Délmagyarország, 1945. október (2. évfolyam, 222-247. szám)

1945-10-02 / 222. szám

T Százezres tömeg ünnepelte vasárnap a munkáspártok vezéreit: Rákosi Mátyást és Szakasits Árpádot Orosz, angol és jugoszláv munkásképviselők felszólalása b­udape­sti, október. Ír Méreteiben .ízüfhte páratlanul álló nagygyűjlést rendezett vasárnap, délelőtt a "Hősök­­[terén a két n­agy munkáspárt. A nagy­gyűlésre már a kora reggeli órákban a budapesti­­ és környékbeli dolgozók­­ hatalmas tömegei vonultak fel. A nagygyűlést Rechter Péter­ elvtársi­­ alpolgármester nyitotta meg. Utána J.Versnyin­ov, a Szovjetunió szakszerve­­zési kiküldöttjeinek­ vezetője tolmá­csolta a Szovjetunió dolgozóinak, és "a szovjetorosz szakszervezeteknek "baráti üdvözletét. A szovjet kiküldött szavai igán a tömeg percekig élje­nezte Sztálin generalisszimuszt. Ezután John Harre, az angol mini­­fiispárt képviselője szólalt fel."A lel­k­es éljenzéssel fogadott beszéd után .Severács jugoszláv kiküldött üdvözöl­te a nagygyűlést. Ezután viharos" tap" közepette Szakasits Árpád elvtárs, a­­ Szociáldemokrata Párt vezére em­elke­­dett szólásra.­­ . . • Beszéde elején a Szovjetuniót, az Egyesült Államok népét és­­ az angol mun­káspártot köszöntötte Szakasits elvtárs és kifejezte azt a reményét, hogy a magyar követek nemsokára útn­ak indulhatnak • Moszkva, London és­­ Wash­ington felé. Majd1 így foly­tatta: r~ — Munka és kenyér, ezt a kellőt k­ell szabaddá t enni, hogy az" ember szabadon élhessen,­­szabad földön, s­zabad országban, s ez most a m­i dol­guk is. Minden nap százszor is el­mondjuk, mindenki dolgozzék és csakis t­i egyék, aki dolgozik. Beszélünk a feketepiacról, a spekulánsokról, a p­énzrorítókról és mindenről. Ez nem jól van így! Ezen­­­ segíteni kelll Harc­­i reakció ellen — ezt hirdetjük, mm­ióta felszabadultunk, a reakció vi­ss­zőrif egyre kövérebbre hízik, egyre­­ l­ángosabb, miközben a rendőrséget szidja. "Ez­ nem jól van igy, ezen [s igilelnink kell! Sok minden nincsen Bál, sok mindenen segiteni kell. Eti­h­e­zz kérjük most az erőt és a hatal­mat, a dolgozó tömegek­ egységes és kemény támogatását. A dolgozók egy­­b­e afrtmlja, a Szociáldemokrata Párt és az Magyar Kommunista Párt már megmutatta, hogy tud­ is és akar - ? a nép és a nemzeti közösség Szol­ig­­ dalában nagy és­ szép dolgokat mű­­lv­elni. Még többet tudná azonban még tenni, ha több volna a fiatalma. Ezt adja meg nekünk Budapest­ népe s­ iá ikor majd­ megmutatjuk, hogy ren­det teremtünk előbb Budapesten, az­­t­án az egész országban. fi­atat­almas tapssal és éljenzéssel fogadott beszéd után Rákosi Mátyás f­atárs emelkedett a szólásra. A közön­ség nagy lelkesedése közepette, kö­szöntötte a Szovjetunió szakszerve­­ze­teinek, az angol munkáspárt és a szakszervezetek, Valamint Jugoszlávia d­olgozóinak a gyűlésen­ megjelent kép­­e:, élőit. — Soha nem volt nagyobb­ szük­ség arra, hogy a demokrácia erőt mu­­­a­sson, mint most. Itt, Budapesten­­ és a városokban a demokrácia erős és megdönthetetlen. Innen Üzenjük a falu dolgozói­nak, legyetek bálrajt, ne­­ éljetek, mii­ösjetek »NI Nagy-Budapest és­ az egész ország dolgozó népe. Az erő az egységben van. Legyenek­­ egységesek a város és a lain dol­gozói és akkor nincs az a re­akció, amelynek­ ki ne törjük a­­ nyakát. Erre az­­ összefogásra azért is sür­gősen­ szükség van, mert az­­ utóbbi időben a reakció újra emelgeti­ a fe­jét. Itt az ideje, hogy ujra hatal­masat koppin­tsunk a fejére. Erre a legjobb mód, ha az október 7-i vá­­lasztáson az egyesült dolgozók listá­jára szavazunk. Újra hallhatjuk, hogy mi meg akarjuk bontani a családot, hogy mi n­em vagyunk elég hazafiak és nemzettek. Ezekre csak annyit mondok, hogy azok vetik szemünkre mindezt, akik nyugodtan nézték ta­valy, és­­ tavalyelőtt, amint százezré­vel ragadták ki a családból a magyar férfiakat, a férjeket és fiakat és dob­ták a német rab­lóh­áború arcvonalá­ba.­­De nemcsak a férfiakat vitték el, odadobták a levenle gyermekeket is. Szétdúlták a családot és most nekünk beszélnek családról, akik visszahozták a hadifoglyokat. A családot a munkáspártok védik,­ " ezt Ind ja mcgWfndcjiki az or­ szágban! — Ami a hazát illeti, évtizedeken keresztül voltunk „hazátlan bitangok“. Nézzétek meg, hova vitték nemzetünket azok, akik szakadatlanul, habzó szájjal a haza hevében beszéltek. A magyar nemzet zömét a munkások, a parasztok és a haladó értelmiség alkotja. Azok a rétegek, amelyek a legöntudatosabban éppen a munkáspártokban vannak kép­viselve. Láthattuk ezt óriási népgyűlé­­seinken, Nyíregyházán, Szegeden és máshol, ahol a dolgozó nép mindenütt bennük látja az ország vezető erejét és rajta leszünk, hogy a jövőben is ben­nünk lássa. — ígérjük, hogy azt a lobogót, ame­lyet 25 esztendő reakciója nem tudott a kezünkből kicsavarni, most feltűzzük az új, erős, szabad, független és de­mokratikus Magyarország ormára­­» fejezte be Rákosi Mátyás a végig lelkes tapsokkal és tetszésnyilvánításokkal kísért beszédet. A nagygyűlés Bechtler Péter elvtárs zárószavai után az Internacionálé el­­éneklésével ért véget. í I Révai József elvtárs nagyhatású beszéde Szegeden: . ha ‘ . • • Ezen a választáson meg kell mutatnunk, hogy a munkáspártok egy­ütt erősebbek a reakciónál A Magyar Kommunista Párt a hároméves tervvel harmadszor is utat szuiiat az országnak Nem diktatúrát, hanem alkotmányos szavazattöbbséget akarunk! (Szeged, október I1 Szo­mbaton dél- megingató­ a­zokat, akik valóban hisz­­— "A pénzromlás, az infláció olyanJ után a Magyar Kommunista Párt me­­nekl a demokráciában "és a Magyar dolog, amelyen lehet nyerni és vol j ravárosi szervezete a móravárosi kül-­­Kommunista Párt erejében — mon- sziteni — mondotta. A munka­ a tárházban nagygyűlést tartott és ezen dotta. —fáradságuk azonban kárba­­jok veszítenek rajta, a feketézők­ne* felszólalt Révai József elvtárs, a Sza- vész, mert a nép látja­, mit lettek dig nyernek. A közellátás kérdéséről had Nép főszerkesztője is. A gvü- eddig és látja, hogy, mennyire nem szólva rávilágított arra, hogy a béke* lést a Himnusz eléneklése után Kiss szolgálják az újjáépítés munkáját. beli 30 millió­ q-val szemben alig tér* Pál elvtárs nyitotta meg és lelkes Ezután rámutatott Komócsin elv- mert több az idén 8,9 millió q-nál taps közepette üdvözölte Révait elv­­társ árpa-, h­ogy az elmúlt rendszer így­ csak a közellátás legkomolyabb­ társai, továbbá a megjelent közönség bűnös vezetői mennyi értékünket rá- megszervezésével vehet majd át vé­get. Az üdvözlő beszéd után bontó­ bolták el és vitték külföldre, majd szelni a nehéz hónapokat. Ezen a csín Mihály