Délmagyarország, 1947. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1947-01-01 / 1. szám

ilág proletárjai egy gSMljatgfei Szeged» 1947 január 1. szerda, ltf. év?. 1. sz. Rn: 40 fillér. DELMMYARORSZAG -<țiA MAGYAR KOMWUJUSTA F­A­R­T D­I­L­M­A O­T­A­R­O­RS­Z­A­GI NAPILAPJA m . - Új célkitűzések: Előre az életszínvonal felemeléséért! Irta: KSvn Béla N­ehéz, küzdelmes esztendő áll mö­göttünk. Nem túlzunk, ha azt mond­­­juk­, hogy az elmúlt év a magyar de­mokrácia erőpróbája volt. Szörnyű meg­próbáltatások idejét éltük, de éppen e megpróbáltatások közepette bizonyította 3-3 a magyar nép nagykorúságát. Nem lehet lekicsinyleni azt, amit szenved­tünk, s amit véghez vittünk. Elveszett •­ dolgok felméréséhez szükséges mér­ték és sokan úgy érezték, kicsúszik lá­bunk alól a talaj, nincs mibe fogódzni, a háború szörnyű pusztítása mint átok, ül rajtunk. Nincs kiút számunkra — gondolták. Összeomlott egy régi rend­szer, de a romok ittmaradtak és a rom*­­tegyek elállják a demokratikus fejlő­dés útját. Az életszínvonal olyan mély­be süllyedt, hogy kultúrember számára mélyebbre nem süllyedhetett. Ha vis­­­szatekintünk az elmúlt esztendőre, 6 .módon kritikánk­­ mellett is egy kicsit büszkék lehetünk a mi magyar demo­kráciánkra. Büszkék lehetünk paraszt­jainkra, kük a föld millió holdjait mun­kálták meg —■ ma sem tudjuk hogyan, büszkék­ vagyunk az éhséget és hideget­­ állató munkásainkra és értelmisé­­gieinkre, tudósainkra, akik egy újságot nem tudtak megvenni,­ de­­ fáradhatat­­anul, jóformán segédeszközök nélkül dolgoztak uj felfedezéseken s müvé­­ativkxc, alá­­ egy szendvicsért jöttek ű egy kis melegséget lopni a szívünk­be. Legyünk büszkék neves vezetőink­re és a névtelen pártmunkások ezreire, akiknek hite, lelkesedése, buzdítása nél­kül nem érhettünk volna el eredmé­nyeinket. Egy nemzet tel­epét nem a múltja, hanem a jövője határozza meg.­ Ha csak a múltba tekintettünk volna, a kétség­­beesési és kilátástalanság­ rabjaivá sze­gődünk. Nem vissza, hanem előre te­kintettünk és a jobb jövő reménye vál­altatta el a jelen szenvedéseit. A kézzelfogható jövőt a stabilizációs elvek jelentették. Az ígéretért, amit az a pénz jelentett, úgy éreztük, érdemes­­­ ülni. A forint, amit „valutacsodának“ neveztek, eddig nem bizonyult hálát­lannak. Nem adta magát bőségesen , nem adta magát mindenkinek egyfor­mán, de a bánat könnyei helyébe az izomkönnyeit csalta a szemekbe s kisi­mította: a­­ kétségbeesett arcok ráncait. P?ersze, a forintot is megtámadták és ez szolgáljon figyelmeztetésül arra, hogy az ellenség nem alszik, csapások érték, de még nincs legyőzve és ezzel a tén­­­nyel számolnunk kell, ha tervet készí­­­­tünk a jövőre. A Stabilizáció lehetővé tette, hogy lé­­lekzethez jussunk, élni tudjunk, hinni tudjunk és észszerű számításokat végezhessünk. A stabilizációs terv után elkészítette az Magyar Kommunista Párt­­ hároméves tervét. Felmérve az ország teljesítő­képességét, egy mindenre ki­erjedő, átfogó gazdasági tervet készí­­t­ettün­k. Úgy a stabilizációs terv, mint is, reális­ tényeken, számításokon nyugszik. Kommunista módra optimis­­ta, de nincs benne túlzás. Gerő elvtár­siunk mondotta: „Mi általában ismere­tesek vagyunk arról, hogy javíthatat­­lan derülátók vagyunk — de nálunk reális tényeken nyugvó, megfontolt kö­vetkeztetésekből származik.