Délmagyarország, 1946. június (3. évfolyam, 122-144. szám)

1946-06-01 / 122. szám

SZOMBAT, 1946 JUNIUS 1. DÄUMAQiAaaalSAO ...... .......................—rgrrrrrr­— —— nmwnrm rw~wnnn hmmimiit i tti' i m Tin ttw Tárcaközi bizottság a szanálás előkészítésére (Budapest, május 31.) Dr. Kemény Gy­örgy pénzügyi államtitkár a szaná­lással kapcsolatos kormány­intézkedé­sek előkészítésére tárcaközi bizottságot hív össze. A bizottság feladata a mai emissziós gazdálkodás és a stabilizáció­­ közötti fokozatos átmenet céljából szükséges intézkedéseknek minden rész­letében való előkészítése, valamint an­nak biztosítása is, hogy a cél érdeké­ben ezek a pénzügyi és gazdaságpoliti­kai intézkedések­­ összhangban marad­janak. „Hz**, dicsőségbe- vtággto», lumem s*zép> fi­ coSiéfiuik megoldásáér' Haid bes­zítgetés. a iHóca-díjas Janmos Istvánnal, <x UuláUasbát és ni^atnun Uás-6át lett sz^cás­ zfyuU/ésszel (Szeged, május 31) A Szegedi Új­ságírók és Művészek Otthona — mint ismeretes — Móra Ferenc-dijjal tün­tetett ki néhány fiatal művészt, akik pályájukon kiváló eredményt értek el. A képzőművészeti dicsérő okleve­let Kormos István, az igen tehetséges Szobrászművész kapta. A kitüntetés ráterelte a figyelmet erre az eddig még eléggé ismeretlen, de nagyon tehetséges fiatal szegedi művészre. Kormos érdekes egyéniség,­­mint ember és mint művész.­ Szerény és tartózkodó, csak nagy nehezen sike­rül rávenni, hogy egy kicsit önma­gáról beszéljen. Proletár munkásból lett értelmiségi dolgozóvá s az osz­­tályhelyzetének elnyomottsága miatt ért sok megpróbáltatás teszi most is félénkké. Ezért nem is szívesen be­szél fiatal koráról. — Életem küzdelmes proletár élet volt. Szüleim egyszerű kubikusok vol­tak és én is velük dolgoztam 19 éves koromig. — mondja Kormos István. Azután a munkássors ide-oda vetett, hót ásóval, kapával kerestem meg keserű kenyerem, hol a bánya mélyé­ben. Mert bányász is voltam — teszi hozzá magától értetődő nyíltsággal. Megkérdeztük ezután Kormos Ist­vánt, mikor ébredt művészetének tu­­datára. —■ Már kicsiny gyermek­koromban nem hagyott nyugton egy belső érzés, hogy én nem a durva munkára szül. lettem és az anyaföld, amelyet nap­nap után túrtam. Inspirált arra, hogy formáljam, — mondja. Később a mű­vészetet szinte kötelességemnek érez­tem. Hogy tulajdonképen mikor éb­redtem művészetem tudatára, nehéz elhatárolni, olyan finom átmenet volt a durva munkából­ a művészetig. Elmondja Kormos István a továb­biakban, hogy körülbelül hét éve dol­gozik már, mint szobrász. Nemrégen Budapesten a Műcsarnokban vw **­­a'TáSa. Most anyaghiány miatt nem tud olyan tempóban dolgozni, mint ahogy sűti a belső alkotó vágy, de minden követ megmozgat anyagbe­szerzésért és amint örömmel halljuk Szegedi kiállításra készülődik. Végül is szerénységének még job­ban kifejezést adva, fejezi be első nyilatkozatát. Halk, finom hangon mondja: — Nem dicsőségre vágyom, ha­nem szép problémák megoldására is arra, hogy problémáimat művel 1 for­mába önthessem. Reméljük, a sok küzdelem után a Móra-kitüntetés is hozzájárul ahhoz, hogy Kormos István elinduljon az érvényesülés útján, amelyet meg is érdemel­­ (r. m) H­ÍREK NAPIREND Junius 1. Nemzeti Színház­ 7 kor: Szikül. Széchenyi Filmszínház: 4, háromne­gyed 6 és fél 8-kor : Az uj földesur. Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 órakor: T411 szerenád. Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és fél 8 órakor: 7 szerelmes kisleány. Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7 óráig. Egyetemi könyvtár nyitva 9-től délután 4 óráig. Múzeum zárva, SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK: Temesváry József Klauzál­ tér 9, Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárút 59, Pósa Balázs Kálvária-utca 17, Salgó Péter (bérlő: Halász Klára) Mátyás­tér 4. — Aa­sdépeaffe íúnius lén 160000 pengő.—oOo— Ami a diákpanasznapról írott beszámolónkból kimaradt Szomba­i számunkban beszámoltunk a Magyar Kommunista Párt Belváros II. szervezetében tartott diákpanasz­­napról. Ezen a szegedi diákság bátran elmondhatta ami a szivén fekszik. A panaszok között többnyire gaz­dasági vonatkozású kérdések szere­peltek. Úgy látszik a szegedi diákság felfli tudott emelkedni azon a kicsi­nyes állásponton, hogy ezt az alkal­mat esetleg szigorú tanárai befeke­­títésére használja fel. A tanárok ellen felvetődött komoly panaszokat azon­ban semmiképpen sem szabad elhall­gatni, éppen ezért az illetékesek felé fordulunk Szélpál István szegedi ve­gyiipariskolai tanár ügyében. A ve­gyiipariskola egyik osztályának meg­jelent tanulói ugyanis olyan komoly vádakat tártak elő, amelyek erősen reakciós, sőt fasiszta színekben tün­tetik fel a tanár urat. A diákokon látszott, hogy nem személyes bosszú, vagy más egyéb vezeti őket, hiszen­­ a jó tanulók a gyengébbekkel együtt ugyanazt állították. Azzal most nem akarunk foglalkozni, hogy a tanár úr úgy látszik nem is jó pedagógus, mert ha valaki hadarva előadott számtan magyarázat után egyes részletekre felvilágost­ást kér, diákjaitól, a »mé­lyen hallgató« tanulót »te szemtelen« megjegyzéssel, minden további nélkül leülteti. Annál súlyosabban esik lat­ba azonban az a kijelentése, amelyet egy szülői értekezleten tett, hogy »egyes diákok a baloldali pár­ok mö­gé bújva uszítanak a tanárok ellen 63 rontják az Iskola nívóját.« Azt hisszük a nivórontásról jelen eset­ben éppen a tanár urral kapcsolatban lehetne beszélni és az usz­ítás is in­kább fordítva érvényes. Minden eset­re a baloldali pártok »mögé bújt« diákok tudtunkkal egyszer sem bot­­ránkoztatták úgy meg jóérzésű de­mokratákat, mint a tanár úr, amikor május elsején — ismét több diák kijelentése szerint — nem volt haj­landó az Újjáépítési Szövetkezet ál­tal szívességből felajánlott autóra fel­szállni azzal az indokkal, hogy nem hagy magából pojácát csinálni. In­kább gyalogosan­ ment és megtagadta a közösséget diákjaival, tanártársai­val egyaránt. Mi is reméljük, hogy nem hagyják pojácáskodni tovább a tanár urat és minél előbb s­igoru vizsgálatot indí­tanak ügyében. — Időjárásjelent­és. Várható időjá­rás szombat estig: Mérsékelt délnyu­gati, nyugati, Szombaton ismét déli szék többfelé záporeső, zivatar, a hő­mérséklet kissé emelkedik. — Junius 12-én kisgyülési. Dr. Pálfy György főispán a törvényhatóság kis­­gyülését 12-én délelőtt 10 órára hivta össze. — Felemelték a hadisegélyeket. Dé­nes Leó elvtárs, polgármester leg­utóbbi budapesti útja alkalmával köz­benjárt a hadigondozottak segélyei­nek felemelése érdekében. Péntek dél­előtt Dénes elvtárs telefonértesítést kapott Budapestről, hogy kérését mél­tányolták és 1-én felemelt összegben, adópengőben kapják meg járandósá­­gjaikat a hadisegélyesek. — Zsidó hitközségi kultuszidő csak­ aznapi adópengőben fizethető. — Betörők: Juhász Ferenc Cson­grádi-sugárút 54a. szám alatti ká­dármester Kossuth Lajos-sugárút 3. Számú raktárából ismeretlen t­etesek éjjel elloptak értékes fenyőfa-hordó­kat és kádárkellékeket. Feltehető, hogy a házbeliek közül került ki a tolvaj, mert a kapu egész éjjel zárva volt. A rendőrség nyomoz. A