Délmagyarország, 1946. május (3. évfolyam, 97-121. szám)

1946-05-01 / 97. szám

2 választott képviselők számának újabb meg­állapításáról szóló törvényjavaslatot. Gyöngyössi János külügyminiszter be­nyújtotta a Magyarország és Csehszlovákia közötti lakosságcseréről szóló törvényja­vaslatot. Ries István igazságügyminiszter beter­jesztette a vádtanács megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot A nemzetgyűlés ezután az elnök javas­latára elhatározta, hogy a legközelebbi ülést május 2-án 10 órakor tartja meg. Ezen az ülésen Nagy Ferenc miniszterel­nök beszámol moszkvai útjáról. Az ülés fél 1 órakor ért véget. A kultuszminiszter­­ elhívása a nevelőkhöz (Budapest, április 30) A második vi­lágháború 1945 május 9-én befejező­dött. Ez a nap jelenti a nagy vérzi­vatar elmúlását és a békés munkára való áttérés kezdetét. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ezúton hívja fel az iskolák igazgatóságait, hogy az első évforduló napján, 1945 május 9-én, az első tanítási órán a nevelők emlékezzenek meg a háború befeje­zésének és a bék­és munkára való át­térésnek jelentőségéről. A kalóriamegváltás összege 3000 pengő 150 százalékos béremelés (Budapest, április 30 ) A Gazdasági Főtanács a kalória megváltásának ellen­értékét április 29-től Nagy-Budapesten és mindazokban a helységekben, amelyekben az üzemek a budapesti készpénzzé ek 100 százalékát kötelesek fizetni, 3000 pengő­ben, azokban a vidéki helységekben, ame­lyekben a budapesti készpénzbérek 95 százalékát fizetik, 2700 pengőben, ahol 90 százalékát fizetik, 2400 pengőben, ahol 85 százalékát fizetik, 2100 pengőben álla­pította meg. A Gazdasági Főtanács az április 28 -a után teljesített munkáért a tanoncok ré­szére 200 százalék, a segédmunkások ré­szére 175 százalék, a többi munkavállalók részére 150 százalékkal magasabb bért állapított meg. Molnár Erik elvtárs rádióü­zenete az amerikai magyarsághoz 1 (Budapest, április 29) Molnár Erik nép­jóléti miniszter vasárnap este rádiószóza­tot intézett az amerikai magyarsághoz. Hangsúlyozta, hogy súlyos nehézségek és nélkülözések közepette átvészeltük a telet. Az új termésig még három igen súlyos hónap áll előttünk, de hisszük, hogy meg­feszített munkával, erőfeszítéssel és a kül­földi magyarok segítségével ezen a nehéz­ségen túl fogunk jutni. A miniszter a to­vábbiak során bejelentette, hogy a küldött egyéni szeretetcsomagok hiánytalanul el­jutnak a climetthez, majd hangsúlyozta, hogy a segélyek elosztásának bírálata és ellenőrzése az összes pártokból alakult kormány kezében van, vagyis így a ma­gyar demokrácia figyel arra, hogy minden segély odajusson, ahol arra legnagyobb szükség van. Megkezdődött Somogyi és Bacsó gyilkosának bűnpere (Budapest, április 30) A népbíróság hétfőn kezdte tárgyalni Kovarcz Emil háborús és napellenes bűnügyét. Ko­­varcz Emil a tárgyalás során azt val­lotta, hogy 1919-ben az ostenburgi kü­lnitmény főhadnagyaiként szolgálta az akkori nemzeti hadsereget. Kijelen­tette, hogy Horthy parancsára gyil­kolták meg Somogyi Bélát, a Nép­szava szerkesztőjét és Bacsó Bélát, a Népszava munkatársát. 