Délmagyarország, 1946. augusztus (3. évfolyam, 169-193. szám)

1946-08-01 / 168. (169.) szám

2 DELMAGYAROBSZAtí Mától kezdve tilos a cserekereskedés a szegedi piacokon is A város augusztusra 49 vagon és 20 mázsa gabonakiutalást kapott — Szobek András elvtárs közellátási államtitkár be­széde a város közellátási bizottságának ülésén — Nincs többé „lelépés“ a lakások bérbeadásánál (Szeged, július 31.) A szokásos szer­dai városházi közellátási értekezletet ismét főként a­­ beszolgáltatások kérdése foglalkoztatta. Simon József közellátási tanácsnok ismente­­lte az ezzel kapcsola­tos legújabb rendelkezéseket. Közölte, hogy az öt holdnál kisebb birtokosokat nem mentesítik ugyan teljesen a­ be­szolgáltatás alól, de amennyiben szep­­t "ember végiéig terményben kifizetik az adójukat­, akkor nem­ kötelesek a ga­­bonabeszol­gáltatást telj­esí­ten­i, hanem azt teljesíthetik egyéb terménny­el is. Be­jelen­tette Simon tanácsnok, hogy­­ a város augusztusra 49 vagon és 20 mázsa gabonakiutalást kapott. Ez a ki­utalás azonban téves adatokon alap­szik, amennyiben a közellátási minisz­térium 82 ezer­­ szegedi ellátatlant vett fiigyelembe, holott az ellátatlanok szá­ma Szegeden 95 ezer. Ezért sürgősen intézkednek a kiutalt gabonamennyiség felemeléséb­e. Közölte Simon tanácsnok azt hogy a közellátási minisztérium 150 mázsa­­ babot utalt ki Szegednek és ezek félkilós fejvadagokban kerülnek ki­osztásra. Nagyi megdöbbenést keltett a közel­látási miniszternek Pálfy főispán és­ Dénes Leó elvtárs polgármester távira­tánál küldött válaszai, amelyben közli, hogy Szegedet augusztus folyamán nem áll módjában zsírkiutalásban részesí­teni, mivel a meglevő zsírmennyiség erre alapot nem nyújt. Székel­yi László elvtárs az értekezlet egyhangú helyes­lése mellett élesen állást fogMt a köz­ellátási min­isztérium­ának ezzel az in­tézkedésével szemben és javasolta, sür­gősen intézkedjenek annak érdeikében, hogy a szegedi dolgozókat is Budapest­hez hasonlóan megfelelő zsírellátásban részesítsék. A közellátási minisztérium rendelete értelmében a bizottság elhatározta, hogy mától, csütörtöktől kezdve az egész város területén megszünte­tik a cserekereskedelmet és így megszűnik a Valéria­ téri csere­piac is. Mától kezdve ugyanis egyetlen érték­mérő eszköz csak az értékálló jó forint lehet. A rendőrség a legszigorúbban jár el majd a csereberélők­­ ellen­. A szerdai közellátási értekezleten megjelent Szobek András elvtárs, köz­­­­élelmezési államtitkár is. Simon József tanácsnok tolmácsolta a város közellá­­­­tási kívánságait és panaszait, valamint a beszolgáltatás körüli nehézségeket. Szobek elvtárs részletes és nagy érdek­­lődésssel kísért tájékoztatást nyújtott különösen a beszolgáltatásokra s egyéb közélelmezési kérdésekre vonatkozóan. I mentette­ ez értekezlet előtt a beszol­gáltatásokkal kapcsolatos elgondolását, amelyet valószínűen rövid­ időn belül életbe is léptetnék. Két-három hét múl­va ugyani­s már megállapítják az or­szágos átlagtermést és ez lenne e­ be­ SBoligráltaibán alapja. Az országot a ter­més­viszonyoknak megfelelően