Délmagyarország, 1946. augusztus (3. évfolyam, 169-193. szám)

1946-08-01 / 168. (169.) szám

alács proletárjai egyesüljetek!Szeged, 1946. augusztus 1, csütörtök. Ili. évf. 168 sz. ára: 40 fillér. T­ HJTOligflRORSZA­ i A MAGYAR KOMMUNISTA Ir A II T 0á­.i< NAPILAPJA Közzétették a Magyarországgal kötendő békeszerződés tervezetét (Paris, Július 31.) Kedden este köz­zétették a külügyminiszterek tanácsa által elfogadott összes békeszerződés­­tervezeteket, amelyek­­ most a 21 nem­zet párisi bé­kéé­r­tekéZíe le «lé körüi­A békeszerződés-tervezet bevezetője leszögezi, hogy Magyarország szövet­kezett a hitleri Németországgal és részt vett a Szovjetunió, az Egyesü­lt Királyság, az Egyesült Államok és más egyesült nemzetek elleni hábo­rban. Ezért a háborúért a felelősség ráeső részét viselt Minthogy Magyar­­ország 1944 december 28-án megsza­kította a kapcsolatot Németországgal és hadat üzent Németországnak és 1945. január 20-án fegyverszünetet kö­tött a Szovjetunióval, az­ Egyesült Királysággal és az Egyesült Államok­kal. A szövetkezett hatalmak és Ma­gyarország békeszerződést kívánnak kötni amely a köztük leendő békés állapotok alapjául fog szolgálni. A Az első rész Magyarország határaira vo­natkozik. Megállapítja, hogy Magyarország ha­tar­i Ausz­tria és Jugoszlávia hatá­rán ugyanazok maradnak, amelyek 1938 január 1-én voltak. Az 1940 augusztus 30-án hozott bécsi döntés semm­inek nyilv­ánittatfnak. 137 által a magyar-román határ, az­ 1938 ja­nuár 1-i állapotnak megfelelően vis­­­szaállttatik. A Magyarország és a Szovjetunió közöts határ, amely a két ország és Románia közös határ­pontjából ,kiindulva a Magyarország a Szovjetunió, valamint Csehszlová­kia által alkotott közös határpontok, a Magyarország és Csehszlovákia közti határvonal mentén az­ 1938. ja­nuár 1-i helyzetnek megfelelő­en ál­lapít­tatik meg. Az 1938 november 2-án hozott bécsi döntés rendelkezései sem­misnek és meg nem történtnek tekin­tendők. A Magyarország és Cseh­­szlovákia közötti határ é­s a két or­szágnak Ausztriával való közös ha­tárpontjából kiinduló magyar-cseh­­sz­ovák határnak a Szovjetunióval al­kotott közös határpontig az 1933 ja­nuár 1-i állapotnak megfelelően át­­írh­atik vissza. A jelen szerződés csak kísér­leti megoldásnak tekintendő mindaddig, amíg a csehszlo­vák és magyar kormánynak alkalma nyílik a békeértekez­leten, vagy pedig a külügymi­niszterek tanácsa előtt állás­pontjukat e tárgyban kifej­teni. A második rész politikai záradékokat tartalm­az. Rendelkezik az alapvető tembm' sza­­bádságjogokról, amelyeket Magyaror­szágnak a közigazgatása alatt élő személyek számára biztosítania­­ k­el, intézkedik a szövetségesek ellen irá­nyuló tevékenység megakadályozásá­ról, a háborús bűnösök felelősségre vonásáról, majd megállapítja, hogy Magyarország teljes érvényességűnek tekinti Olaszországgal, Bulgáriával, Romániával és Finnországgal kötött békeszerződéseket, valamint a­­ szövet­ségesek részéről az osztrák, német és japán viszonylatban elért egyezsége­ket. Most Magyarország és Románia között a háborús állapot megszűnik, a szövetségesekkel kötött békeszer­ződés életbelépésével. A harmadik rész a katonai záradékokat tartalmazza. A már eddig ismert és hivatalos adatokon túlmenően megállapítja, nek. A Magyarorszá­gra vonatkozó békeszerződés-tervezete július 18-án kelt, 8 részből és 37 cikkelyből á­ll. A mellékletek szá­ma: 6, fent említett események­ következté­ben létrejött, még rendezendő kérdé­seket fogja rendezni, lehetővé téve azt, hogy a szövetkezeti hatalmak tá­mogassák Magyarország azon kérését, hogy tagja legyen az Egyesült Nemzeteknek és csat­lakozzék minden olyan meg­állapodáshoz, amelyet az Egyesült Nemzetek keretében kötöttek meg. Megállapodtak abban, hogy deklarálják a ha­diállapot megszűnését és meg­kötik a jelen békeszerződést, hogy a magyar légi- és szárazföldi erőkhöz nem tartozó személyek sem­miféle katonai kiképzőben nem ré­szesülhetnek. A magyar hadifoglyokat a lehető leghamarabb hazaszállítják Magyarországra a magyarokat hadi­fogolyként fogva tartó egyes hatal­mak közötti megállapodásnak megfe­lelő­en. A