“ Célja a tervnek a dolgozók milliót­­zip­.’, életszínvonalát az 1938-as életszin­­•’­ilra, sőt e színvonal fölé emelni. A fi az általános életszínvonalat az el­­v végén az 1938-as életszínvonal 85­­ adalékára irányozza elő, a második égén 100 százalékra és a harmadik végén 109 százalékra emeli fel. ■ Másfélmilliárd 1938-as békepengő vá­..séges a,három év folyamán beru­­nukásokra.. Ezt a másfélmilliárdot elő terem­teni és nem titok, hogy csak v‘. . ivávant szorgalommal lehet " . A terv áldozatokat kíván gondolhatunk addig a­ fogyást­ vis­z ''>>k nagyarányú termelésére, .­. iparunkat, mezőgazgaságunkat meg nem alapoztuk. A dolgozók meghozzák majd a maguk áldozatát, mint ahogy eddig is meghozták, de ennek feltétele van s Ez a feltétel; biztosítani a demokratik­us kormányzást, a további fejlődést. Bizto­sítani kell Szegeden is s mindenütt az országban, hogy minden a n­ép érde­kében történjék. Biztosítékot akarnak a dolgozók, hogy áldozatvállalásaik nem a vagyonokat fogja növelni a másik ol­dalon, hanem fokozatos életszínvonal­­emelkedést biztosít. A jövő esztendőben fokozottabb fel­adatok hárulnak a szakszerveze­tekre és üzemi bizottságokra. A jövő évnek meg kell hoznia az üzemi bizott­ságok hatáskörének kiterjesztését és­ a szakszervezetek jogainak alkotmányba való iktatását. A hároméves gazdasági terv keresztülvitelében , oroszlánrész esik a szakszervezetekre. A szakszer­vezetek aktív és kezdeményező közre­működése és ellenőrzése nélkül nem képzelhető el a gazdasági terv sikere. Az elmúlt időszakban háládatlan feladat jutott a­ szakszervezeteknek. A stabilizáció csak 50 százalékos életszín­vonalat tudott biztosítani a békebelihez képest, ez igen alacsony életszínvona­lat jelent, ha tekintetbe vesszük azt az életszínvonal-különbséget, amely Ma­gyarország és a nyugati államok között már békében is megvolt. Az utóbbi idő­­ben bekövetkezett drágulási folyamat még ezt az életszínvonalat is veszélyez­tette s a tömegek jogos elégedetlensé­gét a reakció a szakszervezetekre akar­ta hárítani. Nem népszerű dolog a mun­kafegyelmet megtartatni s ezzel az or­szág rendjét megőrizni, sokkal nagyobb népszerűséget jelentene anarchikus megmozdulások szószólóivá szegődni, mint a stabilizációs szempontokra­, fi­gyelemmel lenni s így szolgálni a­ nép és az ország tartós érdekeit. Sokszor a lehetetlennel határos feladatokat kel­lett megoldani a szakszervezetek vezető­ségének, amikor a tömegek­ jogos köve­telése és felháborodása közepette kel­lett a termelés szempontjaira tekintet­tel lenni úgy, hogy a pillanatnyi köve­telések kielégítése helyett éppen e tö­megek messzebbmenő érdekeit tartotta szem előtt. * A szakszervezeteknek vissza kell verni a reakció támadásait, amelyek ga­­lád módon a bajok okául a­ szakszerve­zetek vezetőségét igyekszik feltüntetni. Az elmúlt hetek tapasztalatai azt bizo­nyít­j­ák­, hogy ott, ahol a­ szakszervezet és az üzemi bizottságok kezdeményező szerepet vállaltak és a munkásság olyan igényeinek kielégítéséért indítottak har­cot, amelynek költségeit nem lehet be­lekalkulálni az „árakba“, rögtön a leg­merevebb visszautasításra találtak. Ha­ profitjának valóságos csökkentéséről van szó, akkor az adakozó bőkezű nagy­bácsiból azonnal fukar, vagyonát féltő családapává lép elő a tőkés és így lep­lezi le­­ igazi arculatát. A szegedi szakszervezetek újévi ajándékul uj otthont kaptak s ez máris pezsdítőleg hatott a szakszervezeti élet­re. A különböző szakmák munkapro­gramokat dolgoznak ki, számba veszik a legsürgősebb tennivalókat és a legfá­jóbb problémája