1939-ben a Dohány­ utcai zsinagóga ellen elköve­tett merényletnek egyik szervezője volt. A tárgyalást elnapolták-Halló! Figyelem! Május 1-én megnyílik Szeged legkellemesebb szórakozó­helye TÁNCTESRASZ a Vár tetején, a Tiszaparton Tánc vasár- és ünnepnapokon és szombat délután 6 órától. DJIUMAQVASQKSl^a Öttagú bizottság vizsgálja ki a Franco-ügyet (Newyork, április 30) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa hétfőn este ismét összeült. A tanács elnöke azonnal szavazást rendelt el, de a lengyel kiküldött közbeszólt és két ki­egészítést terjesztett elő ahhoz az ausztráliai indítványhoz, hogy öttagú albizottságot küldjenek ki an­nak­ a vádnak kivizsgálására, amely szerint Franco tábornok kormányzása fenye­getést jelent a világ békéjére nézve. Az ausztráliai kiküldött hozzájárult a lengyel módosítás elfogadásához. A tanács megszavazta az indít­ványt. A Biztonsági Tanács ülését ez­után meghatározatlan időre elnapol­ták. József Attila: Egy spanyol földmi­ves sirverse Franco tábornok besorolt ádáz katonának: nem szöktem meg, mert féltem, agyonlövet úgy. Féltem — azért harcoltam a haddal a jog s a szabadság ellen írni falain, S igy is elért a halál. Május 1, a régi harcos dátum adjon új erőt és lendületet a szakszervezeti mozgalomnak Irta: Komócsin Mihály, a Vándor­mesterlegények hányódott élet­­módja hívta életre a csoportba való tö­mörülést. Sok-sok éhezés és meg­a­láztatás acélozta meg ama kevesek gondolkodását. A dolgozókat egy táborba kell összehozni, akkor emberibbé válik az élet és gyorsabb lesz a fejlődés. Most ha visszatekintünk csupán az el­múlt két-három évtized szakszervezeti mozgalmára, látnunk kell milyen nehéz és szívós erőfeszítést kellett végezni azoknak, akik hittek az egyesülésben rejlő erő összehozásában és annak cselekvő erejé­ben.­­ Másfél év telt el a felszabadulás után és még mindig nagy a közömbösség, túl sok a rosszakarat. Nem akarják a kishi­­tűek megérteni, hogy az örök fejlődés tör­vényét megállítani nem lehet. Amíg a régi ipari csoportoknál lassan, de annál biztosabb erővel sorakozik fel a dolgozók nagy tömege, a szakszervezeti mozgalom megerősítésére, addig egyes szellemi dolgozó csoportban azon versen­genek, hogyan állítsák meg ezt a fejlődési folyamatot. Egyes embereknek jobb a régi, felülről irányított pipázó társasági szellem, mert úgy vélik,­­legyen ami lesz*. — Azonban jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, mindig kevesebb eme ferde álmodók tá­bora. Az egymásrautaltság és az új és emberibb jövő felépítésének szükségessége mind közelebb hozza egymáshoz a dol­gozó tömegeket. Nagyszerű jelenség, ami a mezőgazda­­sági dolgozókat áthatja, szinte versenge­nek azon, ki tud meggyőzni több embert a szakszervezetben rejlő erő fontosságá­ról. Egymás után alakulnak meg a csopor­ szakszervezetek megyei titkára­ tok minden tanyaközponton és faluban, hogy hitet tegyenek a föld, az ipari és a szellemi dolgozók harcos egységének ki­alakítása mellett. Bár ezen a fronton még mindig van akadály, egyik vagy másik közigazgatási vezető mesterkedése gátolja az egészsé­ges földmunkásszakszervezet kialakítását. Azonban az öntudatos dolgozók egységre való törekvését megállítani még ezek a sunyi urhatnámságukat visszasíró álde­mokraták sem tudják. Nagyon sok vér, könny és üldözés tette