hazaszállítási költséget a magyar kormány viseli. A negyedik rész a szövetséges haderők kivonásáról intézkedik. E szerint a jelen, szerződés élet­belépésétől számított 90 napon belül valamennyi szövetséges haderőt­­ ki­vonják Magyarországról, de a szov­jetuniónak jogában áll Magyarország területén annyi fegyveres erőt tar­tani, amennyi szükséges ahhoz, hogy az ausztriai szovjet megszállási öve­zettel a közlekedési útvonalakat fenn­tartsa. Magyarország köt­elezi magát, hogy­­ a közlekedési útvonalak fenn­tartásához szükséges könnyítéseket biztosítja, amiért a magyar kormány téri r­ést kap . Az ötödik rész a jóvátételről és a javak vissza­szolgáltatásáról intézkedik. Az Egyesült Államok delegációjá­nak tagjai fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ezt a kérdést a béke­­konferencián felvethessék. A hatodik rész a gazdasági feltételekkel foglal­kozik. Intézkedik arról, hogy amennyiben Magyarország még nem tette meg, vissza kell adnia az Egyesült Nemze­tek ,és azok állampolgárainak összes törvényes jogait és érdekeltségüket­­ az 1941. április 10-i állapot szerint. Magyarország elismeri annak szüksé­gességét, hogy az Egyesült Nemze­tek, vagy azok állampolgárai kártérí­tést kapjanak olyan tulajdonukra, a amely a háború alatt elszenvedett, vagy megsérült. A magyar Kormány megszünteti ezeknek a javaknak és érdekeltségeknek minden­­ felügyeletét­ és hatálytalanítja azokat a joggya­korlatokat, amelyek a tengelyhatal­maknak vagy azok ügynökei az Egyesült Nemzetek állampolgárainak javaira kényszer, vagy erőszak al­kalmazásával létrehoztak. Magyaror­szág elismeri, hogy a Szovjetuniónak joga van mindazon magyarországi német követelésekre, amelyeket a né­metországi ellenőrző bizottság átru­házott a Szovjetunióra és kötelezi magát arra, hogy minden olyan in­tézkedést meg fog tenni, amely ezeket az átruházásokat megkönnyíti. Ma­gyarország lemond a szövetséges ka­­gataiakkal szemben minden olyan kö­vetelésről, amely ,1989 szeptember 1-e után a háború következtében támadt. Magyarország beváltja a területén­ kibocsátott szövetséges hatalmak fi­­zető eszk­özeit és kötelezi magát arra, hogy addig is, amíg­­ kereskedelmi szerződést köt, az Egyesült Nemze­tek legtöbb kedvezményben része­sülnek. Gazdasági tekintetben a vitás kérdések­­ eldöntése paritásos békél­tető bizottság elé tartozik. A hetedik rész a Duna prob­lémájá­val foglalkozik. A nyolcadik rész a befejező zára­dék, amely megállapítja, hogy a szer­ződés hivatalos szövege az orosz és az angol. A szerződés a szövetséges hatalmak lés Magyarország által tör­tént ratifikálása után lép hatályba. Magyarországnak viselni kell a háborúért a reá eső felelősséget A békeszerződés 8 pontja A szegedi dolgozók együttes erővel számolnak le a stabilizáció ellenségeivel A két munkáspárt és a szakszervezeti bizottság impozáns nagygyűlése a dohánygyár udvarán (Szeged, júliuss 31.) Szerdán dél­után a dohánygyár udvarán a két munkáspárt­­ és a szegedi szakszerve­zeti bizottság összszakmai nagygyű­lést rendezett. A dohánygyár udvara ebből az alkalomból zsúfolásig meg­telt a két munkáspárthoz tartozó dolgozók lelkes tömegével. A gyűlést a magyar építői munkáso­k dalárdájának énekszáma nyitotta meg dr. Kertész Lajos elvtárs veze­tésével, majd­­(Horváth József elv­­társ bevezető szavai ut­án a Szociál­demokrata Párt részéről" Lóránt Gyu­la e­lvtárs,­­iparügyi miniszteri biztos szólt a meg­jelentekhez. Beszédében áttekintést adott arról, hogy a fel­­szabadulás után hogyan indult meg újból a magyar gazdasági élet, mit produkált a munkásság és a demo­­kratikus­ kormány. Ugyanakkor rá­­­mutatott a nemsokára föllépő reak­­­ció mesterkedéseire is, amely kü­lönösen az infláció kimélyítése te­rén nyilatkozott meg. Vázolta a to­vábbiakban azt a nehéz utat, amely után végül mégiscsak elérkeztünk a stabil pénzhez, a forinthoz. — Most a kapitalista reakció má­sodszor indul rohamra — mondotta Lóránt elvtárs - és a forint előké­szítésekor kétkedést akar elhinteni az emberekben. Ennek érdekében nem riad vissza a rémhírterjesztés­től és­ esetleges belpolitikai válság felidézésétől sem. A