Délmagyarország, 1946. március (3. évfolyam, 50-74. szám)

1946-03-02 / 51. szám

Világ proletárját egyesüljetek! __ szeded 1946. március 2. szombat Hl. ért/51. tz flra: 20.00QgP A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT DÉLMAGYARORSZÁGI NAPILAPJA (Budapest, március 1) Jakó Péter elnök pénteken délelőtt negyed 11 órakor hirdette ki a népbíróság íté­letét Szálasi Ferenc és társai bűn­­perében. A népbíróság többrendbeli háborús bűntett miatt mondotta ki bűnösnek a vádlottakat és ezért va­lamenn­yiöket kötél általi halálra mint (Budapest, március 1) A népbíróság még a múlt év decemberében több­­rendbeli háborús bűncselekményekért kötél általi halálra ítélte Rajniss Fe­rencet. Rajniss és védője a halálos ítélet ellen fellebbezést jelentett be. A­ NOT most foglalkozott az üggyel. Az utolsó szó jogán dr. Rajniss Fe­ri büntetésre ítélte. Ezenfelül nyug­díj elvesztésével járó állásvesztésre, feltalálható vagyonuk elkobzására, politikai jogaik gyakorlásának 13—10 évi­g tartó felfüggesztésére ítélte a vádlottakat. Az elnök azután meg­kezdte az ítélet indokolásának ismer­­­­tetését. renc két órán keresztül beszélt. Az­zal kezdte, hogy bűnösnek érzi ma­gát, de nem mindegyik vádpont te­kintetében. Részletesen kitért a vád különböző pontjaira, végül igazságos ítéletet kért. Az Országos Tanács Ítéletében többrendbeli háborús és népellenes bűntettekben bűnösnek ta­lálta Rajniss Ferencet, és kötél ál­tali halálra ítélte. Bojta elnök arra utalt, hogy egy politikus felelőssége mindig nagyobb, mint egy magán­emberé, mert amit tesz, az az egész nép sorsát érinti. Éppen ezért me­rénylet lenne a néppel szemben, ha a nyilaskormány valamelyik tagját nem a maximális büntetéssel sújta­nák. Magyarországnak nemcsak ön­magával, hanem az egész világgal szemben le kell vonnia a konzekven­ciákat a­­ múltért és a háborús bű­nösség kérdését ebből a szempont­ból is vizsgálni kell. Elégtételt kell szolgáltatni a megsértett jogrendnek és nemzetnek, ezért halálbüntetés az arányban a vádlott cselekedeteivel. Rajniss és védője kegyelmet kértek majd az elnök közölte, hogy az iga­z­­ságügyminiszter útján felterjeszti az iratokat a köztársaság elnökéhez. A nemzeeS sírásói felett vélt a nép Szálast és bűntársai kötelet kapnak A NOT megerősítette Rajniss halálos ítéletét Elkallódik a fasiszták által elhurcolt magyar nemzeti vagyon Amerikai katonai parancsnokok a magyar javakat hasznosítás céljából átadták az osztrák hatóságoknak Budapest, március 1. (Saját tudó­sítónk telefon­jelenté­se.) Jólértesült helyről azt a megdöbbentő értesülést szereztük, hogy az Ausztriába elhur­colt javainkat az amerikai hatósá­gok kölcsön akarják adni az osz­­trák közigazgatási szerveknek felhasz­nálás végett. A magyar kormány ér­tesült az amerikai megszálló ható­ságok szándékáról és jegyzéket kül­dött a szövetséges ellenőrző bizott­sághoz. Ebben a jegyzékben fel­kérte az elhurcolt magyar értékek megmentésére. A jegyzék másolatát eljuttatta a budapesti amerikai kö­vetséghez és közvetlen megbeszélésen tájékoztatta ezekről a tervekről az angol misszió helyettes vezetőjét í­ Időközben azonban február 19-én az osztrák megszállási övezetben levő amerikai katonai parancsnokok elha­tározták, hogy megvalósítják tervüket és a magyar javakat hasznosítás cél­jából átadták az osztrák hatóságok­nak azzal a feltétellel, hogy ha ez értékek sorsa felől illetékesek más­ként döntenének, akkor Ausztria kö­teles ezt természetben visszaadni. A javak szétosztását osz­trák hatóságok végzik. A magyar közvélemény rendkívüli aggodalommal tekint a fasiszták ál­tal elhurcolt nemzeti vagyon sorsára. Azmi bekövetkezett Ausztriában, meg­történhet Bajorországban is, ahol az újjáéledő magyar gazdasági élet pó­tolhatatlan javait a náci há­borút köz­vetlenül és minden erejével támogató német ipar szolgálatába állíthatják, ha nem történik ezen a téren sür­gős intézkedés. Nemcsak a magyar kormány, de az egész magyar nép kérő szóval fordul a hatalmas és gazdag amerikai hatósághoz, akadá­lyozza meg a fasiszták által elhurcolt magyar nemzeti vagyon ellkallódá­­sát és tegye lehetővé, hogy az el­hurcolt magyar mozdonyok, ruhák és cipők a magyar nép helyzetének könnyítésére szolgáljanak. Ausztriá­ból­­ eddig egyedül a Szovjetunió által megszállt övezetből kaptunk vissza értékeket. Walterfeldből 11 vagonban szállították haza legutóbb a MÁ­VAG gépeit egy orosz küldöttség és né­hány­­ V­ÁVAG-tiszt­viselő