Délmagyarország, 1945. szeptember (2. évfolyam, 197-221. szám)

1945-09-01 / 197. szám

4 mrrrrm*’ fagyban, kicsinyben Sacharin, arso’a, mosd­­é,a pipsre- Szappan, papír­áru k­a­p­h­a­t­ó Gárdos­nál, Szenth­ároms^jt-íitcn 27. sTt­ tni. Szakszentezgyi­e­rek A MagáB alkalm­azotta A Szabad Szak­­szervezete felhívja a gyógyszerészsége­­k­kel, valam­­int az összes többi gyógy­­szertári alkalmazottakat, hogy szakosz­tályuk megalakítása ügyében szomba­ton délután fél 6-kor a szakszervezeti székházban jelenjen meg. A Gépészek Szabad Szakszervezete taggyűlést tart tart szombaton délután 5-kor a szakszervezeti székházban. Meg­telné a kötelező. Vezetőség. A Tanárok, Tanítók Szabad Szak­szervezete szombaton délután 4-kor a Baross-gimnázium épületében (föld­szint balra) vezetőségi ülést tart, ami­kor a megjelentek számára való tekin­tet nélkül határozatképes. Válaszmányi ilesfolytatólag ugyanott fél 6-kor. Tag* t­v.ilés hétfőn délelőtt 10-kor ugyanott. T­árgysorozat: 1. Tanítói alosztály meg­­al­kotása. 2. Országos Pedagógiai Szak­szervezeti Közpotbba való bekapcsolódás. A Közalkalmazottak Szabad Szak­szervezetének igazságügyi alosztálya szeptember 2-án, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja világnézeti előadássoroza­­t­nak első előadását a törvényszék es­­küdtszéki termében. Előadó dr.­­n­­lnffy György helyettes polgármester, aki „Az értelmiség­­ szerepe a jövő tár­­s.idplm­ában"* címmel tartja meg elő­írd Az előadásra, amelyet esetleg v­ tifás hozzászólások is követnek, ren­djét is szívesen látunk. Vezetőség: A Kereskedelmi Alkalmazónak Szá­jlá ! Szakszervezete felhívja tagjai fi­gyelmét arra, hogy kebelében egy állan­dó Aaunkásszínjátszó csoportot szervez nie. Kérjük tagtársainkat, akik érez­nek magukban készséget arra, hogy e csoportban részt vegyenek, akár mint szepeelők (ének,­­ próza, tánc), akár mint hozzáértők, vasárnap délelőtt 10 órakor egyesületi helyiségünkben meg­jelenni szíveskedjenek. Dózsa György­­utca 8. 1. etn. bal. Vezetőség. A kocsigyártó és kovácsipari szak­osztály szeptember 2-án 10 órakor szén­­í­jyben ülést tart. k­ara&os ré­g­iSsc Kapható* GARLvOSl, Szenth­rmnaig-n. 27, délmag­y­aron­szag Afrikát, rugót magi* áron veszek Patkós kárpitos, Kigyó-utca 11. E­gy hálószobabútor, egy konyhabe­rendezés, kombinált szekrény, újak, el* ,­adó. Délibáb-utca 48. Philips-ridis 3 plusz 1. modern. 14 ezerért eladó, vagy elcsendhető ray­cupért és hanglemezekért, délután 6 órá­tól 9-ig. Mu­nkácsy-utca lt*. emelet Országos hosszút f­­utóversenyt ren­dez a Tisza. A Tisza vasárnap délelőtt b órakor országos 30­ kilométeres futó­versenyt rendez. Rajt a városháza előtt. A versenyzők az algyői hídig futnak és vissza. A versenyen részt vesz a teljes magyar hosszútáv futó gárda. A déli birkórékrrülit alakuló köz­­gyű­lése. A Magyar Birkózó Szövetség né­kerüilere szeptember 2-án délelőtt 10 órakor tartja alakuló közgyűlését az MTE Hunyadi­ téri pályáján Az érde­keltek pontos megjelenését tisztelettel k­éri az előkészítő bizottság. Itt közöl­jük­, hogy az SzMTE birkózói a Hunyadi­séi pályán tartják az edzésüket. K*iy ez érdeklődés az Szil TF. Ju­••bit sportü­nnepségei iránt. A ren­­d’ i$U­ UB­ Ic/íg minden tőle telhetőt meg­­tesz, hogy