körzetek­re osztanák fel elgondolása szerint és égy­­-egy ilyen területen is megállapít­­­ják a termésátlagot. A beszolgáltatás­nál minél kisebb egy-egy gazdának a termése az átlagosnál, annál több en­gedményt kap majd a beszolgáltatásnál, így progresszív alapon sikerülne meg­oldani a beszolgáltatás kérdését a ter­méseredmények alapján. Szobek elvtárs sok értékes gyakor­lati tanáccsal és felvilágosításokkal szolgáló felszólalásában­­ hang­súlyozta, hogy" senki ne igyek­eszék kibújni a kö­­teless­ége alól, mert csak így lehet biz­tosítani az ország gazdasági egyensú­lyát. A rendőrség szigorúan jár el a rendelet megszegői ellen (Szeged, július 31.) A szegedi rend­őrség gazdasági rendészeti osztálya au­gusztus elseje után teljes erővel lép fel rá gazdaságii stabilizáció és a forint ellenségei ellen. Vasárnap érkeztek meg az illetékes mi­nisztériumokból az­­ erre­­vonatkozó rendeleteik. Ilyen rendelet az árdrágít­ási visszaélésekről szóló, mely­ből kitűnik, hogy a lakások bérbeadá­sánál elkövetett árdrágítás is a rend­őrség hatáskörébe tartozik. A jövőben, ha az igényelt lakás tulajdonosa „lelé­­pési“ díjat követel, akkor a lakást azonnal és díjmentesen az igénylő ré­szére utalják ki. A keres­kedőknek cs kirakatokiban elhe­lyezett­­ árujuk mellett az árakat is fel kell tüntetni. Az ellen a kereskedő el­len is­­ eljárás indul árdrágítás miatt, ak­i üzletét a kötelező nyitvatartás le­telte lelőtt zárja be. A jövőben nem­csak az követ el árdráigítást, aki köz­szükségleti cikket hoz feketén forga­lomba, hanem minden árucikk, tehát a luxuscikkek feketén való fo­gtal­omba­­hozatala i­s büntetve lesz. A szegedi rendőrség gazdasági ren­dészeti osztálya internálta Stohl Ábra­hám szegedi és Kiss Zoltán,­ Kál­óczi Pál­, Szilágyi Ferenc budapesti lakoso­két, mert cigarettával és dollárral üzér­kedtek. Hiányos konyháját felszerelem zománcedény, háztartási cikkekkel HUNGÁRIA EDÉNYHÁZ Tisza L­ körút 55. Telefon: 683. A zsír ára az ország­ területén: 9 forint 60 fillér Megállapították a kereskedelmi és magánalkal­mazottak fizetési fokozatait (Budapest, július 31.) A közellátá­s­­ügyi minisizte­r most megjelent rendele­tével szabályozta az élősertés k­árát. Hizlalás (továbbta­rtás) céljaira­ eladott élősertések ár­a a követtkező: 85 kilónál sulyiosabb élősertés ton­lőnkint 3.20 fo­rint. A könnyebb sertések ára fokoza­tosan emelkedik. 60—65 kiló súlyú ser­tés 3.50, 20—25 kilós 5.30 forinta A 20 kilónál­­ könnyebb silány malacok árát­ az eladó és vevő állapíthatja meg sza­bad megegyezéssel. Ez az ára azonban­ összesen 106 forintná­l több nem tehet. A levágás céljára adott 12 órát kop­laltatok, élősertések ára súly szerint változik. A sertéstermékek legmagasabb nagy­bani árai a következők: I. r. fiatal an­gol tőkesertésből kitermelt fejlábas tő­kehús 7.05, sertészsír az ország, egész területén 7.60 forint, lefejtett bőrű zsírsza­lonn­a 6.60, háj 7.20, tepertő 7.60, sertésbelső szervtík 3.50 forint. Fogyasztási árak az ország egész te­rületén: zsir és tepertő 9.20, zsirszalon­­na 7.70, bőrnélküli zsirszalonna 8.