Balogh Ilona, Bocskai­ utca 8. szám alatti la­kos szobájából ismeretlen tettesek ellopták kabátját, ruháját, cipőjét, ezüst fülbevalóját távolléte alatt. A rendőrség nyomoz. — A Polgári Demokrat Párt min­den szombaton 5 órakor Széc­­enyi­­tér 5. sz. alatt pártnapot tart. — Robbanós — égés. Széll Sándor 19 éves királyhalmi lakos csütörtö­kön este petróleumlámpát akart gyúj­tani, de véletlen szerencsétlenségből felrobbant a kezében a petróleumos kanna és két lábán, kezelőjén súlyo­san megsebesítette. A Szegedi bőrkli­nikára szállították. — Dr. Nagy Zol­tán Pálffy­ utca 72. szám alatti lakos 11 hónapos kisfia csütörtökön délután játszogatás közben kezét és száját aranydróttax megégette. A sebészeti cinikán vették kezelésbe. — »A szülői ház és az Iskola kap­csolatai«. Ezzel a címmel tart előadást Ördög Ferenc tanár az MNDSz felső­városi csoportja rendezésében június 3-án délután 6 órakor a Postásott­honban (Vásárhelyi-sugárút). Beszél­ni fog még Kiss Richárdné elemi is­kolai tanítónő és dr. Lovász Tibor gyermekorvos a­ helyes nevelésről a demokráciában. A NőSzövetség kéri az érdeklődőket minél nagyobb szám­lán jelenjenek meg. — Válasz­ás a Nőszövetség belvá­rosi csoportjában. A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének belvá­rosi csoportja június 4-én, kedden dél­után 6 órakor tartja alakuló gyűlését a Nőszövetség Tisza Lajos­ körút 57. Szám alatti székházában. Tárgy: a belvárosi csoport vezetőségének meg­választása. A Nőszövetség kéri a bel­városi tagok hiánytalan megjelenését.­­ Gyümölcs -és borkiállítás lesz az ősszel­ Szegedm. A szegedi szőlé­szeti és borászati felügyelőség szep­tember második felében gyümölcs- és borkiállítást rendez Szegeden, mint az ország legnagyobb gyümölcs- és pottermelő területtel rendelkező váro­sában. A kiállítás keretében borver­seny és borbirálat is lesz. A kiállí­táson részt vesznek a szegedi konzerv­gyárak is produktumaikkal. —oOa— délután 6 órakor rendkívüli összaktíva ülés a Kálvin-téri székházban. Az MKP összes szervezeteiben és a tömegszervezetben dolgozó elvtársak feltétlenül jelen­tenek *n*-er. 3 SZÍNHÁZ m MŰVÉSZET Műsorváltóás a színházban. Ma, Szombaton a Denevér Darvas Ibolya megbetegedése miatt elmarad, he­lyette a Szibill kerül színre. Szerdahelyi László hangverseny ®­­Szerdahelyi László hegedűművész nagy érdeklődéssel várt hangverse­nyét hátfön f este 7 órakor tartja meg a városi zeneiskola nagytermében. Jegyek szombattól a Délmagyarország kiadóhivatalában kaphatók. A Faust az Ujságíróotthonban. Az Ujságiróotthon nyári helyiségében (Hungária-szálló, nagyterem) vasár­nap délután 6 órakor a Faust leg­szebb részletei kerülnek előadásra. Faust dr. Sikolya István, Margit Hidy Franciska, Mefiszto Nádas Tibor, Ste­­rcei Pogány Zsuzsa, Márta Turján Vil­ma. Zongoránál Dénes Erzsébet. hegedűművész hangversenye a Városi Zeneiskola nagytermében június 3-án este 7 órakor. Jegyek elővételben a Délmagyarország kiadóhivatalában. Szerdahelyi László - AZ ÚJJÁÉPÍTÉS JEGYÉBEN — A BÉKESZINVONAL­ FELÉ Napi 200 vagon cukorrépát dolgoz, fél ősztől kezdve a sárvári cukor­gyár, mely nem­rég kezdte újra üzemét és elérte békekapacitásának 80 százalékát. — Téli fehérneműt, selyem- és műselyemharisnyát gyárt az­­ a ráépült hódmezővásár­helyi Kokron-gyár, amelyet mun­kásbizottság vezet.­­ 1000 tonnáról 10.000 tonnára emelkedett a diós­győri vasgyár acéltermelése, s ez az eredmény teljes mértékben a s­o­rcsata sikerének köszönhető. A Hódmezővásárhely környékén fel­használatlanul heverő len- és ken­­derszalmát az iparügyi miniszté­rium intézkedésére összeírják .