Délmagyarország, 1946. május (3. évfolyam, 97-121. szám)

1946-05-01 / 97. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! Szeged 1946. május 1, szerda IIt. évf. 97. sz. Ara: 600.000 P A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT DÉLMAGYARORSZÁGI NAPILAPJA Az olasz békeszerződés a külügyminiszteri értekezleten Abesszínia kijáratot kap a Vörös­ teaserhez (Paris, április 30) Bevia külügymi­niszter befejezte londoni tanácskozá­sait és Párisba utazott, hogy részt­­vegyen a külügyminiszterek értekez­letén. A külügyminiszterek hétfőn tartot­ták eddig leghosszabb tanácskozásu­kat, melyen hír szerint az olasz­ gyar­matok sorsával foglalkoztak. Az angol rádió jelentése szerint a külügyminiszterek megegyeztek, ab­ban, hogy Abesszíniának kijáratot ad­nak a Vörös-tengerhez. Dyron­t amerikai külügyminiszter a négyes külügyminiszteri értekezlet hétfői ülése után közölte, hogy a Ja­pán ügyében kötendő szerződés ame­rikai tervezetét megküldik a szövet­séges kormányoknak. Az olasz miniszterelnök táviratot intézett a külügyminiszterekhez Pa­risban,­­amelyben kéri, hogy Olasz­országot hallgassák meg mielőtt lé­nyegbevágó döntést hoznának az olasz­­ békeszerződés megszövegezésével kap­csolatban. Hétfőn görög küldöttség érkezett Párisba, amely három görög követelés előterjesztésére kapott megbízást. A párisi sajtó hangsúlyozza, hogy a külügyminiszterek mostani tanácsko­zása döntő jelentőségű, mert az olasz békeszerződés kérdése próbaköve az egész értekezlet sikerének. A külügyminiszterek tanácskozásai­val párhuzamosan, az értekezlet mun­kájának megkönnyítésére három kü­lön bizottság tárgyal Parisban. 1946 május Is újabb harcokra készülünk! Május elseje a munkásegység har­cos ünnepe. A magyar demokráciáért vívott küzdelemben a munkásegység fényes sikerrel állta a próbát és bi­zonyságot tett, hogy a­­ munkaegység a nemzeti összefogás és a magyar de­mokrácia alapja. Minden próbálkozás hiábavalónak bizonyult, nem sikerült a munkásegység erejét megtörni, sem éket verni a két párt közé. A megví­vott harcban az egység alapja m­ind­­inkább kiszélesedett. Az újjáépítés eddigi eredményeit a szoros nemzeti összefogás tette lehe­tővé, mely a munkásegység nélkül soha nem hozhatta volna az elért sikereket. A történelem nekünk adott igazat, amikor a felszabadulás után az ország felemelkedésének egyetlen lehetőségét az áldozatvállalásban és a minél szélesebb összefogásban láttuk. Az az áldozat, amelyet a munkásosz­tály hozott, tette lehetővé, hogy ilyen kedvező kül- és belpolitikai sikere­ket érjünk el. Május elseje a dolgozók nemzet­közi ünnepe. Felszabadult országunk dolgozói közvetlen nemzetközi kapcso­latokat vettek fel, hogy minél ered­ményesebben harcolhassanak a béke biztonságáért és a demokratikus vi­lág győzelméért. A fasizmus fel­ém­ harc erősebb, vagy gyengébb formá­ban minden országban megteremtette a nemzetközi erők együttműködését. Ez azóta is kiszélesedett és megszilár­dult. Magyarországon a munkásosztá­lyon belül a Magyar Kommunista Párt demokratikus vezető szerepe is meg­valósult. Dolgozóink nemzetközi kap­csolatai a béke biztonságáért és a demokrácia győzelméért nemzetközi szolidaritást és harcot jelentenek azok ellen, akik a békét és a szabadságot ma is veszélyeztetik. Görög- és Spa­nyolországban és a népek közötti el­lentétekre spekulálva a nemzetközi erők ellen törnek. Május elseje: a munkás—paraszt­­egység alapja! A közelmúlt sikeres harca, a földreform demokratikus vív­mányainak biztosítása és a demokrá­cia továbbfejlesztése ezt a nemzeti felemelkedést és újjáépülést szolgáló egységet megerősítette. A harcokban megszilárdult egység utat mutat az előttünk álló közös feladatok megol­dására: a telepítésért, a­ népi szövet­kezetekért és a többi még közös cél­ért vívott harcokban. A közelmúlt­ban a demokráciáért folytatott sike­res harcokban — az egység jegyé­ben — győztünk. A Nemzeti Paraszt­­párt öntudatosult par­aszt­töm­egei váll­vetve harcoltak a munkássággal és a munkás—paraszt összefogást május elsején együtt ünnepeljük. A munkás—parasztegység ünne­pén, május elsején kijelentjük, hogy továbbra is készen állunk, hogy a tömegmozgalmak erejével megvalósít­suk demokratikus követeléseink vég­rehajtását. Szükséges ennek hangsú­lyozása, mert követeléseink nagy ré­sze még nem valósult meg. Elég volt a huza­ von­ából! Május elsején újabb harcokra készülünk követeléseink ma­radéktalan megvalósításáért. A Kis­gazdapárt megtisztítása — főként vi­déken — nem valósult meg. A de­mokrácia megszilárdítása, továbbfej­lesztése pedig szükségessé teszi, hogy együttesen, határozottan lépjünk fel ebben a kérdésben. A reakció és sovinizmus ellen foly­tatott kíméletlen küzdelem nélkül a moszkvai út eredményeit sohasem tudtuk volna elérni. Minden remé­nyünk megvan arra, hogy aratás után értékálló pénzt tudjunk biztosí­tani az ország népének és megállítsuk az inflációt. A munkás—parasztösszefogás ered­ményeit a demokrácia szempontjából összesítve megállapíthatjuk, hogy nemzeti felemelkedésünkhöz és ahhoz, hogy a szabad népek társaságában megfelelő helyet biztosítsunk hazánk­nak, a demokrácia továbbfejleszté­sére van szükség és ha kell ezt min­den körülmények között biztosítani fogja a tömegek hatalmas megmoz­dulása, amely elsöpri az útjában álló reakciót. Ankétot tartanak a városházán a közigazgatás egyszerűsítésére A helyettes polgármester az illetőségi bizonyítványok eltörlését javasolja (Szeged, április 30) A tisztviselői lét­számcsökkentés egyik célja a közigazgatás egyszerűsítése és a bürokratizmus túlhaj­­tásainak lenyesegetése. Ezzel egyidejűleg másuton is megindul a munka a város­házán a közigazgatási ügykezelés egysze­rűsítése érdekében. Dénes Leó elvtás, pol­gármester a jövő héten ankétot hív össze a városi közigazgatás egyszerűsítésének megbeszélé­sére. Az ankéton részt vesznek az összes hivatalvezetők, valamint a hivatalok kikül­döttei és megbeszélik, hogyan lehetne egyszerűbbé, gyorsabbá, aktamentesebbé tenni a közigazgatást. Az egyszerűsítést szolgálja például dr. Antalffy György h. polgármester elvtársn­ak az az életre való javaslata, hogy töröljék el az illetőségi bizonyítványokat, amelyeknek nem sok gyakorlati értelme van. A kisgyülés is elfogadta Róna elvtárs városszanálási tervezetét Autóbu­szösszeke&Setés létesül a torontáli községekkel (Szeged,­­április 30) A törvényható­ság kisgyülése kedden délelőtt dr. Antalffy György h. polgármester el­nökletével ülést tartott. A kisgyülés határozta a gőzfürdő és köztisztasági üzem díjtételeinek újabb emelését. A kisgyűlés ezután hozzászólás nél­kül egyhangúlag elfogadta Róna Béla elvtárs, pénzügyi tanácsnoknak a vá­rosi háztartás szanálására vonatkozó nagyszabású tervét és elhatározta, hogy azt teljes egészében a csütörtöki rendkívüli ülés elé terjeszti. Somogyi Imre tanácsnok bejelen­tette, hogy ajánlat érkezett a város autóbuszüzemi koncessziójának egy vonalon való bérbevételére. Az aján­lattevő Pető György, a torontáli vo­nalon akart autóbuszjáratot létesíteni Szeged és a torontáli községek kö­zött. A kisgyűlés úgy határozott, hogy mivel fontos érdekek fűződnek a to­rontáli községeknek minél szorosab­ban Szegedhez kapcsolásához, meg­adja az engedélyt Pető Györgynek az autóbuszjárat létesítésére. A város a bruttó bevételből 12 százalék haszon­­részesedést kap. A megállapodást egy évre kötik. Napirend után Koncz László elvtárs szólalt fel és kérte a polgármester­­helyettest, intézkedjék, hogy a par­­kokban és sétányokon pótólják a pa­dok hiányosságait, mert a télen tü­zelőanyagnak hordták el a padok i­ B- d­ezkáit. A h. polgármester kijelen­tette, hogy erre vonatkozóan meg­történt az intézkedés. Ülést tartott a nemzetgyűlés (Budapest, április 20.) A nemzetgyűlés keddi ülésén Varga Béla elnök közölte, hogy Kis Imre és Dadi Imre képviselők mandátumukról lemondtak. Helyükre Far­kas Imre és Erdélyi Mihály soron következő pótképviselőket hívják be. Az elnök ezután bejelentette, hogy Vér Imre és Cserék­­­né képviselők mandá­­tumjogaik megsértését jelentették be. Az ügyészség kérte Meiszner Ernő és Faragó László képviselők mandátumjogainak fel­függesztését. A Ház az elnök javaslatára a bejelentéseket és kéréseket a mentelmi bizottsághoz tette át. Ezután az eln­ök bejelentette, hogy a legközelebbi ülésen a napirend megállapí­tsa után a földmivelésü­gyi miniszter, a belügym­iniszter, az igazságügyminiszter, a honvédelmi miniszter és a miniszterelnök választ adnak a hozzájuk intézett inter­pellációkra. Rajk László belügyminiszter beterjesz­tette a nemzetgyűlés által az ország szel­lemi és közéleti vezető személyek közt is Ünnepeljük május 1-ét, a dolgozók harcos ünnepét!

Next