a körülményekhez mérten impozáns sportünnepet rendezzen a ju­bileumi évb­en. Minden sportágnak kü­lön napot szentelnek. .Szeptember 8-án d­­iplou 10 órakor kezdődik a jubileumi fv díszközgyűléssel. A díszközgyűlés c.fiőke Dénes Leó, Szeged vá oi polgár­m­e­stere, ünnepi előadó Vörös József ‘‘•nők- Délután a fővárosi munkás­­­.f­ogatollal mérkőzik a MTE labdarugó­­i­ s­­pala. Az uszodában négy város vizi­­póló elő­m­­érkőzé­sei folynak szeptember­­be­n. A döntő úszó- és pólóverseny­ekre szeptember ó-én délután kerül a sor. A ketlős sportünnep szeptember °-én sportbállal végződik. Előreláthatólag még szeptemberben a birkózó­ szak ren­­d­­zi meg jubileumi sportnapját és ezután következnek a többi sza »osz­tályok. T. Hirdetőinkhez! A szegedi lapok ígyelérlik­« szép •ember t-től a következő hirdetés: dt­ sz»b.­st léptetik életbe: Apróhirdetés 10 szóig 70 P .lllüilfn liTibbi st> !•} tt lla«:»bdiri!flós m>ll'-•> n 4<lás-vélei ruhaneműt veszek Mikszáth Kálmán-Használt bútort, és eladok. Fischof, utca 22. (un: rokkák állandóan kaphatók Külső-Csongrádi-sugárút 15. (Fogas­kocsma mellett.) Boszorkánysziget­ u. 38. számú ház szabadkéz­ből eladó. Érd, Újszeged, Udvarhely­ u. 2. Rádiólámpák, rádiók, alkatrészek. Amatőrből­, Kálvária­ utca 2. udvarban írógépet, számológépet legmagasabb áron vásárolok. Szenest, Szt. Mihály­­utca 1­. délután 2—5-ig. Építkezéshez: kerítésnek, disznóól­nak, tetőnek deszka-gerendaanyag el­adó, Vitéz^utca 18. Kerc­ip­írosok! Békebeli nyersgumi­­ragasztó ismét kapható. Vidra-utca 7, műszerész. Üveget hozni. 50 massa akác- és tölgyfa eladó, érdeklődni Fulcz-utca 38. Kúrái. Sabtód, kredencek, szekrények, elő­szobafal, asztal eladók, Gál-utca 10. Rekamiéváz, koffer, Attila-utca 1­, I. 1. Belvárosban házrész eladó jutányo­sán. „Nagyon jó hely“ jelige. Fiad» Konyhakredenc, ebédlőkre­­denc, állótükör, szekrény, szék, csillár. Tisza­­l^ijos-körut 37, II. emelet 10. Fgyvszép szobabútor, egy gyönyörű tiszta epeda kétszemélyes recainié, egy konyhakre­denc, egy asztal tűzhely el­adó, somogyitelep X . u. 649c. Egy pár 37-es magasszárú fiúcipő, bőrtalpú és két pár női félcipő, bőr­talpú, eladó. Francz-kötődő, Oroszlán­­utca 6 Fiad,* ablakok, szekrény, ágy éle­lemért is. Klebelsbergtelep, Szent Im­re­tér 8. Eladók: 2 tinó, 2 bikaborjú, egy ha­sas üsző.­Szeged, Zákány kap, 4. szám, Kossuth-kis közelében. Eladó egy uj finom anyagból ké­szült szürke tiszti pantalló-nadrág. Kis­­kundorozsm­a, Dam­janich­ utca 21. K­fty újonnan készült nagyobb mé­retű modern konyhaberendezés eladó. Csömör István asztalosmesternél, Er­dő-utca 10. Felsőváros. Kov­cslath és egyéb eszközök el*­adók. Érdeklődni Párisi-körút 13a. Zongorát, márkás, rövid, feketét vagy pianinot vennék. „Ármegjelölés“ jeligére a kiadóba. Angoranyarak, heréitek és süldők, nagy gyapjú hozamúak eladók Sándor­­falva, Kossuth­­ u. 10. Mai ebédjesxék eladó, Madách-utca 17., I. ev­. 