Délmagyarország, 1946. december (3. évfolyam, 271-294. szám)

1946-12-01 / 271. szám

il­ág proletárjai egyesüljetek ! Szeged, 194* december 1. vasárnap, ill. tel. 271. ii. év; 40 fillér. Kiről és miről van szó Irta: Markos György A stabilizáció negyedik hónapjában •mi kétszer fordult elő, hogy egyik­­ hétről a másikra a bankjegyforgalom nem emelkedett, hanem csökkent. In­flációról, tehát nem lehet szó. A forga­lomban levő pénz mennyisége sem túl­­magas, mert hiszen a jelenlegi nemzeti jövedelem, azaz a mezőgazdasági és ipari termelés által létrehozott értékek összessége megfelel évi 12 milliárd fo­rintnak. Ezzel szemben­ mindössze 850 millió forint értékű bankjegy van for­galomban s ennek a bankjegyforgalom­nak biztos fedezete van valutákban, devizákban, külföldi fizetőeszközökben és aranyban. Békében 5 milliárd pen­gős nemzeti jövedelemmel szembeni 450 millió volt a bankj­egyforgalom, tehát aránylag nagyobb mint most. Békében e bankjegyforgalom aránya a nemzeti jövedelemhez 9:100 volt, most 7:100. Tehát itt sincs baj. Máshol kell keresni a mai nehézségek okait. Magyarország nem szegény, de elsze­ i­ényedett ország. A háború sok min­dent pusztított el, amit újjá kell épí­­teni, az ország régi felelőtlen urai olyan bűnöket követtek el, amelyet a mai de­mokratikus Magyarországnak kell jóvá­tenni. Az ezerholdas na­gyurak és a ve­lük szövetséges bányabárók és iparmág­nások­ dorbézoltak és most a magyar népnek kell fizetnie a számlát. Konk­ ckbbfeo: a mai termelés szín­vonala alig kétharmada a békebelinek és ebből a kétharmadrésznyi nemzeti jövedelemből minden takarékosság mel­lett is legalább ugyanannyit kell lefö­löznie az államnak, mint amennyit bé­kében. Tehát fogyasztásra lényegesen kevesebb marad. Jóvátételt kell fizetni, újjá kell építeni az országot. Ez az ál­lam feladata. Ez mindenkinek a fel­adata és mindenkinek érdeke. De az ehhez szükséges összegeket az állam nem veheti máshonnan, mint a­ dolgo­zók és a vállalkozók keresetéből, jöve­delméből. Osztozkodnunk azon a kérésen, amink van. Jóvá kell tennünk a múlt bűneit és építenünk újjá. Tehát mér­sékelnünk kell keresetünket, ez a vál­lalkozók és a dolgozó tömegek feladata. De élni, enni, ruházkodni és lakni is kell, ez a dolgozó tömegek joga. Az árak magasak. Magasak azért, mert kevés az áru és amikor kevés az áru, mindig magas az ára. De ezenfelül — mondják a GyOSz urai a vállalkozók — azért magasak az árak, mert az ál­lam sokat követel. Igen, az államnak sokat kell követelnie. Nem lehet más­ként. És várjon a vállalkozók, az ipari termelők, a GyOSz kebelében vagy azon kívül működő gyárak és üzemek, mindent megtettek-e azért, hogy az ára­ké,­ leszállítsák? Merjük állítani, hogy­­ sem. Ma minden vállalkozó, mint a há­ború alatt, vagy közvetlenül a háború előtt is tette, összeadja az „önköltsége­ket" és ehhez hozzácsapja a hivatalo­san megengedett 15—25 százalék hasz­not. Mennél nagyobbak az önköltségek, annál nagyobb a haszon. Ki lesz bo­lond 80 forintos önköltség után 16 fo­rintos haszonnal megelégedni, amikor 100 forintos önköltség után 20 forintos haszon jár neki. Csoda-e, ha ilyen mo­dor, az árak magasak, mert a GyOSz urai, a múltból ittfelejtett nagyipari vállalkozóknak nem érdekük, hogy csökkentsék az önköltségeket. Csoda-e az, hogy ma a magyar nagytőke, az ipari vállalkozás­i gondokkal küzd, mert nincs forgótőkéje, mert a tőke nem fo­rog, mert nem is foroghat, mert ilyen árak mellett nincs aki vásárolni tud­jon. De mi történik akkor, ha nem forog az áru és nem forog a tőke? Termelni kell! Ez a jelszó. A kormány ma a leg­nagyobb hitelnyújtó. Csak olyanoknak nyújt hitelt, akik a kapott pénzért ter­melnek is. De mit ér az a hitel, amely­ért csak termelnek, de a termelt­ áru nem kerü­l