dolgozók azon­ban tanultak az eddigiekből és a két munkáspárt közös erővel számol le a forint ellenségeivel. A stabil gazdasági rendet ugyanis elsősorban a munkáspártok testvéri együttműködése biztosíthatja igazán. Lóránt elvtárs nagy lelkesedéssel fogadott szavai után Gyulai István elvtárss, a szakszervezeti bizottság titkára emelkedett szólásra. Beszédét a felszabadulás idején fennálló gaz­dasági nehézségekre való visszapil­lantással kezdte és rámutatott arra, hogy a kezdeti bizonyt­alansságokkal egyedül a szakszervezetek néztek szembe a munkáspártok segítségévfe. Tisztában voltak azzal, hogy csak komoly munkával biztosíthatják az ország újjáépítését. A szakszervezetek a felszabadulás után a legrövidebb időn belül felállí­tották az üzemi bizottságokat, a nagytőkésiek ellennállásával szemben is. Áldozatokat és kemény munkát követelek a dolgozóktól, mert látták, hogy csak így építhetik újjá az or­szágot. Erélyesen szembeszálltak mindazokkal, akik úgy gondolták, hogy a demokráciával csak jogaink vannak, de kötelességeink nincsenek Az áruhiány azonban nagy nehézsé­geket okozott és végül is inflációhoz vezetett, de ma már van áru is­, és ez biztosítja új pénzünk, a forint értékét. Beszéde végen­ Gyulai elv­társi a forint érdekében fokozottabb munkára és­ a feketézők, spekulán­sok teljes megsemmisítésére hívta fel a dolgozókat. A hosszantartó tapssal , fogadott felszólalás után az MKP részéről Ko­mócsin Zoltán elvtárs, a megye pártszervezet­ helyettes titkára szó­lalt fel. Hangsúlyozta, hogy az idei augusztus 1. határkői a magyar dol­gozók életében, ma ezzel a nappal a közelmúlt­­ szev­edéseinek legne­hezebb, l­egnyomorúságosabb szaka­sza záródik l­e és új korszak indul meg a magyar dolgozók életében. — Demokráciánk ed­di­g eltelt hónap­jainak legfőbb jellemzője az volt — mondotta —, hogy amíig politikai téren egész sor sikert és eredményt értek el a népi erők, addigi a gazdasági helyzet delyjre súlyosabbá vált a sokan a dolgo­zók közül is keserűségükben lemondtak a jobb élet reményéről. Ebbe a kétségw­beesett hangulatba vágott bele a két­ mumlkiáspárti, amikor bejelentette, hogy augusztus 1-ével megszűnik az inflá­ció és­ jó pénzhez jutnak a dolgozók. Sokan­ kételkedtek ebben, de most már elérkeztünk ahhoz a héthez, amikor minden dtaítáiozó értékálló­ forintban kapja meg a fizetését és ezzel megkez­dődik demokráciánk gazdasági­ stabili­zálódása is. A továbbiakban k­ifejth­ette Komócsin elvtárs, hogy a dolgozók tisztában van­nak a­zzal, a munkáspártok ereje nélkül nem érkezhettünk volna el gazdasági helyzetünk megszüáreulásához. Ebből következik tehát, hogy a két munkás­­párt szoros együttműködésével tudjuk csak a megteremtett forintot minden ellenségével szemben megvéden­. — Mindemikir­ek tisztában kell lennie azzal — fejezte be beszédét Komócsin elvtárs —, hogy­ et forint bevezetésével még nem lesz itt hegyen-völgyön lako­dalom, d­e az bizonyos, hogy töretlenül, harci­­ elszántsággal haladunk a demo­krácia meg­szilá­rdá­lása utján a szocia­lizmus felépítése felé. Komócsin elvtárs hatalmas éljenzés­sel fogadott beszéde után Razsó László elvtárs, a két munkáspárt és­ a szakszer­vezetek közös határozati javaslatát ol­vasta fel és a megjelentek egyhangú lelkesedéssel fogadták el a javaslatot­. Ebben szembeszállnak Rajk László elv­­társ, belügyminiszter ellen indított rá­galomhadjárattal és őt teljes bizalmuk­ról biztosítják. Megfogadták azonkívül, hogy­ a magyar demokrácia gazdasági és politikai stabilizációját jelentő fo­rintot áldozatos munkával támasztják alá és elszántan védik meg minden el­lenségtől. Ugyanakkor követelik a kor­mánytól is, hogy a legnagyobb héllyel hajtsa végre a forint védelmére szol­gáló­­ rendeleteket. A dolgozók minden erejükkel azon lesznek, hogy a feketé­zőket, spekulánsokat megsemmisítsék, a termelés fokozása céljából pedig ahol csak lehet, áttérnek a teljesítmény -rend­szerre és megszilárdítják a munkafe­gyelmet. A mindvégig lelkes hangulata, a ve­zetésben is impozáns nagygyűlés Ber­­náth András elvtárs zárószavai után be Internacionálé eléneklésével ért vé­get.

Next