a munkanélküliség kérdése. • A szakszervezet vezetősége tervet dolgoz ki, amelynek alapján a szegedi építő munkásságot munkához lehet juttatni. Nagy a munkanélküliség a bőriparban és a ruházati iparban is. Ezen feltétlenül segíteni kell és lehet is, mert pl. a­­ Ruházati ipar teljesítmé­nye a békebelinek 94 százaléka és így a szegedi munkanélküliség nem indo­­kolt­. A vegyi iparban a kollektív szer­ződések szerzett jogokat biztosítanak a munkásságnak, amelyeknek kielégítésé­ről tőkéseink „megfeledkeztek“. Minden szakmának meg­vannak a maga speciá­lis problémái és ezek megoldásáért, számbavéve a reális lehetőségeket, har­cot kell­­ indítani. Mindenkinek,­­aki még távol tartotta magát eddig a szakszer­vezetektől,­ látnia kell, hogy a szakszer­vezetek nem egyszerű befizető helyt­*, hanem a dolgozók hatalmas harcos ér­dekvédelmi szerve, amely demokratikus rendszerünknek súlyánál fogva hatha­tós tényezője. A­z üzemi bizottságok támogatást ta­lálnak szociális programjuk végre­hajtására a szakszervezetekben. A ma­gukat megmakacsoló tőkéseknek érez­niük kell­, hogy itt nemcsak egy üzem munkásságával és üzemi bizottságával, hanem egy egész szakmával, sőt az egész munkássággal találják szembe magukat. Ezen a téren még­­ sok tenni­való van. A legtöbb szegedi üzem úgy épült, hogy abból minél több profitot lehessen kihozni, de arra, hogy aki a profitot termeli, szintén ember és ema­beri szükségletei vannak, nem voltak tekintettel. Nincsenek fürdők, nincse­nek öltözők, ahova­ utcai ruháját el­zárhassa, a munkatermek egészségtele­nek, nincsenek szellőzőkészü­lékek, por­­szívóberendezések. Ezen­ a téren egyes üzemekben középkori állapotok ural­kodnak. Arról nem is beszélünk, hogy bölcsődék, ahová a dolgozni kénysze­rülő anya gyermekét­ elhelyezze, csak egyes helyeken vannak és ott­ is a mun­kásság és az üzemi bizottságok áldozat­készsége tette­ lehetővé létesítésüket és nem a tőkések jóakarata. Kultúrterem sok helyen még mindig nincs, dacára, hogy a kollekív szerződések kötelezően előírják azok létesítését. Nyilvánvaló, hogy a kollektív szerződések betartása­­mellett ma még rengeteg tennivaló jut a szervezeteknek és üzemi bizottságok­nak. Munkásnak és tőkések­ egyaránt éreznie kell, hogy ezt az erőt számítás­ba kell venni. A stabilizáció lehetővé tette máris egyes szakmai szervezeteknek, hogy a segélyezési rendszerüket úgy, mint­ a m­ulb­an voló, életbe léptessék és min­den­ egyes szakmában lehetővé .váljék különösen akkor, ha még a szervezetle­neket is beszervezik a szervezetekbe és mindenki eleget tesz tagdíjfizetési kö­­tel­ezetségének. a szakszervezetek vezetése állandóan ujaoo és újabb feladatokat ró ki a ve­­zetősegeuue es ez megnovekedett sze­rep, amit betöltenek az ország gazda­sági eseteben, uj szakszervezeti kade­ren kinevelését és a régiek adandó kép­zését is szükségessé teszi. A tfmaani­­mákon "tanúlnak a vezetőségek, a­­ jövő­­ben megsokszorosodik a szemináriumok száma, így nevelődnek ki a­ tegnap el­nyomott munkásaiDoi a demokrata* felkészült harcos, művelt munkásveze­­tői és gazdasági szakemberei. Az uj helyiség leh­etővé fogja tenni, hogy szakmai kultúr­gárdák alakulja­nak, szavalókórusok, dalárdák, színját­szó csoportok külános­ a kisipari szak­mákban, és a szellemi foglalkozásúak­nál, ahol üzemi kultúrgárdák nincse­nek , ezek a dolgozóik kulturális neve­lését fogják szolgálni. Ha szakszervezetekről beszélünk, el­engedhetetlenül