forgalomba. Az ilyen hitel csak a pénzforgalmat növeli, csak az infláció felé vezet. Mindig újabb és újabb hitelek és a változatlan árak. A tőke nem bánja, ha nem veszik meg a portékáját, mert az érték, amit bele­fektetett, az megmarad az áruban vagy a nyersanyagban, legfeljebb újra hitelt zsarol a kormánytól azzal az indokolás­sal, hogy különben kénytelen leállítani az üzemét, ami a munkanélküliséget növelné. A­­ magyar ipar ma drágán termel, nem azért, mert az állam magas adó­kat követel — érthető okokból —, vagy legalább is nemcsak azért. Drágán ter­mel azért, mert nem tud kalkulálni, mert nem érdeke, hogy kalkuláljon. Nem érdeke, hogy megrágja a garast, hogy megkeresse azokat a szervezési módszereket, azokat a lehetőségeket, nyersanyag-, üzemanyag-, idő- és mun­­kamegtakarító módszereket, amelyek révén olcsóbban termelhet. Ettől már teljesen elszokott. A hirhedt győri pro­gram óta, 2>38 tavasza óta nem kellett számolni, nem kellett takarékoskodni. Mindent megfizettek, mert minden a háborúért volt. Most a békéért kell termelni és a demokrácia gazdasági megszilárdításá­ért. Egy okkal több, hogy az árak ne számoljanak és ne csökkentsék, hanem inkább emeljék az árakat. A vaskartel, a textiltrösztök és a magyar gazdasági élet egyéb hatalmasságai nem hajlan­dók csökkenteni profitlehetőségeiket, legfeljebb arra hajlandók, hogy ne fi­zessenek adót az államnak. De ilyen mó­don árleszállításról szó sincs és szó sem lehet. Az állam nem engedhet, mert köte­lességei és kötelezettségei vannak. A tömegek nem engedhetnek, mert élni akarnak — emberi módon élni, vásá­rolni elérhető árakért. Tehát a tőkének kell engednie, a túlméretezett profitból akár a saját jól felfogott érdekében is, mert ha nem enged, a profit egész le­hetőségét teszi kockára. A kérdés világos. A kiebrudalt nagybirtokosokkal szö­vetkezett magyar ipari tőke hasznot akar vagy —akármilyen áron — meg akarja dönteni gazdasági oldalról a demokráciát. A tömegek emberi módon akarnak élni a demokráciában. Ezek a kérdések rejtőznek a maga­sabb vagy alacsonyabb­ árak körüli harc mögött. Lehet, vagy nem lehet, de az árakat csökkenteni kell. Mert a dolgozók élni akarnak és a demokrácia élni fog.. Hiszünk a Szovjetunió törekvésének őszinteségében mondotta Nagybritannia képviselője az Egyesült Nemzetek politikai bizottságában Molotov leszerelési javaslatával kapcsolatban . (London, november 30.) Az Egyesült Newcenk politikai bizottságának szom­­bati ülésén az első szónok Parodi fran­cia kiküldött volt, aki annak a remé­nyének adott kifejezést, hogy a bizott­ság elfogadja a leszerelésre vonatkozó szovjet javaslatot.­­ A kanadai kiküldött után, aki két­ségbe vonta a szovjet javaslat gyakor­lati értékét, Wellington-Ka szólalt fel Kína nevében. Nagy derültséget­ keltve állapította meg, hogy Kína több mint 2000 éve foglalkozik a leszerelés gondo­latával, de még mindig nem valósult meg a kínai közmondás, amely szerint a tit il erősebb a kardnál. L­engyel­ország képviselője támog­at­­j­a a Szovjetunió javaslatát. Shavres Nagybritannia képviselője örömének adott kifejezést, hogy a szov­jet kormány ugyanarra törekszik, mint Nagybritannia. Ki kell jutni a gyanak­vás és a cinizmus légköréből. A világ­sajtó egy része propagandának minősíti a Szovjet leszerelési javaslatát, mi azonban hiszünk a Szovjetunió törekvé­sének őszinteségében. Nagybritannia hadseregének négyötöd részét már le­szerelte, bár egyes hatalmak nagy had­­­ser­eget tartanak­ fegyverben. Anglia­­ nem mehet messzebbre a leszerelés te­rei, na nm­ eríi magát­­ biztonságban .A támadás esetleges megismétlődését­­. Javasolta: az UNO létesítsen bizottsá­got, amely a leszerelés kérdésével fog­lalkozik és gyakorlati tervezetet dolgoz ki az atomellenőrzés