4. ajtó. Eladó hároméves hasas üsző, 4 hó­napos malac. Pa­ánki-sor ;*. Kecskés­telep. Gyermekágy, iskolapad, szőrmék el­adók, esetleg elcserélhető. Margit­ u. 4. Cserépkályha jókarban, szürkéskék, szétszedve, ugyanott zománcozott für­dőkád és fürdőgázkályha eladó. Érdek­lődni Tisz­a Lajos­ körút 20., II. em. 4., délután 2—4 óráig.A 100-as motorkerékpár széles uj gu­mival és egy 45-ös uj birgerli eladó. Pacsirta­ utca 21. Vennék férfi zakó-, ballon- és téli­kabátot, esetleg kerékpárral is fizetnek. Vasasszentpéter-utca 15b. Szilvii vásárai minden mennyiség- M­u­n­kásszö­ve­t­kezet­­ben a F*v tir.ié’.kör erős levegőkompresz­tr­e’^cló. Vásárh­elyi-su’árut 67. Megtekint­szor Flk'Já egy bőröltöny, helő Nádas-utca 11. Alvly gyermekkocsi, villanyóra el­adó. S­aci-utca 5. sz. Csöse. Uet.nnsie, kétsze­mélyes, eladó. Margil­­ulca 2.4. tsz. 2 Jung. ’ Fíy jó állapotban levő gramofon 10 lem­e­zes eladó. MaDISz, Itóka­ a 3. délulin­­­t-tól. K­ülönfélék Tisztelettel kérjük tagjainkat, hogy az esedékes részjegytörlesztéseket be­fizetni szíveskedjenek. Munkásszövetke­zet. Aranyat, briliánst, ékszereket, ezüstöt kar- és zsebbeli órákat vásárolok Laczkó, órás és ékszerész. Kárász­ u. 14. Weiszfeiler Testvérek papír- és rövidáru-nagykereskedése uj helyisé­ge a Hungária-szállóban. Figyelem! Élelmiszer- és csemege­­üzletemet megnyitottam Finom áru, szolid árak. Jancsi, Dózsa György­ utca 16. szám. Kübek alatt 50 hold tanyásbirtok Artézi kuttal, 0 hold gyümölcsfaisko­lával, 3 hold herével felesbe vagy bérbe kiadó. Szabó, Kigyó­ u. 2. 3 mázsa fát adok annak, aki au­gusztus 29 én, lakásomról elvitt férfi­­kerékpárom nyomára vezet. Az elsö­prők kisebb volt. Cím: Hajós­ utca 24­. szám. Podoba Sándor újszegedi vendég­lőjét megvettem. Bárkinek tartozik, három napon belül jelentkezzék. Tú­rás István, Kossuth Lajos-sugárút 21. Gyem­ektéPkaMlol 4 és 6 évesnek kerekek, esetleg áruért cserélek. Fól­iák Testvérek, Csekonics­ utca. 28-án délután az éjjeli makő­ vo­nalban felejtenem fekete ridikülö­­met. A benne levő iratokat a be­csületes megtaláló jutalom ellené­ben hozza vissza. Sárkány Jánosné, Nemestakács­ u. 24. Kőtörmelék, töltéshez való föld in­gyen elhordható. Menhely­ utca 1b. Lakás Kiadó lakását, lakrészét, bútorozott szobáját jelentse be, jól kiadom. Lakás* ügynökség, Kölcsey­ utca 10. A siffNV színtársulat új tagjai részére, akik az uj sziniévadra szer­ződtek Szegedre, kiadó bútorozott szo­bákat keresnek. Címeket a színházi irodában szíveskedjenek leadni Em­eleti szoba-konyhás lakásomat elcserélném ugyanolyan kétszobásra. Fodor­ utca 23., emelet. Kislvárosban 2-3 szobás házat mel­lékhelyiségekkel, udvarral keresek bér­be. Gizella-téri gyógyszertár. Két alakleány teljes ellátást kaphat. Takaréktár­ utca 3, I. emelet 4. Foglalkozás Önkéntes .ápolnánk jelentkezzenek a Hadifogolyátvevő Bizottság elnökénél, Klauzál­ tér I., II. em., honvéd kerület­­vezető orvos Rádióban perfekt műszerészek fel­vétetnek, Papp rádiós, Szent István-tér 8. szém Rignicseféáet és kovácssegédet sl* látással felvesz Báli Antal kocsigyár, Kisvasút, Lengyel-kápolna. Villasy tép­te* szemfelszedőnőt, el« varrónői ív. fonónőket felveszek. . Tűz* helyraktár, Református-palota, Molnármester állást keres, szerelési alakítást is vállal. Leh­ 5cx, Sándorfalva Kristály, fest.- tisztil Kálvária u. 41. szám, Kelemen-utca 8. városfi* ban. Szerény Igényt háztartást alkotni a­­zok­­at keresek jó fizetéssel. Balogh Kálvária­ u. 42. ^ Mindenes főzőnőt keresek Dr. Ba­rnes, Horthy, M.