tanfolyamok szep­temberben kezdődnek. z M. Mayer Lajza 2­39/1941-41. fő­igazg. sz a. eng. gyorsíró- és gépíróis­­kolájáb­an az iskolai év szeptemberben kezdődik. Beiratások egész nap. Gyors­írás, génírás és helyesírás tanítása dél­előtti, délutáni és az esti órákban. Ipar­testület, Horváth Mihály­ utca 3. x Gyulai Pál fogászati szakstrlelés September 1-étől Margit-utca 22a, I. emelet 2. alatt folytatja. .* Orvosi bír Prof. dr. Treer József műtősebész, fül-, orr-, gégeszakorvos, ny. klinikai főorvos rendelését meg­­­­kezdte, kizárólag Bocskay­ utca 9. sz. alatt d. e. 10 órától 12-ig, d. u. 4 órától 5-ig . A Magyar Tagolások és Hajósok Országos Szabad Szakszervezetének helyi szegedi csoportja 1945 szeptem­ber 2-án, vasárnap délelőtt 9 órakor tartja első tisztújító közgyűlését a MÁV vasutasok sportpályáján, Kos­suth Lajos-sugárút. Kérjük a Szegedi Vasutasok Szabad Szakszervezetének tényleges és nyugdíjas tagjait, hogy a közgyűlésen teljes létszámban jelen­­jen meg. MFFAY és kávéház Étterem egész nap nyitva. Vajas Feri és cigányzenekara muzsikál. Kávéhá­ziiporral. Jazz­­ hó! Tánc! ' as űrnap öt ünnepnap öt órai tánc! nELMAGYARORSZA ® a közellátásügyi miniszter igazoló jelentéstételre szólította fel a főispánokat 'Budapest, augusztus 31) Hónai Sán­dor elvtárs, közellátásügyi miniszter a főispánokat, mint közellátási kormány­­biztosokat igazoló jelentés adására szó­lította fel azzal kapcsolatosan, hogy mily módon tettek eleget a gabonabe­­szolgáltatási rendelet végrehajtásának Mindazon főispánokkal szemben, akik az ország dolgozóinak ellátásához szükséges gabona rendeletszerű beszol­gáltatása iránt a miniszter rendelkezé­seinek megfelelően nem jártak el, a miniszter megindítja a vizsgálatot és felmenti őket közellátási kormánybiztosi tisztségük alól. ....... A közellátási kormánybiztosi tiszt­ség alól való felmentéssel előrelátható­lag együtt jár a főispán­ állás alól való felmentés is. Sürgős reformra szorul az eddigi adófizetési rendszer Budapest, augusztus 31. (Saját tu­dósítónk telefonjelentése) A budapesti pénzügyigazgatóság néhány nappal ea­­d­ott közleményben panaszolta el, hogy az általános kereseti és biztosí­tási adók fizetésére kötelezettek nagy­része mindeddig semmit sem fizetett. Az eddigi budapesti adófizetések szám­szerű adatai a következő megdöbbentő képet adják: Együttesen kezelt állami adókból a múlt év első hét hónapjában be­folyt 225 millió pengőnek alig fele, 126 millió pengő folyt be. Alkalma­zotti kereseti adókból a tavalyi 73 millió pengővel szemben 108 millió, az általános forgalmi adóból ped­ig 23? millió pengővel szemben 199 millió pengő folyt be. Az együttesen kezelt állami adókból az idén június­ban csak 12 millió pengőt fizettek be a pesti adópénztárakba, vagyis 5 millióval kevesebbet, mint tavaly júniusban. Nyilvánvaló, hogy nem egyszeri tartózkodásról, hanem szabotázsról van szó és sok esetben adócsalások­ról is. A három legfontosabb adó­csoportban Budapesten tehát még fél­­milliárd pengő sem folyt be hét hó­nap alatt. Egyedül a főváros egy hó­napi költségelőirányzata meghaladja az egymillión­ pengőt. Nyilvánvaló, hogy az adófizetés eddigi rendszere a legsürgősebb reformra szorul. oOo Javaslat a Dóm-téri emlék­csarnok kiegészítésére (Szeged, augusztus 31) A nemzet nagyjainak emlékét hivatott megörö­kíteni a Dóm-téren berendezett nem­zeti emlékcsarnok. Az emlékcsarnok saobrai között több olyan is van, amelyek