Délmagyarország, 1946. március (3. évfolyam, 50-74. szám)

1946-03-01 / 50. szám

Viiég profetárjaS egyesüljetek! Szeged, 1946. március 1, péntek lll. évf. 50. sz­or­a: 20,000 P A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT DÉL­MAGYARORSZÁGI NAPILAPJA Groza levele Nagy Ferenc miniszterelnökhöz (Budapest, február 28) N­­agy Ferenc miniszterelnök a következő levelet kapta Groza Péter román miniszter­­elnöktől : »Igáz örömmel vettem felelősség­­teljes kormányelnöki megbízatásának hírét és hálával jószomszédi üzene­tét és baráti sorait, amelyekből nagy elégtétellel olvasom ki az elhatáro­zást, hogy közösen folytassuk né­peink és a demokrácia nagy ügy­ ér­dekében vállalt munkánkat- E mun­kánkban erőt ad a tudat, hogy ez az egyetlen út, amely kivezet­­ a há­borús őrjöngés nagy csapásából „váll­vetve feszítve meg minden népi és egyéni erőket. A romok, a fajgyű­lölet maradványainak eltakarítására és egy új, békésebb világ felépíté­sére, amelyben végre a magyar és a román derék dolgozó nép is meg­találhatja boldogulását, s Einfalott a csehszlovák küldöttség (Budapest, február 28) A magyar-cseh­szlovák lakossá­g­ cflerére vonatkozó egyez­mény aláír­ már a dementis külügyi á­lam­­titkár vezetésével Budapestre érkezett csehszlovák bizottság különvonatán csü­törtökön elutazó­t Budapestről. Az egyiptomi kormány a b­rit csapatok azonnali kivonulását követeli (Kairó, február 23) Az egyiptomi kormány a brit külügyi hivatalhoz intézett jegyzékében követeli, hogy a brit csapatok azonnal távozzanak el Kairóból és Alexandriából. Nem hívták össze a nemzetgyűlést (Budapest, február 28.) Az egyik bu­dapesti déli lapnak azzal az értesülésével szemben, amely szerint a rádió útján pén­tekre összehívják a nemzetgyűlést, illeté­kes helyen megállapítják, hogy ez a köz­lemény tévedésen alapszik, mert a nem­zetgyűlés összehívása iránt még nem tör­tént intézkedés. (MTI) Minisztertanácsot tartott a kormány (Budapest, február 28) A kormány tag­jai ma délben Nagy Ferenc miniszterel­nök vezetésével miniszertanácsot tartott és ezen a jóvátétellel kapcsolatos kérdé­seket tárgyalták le. (Mit) Egyesült német kommunista és szociáldemokrata párt az orosz övezetben (London február 28) Németország orosz megszállási övezetében a szociáldemo­krata párt és a kommunista párt össze­olvadása a londoni rádió közlése szerint április elején történik meg. A nyugati megszállási övezetekben a két párt meg­tartja különállását. (MTI) Szűkül a hurok Franco körül Az egész világ az utolsó fasiszta, diktátor ellen (Newyork február 28) A New­ York Times közli spanyolországi külön tu­­dósítójának beszámolóját a spanyol­­országi viszonyokról A cikk megállapítja, hogy nem­csak a szövetséges nagyhatalmak, hanem a nép többsége is szeretne már megszabadulni attól a boldog­­fahn középkori uralomtól, amely Spa­­nyolország felett elterpeszkedik Franco ellenkező értelmű kijelenté­sei ellenére is tovább folynak a le­tartóztatások és a diktatúra törvé­nyeinek legszigorúbb alkalmazása. Mindennél rosszabb az ország gazda­sági helyzete, amely szinte előbb fe­nyeget válsággal, mint a politikai helyzet. A spanyolok 70 százaléka a