szükséges, hogy, a munkásegység kérdéséről ’ beszéljíi­a, mert a két pártnak az együtt­működése a szakszervezetekben ölt testet, válik valósággá. Nem teszi meg a két mun­káspárt azt a szívességet a tőkéseknek, hogy egymással harcoljanak a szerveze­te­teken belül és ezzel gyengítsék a dol­gozók erejét a nagytőkével szemben. Harcot folytatni hí drágaság letörésére, a termelés fokozásáért és ezzel párhu­zamosan az életszínvonal állandó eme­léséért első vonalban­ harcolna, hogy rö­videsen visszatérhessék minden téren a békebeli állapotokhoz, szívós harcokat vívni a mindennapi kis kérdések meg­oldásáért igen nagy feladatokat­ rónak a­­ szakszervezetek vezetőségeire és eze­ket csak úgy tudja megoldani, ha a­ leg­nagyobb egyetértésben együtt dolgoz­nak a két párti emberei. Ha vetélkedés van a két párt között, az csak abban nyilvánulhat, hogy ki tesz többet, ki dolgozik jobban, ki harcol bátrabban a dolgozók­ érdekeiért, ki vezeti körülte­kintőbben a szervezeteket. Nem volt célunk, hogy most, új esz­tendő napján lapunk első oldalán kro­nologikus sorrendben elmondjuk az el­múlt év történetét. Csak röviden rámu­tattunk, mi fájt legjobban, mik voltak eredménye­ink, milyen kilátásokkal indulunk a jövő esztendőbe és úgy érez­tük, Újév napján az első oldal a szak­­szervezeteket illeti meg. Az ő segítsé­gük nélkül nem állnánk itt, ahol ál­lunk. Az inflációs téboly idején és az­óta­­ is igazi példáját adták annak, ho­gyan kell a­ pillanatnyi demagóg nép­szer­űséghajhászás helyett a nép és az ország tartós és messzemenő érdekeit szem előtt tartva dolgozni. És ha sok­szor a két malomkő között őrlődök kö­vettek is el hibákat, ez nem csökkent­heti elismerésünket, Újév­ napján annál is inkább, mert ez az elismerés egyben a szervezetekbe tömörült egész mun­kásosztálynak szól. /.* A miniszterelnök rádiószózatot intézett a nemzethez (Budapest, december 31.) Nagy Fe­renc miniszterelnök egyik lap munka­társának kérdésére a következőket mon­dotta : — Óriási terhekkel indultunk az 1946-os esztendőnek. Amint az eredmé­nyek mutatják, a terhekkel jórészt meg­birkóztunk és alkotások eredménye sok reménységet sűrített össze. Az új­­ esz­tendő felé sokkal több bizakodással in­dulhatunk el, mert tudjuk, ha terveink az elmúlt évhez hasonlóan valóra vál­nak és jó termésünk lesz, akkor a jövő esztendő közelebb visz bennünket a b­é­­keállapothoz.- Mindenki tegye meg kö­telességét, paraszt, munkás, értelmiségi ember, író és művész egyaránt, hogy az a lelkes szorgalom, amely az elmúlt év eredményeit hozta, ne csökkenjen és az 1946-os eredmények alapján állva­, fokozott szorgalommal gyarapíthassuk demokráciánk alkotásait. A miniszterelnök kedden éjfél előtt 23 óra 45 perckor mondta­ el rádiószó­zatát, amelyben visszapillantást vetett az elmúlt esztendőre és vázolta a jövő év kormányzati terveit. Tildy Zoltán köztársasági elnök Új­év napján este fél 10 órakor intéz rá­­diószóza­tot a világ magyarságához. A Kommunista Párt javasolja, hogy a­ családi pótlékot minden gyermek után IS forintban állapítsák meg (Budapest, december 31.). A Sza­bad Nép írja: A Magyar Kommunista Párt politikai bizottsága hétfőn fog­........... '• belpolitikai hely"­zettel ö megtágyalta a reakció dient harcot és a köztársaság «ben itt­ i­rányuló földalatti szervezkedések ügyét is. A munkások életszínvonalának emelésére javasolni fogják, hogy mind « gyermek «M­ * -családi pet­­ély»t’18 for­atban UV' tsák meg.

Next