nem a nemzet nagyjait, ha­nem egyes reakciós korok uralkodó osztályainak vezető egyéniségeit ábrá­zolják. Még ennél is nagyobb hibája azonban az emlékszámoknak, hogy hiányoznak belőle olyan nemzeti nagyságok, akiknek helye feltétlenül ott lenne. Ezt a hibát akarja helyre­­h­ozn­i dr. Pálfy György h. polgár­mester javaslata, amelyet a legköze­lebbi törvényhatósági közgyűlés elé terjeszt. A helyettes polgármester in­dítványozta, hogy a város egészít­­tesse ki a nemzeti emlékcsarnokot, olyan nemzeti nagyjaink szobrával, mint például Kossuth La­jos, Petőfi Sándor, Ady Endre, Klára Ferenc, Juhász Gyula, Dózsa György, stb. A helyettes polgármester indítvá­nya megjegyzi: tudatában van, hogy a jelenlegi körülmények között, ami­kor legelsőrendű életszükségletek fe­dezéséről kell gondoskodni, nem le­het költséges szoborművek elkészít­tetésére felhasználni a város pénzét. Szükséges azonban, hogy a törvény­­hatóság, már most kifejezze az em­­lékcsarnok kiegészítésére vonatkozó óhaját azzal az elhatározással, hogy amint erre alkalom és mód kínálko­zik, a kiegészítést végrehajtja, indít­ványozza végül a helyettes polgár­­mester, határozza el a közgyűlés, hogy szűkebb körű bizottságot jelöl ki, amelynek feladatául tűzi ki a nem­zeti emlékcsarnokba felveendő nem­zeti nagyok névsorának összeállítá­sát és a törvényhatósági bizottság elé terjesztését. — h­ivatali beosztások a rendőr­séget. Miután a rendőrségi kinevezé­sek megtörténtek és a kinevezettek letették az esküt,­ illetve a fogadal­mat, Cretfalussy Ferenc főkapitány beosztotta a hivatalok személyzetét. Eszerint a főkapitány helyettese Dré­gely József rendőralezredes, titkára dr. Fábry István rendőrfőhadnagy, aki mellett Tasnádi Éva r. i. alhad­nagy teljesít szolgálatot. A politikai osztály vezetője Komócsin Illés rend­őralezredes, helyettese dr. Korek Miklós rendőrszázados. A bűnügyi osztály vezetője dr. Cserey Gyula rendőrőrnagy, helyettese dr. Csillag Sándor rendőrőrnagy, beosztottak pe­dig Toldi M­iklós és dr. Molnár Béla rendőrhadnagyok. A közigazgatási osz­tályt dr. Kátay Lajos rendőralezredes vezeti, helyettese dr. Rittó Endre rendőrfőhadnagy, a beosztottak dr. Thékes László rendőrfőhadnagy és Polgár György rendőrhadnagy.­­ be­jelentő, útlevélosztály és külföldie­ket ellenőrző csoport vezetője dr. Bittó Endre rendőrfőhadnagy. A ki­hágási osztály vezetője dr. Mucsi Pé­ter rendőrőrnagy. Az őrszemélyzeti osztályt Halász Elemér rendőrfőhad­­nagy vezeti helyettese Gergdaxj Ist­ván rendőrfőhadnagy. A gazdasági hi­vatal vezetője dr. Dents Sándor rend­őrszázados, helyettese Bérczi Antal rendőrfőhadnagy. Végül a segédhiva­­talt Stemler András r. I. hadnagy ve­zeti. — Diczfalussy Ferenc főkapitány csütörtökön Budapestre utazott a ki­nevezéseknél történt sérelmek ügyé­ben. — Megalakult a Magyar-Osztrák Művelődési Társaság. A Művészeti Ta­nács kezdeményezésére összehívott Ma­gyar-Osztrák Művelődési Társaság csü­­törtökön tartotta meg alakuló gyűlését. A tisztikar megválasztása során dísz­esnek lett Teleki Géza kultuszminisz­ter, elnök Máray Sándor. (MTI)­­ Fodrászmesterek vasárnap, szep­tember 2-án reggel 8 órakor az ipar­­testületben nagygyűlést tartanak. Tárgy: Munkabér és kiszolgálási árak rende­zése. Megjelenés kötelező. * Halálaié*. Durkó Eszter vendég­­lősmester augusztus 31­-én elhunyt. Te­metése szeptember 1-én délután 4 óra­kor lesz a belvárosi temető kupola­csarnokából. A gyászoló család.