Délmagyarország, 1946. április (3. évfolyam, 75-96. szám)

1946-04-02 / 75. szám

1946 áprilia 2 H­ÍREK napirend Április 2 Nemzeti Színház: Fél 7 órakor: De­nevér. (Rendes netyárakkal.) Széchenyi Filmszínház: 3, 5 és 7 óra­kor : Parancsolj a o­ilágoknak. (Ame­rikai film.) Korzó Mozi: 3, 5 és 7 órakor Kizár­ték. (Magyar film.) Belvárosi Mozi: 3, 5 és 7 órakor: Egy fiúnak a fele. (Magyar film.) —^5— Szolgálatos gyógyszertárak Dr. Löbl-örökösök, bérlő Lázár Jenő Klebelsberg-tér 4., Barcsay Károly Tisza Lajos-körút 32., Leinsinger Pál Takaréktár­ utca 1., Bulcsu Barna Kál­­vária-tér 7* Nyilassy-örökösök Római­ körút 22. ■ • - i '11 — Asc­adipengS március 2-án 91 pengő.­­0- 1 Nagy zavarokat okozott a vasárnapi időpuccs Nagy zűrzavart okozott nemcsak Sze­geden, de az egész országban is vasár­nap a puccs­szerűen beveze­­tt nyári idősz­áitás. A Magyar Távirati Iroda szombat délutáni jelentés­ben még úgy hirdette, hog­y április elsejére kell áttérni az új időszámításra. Ezt közölték a sze­gedi lapok is a M11 helyi kirendeltségé­nek híre nyomán, de úgy látszik ez csak áprilisi tréfa volt, mert a rádió viszont szombaton este bejelentette, hogy va­sárnapra egy órával kevesebbet lehet aludni, mert éjjel két óra után „időtlen idő” következik, vagyis két órakor már három óra lesz. A közönség legnagyobb része el is fo­gadta az utasítást, de a konzervatívok még várták az újítással és így a vasárnapi program megzavarodott. A késönjövők és méltatlankodók a legtöbb helyen szembe­találkoztak a maguk igazát szinte lenézően bizonyítékkal, de a notórius későn érke­zőknek most az egyszer legalább volt mire hivatkozniok. Mindenesetre jó lenne, ha ilyen kér­désekben nagyobb rend uralkodnék, mert ma már mégis kissé nehéz lenne az ugy látszik sokkal biztosabb homok­órához vagy napórához visszatérni Re­méljük a vasárnapi időpuccs nem ismét­lődik meg többé. Időjáráa. Várható időjárás kedd estig: Mérsékelt, időnként élénk, északi, észak­nyugati szél, felhőátvonulások, valószínüleg c­apadék nélkül, a hőmérséklet kiss süllyed. A Szeged vezetői a budapesti pol­gármesteri értekezlet«­». Az ország polgármesterei a Magyar Városok Szövet­ségének április 6- án, 7-én és 8- án Budapesten tartandó alakuló ülés előkészítésére ked­den megbeszélést tartanak Budapesten. A megbeszélésre ma reggel a fővárosba uta­zik Dénes Leó elvtárs, polgármester, dr Antalffy G­örgy elvtárs, h­elyettes polgár­­mester és Róna Béla pénzügyi tanácsnok. — Öngyilkosság Alsóvároson. Er­tsei Péter nyugalmazott MÁV fékező Má­tyás­ tér 14 szám alatti lakos vasárnap hajnalban fáskamrájáb­an felakasztot­a ma­gát. Öngyilkossá­gnak oka egyelőre isme­retlen, da valószínűen betegsége miatt kö­vette el. — Két betörés a Mikszáth Kálmán­­utcában. Ismeretlen tettesek vasárnap éjjel betörtek Koncz András Mikszáth Kálmán utcai texti üzletébe és nagyobb mennyiségű harisny­t, valamint egyéb textilárut vittek magukkal. — Ugyancsak ismeretlen tettesek betörtek Galov Sándor Mikszáth Kálmán utcai ékszerüzletébe és többmillió pengő értékű ékszert loptak el. A rendőrség mindkét ügyben megindította a nyomozást. — Az MKP hadifogoly tudósít­ó irodája kéri a követ­ező hadifoglyok h­ozzátartozóit, hogy Arany J­nos u. 2. sz alatt jelenjenek meg, miután hozzátarto­zóikról tudomást szerez­ünk: Koltai Lás­ló, Ócskai Mihá­y, Bemk Sándor, Daróczi János, dr. Ajtay Gyula — A fiiaac: kereskedők gyűlése. A szeged fűszer kereskedik április 2-án, kedden délu­án 3 órak­r a Lechner tér 6 alatt adói gyb­n­j­elező gyűlést tartanak.