szilárdé a szak­­szervezeti gondolatot, nincs erő ami meg­­döntse. Lassan túljutunk a világégés okozta hi­ányokon. A dolgozók szívós, fáradságot nem ismerő munkája a romok eltakarí­­tása után új élet­eredményhez. Be kell azonban látniok a magukban még mindig vajúdó szellemi és fizikai munkásoknak egyaránt, minden dolgozó közreműködésére szükség van, így rövi­­debb lesz a nélkülözés és közelebb a gon­doktól való megszabadulás. Új és nagy célkitűzések megvalósítása vár a szakszervezetekre, mely tiszta gon­dolkodással és erős akarattal valósítható meg. Most szabad légkörben méltóknak kell mutatkoznunk az üldözésen át is építő szakszervezeti elődökhöz. Ők csupán ál­modtak az emberi jogokról és­­ a szabad­ságról, nekünk ez adva van. Ők küzdöt­tek érte, nekünk építeni kell. Május 1 a régi­­ harcos dátum, adjon új erőt és lendületet a szakszervezeti moz­galmunknak. Legyen minél előbb valóság a föld, az ipar és a szellemi dolgozók harcos egysége. Bezárt ablakok mögött írta: dr. Straub Ferenc Bruno egyetemi tanár Május elsején feszinak sokan, akik ünneplés tár­gya a munkásosztály ereje, a proletártömegek befolyássá a nem­zet életére. Lesznek sokan, akik együt­t ünnepelnek és nem­­ tagadj­ák­, hogy az örülnek a proletáriátus tömegeivel azrnaik, hogy hosszabb idő után most már másodszor ünnepelheti meg a munkásság május elsejét. Lesznek ismét sokan, akik bezárt ablakaik mö­götti idegenkedve nézik a tömegek örömteli megmozdulását. A május elséjén­­ bezárt ablakok mö­gött" a középosztálybeli „jólét“ félté­­keny­kedik. A rend, a civiliziáció, a kul­túra nevében féltik társadalmi beren­dezkedésüket a m­­obarbairimizmusíták ,a tömegek diktáló hatalmától. Esz­ményképük a régi szép napok, ezek visszatérésére várnak és jóhéven vennék, hogyha a tömegek úgy, mint a múltban, diszkréten és messze a bel­­v­árostól élveznék majális alakjában május elsejék Teljesen érthető a polgári és hivia- ItiatauSüS lélettonnában­ neve’kedietfi nemzedék nosztalgikus vágyakozása a régi (legalább relative) jó idők után, hiszen a nyugodt egyéni életük pro­­blémátlansága révén egy bizonyos fó­liát jelentette a boldog életnek. A régi jó idők és nyugodt május elsejék világát azonban csak akkor sza­badna v­isszlassilni, hogyha az stabilis állapotot jelentene. Hogy ez az állapot mennyire nem volt stabilis, mennyire a kapitalizmus és az általa ösztökélt fasizmus, másrészt a proletáriátus kö- KORZÓ MOZI Te&r Előadások kezdete május 1-181 4, 3/1 6 és iár 8 órakor! Ma bemutató ! A szív legszebb filmregénye VOLT EGYSZER EGY KISLÁNY Költött valóság, megtörtént mese. Azon­kívül : Auschwitz a legmegdöbbentőbb­­ filmriport. 1946 május 1 alitti hairc pillanatnyilag megtorpanása, metalStabiliis, bármely pillanatibata, fel­borulható egyensúlyi állapota volt, azt láthattuk, a maskor ez az egyensúly fel­borult. Ilyen tapasztalatok után ismét egy­­ bizonytalan egyensúlyas hajóra szállni csak a rövidlátóknak van ked­vük. M­arad az, hogy válasszunk a ka­­násikozó alternatívák közötti. Vállaljuk a harcot az­­ általános emberi célokért, mindenkiért és elsősorban az elesett prcástárosztályért, vagy vállaljuk a harcot­ ellenük egy klikk kiváltságai­ért, amiből esetleg­­ nekünk is jutnak