—, háj 8.70. Sertéshús csonttal Budapesten 10, csont nélkül 13, máj és nyelv Bu-KORZÓ MOZI T%-n Mától kezdve mindenki nevetni akar és nevetni fog! A francia humor tárháza sziporkázó vígjáték! FER­NÁN­DEL ellenállhatatlan humora főszereplésével dapesten 6 forint. A kereskedelmi alkalmazottak sza­bad szakszervezete és a KOKSz meg­kötötték az új kollektiv szerződéseket. Eszerint az üzletvezető, nagy­vállalat fontos osztályának vezetőjei, önálló be­vásárlójai 560—700, felelős fiókvezetők, osztályvezetők, ha legalább 5 alkalma­zottat irányitamafc, főpénztárnokok, fő­­ra­ktár­noteok és hasonló állásúak 510— 620, öt alkalmazottnál kevesebbet irá­nyító osztályvezető és pénztáros 430— 550, eljörendő képzettségű kreskedő­­segéd, önálló raktárnok 350—510, ke­reskedősegéd 6 éven felüli gyakorlat­­tal, pénztárkezelő, raktárn­ok 260—435, 1>—6 éves­­ gyakorlattal taitó segéd, traik­­tári beosztott, pénzbeszedő, 13 éven fe­lüli árukihordó 200—310, portás, éjjeli őr, kereskedősegéd egyéves gyakorlat­tal, üzl­eti segédmunkás 175—260 * fo­­riltntt. A taniáncok fizetése az első évben 1­60, a­ második évben 105, a harmadik évben 145 forint. A m magánalk­almazottak szabad szak­­szervezete 10 kategóriába osztottal a munkavállalókat. A kollektív szerző­désben megállapított fizetések a követ­kezők: I. kategória 560—700 forint, II. 510 —620, III. 430—550, IV. 350—510, V. 260—435, VII. 200—310, VII. 175—260, VIII. 165—215, IX. 116—165, és a X. kategória 100—145 forint. Az új deviza és valuta­árfolyamok (Budapest, július 31.) A Magyar­­ Nemzeti Bank augusztus elsejével a kö­vetkező hivatalos valuta- és devizaár­folyamokat, illetve aranyátvételi ára­kat állapította meg. Külföldi pénznemek: 100 USA-dol­­­lár pénz 1162.12 forint, áru 1185.67 fo­­rin­t^ 100 svájc. frank pénz 270.28, áru 275.74, 100 svéd korona'pénz '323.29, áru 329.82. ^ Külföldi kifizetések: Kopetaháglai 100 svéd korona­ 242.23, áru 245.89, London: angol font pénz 46.90, áru 47.60, New­­york 100 dollár pénz 1165.13, áru 1182.73 forint, Stockholm: 100 svéd­ ko­rona pénz 324.10, áru 329 forint, Zü­­rich: 100 svájci frank pénz 2­70.99, áru 275.06 forint. Egy kiló szinarany 13.176 forint 97 fillér. Egy tí­zkoronás arany érme 40.19 forint egy 20 koronás arany 80.38 fo­rintt, egy 20 frankos francia vagy svájci verésű aranyérme (Napoleon) 76.56 forint. Eg­y angol fontos arany­érme 96.54 forint­, egy 10 dolláros arany­­érme 198.37 forint. A fel nem sorolt aranyérmék átvételi ára arany star­tali­­muk alapján 13.210 forintos szim­­aranyár figyelembe vételével 2 ezrelék levonás mellett kerül megállapításra. Augusztus 4-én Csodarepülő Egy félszeg kis figura kalandjai szárazon, vizen és a levegőben Előadások kezdete: lt»5, lli 7 és 8-kor alkalmi autó Keszthelyre. indal SZÉCHENYI FILHSZIHH5Z Premier ma! Csak 4 napig! Csütörtöktől vasárnapig Fred Astaire és Ginger Rogers hatalmas revü­­filmje ! TOP HAT Azonkívül: Artistaparádé, Előadások kezdete.