­­ Halálozás: Felejthe­etlen jó férj, apa, testvér, Bokor And­ás banktisztviselő, tartalékos százados, április 1-én elhunyt. Temetése április 3 án, 3-kor a belvárosi temetőben. A gyászoló család. PSÜMAO YAE.QHSI ÄQ Rendőrkézre került a hartai internálótábor nyilas őrségének három tömeggyilkos tagja A szegedi népbíróság ítélkezik felettük szerint mindketten a legnagyobb kegyet­lenséggel bántak a rájuk bízott munka­szolgálatosokkal, bottal ütötték és verték őket. Ütegeik él többszáz ember halt meg, vagy lett b­teg. Bebizonyosodott az is, hogy Szegfű és Lovászi több munka­szolgálatost vittek a kivégzőhelyre és ők maguk is több kivégzést hajtottak végre. A két vádlott kihallgatása további so­rán még elárulta más nyilastársa nevét is A politikai osztály nyomozói ennek alap­ján tovább nyomoztak és letartóztatták Patis­­ István budapesti lakost is. Patis meztelenre vetkőztette a munkaszolgálato­sokat és sajátkezűén botoztatta meg őket, ezenkívül számos kivégzésben is részt vett. A vádlottak iratait a szegedi nép­ügyészséghez vették át. Háborús bűncse­lekményekkel vádolják őket. Vidéki kereskedők, népszövetkezetek! Már most vásároljon óriási árenged­ménnyel papírszőnyeget, falvé­dőt, szekrénypapírt és egyéb ___________________________ PAPI­RÁRUT. Pénz távirati átutalása esetén postán szállít. (Szeged, április 1.) A szegedi rendőr­ség politikai osztálya feljelentés alapján letartóztatta Szegfű László volt nyilas fegy­veres pártszolgálatost. Szegfű az 1944 de­cemberében felál­ltott és a német SS pa­rancsnoksága alá tartozó hartai internáló­tábor nyilas őrségének volt tagja. A tá­borban mintegy 20.000 munkaszolgálatos és deportálandó zsidó volt. Szegfű kihal­l­atása során elmondotta, hogy Lovászi­ándor nevű szegedi társával teljesített ott szolgálatot. Beismerte, hogy tudomásuk volt a munkaszolgálatosok kisebb szabálytalan­ságokért történt kivégzéséről. Tagadta, hogy a kivégzésekben részt vett volna. A rendőrség politikai osztálya letartóztatta Lovászi Sándort is és több tanút megidé­zett kihallgatásához. A tanúk vallomása Húsvéti vásár! p papiránunagykereskedő György Imre Budapest IV., Deák Ferenc­ u. 15. Tízmilliósok kerü­lnek forgalomba (Budapest, április 1) A Magyar Nem­zeti Bank az 1945 november 16-i keltezés­sel ellátott,tízmillió pengős címletű bank­jegyek kibocsátását április 2-án megkezdi. — Szombaton lesz ítélet a Szé­­chényi-Seyben. A népbíróság Tóth-ta­­nácsa hétfőn folytatta dr. Széchényi Ist­ván ügy­nök főtárgyalását, melyen további tanúkihallgatásokat eszközölt. Elsőnek Ligeti Jenő hírlapíró tett vallomást és ar­ról beszélt, hogy Széchényi jobboldali po­litikus volt ugyan, de mérséklő irányzatú. Lippói Gyula a Sáfár-féle birtokeladásról tett újra vallomást, azután Tukats Sándor volt főispán tett vallomást a vádlott poli­tikai beállítottságára vonatkozólag és töb­bek között arról vallott, hogy a külön­böző bizottságokból miként távolították el a baloldali elemeket. Nem állítja, hogy Széchényinek ebben része lett volna. Be­­reiné Csányi Piroska vallomását egészen jelentéktelen módosítással fen­tartotta. Ez­után a tárgyalást a tanácselnök berekesz­­tet­e és a következő tárgyalá­s napnak 5-ét jelölte ki, ami or a vád és védelem tartja meg beszédeit. Szombatra pedig íté­lethozatalra is sor kerül. A Jeldlkerfilt kaltordélután a Sze­gedi Kendeszgyárban. A Szegedi Ken­derfonógyár ismételten nagy sikerrel ren­dezte meg szokásos hu­turdélutánját. A szombat délutáni gazdag műsort Hajtovics városparanc­nok és Kartyenov várospa­rancsnokhelyettes is végigtapsolta. Az Inter­­nac­inálé elhangzása után Schuszter János elvtárs bevezető beszédében