elvtárs tartott előadást, pedig hangsúlyozta, hogy a pártunk a téren azonban súlyos mulasztások­ra. Előadásában visszapillantást vetett át retedért, békéért és nyugalomért,Kar­­­asztalhatók, mert­ nincs senki, aki elmúlt egy esztendő munkájára, a cél, vagyis azt akarja, hogy ezentúl komolyan megszervezné ezt a dolgok a Függetlenségi Front és az ideiglenes szabadon nyilvánulhasson meg Ma- Legtöbben ugyanis szabotálják a let­­­ magyar­ kormány megalakulására. Ar­­gyaurországon a gondolat és a dolgo­ ménybeszolgáltatást. Nem a paraszt­, jól az áldozatos és sok fáradságot, zok valóra válthassák mindazt, amit sággal szemben követelt , a Kommttá küzdelmet igénylő munkáról beszélt, a reakció annyi iíjon át elmúlás*- nista Párt a beszolgáltatás erélyes, amelyet a*Kommunista Párt végzett a tolt. Aki ezt a munkát akadályozza, végrehajtását, hanem azokkal szem^ demokratikus Magyarország minél tö- az a m­unkásság erős öklével fog­la­ ben, akik a rendelet végrehajtását tételesebb' felépítéséért'. 'e‘ lálkjazhtt — fejezte be beszédét Ko­ szabotálják el. Mindezek rendbehol — A reakció ma hitében akarja mócsia Mihály elvtárs, ' " "y. zására pedig erős, szilárd, 'demokrati­­kus többségű kormányzatra' van szűk* **. ■»*.** ** * «*** A dolgozók és nem a kenyérők számára akarják újjáépíteni az országot _______, m. p_rluilL ' A nagy, tapssal kísért előadás után szól — mondotta .a továbbiakban Ré­ folytatta beszédét Révai elvtárs. Révai József elvtárs emelkedett szó­­val elvtáft —, n Amikor azonban a rend abban fiit lásra. Rámutatott arra, hogy egy év eA­ esek a gazdagok', vagyonosok,' Iott, hogy a dolgozó nép torkák­ alatt immár, harmadszor áll lei a Ma­­­y­­arak számára szeretnék újjá­­fojtották a szót és a rend csupán gyár Kommunista Párt iránytmutató «»jicui az országot mi nedí« csak­ az ctógibmás, a rabszolgaság rendif terével M ország elé. Ä ® ® SESSf. ">"■ »*?« »« «“"5! 3 — Egy évvel ezelőtt ez a párt újjáépíteni az országot a dolgozó a rend P­a­tja. Ma ellenben a t­all lépett a nép elé a Nemzeti Függel­ i nén számára. " P*, hogy tökéletesen biztosítani kell [enségi­ Front programjával - mon- A Mfómérési terv tartalmazza mind- Eree»2 eAferfSS cg ° z Zs&nT pSSjíépít azokat » -^szabályokat, amelyek ^ le8rQ“losabtf egesz or­szagnak. i­uhkosükoi i­pen szi­ lkstigesek­ ahhoz, hogy ne uralkod­­' .. , d­e a második programjaval: az újjá­ jék­ az országban gazdasági zűrzavar. üt­ törjü­k a reakciót és a őrsei# építés gondolatával. Most pedig har­ JE^rt kell a választásokon olyan több­­"vezetését olyan kezekre bízzuk, újjáépítésének hároméves tervét. Ez ereje a program végrehajtására. h­árom­ ejtendő alatt újjáépítüV elsősorban azokkal szemben jelent ál­­l 1­n­t M­agyarországol. lásfoglalást, akik úgy vélik, hogy né­­hány évtized kell az ország ujjáépi­­téséhez. Be kell bizonyítanunk, hogy A mi pártunk r I Továbbra is szükség van a demokraf* likus erők összetartására és ezért kemény munkáskezekkel hamarabb is Beszéde további során az ország két a választások után is a Magyar Nem* meg tudjuk célunkat valósítani. legsúlyosabb kérdéséről beszélt: az zeti Függetlenség Frontra akrivunk­ — Ma mindenki újjáépítésről be­­infláció és a közellátás kérdéséről. támaszkadnL de azt is akarjuk, hogy: „ rene aáriia ! v­­­­

Next