­ V_ 5, V* 7 és 8. Üzennek a kendergyár dolgozói A Szegedi Kenderfonógyárt munká­saitól kaptuk az alább közölt levelet, amelyet 70 dolgozó írt alá. Az utóbbi napokban sűrűn írnak a lapok arról az éjszakai tüntetés­ről, amely egyes dőzsölők ellen zaj­lott le. Természetesen erről legtöb­bet ír a Kisgazdapárt szócsöve, a­ Kis Újság, amely úgy állítja be a kérdést, mintha a tüntetés békés polgárok ellen irányult volna. Mi, üzemi munkások is a polgár­ság békés együttműködésén dolgo­zunk és őrködünk, de megvetjük­ és elítéljük azokat, akik a csatornákon, keresztül szerzett árukkal fek­etéz­­nek és a befolyt zsíros haszonból fé­nyűzően élnek, fogyasztják a leg­­­drágább italokat nap mint nap, il­letve éjszakáról éjszakára, amíg a dolgozók asztalára, jó, ha a minden­napi kenyér eljut. Ezzel kapcsolatosan durván és ok­talanul támadja a Kis Újság a de­mokratikus rendőrség egyik vezető­jét, Drégely Lajos ezredest, mint aki nem teljesítette volna kötelességét, a nyomozás érdekében. Mi, munká­sok, nagyon jól ismerjük Drégelyt, még a régi időkből, amikor igazsá­gos baloldali állásfoglalása miatt állásától felmentették.. Az ő közsze­­vetetnek örvendő személyét mi, ken­­dergyári dolgozók megvédjük a jobb­olldal támadásával szemben és tilta­kozunk az ellen, hogy egyes reak­ciós körök kikezdjék működését. Mi tudjuk, hogy mire megy a já­ték és résen vagyunk. Dolgozók vágóink, akik az újjá­­építésből éhezve, rongyosan, az in­fláció minden nyomorát tűrve ves­­­szük ki a részünket. Sokkal több jogunk lenne a­ szórakozásra de nem dőzsölésre , mint azoknak a semmittevőknek, akik a demokrá­cia, a dolgozó népréteg nyakán élős­­köd­nek. Ismét, figyelmeztetjük innét a gé­pek mellől azokat, akiket illet, hogy ne nyúljanak a demokratikus rend­őrséghez és annak vezetőjéhez. A Szegedi Kenderfonógyár dolgozol. FORINTÉRT kakuszi kárpitosnál — KÁRPITOZTASSON Szeded, Auidi-u. 5. Jelentkezni­­ Szent István garage. Telefon: 2—33. x Az első »forintos­ bál« táncver­­senyérc benevezés a helysz­ínre. Szom­baton d­sle g órakor az ipari estkü­­letben. CSÜTÖRTÖK., 1946 AUGUSZTUS 1. Miskolcon a felháborodott tömeg agyonvert egy feketéző malmost (Miskolc, július 31.) A miskolci Flórián-malom tulajdonosai Rejti Sándor­­ és Jungr­eisz Ernő elfek­tez­­ték a malom lisztjét. Többek között megkárosították a diósgyőri vasgyár dolgozóit is. A gazdasági rendőrség­ leleplezte a feketézők üzelmeit. Rej­tőt és Jungreiszet letartóztatták­, majd az eljárás lefolytatása után a két majom­tulajdonost internálták. Az internáltakat villamoson számí­tották a mahocai internáló táborba, amikor a város felháborodott töme­gei felismerték és a villamoson meg­támadták a két feketézőt, de a rend­őrségnek sikerült kiszabadítani őket. Rejtő oly súlyosan­ megsérült, hogy kórházba szállítása után meghalt a Jungreisz­­ Súlyos sérüléseket szenve­dett. A dolgozók harcos lapja a De&nat&aiM&ui#. BELVÁROSI Moziéi! Ma és a következő napokon bem­u­­­­­­tatja az amerikai filmgyártás repre­s­zentáns újdonságát.­­ Vágyak a viharban ! A főszerepekbeni. CLAUDETTE COLBERT ______és RAY MILLAND_______ Előadások kezdete: 4, V_ 6 és fél 8-kor. Elővétel délelőtt 11—12-ig. Pénztárnyitás az előadás előtt félórával.

Next