kíséretében. A „Sárga könyv" nyomán kézre került dr Aigner József a korostoni és a dorosk­i munkaszolgálatosok gyilkosa (Szeged, március 1) Szenzációs le­tartóztatás történt a szegedi rendő­r­­főkapitányság politikai osztályán. El­fogták és letartóztatták dr. Aigner József ismert szegedi orvost, akiről már a háború alatt köztudomású volt, hogy több zsidó m­unk­aszolg­á­ ilos meggyilkolása szárad a lelkén. Dr. Aigner József elfogadása igen érde­kes módon történt. Az utóbbi hetekben nagy feltűnést keltett országszerte a »Sárga könyv« cím­ű kiadv­ány, amely a magyaror­szági zsidóüldözéssel foglalkozik és azokról a népellenes és háborús bű­nösökről tartalmaz súlyos­­ terhelő adatokat, akik részt vettek a zsidó­­üldözésekben. Ebben a könyvben sze­repel a többi között dr. Aigner Jó­zsef neve is, mint olyané, aki hír­hedt volt a munkaszolgálatotokkal szemben tanúsított kegyetlen bánás­módjáról és mint akinek lelkiismere­­t részét több munkaszolgálatos halála­­ terheli Dr. Aigner még tavaly au­gusztusban tért vissza Szegedre, de jelenléte valamilyen módon elkerülte a hatóságok figyelmét . A „ Sárga könyv« nyomán azonban most ismét ráterelődött a figyelem, a politikai osztály nyomozói kutatn­i kezdte­k utána és sikerült is megtalálni a ta­nyák között bujkáló orvost. Előállí­tása után letartóztatták és megkezd­ték kihallgatását. Dr. Aign­er Józsefnek emlékezetes bűnesete a korosteni ügy. Aigner 1943-ban működött a szov­jetoroszor­szági Korostenben, mint századorvos egy munkaszolgálatos kórháznál. Itt három munkaszolgálatost, akik a kór­házban mint betegek feküdtek , agy­ül­lővé tett. Az eset nem múlt el simán megt kerülő után feljelentették.. A gyilkosságért fronthadbíróság elé ál­lították a vérengző orvost és a had­bíróság 12 évi fegyházra, valamint­ lefokozásra ítélte a tanúvallomások alapján. A büntetés letöltésétől csak úgy menekült meg, hogy önként je­lentkezett partizánvadásznak. Aigner József nevéhez fűződik a dorosi­i munkaszolgálat és kórház felgyújtása is. Itt ugyancsak több zsidó munka­­szolgálatos lelte halálát. Aignernek különben ezekben az időkben Szentendrei orvos-őrnagy volt a parancsnoka, aki szintén része* a gyilkosságok elkövetésében, ő azon­ban még nem került a hatóságok ke­zére. Dr. Aigner Józsefet kihallga­tásának befejezése után átadják a népügyészségnek népellenes és hábo­rús bűnügyi eljárás lefolytatása vé­gett. f Szombaton reggel kivégzik Pálffy Fidált A hírhedt nyilas földművelésügyi minisztert, akinek jelentős szerepe volt Magyarország tönkretételében­, a Népbíróságok Országos Tanácsa ha­lálra itélt­e. Kegyelmi kérvényét a köztársasági elnök elutasította s így a nemzetgyilkos Pálffyn szombaton reggel végrehajtják az ítéletet. A természetbeni juttatások beleszámítanak a közmunka­­váltság alapjába ! (Budapest, március 1) Az illetmé­­­­nyek és a kollektív szerződések leg­­­­utóbbi ujjárendezésével a szolgálati­­ és munkaviszonyban álló személyek részére termésbelbeni juttatást is ál­lapítottak meg. Minthogy ezek az új juttatások az illetmények jelentős ré­szét teszik ki, az újjáépítési minisz­ter most megjelent rendeletében meg­állapítja, hogy ezek a természetbeni juttatások a közmunkaváltság alap­jául szolgáló jövedelemnek tekinten­dők. , • > Byrnes nyilatkozata a Szovjet­unióval való kapcsolatról (Newyork, március 1) Byrnes, az Egyesült Államok külügyminisztere csütörtökön este kijelentette, csupán tévedések megbocsáthatatlan tragé­diája okozhatna komoly konfl­ktust ez Egyesült Államok és a Szovjet­unió között. Életmódunk tekintetében fennálló különbségek­ ellenére az Egye­sült Államok népe csodálja és tisz­teli szövetségeseit és továbbra is bí­­rált társa kíván lenni a szabadság­nak és az életszínvonalnak a világon való kiterjesztésében. A világ,béke,va­­lamint közös és hagyományos barát­ságunk érdekében azonban világosan le kell szögeznünk, hogy az Egyesült Államok a Chartát védelmezni kíván­ja­­­ Nem lennék őszinte — mondotta Byrnes —, ha azt mondanám önök­nek, hogy ma a világon egészséges és megnyugodott állapotok uralkod­nak. Mindenütt gyanakvás és bizal­matlanság, amely újra csak bizal­matlanságot és gyanakvást táplál Néhány gyanakvás alaptalan és ész­szerűblen, néhányról nem mondh­ató ugyanez. — Betiltott napilap, A belügyminisz­ter a „Szabad Szó­ című­ politikai napi­lapot az ország külpolitikai érdekeit ve­szélyeztető közlemény miatt három napra betiltotta.

Next