polgárháborúban vesztes oldalhoz tar­tozik és elszántan készülődnek a hely­zet megváltoztatására. Tízezrével sínylődnek a politikai gyanúsítottak a különböző börtönökben és munka­táborokban. (London, február 28) A szakszer­vezeti tanács szerdán Londonban tar­­tott értekezletén elhatárolta, felkéri­ a kormányt, hogy szüntesse meg Franco Spanyolországával­­­ fennálló diplomáciai kapcsolatokat. (Paris, február 28) Az Egyesült Al­lancok kormánya a francia kormány­hoz intézett jegyzékében azt java­solja, hogy adjanak ki közös brit- francia-amerikai nyilatkozatot a Spa­nyolországgal szemben követendő po­litikáról. A francia minisztertanács azt az óhaját fejezte ki, hogy a spanyolkérdés rendezését vigyék az Egyesült Nemzetek biztonsági taná­csa elé. (Budapest, február 28) A Nemzeti Bizottság fő­titkársága felkérte a ma­gyar külügyminisztert, hogy továb­bítsa a spanyolországi kormányhoz intézett tiltakozó táviratot amelynek szövege a következő: *A budapesti Nemzeti Bizottság, mint­ a magyar demokratikus pártok koalíciójából alakult­ szerv, valamint a budapesti kerületi nemzeti bizott­ságok tiltakozásukat fejezik ki a po­­litik­ai felfogásuk miatt halálraítéltek kivégzésével kapcsolatban és ezt az eljárást a demokrácia és a humani­tás elleni merényletnek minősíti.« (Koppenhága, február 28) Az itteni spanyol nagykövet épületébe szerdán este kézigránátot dobtak b­e. Sebe­sülés nem történt. Az épületet a rendőrség erős őrizet alá vette. A köztársaságiak készek nyomban átvenni a hatalmat (Páris, február 28) Jozsé Gird a köztársasági spanyol kormány elnö­ke csütörtökön kijelentette­, hogy a köztársaságiak készek nyomban át­venni a hatalmat Spanyolországban- A királyság visszaállítását célzó mes­terkedések kudarcba fulladása, va­lamint Garciának és társainak kivég­zése után —■ mondatai a minisz­ter úrnók — több újság felvetette a kér­dést: váljon az a kormány, amely­nek én vagyok az elnöke, kész-e át­venni a hatalmat Spanyolországban. Mint sajtónyilatkozatokban hangsú­lyoztam, a köztársasági kormány és kizárólag ez a kormány átveheti az uralmat Franco bukása után. Felké­szültünk rá, hogy ha szükségesnek mutatkozik, bevonulunk Spanyolor­szágba és nyomban kapcsolatba lé­pünk a belső ellená­llás elemeivel és az ország legjobb értelmiségi erői­vel ogc Csü­törtök reggel­­vegfesték a háb­orús­­ imrédy­t (Budapest, február 28) Csütörtökön reggel a törvényszék Markó­ utcai fog­házának udvarán Imrédy Béla volt miniszterelnökön golyóval végrehaj­tották a halálos ítéletet. Reggel 9 órakor­­ elővezették a halálraítélt Im­­rédy Bélát, akit a bíróság tagjai elé állítottak. Késmárki Ernő tan­ács­ve­­zető kihirdette, hogy a budapesti nép­bíróság háborús és népellenes bün­tet­­ekért Imrédy Bélát halálra ítélte és ezt az ítéletet a NOT jogerőre emelte. A köztársaság elnöke a ke­gyelmi kérvényt elutasította. Az el­ítéltet az ítélet végrehajtása céljá­­­­ból átadta az ügyészségnek. Fél 10 órakor az ítéletet végrehaj­­­­tott­ák. A román kormány vendéggil lát többezer budapesti gyermeket (Budapest, február 28) A román kor­­­ben néhány hónapra sz­űrjen rá . A gyer­­m­ek közölte a magyar kormánnyal, hogy