Délmagyarország, 1946. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1946-01-01 / 1. szám

Vitád profetáriai eévesütletek! Szeged, 1946. január 1, kedd III, 6vl f. sz. — Bra 300 P A Magyar Kommunista Párt délmagyarországi napilapja (Szeged, december 31) Dr. Pálffy György főispáni beiktatása ünnepélyes díszközgyűlés keretében ment végbe vasárnap délelőtt fél 12 órakor. A dísz­közgyűlésen megjelent Tildt­ Zoltán miniszterelnök, dr. Balogh István, Vas Zoltán elvtárs és Bojta Béla államtit­károk, dr. Hamvas Gyula megyés­püspök és sokan mások. Dénes Leó elvtárs, polgármester nyitotta meg a törvényhatósági bizottság közgyűlését és üdvözölte a megjelenteket. A főispán eskütétele után Dénes Leó elvtárs, pol­gármester köszöntötte az új főispánt és felhívta figyelmét arra, hogy Sze­gednek két rendkívül fontos problémája van ■* ki’iátlitól • .Mitybi... S6%r és • az egyre erőteljesebben kibontakozó reak­ció elleni küzdelem. A főispán székfoglaló beszéde Ezután dr. Pálfy György főispán mondotta el székfoglaló beszédét. Kö­szöntötte a miniszterelnököt és a kor­mány tagjait és mint a város szülötte, visszapillantott eddigi munkásságára és vázolta azt az eszményi színvonalat, amelynek elérésén a jövőben fáradozni fog. Hangoztatta, hogy a koalíciós kor­mány rendelkezéseit végrehajtja, de mindenkor szem előtt tartja a többi demokratikus pártokkal, elsősorban a Magyar Kommunista P’árttal és a Szo­ciáldemokrata Párttal a harmonikus együttműködést. Szólott ezután a főispán a szegedi közellátás problémáiról. Hangsúlyozta, hogy a meglevő készletek arányos el­oszlására fog törekedni és máris elin­dult a közellátás reorganizációjának útján Felszólította pártjának gazda­tagjait, hogy minden fölöslegüket adják a város dolgozóinak, mert az élethez elsősorban kenyér kell. Szeged máso­dik fontos problémájának tartja a rend és nyugalom biztosítását, az élet­ed vagyonbiztonság megóvását és fel­­­­hívta mindenkinek a figyelmét arra, hogy ezek felett minden eszközzel őr­ködni akar. Köszöntötte a főispán az orosz városparancsnokság két vezető­jét, Hajtovics és Kartyenov alezrede­seket, akik mindenben segítői, támo­gatói a városnak Végezetül hitet tett a demokratikus Magyarország és a demokratikus Szeged mellett. Boldog új esztendőt kívánt a város minden egyes polgárának. Pálfy főispán szavai után Tildy Zoltán­­ miniszterelnök emelkedett szó­lásra, szándékával, de azzal a nemzeti pa­ranccsal próbálnak szembeszállni, m­ely bennünket arra kényszerit, hogy minden körülmények között meg­teremtsük a megmaradás és kitartás feltételeit, azokkal szemben az én kormányom nem ismer kimérelel. Hosszantartó lelkes helyeslés.) — A vezetés a mi kezünkben van, mi a vezetés hatalmával mindenütt élünk, ahol országrontó törekvéseket látunk. Ez az országrontás szabotázs­ban és olyan tendenciákban is je­lentkezhet, amely el akarja venni a dolgozók munkakedvét, jelentkezhet önzésben, fegyelmezetlenségben, mun­kakerülésben. De bármily területen is jelentkezzék, mi megtesszük a meg­felelő ellenintézkedéseket és megte­remtjük a jövendő boldogulásának biz­­tosítékait.