kérdésében is. Eb­ben a bizottságban a nagyhatalmak nem gyakorolhatnák a vétójogukat. (Newyork, november 30.) Az Egye­sült Államok külügyminisztériumának szóvivője kijelentette, hogy Bymes esetleges lemondásáról forgalomba­ ke­rülő hírek teljesen alaptalanok. A bolgár kormány felveszi a diplomáciai kapcsolatot Magyar­országgal (Szófia, november 30.) A bolgár kormány elismeri a köztársasági spanyol kormányt és helyreállítja vele a diplomáciai viszonyt. Elha­tározta továbbá, hogy ugyancsak felveszi a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal és Argentinával. Rajk elvtárs Parisba érkezett a spanyol polgárháború harcosainak értekezlet­ére (Páris, november 30.) Rajk László belügyminiszter, dr. Münnich Ferenc altábornagy, az államrendőrség bu­­dapesti főkapitánya és Szalvai Mi­hály alezredes pénteken déliben az Orient-expresszel párisba­ érkeztek. Üdvözlésükre megjelent a pályaudva­ron a párizsi magyar követség vala­mennyi vezető tisztviselője. Ott volt a franciaországi magyar függetlenségi mozgalom vezetője és a párizsi ma­gyar kolónia tagjai közül sokan. A belügyminiszter­t a spanyol polgárhá­ború szabadságharcosainak nemzet­közi értekezletére érkezett Párizsba. «ni Befejeződött a l-listázás felülvizsgálata Összesen 5.200 elbocsátott alkalmazott kerül vissza állásába (Budapest, november 30.) Szombaton ismét ülést tartott a közszolgálat köré­ben történő elbocsátások felülvizsgálá­sára alakult bizottság. A bizottság Nagy Ferenc miniszterelnökből, Rákosi Má­tyás és Szakasits Árpád miniszterelnök- helyettesekből ,és Rácz Jenő pénzügy­miniszterből áll. A bizottság mintegy­­ 4600 közalkalmazottat vett vissza állá­sába s ezzel a felülvizsgálat lényegében már meg is történt. Csak kisebb intéz­kedések vannak még hátra, végered­ményben azonban mintegy 5200 alkal­mazott kerül vissza állásába. A hátra­levő ügyeket rövidesen befejezik a ki­jelölt határidőre, amelyet­ a pénteki mi­nisztertanács december 31-ig hosszabbí­tott meg. A miniszterelnökségen ilyen ügyek­ben­ felvilágosítást nem adnak. A dön­tő­bizottság az összes figyelembe jö­hető szempontokat mérlegelte, tekintet­tel természetesen az államháztartás egyensúlyára. Magyar iskolák a Vajdaságban (Belgrád, november 30.) Az új Ju­goszláviában minden nemzetiségnek meg van az alkalma arra, hogy anya­nyelvi iskolát létesítsen. A magyar kisebbségnek a Vajdaságban azelőtt nem volt egyetlen középiskolája sem. Most van a magyar kisebbségnek elemi iskolája, középiskolája­, tanító­képzője, óvónőképzője. Több iskola megszervezésén még csak most dol­goznak. amnesztia Romániában a tiltott határátlépőknek és katonaszökevényeknek (Kolozsvár, november 30.) A román hivatalos lapban megjelenő uj amnesz­tiatörvény, amely széleskörű kegyelmet biztosít a tiltott határátlépés, szökés, bevonulási kötelezettség elmulasztása, katonai bűncselekmények elkövetői szá­mára. A törvény rendelkezései értelmé­ben a bűncselekmények elkövetői ke­gyelemben részesülnek függetlenül at­tól, hogy tettük felderült-e, ügyük vizs­gálat alatt áll-e, tárgyalás van-e kitűz­ve, vagy már jogerős ítéletet hoztak. A tiltott hat­árátlépés bűncselekményének elkövetői minden jelentkezési kötele­zettség nélkül kegyelemben részesülnek, ha román állampolgárok s tettüket 1940 augusztus 30 után követték el és ha jelen törvény megjelenéséig az ország­ba visszatértek. A szökést, vagy bevo­nulási kötelezettséget nem teljesítőket kegyelemben részesíti a törvény, amen­­­­nyiben az érdekeltek 60 napon belül je­lentkeznek a katonai csapattestüknél vagy a hatóságoknál és ott katonaköny­vüket láttamoztatják. Az amnesztia nem vonatkozik azokra, akik olyan orszá­gok hadseregében maradtak 1944 au­gusztus 23 után, amelyek Romániával hadiállapotban voltak.

Next