­d. 7., (. .. Mefbizhalé mindenes főzőnőt kérő sek Algyőre. Érdeklődni: Osváthné, Széchenyi-tér ?a. * " ‘ Vi­ E­ ttszer- és termény szak­mában kis» ’ gilősegédet hetipiacos­ napokra félvén» Gutfreund Károly, Mars-tér. Beláréná délutánra felvétetik, Mik­száth Kálm­án-utca 26., I. era. 1. Egyedülálló leány régi vidéki üzletbe társat keres. „Me­gbizható“ jeligére * Textil- és vegyeskereskedés. . " . ••*•••••• Magánházba házmester felvétetik könnyű munkára. Vasasszentpéter-utca »Vb. szám.­­*. . .. Házaspár házmesternek felvétetik Vasné, Püspök-u­tca 12. GyeraM­ksserete mindenes főzőnői !-re felveszek. Dr. Nussbaum, Püspök­nlen 12. Klintófin felvételik. Fischer éksze­rész, Klauzál-tér 3­2 asszony krumpliszedést és kuko­­ricatörést vállal. Lengyel-utca 18 ­Izenetek „Ősz lesz“ jeligének. Hétfőn a jel­zett időben és helyen várom. Kérem azon két Megyet, akik csü­törtökön délelőtt Sashegyi-cégtől utáltak vitt három pár orosz pagont­­ vállrang­jelző, tartalmazó csomagot elvitték«* haladéktalanul hozzák vissza. .. Szeged város polgármestere. 26.007—1945. polgm. se. _______Csere______ I gás Jé tehénért elcserélendő. Kis­­kundorozsma, Bába-dülő 103. árpát vagy zabot adok buráért. Csapó György, Ujszőreg 1133. li­­bersl ötnegyedes, pénzért vagy borért elcserélhető. Vitéz Gyuris bor­­kereskedő Kiskundorozsma.­ Deszkát és üvegajtót cserélek liszt­ért. Somogyitelep X. utca 593. Ezért elcserélhető háromnegyedes bárány bőrbéléses férfi télikabát, hosszú fekete férfi télikabát, magasszárú és fél férficipő. Érdeklődni délután 2 és 5 között, Bocskay­ utca 6. I. 7. kitűnő karban levő kerékpáromat elcserélném hízóért. Hesser, Tábor­utca 7., üzlet. Tüzifát adok cserébe férfiruhaszö­vetért. Ajánlatot „Tűzifa“ jeligére a kiadóba. Jahh hálószobsbutort élelmiszerért és pénzért veszek. Berzsenyi-utca la III. 12. 1945 szeptember 1 Felhívás A vallás- és közoktatásügyi minisz­ter úr által kiadott Népiskolai Utasí­tás 15. g-e értelmében értesíti a a város lakosságát, hogy az összes gödi községi népiskolákban a hej­rati­ , sokat az 1Ó13—46. tanévre szeptember 1-én, 3-án és 4-én naponta 8— 12-ig és dé után 3—5-ig lesznek megtartva. Felhívom a szülőket, hogy a­­ tan­köteles korú gyermekeiket a laká­suk körzetében levő népiskolába s fent jelzett napokon írassák be. Akik a felhívásnak eleget nem tesz­nek, kihágást követnek és s ellenük a kiadott N­épiskolai Utasitás 17. 1. 3. bek. értelmében el fogok járni. Szeged, 1945 augusztus 25-én. Dr. Antalffy György ck.t­h. polgármester. Közell­tár­­ Hivatal, Szeged, 5706—1945. szám. Tárgy. Vámőrlés-Hirdetmény Értesítem a város közönségét, hogy a 600—1945. PM, valamint a 102.900 -1045 és a 105100 -1915. KM n. rendelet értelméb­en a malmok vám­őrlési tanúsítvány nélkül vámőrlés­re kenyérgabonát nem vállalhatnak el. Felhívom az érdekelteket,’ hogy a vámőrzési tanúsítvány beszerzése végett a Közellátási Hivatal jegy- és elszámoló csoport­jánál (Zsótér-Míj­ IT. emelet) minél előbb jelentkezzenek. Szeged, 1945 augusztus 28. Közellátási litvafil. Főszerkesztő: Szirmai tata*«. Felelős szerkesztő: Gártfes Bánder. Felelős kiadó: Kanéi Littla. Kiadja: Hírlapkiadó Kft Szerkesztőség: Jóbaf-al­a 4. Telefon: 293 Kiadóhivatal: Kárász-aten & T*’eK»n • 2”

Next