­­ Akármilyen sötét és nehéz ma a helyzetünk, rá kell mutatnom arra, hogy a fiatal magyar demokrácia már eddig is igen komoly, szép és nagy eredményeket ért el. Tanuljuk meg ne csak a bajokat nézni. Néz­zünk szét ma Európa különböző terü­letein és hasonlítsuk össze a mi hely­ „Ez a nép nem . Gyáripari munkásságunk a csa­ládtagokkal együtt hihetetlenül ala­csony színvonalon él. Nézzük meg bányáinkat, ahol a felszerelés hiánya miatt megnövekedett életveszedelem­ben dolgoznak a bányászok, vessünk egy pillantást a kereskedelmi élet, amely néhány nappal a főváros ost­roma után újból lábra kapott és néz­zük a magyar gazdasági élet úgyszól­ván valamennyi területét mindenütt azt látjuk, hogy ez a nép nem adta meg magát, élni akar és dolgozik, mert bízik jövendőjében. (Hosszan­tartó lelkes helyeslés, éljenzés és taps.) Hiszem, hogy ha a legnehe­zeb­­bet más országokéval, olyanoké­val, amelyek jobb sorsban éltek. Ha ezt tárgyilagosan tesszük el kell is­merni a fiatal magyar dem­okrácia tör­ténelmi érdemeit. — Nemcsak Európában hanem az egész világon senki sem választott nagyobb békességben és i­szlá­b esz­­­közökkel, mint a magyarság. A kor­mányon belül osztozva a történelmi felelősségben, valamennyi­ért eg­ye­­t működik és a koalíció erejét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy már a választások előtt döntöttünk a kö­zös munka folytatása mellett A ma­gyar népnek ez a józan politikai bölcsesége eredményezte azt, hogy a legyőzött országok közül elsőnek a mi hazánk mniatt nemzetközi e­s­mer­tetéshez. — Még békét sem kötődünk a fiatal magyar demokrácia mégis min­denütt nagy nemzetközi elismerést könyvelhet el a maga számára Min­den reményünk megvan arra, hogy május elsejéig elkészül a magyar békeszerződés. A moszkvai döntés a mi számunkra is óriási jelentőségű politikai eredmény és a békekötés nyomán lezárhatjuk majd a fegyver­szüneti korszakot is és Magyaror­szág a béke állapotában folytathatja az ország újjáépítését. . ... gyünk emelkedőben Bármennyire is szegények maradtunk, bármennyire elpusztította az orsz­­ágot a háború vihara és a német fosztogatás, tár­gyilagosan megállapíthatják, hogy országunk gazdaságilag is a felemel­kedés útján jár. Hadd említsem első­sorban azt, ami számomra kimondha­tatlan öröm volt, hogy a magyar földművestársadalom ezen az őszön a maga szegényes eszközeivel is be­csületesen teljesítette kötelességét. A számszerű eredmény azt medálja, hogy az ország »e’ésterül etéből 2,830.000 hold került bevetésre. idja m­­ í magát ‘ zebbjén túl leszünk és jobban el tudjuk látni az ipari munkásságot, ha mindenkinek biztosítani tudjuk a min­dennapi kenyerét, ha a bányászoknak nem szakad! bakanccsal kell lemen­­niök a tárnákba és a földművelőtár­­sadalom is rendelkezik a szükséges ipari cikkekkel ha állatállományunk isra felszaporodik, akkor biztosra ve­­­?em, hogy ez a n’ép a szabadság uj világában olyan munkatempóban dol­gozik majd hogy csodát mulat ezen a földön és rövid idő ala­’ hetetog or­szágot teremtünk a szabad m­agyar nép számára­ Pálfy főispán beiktatása alkalmával Tildy Zoltán miniszterelnök nagyjelentőségű beszédet mondott a szegedi városházán „Tárgyilagosan megalapíthat­uk, hogy országunk a politikai és gazdasági felemelkedés útján van“ — Át kell és át is fogjuk­ vészelni a most következő nehéz hat hónapot Tildy Zoltán: „Figyelmeztetem a magyar