morzsák. Május elsején vagy kinyitjuk az ab­lakot és­­ azt mondjuk, lássátok prole­tárok, ilyen Otthonira van jogotok nek­tek rá, mi is segítünk, hogy megsze­rezhessétek. Vagy becsukjuk az abl­a­­kot, lehúzzuk a redőnyöket és a sötét­­ben várjuk, mi lesz. flz­an­ol képviselők ellátogattak Somogyi-telepre és megtekin­tettek egy paprikamalmot tőzeged, április 301­­ Délmagyarország keddi számában megírta, hogy a Szegedre érkezett angol képviselőket hétfőn e este a város a Hágiban látta vendégül Az első pohárköszöntőt Dénes Leó elvtárs polgár­­­mester mondotta, majd Magyar László a délmagyarországi újságírók nevében kö­szöntötte a vendégeket. John Haire vála­szában kihangsúlyozta Mayarország iránti érzelmeit, amit az is alátámaszt, hogy a felesége magyar asszony Padányi Gulyás képviselő a Nemzet­­gyülés nevében szólott, végül Haraovics alezredes, városparancsnok üdvözölte a megjelenteket és rámutatott arra a mun­kára, amit Sztálin és a Vörös Hadsereg a demokráciák megerősítéséért vállalt. Az angol képviselők keddi programja dr. Hamvas Endre püsnöknél végzett tisz­­ti­gó Irogatással kezdődött. Ezután dr. Pálfy György főispán és Dénes Leó elv­­társ polgármester kalauzolása mellett meg­­tekintették a fogadalmi templomot és a közúti híd roncsait, mint a német háborús barbarizmus szomorú emlékét. Innen az Ábrahám-paprikamalomra vitték őket, hogy lássák, hozván kész­ül Szeged jellegzetes export iparcikke, a sze­gedi édes törtpaprika. A na­pi érdeklődé­s mutató angol vendégeknek Benedek László vegyk'sérleti igazgató és­­ dr. Donászi Kál­­mán városi tanácsnok szolgáltak szakszerű felvilágosítással. A Somogyitelepre vezetett ezután a városnéző csoport útja. A képviselők meglátogattak egy 17 gyermekes családot és mevizselték ebédjét, amely zsírtalan puliszkából állott. Útjuk következő állo­másán megtapasztalták, hogyan folyik a szegény lakosság étkeztetése a Vásárhelyi, sugárúti népkonyhán. Az angol vendégek ezután kíséretükkel együtt Alsóközpontra hallattak, hogy tanulmányozzák az alföldi tanyavilág életét, a délutáni órákban pedig visszatértek Budapestre. pArthírek A MKP Belváros II. szervezete csü­törtökön, május 2-án délután fél 5 órakor orvosi, jogi és adóügyi tanácsadó- és panasznapot tart a Kárász­ utca 6. szám alatti helyiségében. Párttagok és párton­­kívüliek ügyeit készséggel elintézzük. Pártnapok az üzemi pártszervezetekben. Tárgy: A moszkvaiul a magyar demokrácia nemz­et­­ közi sikere. Május 2-án 2 órakor Vasutas Tisza p. u. Kovács Attila. 6-kor Városi pártszervezet Dénes Leó, 3 án 12 órakor Kendergyár Trisch­er F, 3- kor Dohánygyár Komócsin Mihály, fél 2-kor Ujszegedi Kendergyár Tóth Róbert, 2-kor Gyufagyár Komócsin Zoltán, 4- kor Gázgyár Keve Béla, 2- kor Vasutas rendező Tombácz Imre, 4-kor Pod­a Halász György, fél 4 kor Orion bőrgyár Pászti Mária, 3- kor Lippai fűrésztelep Dániel György, 4 és 1 órakor Pénzügyi tisztviselők Ko­mócsin Zoltán, SZÉCHENYI FILMSZÍNHÁZ Csütörtöktől mindennap bemutatjuk a Pegazus legújabb amerikai filmjét. Önfeláldozó nagy szerelem a boldog­ságért Örökké a tied Főszereplők: Loretta Young és Da­vid Niven. Azonkívül: Remek kísérő műsor. Előadások kezdete mindennap: «/* 6 és fél 8 órakor.

Next