Délmagyarország, 1945. december (2. évfolyam, 272-294. szám)

1945-12-01 / 272. szám

Vitáé proletárjai egyesüljetekt Szeged, 1945, december I, számum n. év l. 772. sz. — Bra ÍOOP DÉLMAGYARORSZÁG fa Magyar SComsunista Párt délmagyarországi napilapja 0 Jugoszláv alkotmányozó nemzetgyűlés kikiáltotta a szövetséges köztársaságot Péter királyi és a Karagyorgyevics királyi házat megfosztották minden előjogától (London, november 30) A belgrádi rádió jelentése szerint a jugoszláv alkotmányozó nemzet­­gyűlés csütörtökön elhatározta, hogy kikiáltja a köztársaságok Az alkotmányozó nemzetgyűlés azt is elhatározta, hogy Péter királyt és a Karagyorgyevics királyi házat örök időre előjogaitól megfosztja A jugoszláv alkotmányozó nemzetgyűlés határozata így szól: Jugoszlávia valamennyi népeinek szabadon kifejezett egyetértő akarata szerint a skupstina és a nemzetgyűlés együttes üléséből alakult alkotmányozó nem­zetgyűlés a nép­ nevében és a két Ház törvényes elhatározása alapján így döntött: 1. Jugoszlávia szövetséges népköztársaság. 2. Ezzel a döntéssel a monarchiát Jugoszlávia népeinek nevében véglegesen eltörölték és II. Karagyorgyevics Pétert az egész Karagyorgyevics-házzal együtt megfosztják minden rá és a Ka­­ragyorgyevics-dinasztiára ruházott jogától. "(Belgrád, november 30) Az ideig­lenes nemzetgyűlés elnöksége Tito tábornagyot a jugoszláv népek érde­(London, november 30) A jugoszláv alkotm­ányozó nemzetgyűlésnek azzal a döntésével kapcsolatban, hogy ki­kiáltják a köztársaságot, a Reuters Iroda diplomáciai munkatársa a kö­vetkezőket írta: Londoni, tájékozott körökben a jugoszláv nemzetgyűlés döntése nem okozott­ meglepetést. Te­kintve, hogy Tito tábornagy kormá­nyának a monarchia eltörlését célzó politikája ismert volt, most, amikor, a tábornagy fölényes győzelmet ara­tott a választáson.­­­Általánosságban ezt a fejleményt várták. Bril hivatalos körút csütörtök este tartózkodtak a trónfosztásról szóló hírek kommentá­lásától, de megbízható forrásból szer­zett értesülés szerint Nagybritannia nem emel kifogást az alkotmányozó nemzetgyűlés határozata ellen. ooo kében a háború alatt és as újjá­ l »Nemzetcrix-érdemrend­ éretemjelével építés során kifejtett nagy munkája tüntette ki. (MTI) és különleges érdemei elismeréséül il­ 900 Anglia nem emel kifogást a trónfosztó határozat ellen _ (Budapest, november 30) Csütörtö­kön délelőtt rendkívül nagy érdeklődés mellett ült össze a világ legdemokrati­kusabb választójoga alapján megválasz­tott magyar nemzetgyűlés. Megjelentek a megnyitó ülésen a­ szövetséges ellen­őrző bizottság tagjai is Vorosilov mar­hallal az élükön. Malasits Géza háznagy és korelnök háromnegyed 11 órakor vezette be az új magyar kormány tagjait az ülésterem­be. A kormányt a képviselők tapssal és felállva üdvözölték. Ezután Malasits korelnök a Himnusz eléneklése után rövid megnyitó beszé­det mondott. Üdvözölte a nemzetgyűlés képviselőit abból az alkalomból, hogy évszázadok óta először ülnek össze a magyar nép általános, egyenlő és titkos választójog alapj­án szabadon megvá­lasztott képviselői nemzetgyűlésen. En­­nek a nemzetgyűlésnek legfontosabb Tizenegy óra 40 perckor n­yitotta meg újból az ülést Malasits Géza torelnök. Az igazoló bizottság jelen­tése alapján a felsorolt képviselőket igazoltnak jelentette ki. Ezután beje­lentette, hogy a nemzetgyűlés vá­lasztásáról szóló törvényrendelet sze­rint a Ház további tíz képviselői feladata, hogy felszámolja a múltat és lerakja az új, demokratikus Magyaror­szág alapjait. Az első világháború után boldogok voltunk, hogy végre megsza­badultunk a Habsburg-uralomtól, saj­nos a reakc­ós erők, a feudálisok szűk­­körű klikkje ült az ország nyakára és gazdaságilag elnyomta, politikailag jog­­talanságban tartotta a magyar nép millióit. Ez az uralkodó osztály 30 év alatt másodszor vitte háborúba az országot a világ leghatalmasabb nemzetei ellen. Malasits így fejezte be megnyitó­beszédét: Legyünk tudatában történelmi felelősségünknek és annak, hogy mivel tartozunk a drága magyar népnek. Ez vezesse minden intézkedésünket, hogy egy új, boldogabb ezer év következzék erre a népre. A korelnök ezután az igazoltatási eljárás céljából az ülést felfüggesztette. választ az ország szellemi és közéleti vezetők közül. Ennek alapján javaslat érkezett hozzá, hogy ne tíz, ham­ar tizenkettő szellemi és közéleti veze­tőt hívjanak be a nemzeti fülesbe