•­ összeszedik és kötelezik a textilgyá­rakat a feldolgozásra. — A pécsi dohánygyár termelése megközelíti a békebeli termelést. A siker annak köszönhető, hogy a baranyai gaz­dák eddig is 270 hold területet ül­tettek be dohánypalántával.­­ A Soproni Textilgyár készítményeinek minősége ma már teljesen egyenér­tékű a békeévek gyártásaival. A gyár, mely békében Angliából Svájcból és Olaszországból kapott nyersanyagot, teljes kapacitással dolgozik és orosz nyerspamutból heti 10 000 méter textilárut gyárt . Tájékoztató előadás az együttes kereseti és jövedelemadóról a Kama­ráb­a­n. Ma, Sz­ombaton délután 6 óra­kor a kereskedelmi és iparkamara közgyűlési termében ismertető elő­adás lesz Iparosok részére az együtten. kereseti és jövedelemadóról. Az elő­adás során az iparosok tájékoztatást nyernek a közadóknak adópengőben meghatározása és az adópengőben ki­vetett közadóknak adópengő-adójegy beSfo­gál­ atátóvax lerovása tárgyában május 29-én megjelent rendeletről is A társulati adóról megjelent rendel­kezéseket a részvénytársaságok, szö­vetkezetek és korlátolt felelősségű társaságok részére a jövő hét folya­mán fogja a kamara ismertetni. A Népbíróság elé került az inter­­nálató házmesterné. A népbíróság Margita-tanácsa a népellenes cselek­ménnyel vádolt Lábdi Antalné Szegedi lakos ügyét tárgyalta. Lábdiné, mint házmesterné feljelentett egy szegdi asszonyt, akit a feljelentése alapján internáltak, majd deportáltak. A nép­­bíróság, mivel a tárgyaláson kevés tanú jelent meg, bizonyitáskiegész­­í­tést rendelt el és a tárgyalást elna­polta. — Rendet a trafikosztás körül. Tisztelt Szerkesztő elvtársi El akar­tam helyezni dohányjegyemet szö­kött dohányámdámb­an, de legna­gyobb meglepetésemre, a trafiko­t nem fogadta el azzal az indokolással, hogy sajnos, 200 jegynél többet nem fogadhat el és ez a szám már betelt nála Mindjárt tanácsot is adott, hogy menjek egy másik trafikba, talán ott még nincs ki a 200 fogyasztó és elfo­gadják jegyemet. Sajnos, azonban, már két hete ide-oda szaladgálok, de még mindig nem tudtam elhelyezni jegyemet. Rókuson lakom, azt­­ kér­dem hát a pénzügy igazgató úrtól, hol helyezzem el jegyemet? Hova men­jek Rókusról? Felsővároson már jár­tam, ott sem kell! Idő nincs a sza­ladgálásra, hát tisztelettel kérünk in­tézkedést, hogy ez a hercehurca meg­­szüljön és a dolgozók be tudják vál­tani szokott trafikjukban jegyüket. Sürgős intézkedést kérünk. Szabad­ság! Több igazgyári munkás nevében Varga Lajos, — A honvédbirósághoz tettél» a* egy Kerék szakaszvezető ügyét. A nép­­biróság Félegyháza a"ácsa pénteken tárgyalta a háborús büntettel vádol« Nyéki János volt szakaszvezető, cson­grádi lakos ügyét. Nyéki 1941-ben Uk­rajnába a századpanncsnok által el­­rendelt kikötéseket és gúzsbakötése­ket az előírtnál nagyobb szigorral hajtotta végre. A legénységgel dur­ván bánt és ok nélkül sokszor rendelt el fegyelmező gyakorlatokat. A nép­bíróság a kihallgatott tanúk vallomá­saiból arra a megállapításra jutott, hogy a vádlott tettei nem voltak poli­tikai jellegűek és nem merítik ki a háborús büntett fogalmát, hanem ka­tonai vonatkozásúak. Ezért elrendel­­ték az összes periratoknak a honvéd­­bírósághoz való megküldé­ét. A nép­­ügyész előzetes letartóztatás irányá­ban előterjesztett kérelmét elutasí­totta a népbíróság. * M. MAYER LUJZA iskolájában ta­nuljon gyorsírást, gépírást, helyes­írást. Gépírásból dolgozóknak kora reg­geli, egyénenkénti S oktatás. Horváth M. utlca 3, ipartestület.

Next