közvéleményt, ne hallgasson a hajtogató reakcióra Pálfy György főispánt ünnepélyes külsőségek között iktatták be az állásába Tildy: Társadalmi kényszerrel is meg kell valósítani az egyenlőség elvét — A főispán úr székfoglaló be­széde, noha Szeged problémáiról be­szélt, országos kérdéseket érintett. Hiszen lényegében csak egy problé­mánk van. Aminthogy nincs két ma­gyar sors, csak egy, éppúgy Magyar­ország egyetlen városa vagy községe nem vonhatja ki magát az általános nagy magyar kérdés kényszere alól. A mostani problémánk megélni, meg­élni addig, amíg ránk köszöni a való­ságos szabadulás órája gazdasági nyo­morúságunkból és m­ég maradék po­litikai bajainkból. — Rendkívül nehéz hat hónap van előttünk. Ezen a hat hónapon ke­resztül kell verekedni magunkat. De ezalatt a hat hónap alatt mindenki­nek meg kell tanulni azt, hogy az ál­dozatvállalás alól nincs kivétel és nemcsak a kormányzat erejével és r­endelkezéseivel, de társadalmi kényszerrel is meg . Világosan látjuk a felemelkedés útját, sőt meg tudjuk ma már mon­dani a felemelkedés állomásainak időpontját is. Majdnem ugy áll itt most ez a meglepett, szenvedő ma­gyarság, mint Eger vára az ostrom vége felé. A vár vé­dői azzal biztat­kell valósítani ebben a hazában hat hónap alatt az­ egyenlőség­nek az elvét a közellátásban és minden egyéb területen.­­ Nekünk továbbmenő, kemény intézkedéseket kell még hozni a kö­zeljövőben, hogy biztosítsuk minden körülmények között az átmenetet ezen a hat hónapon és megmondom itt Szegeden világosan és őszintén, hogy ezeknek az intézkedéseknek a során semmi néven nevezendő egyéni ér­dekre nem leszünk tekintettel, ak­kor sem, hogyha ez az egyéni érdek bárki részéről jelentkezik. Meg fogjuk keresni az alat éi eszközöket arra, hogy azt a ké­résé­, amije van az országnak, egyformán osszuk el és elosszuk elsősorban azok között, akik az újjáépítés legkeményebb mun­káját folytatják^ ták egymást, hogy csak még egy óráig ne hagyd magad, magyar. Az uj ara­tásig és az uj kenyérig tartsunk ki. Problémáink azután majd így sorjá­ban megoldódnak és megindulunk a jobb­ és biztosabb kenyeret adó élet útján. Akik nemcsak a kormányzat A f­iemelkedés útja A demokrácia elég erős arra, hogy megvédje magát a reakció mesterkedéseitől Tildy Zoltán miniszterelnök ezután a főispán székfoglaló beszédébe kap­csolódva a koalícióról szólott. Ma minden felelősséget érző magyar em­ber és pártvezető tudatában van an­nak, hogy az országot csak az erők összefogásával lehet felépíteni. Fen­n­­tartás nélküll koalíciót járt szükséges­nek a legközelebbi nehéz esztendők idejére. Ezt a felfogást dokumentálja a kormány jelenlegi összetétele is Kormányzásának eddigijó ideje alatt még egyetlen ízben sem merült fel az a gondolat, hogy st kormányban különböző pártok vezetői foglalnak helyet. A cél egy volt: a nehézsége­ken úrrá lennünk és közös erővel ne­­kivetni a vád­akat a feladatok megol­dására A főispánt arra kéri, érezze át a koalíció fontosságát, mert nem­zetünk sorsa függ attól, hogy ezt a belső összetartást megtartsuk. Mélyen elítél minden olyan jelenséget, akár­­hol jelentkezzék is, amely a pártok és a kormány egységét igyekszik megbontani. — Figyelmeztekem t, magyar közvéleményt arra, ne hallgas-

Next