­­ Az alsóvárosi MaUISz vasárnap este 7 órai kezdettől műsoros táncestet rendez, amelyre mindenkit szeretettel elvár a vezetőség. Elkobozták a fehérliszti­ használó cukrászok készletét Rónai Sándor közellátásügyi iránta*»' ter a fővárosi cukrászok ellenőrzés* során — tekintettel arra, h­a ren­delet ellenére fehérlisztet használtak fel — hét cukrászüzem készletét térfog­­lalta és elkobozta. Az elkobzott ám felét a Magyar Munkások Gyermekbarát Egyesít­ c*^ felét a Nemzeti Segély kapta. — A voit zálogházi igazgató Zául­egye. Lapu Lajos volt zálogházi igazgató Igazolási ügyét ma, pénteken, augusztus 31-én délután 4 órakor a városháza I. 19. teremben tárgyil]a a III. számú Igazoló bizottság. Fel­­hívju­k a figyelmet arra, hogy a­ tár­gyalások nyilvánosak. — A Magyar Nők Dem­ok­r•Mm* Szövetségének postáscsoportja aze­p­tember 3-án, hétfőn délután 5 órakor alakuló postásnapot tart « párt tents honban (Vásárhelyi-sugárút). A wwe­.- ség megválasztása után rövid •lis'M’ tarkítja még a postásnapot. A rende­zőség kéri a postások és postásje*e gek, valamint a Nószövetség tagjeinik minél nagyobb számban való megje­le­­nését. — A Szejerl! Szakszervezeti Sttol­­ság közli az érdekelt szervezet! csi­­kisokkal, hogy a heti villamosbécsí*­jegyet minden szombaton délelőtt 1—1 óráig, délután 3—6 óráig és vasárnap délelőtt 8—11 óráig a szakszervezeti titkári irodán (D­izsa György-trtco «, I. em, jobbra) ifj. Gárgyán József elv» társnál lehet megváltani. Szakszerve zeti tagsági könyvét mindenki hozza magával. Szakszervezeti Bizottság. — A MoDISz országos i.oi»trrs«xu*o- A Magyar Demokratikus If­jság Szö­vetség szeptember 13—16-ig fedeti Budapesten első országos kongresszu­sát Ezt megelőzően a vármegyei kikül­döttekből álló bizottság készíti elő a kongresszus elé terjesztendő határozati javaslatot. (MTI) X Dr. Lok­al Maxie ügyvéd irodái és Pallavicini­ utca 3. szám alatt megnyi­totta.­­ A veg­yel reformálus népiskolá­ban az 1945/46. iskolai­­ évre a beiratá­sok szeptember 1-én, 3-án és 1-én d. a. 9 órától 12-ig, d. u. 3 órától 5-ig tesz­nek megtartva Fo­dor­ utca 7. szám alatt. Párthirek A Független Kisgazda-, Földmunk­* ét Polgári Párt l’95. szeptember 2-án a következő pártgyűléseket tartja: délelőtt 10 órakor Belsővároson (K­ul­­turház), 11 órakor Újszegeden (Tun­usz­­vendéglő), 11 órakor Szatyra­szon (Gazda­kör); délután 1 órakor Fehértón (Gazda­kör), 5 órakor Szentmihályteleken (Áb­­ra­hám-vendéglő). A párttagok meg­ele­nése kívánatos, vendégeket szívesen lát az Elnökség. A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt női szervezete auguz­­tus 31-én, pénteken délután 4 órakor fontos értekezletet tart a párt Tisza Lajos-körút 20. szám alatti pirthelyi­­ségében­. A tagok minél nagyobb szám­ban való megjelenését kéri és vendé­geket is szívesen lát a vezetőség A Magyar Kommunista Párt rókus­ szervezete szombaton este 6 órakor taggyűlést tart. Tagok megjelenése kö­telező. A Magyar Kommunista Párt felső­városi szervezete szombaton este Sorai kezdettel szüreti mulatságot rendez mű­sorral egybekötve­­ reggelig lánc\ melyre a Kommunista Párt tagjait, valamint vendégeket szeretettel elvár. A Magyar Kommunista Párt újsze­gedi szervezete vasárnap délelőtt 10 óra­­kor taggyűlést tart. Tagok megjelenés* ECETSAV pótló téli eltéréshez is alkalmas. SZCREDAINAL, Cserzy Mikíly-tea 3.-Kárász-utca lő. Mindenes azonnal felvétetik, fisz* Lajos-kórus 37, L Á.

Next