indítványozta, hogy a kormány ebben a tárgyban törvényjavaslatot terjes­­­szen­ elő. Bejelentette továbbá, hogy pártközi megállapodás alapján az or­szág szellemi és közéleti vezetői kö­zül a következőket hívták be: Bi­láni György, Dalnoki Miklós Béla, Juhász Nagy Sándor, Károlyi Mihály, Kodály Zoltán, Pátzai Pál, Szőnyi István, Szent-Györgyi Albert, Moór Gyula, Tamási Áron, Vámbéry Rusztem,Zse­­fténfi Béla. A Ház lelkes tapsa közepette vo­nultak be a terembe a jelenlevő kép­viselők, akiket az elnök személyesen üdvözölt. Ezután közfelkiáltással és egyhan­gúlag Nagy Ferenc volt újjáépítési minisztert választották meg a nem­zetgyűlés elnökévé. Úgyszintén köz­­felkiáltással és egyhangúlag válasz­­tották meg alelnökké Kossa Istvánt és Késtaly Annát. Háznaggyá Vásáry Istvánt. Jegyzőkké Futó Józsefet, Dvurkovics Károlyt, Hegyesi Jánost, Kiss Károlyt, Malasits Gézát, Raskó Annát, Szántóvezekényi Istvánt, Vö­rös Vincét választották. A Ház a tisztikar megválasztása után a különböző bizottságokat vá­lasztotta meg. Közfelkiáltással meg­választották az állandó igazoló bi­zottságot, a mentelmi bizottságot, a gazdasági bizottságot, a politikai bi­zottságot, a közjogi és alkotmány­­jogi bizottságot. Malasits Géza korelnök ezután be­jelentette, hogy a k­orelnök és a kör­jegyzők működése véget ért. Mielőtt a megválasztott tisztikar helyét el­foglalja, az ülést öt perce­ felfüg­­geszti. Nagy Ferenc elnök megnyitó beszéde Szünet után Nagy­ Ferenc elnök foglalta el helyét és megköszönte a nemzetgyűlés bizalmát. Ezután a ma­gyar nemzet háláját tolmácsolta mind­azok felé, akik az ország példás po­­litikai emelkedéséhez hozzájárultak. A hálanyilvánulás elsősorban a ma­gyar népet illeti. A magyar nép po­litikai érettségének, a demokratikus életformára való rátermettségének­ olyan fényes bizonyságát­­ szolgáltatta ezzel a választással, hogy megér­demli a nemzetgyűlés hálájának ki­nyilvánítását és hogy ezze­l a nemzet­­gyűléssel méltó képviseletet nyerjen az ország életének irányításában. Hálával kell fordulnunk elsősorban azok felé a nagyhatalmak felé, aml­­­yek lehetővé tették az új demokra­tikus magyar élet kibontakozását és segítő jóakaratukkal mellettünk áll­tottak, amíg eljutottunk a mai napig, a magyar politikai élet ünnepélyes és sokat jelentő napjáig. Legelőször is a nemzetgyűlés köszönetét nyilvá­nítom a Szovjetunió felé. (Hosszan­tartó lelkes éljenzés és taps.) Amikor a magyar világ hazánk német meg­szállásával összeomlott, az elkínzott magyarság csak szabadulást várt ke­let felől a diadalmasan előretört­ szovjet hadseregtől. Ez a nemzet nemcsak a szaba­dulást kapta meg, hanem meg­kapta az új, demokratikus, ma­gyar politikai élet kibontakozá­sának lehetőségeit is. Így állott módjában a politikai élet vezetőinek a Tiszántúlon egybehívni az ideiglenes nemzetgyűlést, így ala­kulhatott meg az ideiglenes nemzeti kormány és így jutottunk el az első szabad választásokig, a demokráciá­nak mint a magyarság politikai élet­formájának a véglegesítéséig. Ameddig a magyar államvezetés meg tudja becsülni a magyar életnek ezt, a szenvedésekkel te­lített hősi korszakát, addig soha nem feledkezhet meg arról a há­láról, amellyel a Szovjetunió iránt köteleztetve vagyunk és a bi­zalom teljes baráti érzésének minden jelét ki kell mutat­ni, hogy a magyar generációk hosszú so­ra ismerje meg ezt a történelmi jelentőségű tényt, a nagy orosz birodalomnak sorsunk iránti meg­értését és azt a támogatást, amely, az életünk elindulását lehetővé­­ tette. Az elnök felhatalmazást kért, hogy tisztelettel és hálaérzéssel táviratilag üdvözölhesse a szovjet birodalom ve­zérét, Sztálin marsallt és Kasrnint, a legfelsőbb szovjet tanács elnökét, továbbá, hogy élő szóval köszön!?« Vorosilov marsall, valamint Raskin követet, a közöttünk élő igazi bará­tainkat. Az egyes nevek közlését ? Ház lelkes tapssal fogadta. Az elnök igy folytatta: Ugyanazz ® a tisztelettel és hálaértéssel fordo­ A nagyhatalmak képviselőinek jelenlétében ünnepélyes fe­lsőségek­ IciSatöit megk­ezd­te Isiusral­árákt az %a­ magyar nemzetgyűlés Megválasztották a Ház elnökségét és a különböző bizottságokat — A nemzet­gyűlés új­elnöke Nagy Ferenc, al elnökei: Kossa István és Kéthly Anna Az új elnök megnyitó beszédében a magyar nemzet el nem maló háláját tolmácsolta elsősorban a Szovjetuniónak, majd a nyugati hatalmaknak Megválasztják a Ház tiszti karát

Next