üdvözöl e a megjelent orosz vendégeket, majd két kis színdarab, magyar nóták, magyar és orosz táncok, szavalatok szórakoztatták a szép számban megjelent munkásságot. Kivétel nélkül a kenderfonógyár kulturgárdájának tagjai szerepeltek, Vörös Jutka, Tóth Lili, Tóth Erzsi, Kutasi József, Gazdik Gizella, Schüssler Károly, Berek Kató, Papdi Ist­ván, Rózsa Julia, Apró Margit, Szabó Jó­zsef, Pöldi Julia, Kovács Emil, Bosnyá­kovics Dezső, Békési Margit, Bódi József -ze nélyében. Mindannyian nagy tetszést arattak. Özv Lantos Béláné szül. Buzáth Margit, gyermekei Margit férj. dr. Rák Kálmánné, Mária érj. Miksa Jenőné a legmélyebb fájdalommal tudatják, hogy forrón szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, testvér és rokon, Lantos Béla nyug. népiskolai felügyelő-igazgató március 31-én délelőtt 11 órakor életének 74. évében, boldog házas­ságának 48. évében elhunyt. A meg­boldogult földi maradványait április 2-án délután 4 órakor a Szeged bel­városi temető kupolacsarnokából fog­juk a róm. kath egyház szertárié­v szerint a cs­aládi si­ke­rben elhelyezni. Az engesztelő szén m­seáldozat április 3-án délelőtt fél 9-kor a fo­gadalmi templomban az Egek Urának bemutatta ni. Különvillamos indul a Dugonics térről fél 4 órakor, szeged, 1946 április 1. Minden külön­­ értesítés helyett! Meggyilkoltak egy fiatal munkás­ leányt az alsóvárosi feketeföldeken (Szeged, április 1) Vasárnap reggel az Alsóvárosi feketeföldek 73-as számú ház­tól körülbelül ötven méterre fiatal nő holt­testét találták egy gödörben. A holttest fején pisztolygolyó nyoma volt látható és körülötte vértócsa jelezte, hogy gyilkosság történt. A halott retiküljében lévő személyi lapból megállapították, hogy az áldozat Németh Magda gyári munkásnők A szegedi rendőrség bűnügyi osztálya megindította a nyomozást és ennek alapján egy Iván és József keresztnevű fiatalemberre gya­nakodnak. A holttestet a törvényszéki bonc­­tani intézetbe szállították, a nyomozás pe­dig tovább folyik. Vasárnap az árpádhalmi országúton a rendőrség ismeretlen női holttestre buk­kant. Az eddigi nyomozás még nem tudta megállapítani a halott személyi adatait. A holttestet a szegedi törvényszék bonctani intézetébe szállították. S­PORT Sima győzelem SzAK Zu­gló 2:1 fK­O) Az Újjáépítési Szövetkezet pompás autóbuszán kényelmesen tette meg az utat a SzAK Budapestre. A tavaszi időszámítás puccsszerű bevezetése miatt 1 órával korábban kezdődött a mérkőzés. Mintegy 2000 ezer néző övezte a Millenáris-pálya nézőterét. A zuglóiak Magyar — Zoltán, Molnár — Koltai, Pintya, Hoff­er — Nagy, Tol­di, Moór, Jakab, Csiszár összetétel­ben álltak fel, a SzAK pedig válto­zatlan összeállításban szerepelt. Az első percekben a Zugló lépett fel tá­madólag és mindjárt az elején Jakab nagy helyzetet hagyott ki. Majd a Sze­ged vette át az irányítást. A 7. perc­ben Kolozsi szépen tette lukra Vöröst, az összekötő futtából nagy gólt lőtt a sarokba. 1:0 a Szeged javára! Ez­után a játékvezető láthatólag a zug­­lóikat támogatta és lefékezte a piros­­feketék lendületét, így feljött a­­ £ug- 16. A lesről elfutó Moór nagy kapufát lőtt a kifutó Ludas mellett. Ezután váltakozó támadások következtek. A Millenáris betonteknője öntötte a m­­e­leget, a játékosokon meglátszott, hogy a nagy meleg miatt nem tudnak fris­sen mozogni. A második félidőben mindjárt a Szeged lépett fel támadólag és csak a szegedi védelem egy-két hibája hoz­ta fel a zuglóiakat. A 20. percben a — A Kommunista Párt Belváros I. csoportja ismét megebédeltetett 35 proletárgyermeket. A Magyar Kom­munista Párt Belváros I. csoportja