I­meküdültet­ői akc­ó mun­kálatait a Román­­többezer bud­pesti gyermeket részben a Magyar Társaság és a Magyar Népi Id ző­ Bukarestben­ és­ környékén, részben Erdély­­ vétség inteni. (M­TI) A moszkvai rádió a Vatikán céljairól (Moszkva, február 2.) A moszkvai rá­dió a Vatikán céljaival foglalkozva hang­súlyozza, minden jel arra mutat, hogy a Vati­kárt nem tartja szája íze szerintinek a demokratikus berendezésekül. Az új bíbo­rosok beiktatása alkalmával rendezett ünnepség újabb alkumat adott rá, hogy a Vatikán a demokratikus országok ügyeibe beleavatkozzon. Az ünnepség s­<­rán az új bíborosok egyike kifejezte rokonszenvét Franco iránt. Más bíborosok , a hadibűnösök védel­mére siettek. Új elvek szerint akarják megállapítani a hadibűnö­ség f­galmát. Ők nem tekintik bűnösnek azokat, akik felsőbb parancsra követték el cseekmé­nyeiket. A Vatikán minden tekintetben a fasizmus védelmére kiáll. Nem nehéz rá­jönni, hogy a nem­ i t­iazi katolicizmus a reakciós erőket a­k­arja támogatni a demo­kratikus erőkkel sze­m­ben. (MTI) (Moszkva, február 28) A moszkvai rá­dió ismerteti a Pravda cikkét, amely vá­laszol a Vatikán lapjának, az Osservatore Romano­nak. Az Osservatore Romano — írja a Pravda — védelmébe veszi a pá­pai karácsonyi megnyilatkozásáért ért tá­madásokkal szemben. Azon, hogy a Vatikán hivatalos lapja védelmezi a cápát, nem lehet csodálkozni, de ez semmit sem változtat azon a té­nyen, hogy amikor az európai népek legsúlyosabb harcukat vívták a náci fasiz­mussal, a Vatikán Hitler-barát volt, sőt még most is az. (MTI) RÖVID HÍREK Pozsony:­­Franz Karmasint, a Szlová­kia német kisebbség volt vezetőjét letar­tóztatták. Tokio: A japán kommunista párt szer­dán tartott nagygyűlésének végén határo­zati javaslatot fogadott el, amelyben fel­kérték a japán c­ászárt, nagy he Feyen választási körutat, nehogy befolyásolja a lakosság állásfoglalását. (MTI). Genfbőn jelentik: A keresztény ifjúság világszövetsége végrehajtó bizottsága feb­ruár 28-tól március 6-ig ülésezik Genfben. Azo­ról a feladatokról tanácskoznak, ame­lyik a háború befejeztével az ifjúságra várnak. A tanácskozáson az öt világrész­ből 35 állam képviselteti iigát. Bukarestből­ jelentik: A romániai zsi­dók orsz­ákos szövetsége február 27-én és 28-án tartott nagygyűlésén megbeszél­ték a romániai zsidók sérelmeinek orvoslásával kapcsolatos javaslatokat. Foglalkoztak társadalmi, szerveszkedési, illetve közművelődési és politikai kérdé­sekkel.­­ árnyalták az úgynevezett szaka­­dár-szövetség kérd­sé és megállapították, hogy a közelmúltban megalakult új szö­vetségek ne­m törvényesek. (MTI) Truman elnök felhívást intézett az amerikaiakhoz az európai ínséges államok érdekében. Felhívásában kérte, hogy Amerika népe takarékoskodjék az élelmi­szereiket és ily módon biztosítsa, hogy az USA minél hatásosabban közreműköd­­hessék a világot fenyegető éhinség elhárí­tásában. (M1TI) Az amerikai légierő parancsnoka úgy nyilatkozott, hogy 25 év múlva az akkor már elavult fegyvernek számító repülőgé­peket rádió által irányított atomtöltésű lövedékek fogják helyettesíteni. Ezek a lövedékek óránként 3000 kilométeres se­bességgel haladnak.

Next