vasár­napi ebédeltetési akciója során 35 szegény gyermeknek adott ebédet. Ebéd után a MaDISz gárdája szép műsorral szórakoz­tatta el a gyermekeket és meg is ajándé­kozta őket apró játékokkal. Ezúton is meg­köszönjük ezek fáradságos és áldozatos munkáját, akik elősegítették azt, hogy em­bertársainkon segíthessünk. Köszönetet mondunk a MaDISz legifjabb tagjainak akik tudásuk legjavát adták, hogy gyer­mektársaikat felvidámítsák. A „Tavaszi bál“ az ipartestületben, április 6 -án, szombaton Tánc-este 8 órá­tól reggelig. — Férfiak lelkigyakorlata a fo­gadalmi templomban. Csütörtökön dél­után 6-kor kezdődik a férfiak lelkigyakor­lata a fogadalmi székesegyházban Az el­mélkedéseket P. Badaák Bertalan, szent domonkosrendi tartományi főnök tartja. Az elmélkedések kezdete pénteken és szombaton is délután 6, vasárnap pedig a reggeli mise keretében. A lelkigyakor­latokkal kapcsolatosan pénteken reg­el 8-kor ünnepélyes szentmise lesz a távol­­evő hittestvérek és hadifog­yok szeren­csés hazatéréséért, szombaton reggel 8-kor pedig ünnepélyes gyászi tentiszteletet a harctéren e esett és idegenben, talán jelte­len sírban nyugvó hi­tesbérekért. Három bajnokságot szerzett a Tis­ a a súlyemelésben. Vasá­nap zaj­lott le Szegeden az 1946. évi országos Va­utas súlyemelő bajnokság, amelynek ab­szolút bajnoka Farkas, a Tisza sokszoros válogatott versenyzője lett 282­5 kilogram­mal. Részletes eredmények: Pehelysúly: 1. Szögi (Tisza) 235 kg­, 2. Szűcs (Tisza) 3. Makó (B. Törekvés). Könnyűsúly: 1 Papp (Tisza) 267,5 kg, 2. Györfi (BVSC), 3. Dobó (Tisza). Középsúly: 1. Farkas (Tisza) 282 5 kg, 2. Gedő (BVSC), 3 Vác (MÁV Előre) 260 kg, 2. Szekeres (Tisza), 3. Sárközi (Tisza). Nehézsúly: 1. Sin (BVSE) 262 5 kg, 2. Vajda (Törekvés), 3. Juhász (Tisza). 3 30 doboz gyufa 1 pézsma (vízipatkány) bőrért R­O­S­M­A­N Szeged, Kárász­ n. 8. (Hatóságilag engedélyezve). szemfüles Kolozsi Magyar hibájából kettőre növelte a szegedi gólok szá­mát. 2:0. Állandóan támadott a Sze­ged, szebbnél szebb akciók futottak a pályán. Kolozsi és­ Nagy Anti ha­gyott ki sorban nagy helyzeteket. A 40. percben ártatlan labdával a meg­lepődött védők mellett Moór kiugrott és gólt lőtt. 2:1. Ezután tovább tá­madott a Szeged. Nagy Anti szöglet­­rúgása közben ért véget a mérkőzés. A szegedi csapat lagymatagon kez­dett, de ebben a nagy melegnek és a játékvezető nyomásának is nagy ré­sze volt. A második félidőben azután a Vasutas-mérkőzésen látott igen jó játékkal biztosan nyert a piros-fekete csapat. Egyénileg Ludas jól védett, a szerencsével sem állt hadilábon. A védelemből Szabó játéka emelkedett ki, Gyuris az első félidőben könnyel­mű volt, majd feljavult. A fedezetsor­ból ezúttal Baróti volt a legjobb, de Kakuszi és Szőcs sem maradt sokkal mögötte. Kakuszi mellett a válogatott­­jelölt Moór nem boldogult. A csatár­sorban Hernádi remek , összekötő­játéka­l emelkedett ki.­ Utána Nagy A., Vörös, Kolozsi, Báló a sorrend. Csiszár volt a zuglóiak legjobbja. Lá­zár játékvezető az első félidőben lát­hatólag a zuglóiakat támogatta. A második félidőt mintaszerűen vezette. Az Országos Bajnokság többi ered­ménye: Szonok—MTK 4:4 2:3). DVTK —HAC 3:2 (0:0), Haladás—DVTK 6:0 (4:0), Sa­gA,a jini BTC—Kispest 1:0 (0 :0), UMS­E—ETO 3:0 (2 0). Újpest— BMSE 10 0 (4 0), Csenel—Ferenc­áros 4:2 (4:0), ErSo-Madisz—B. Törekvés 3:1 (1:1), EMTK—Szentrinci ÖC 2:1 (1:1), DVSC—Vasas 3: 3 (2:1), Elektro­mos­ Törekvés 4: 0 (0:0). I. oaslályú amatőrWjnoki end­mi arak : Tisza- HMTE 5 : 0 (3 :0). Fö­lényes g­yőzelem Bakos (2) Balovi (2) és Kovács góljaival. Móraváros—SzATE 5:3

Next