Délmagyarország, 1947. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1947-01-01 / 1. szám

7 DÉLMAGYARORSZÁG Régi lakótársa, Horesnyi elvtárs beszél József Attila szegedi diákéletéről Sokat szenvedett, az éhségtől összeesett az utcán, olvasott, tanult és ver­seket irt a költő Szegeden — így lett József Attila meggyőződése* kom­munista és Lenin rajongója * József Attila harca a szegedi egyetemmel (Szeged, december 31.) A közeli na­pokban múlt 22 esztendeje, hogy 1925 decemberében egy kopott ruhás, csiz­más, sápad tor­kú,­­nagy hajú fiatalember Szegeden , bekopogtatott a Brüsszeli­­körút­ 23 számú h­áz első emeleti egyes számú lakásába özvegy­­ Horesnyinéhoz. — A bútorozott szobát szeretném kivenni, — m­ondta félénken, mint aki már előre is fél a magas lakbértől. Az özvegyasszonnyal azonban sike­rült könnyen megegyezni. Egy kicsit olcsóbbért adta oda egy szoba, konyhás lakásának kis szobáját, mert az új ven­dégnek úgyis meg kell osztania azt a kis helyet is az özvegyasszony fiával. A fiú, Horesnyi László szobafestő ugyanis néhány hónapja érkezett csak vissza bécsi emigrációjából, ahova­­ a fasiszta bíróságok elől kellett menekül­nie az 1919-es forradalomban való rész­vétele miatt. özvegy Horesnyiné dél­ben azután örömmel újságolta fiának: — Sikerült kiadni a lakást! Egy egyetemi hallgató vette ki... Valami tanárféle ... József Attilának hívják. .. József Attilának nem kellett a turulsapka Ebben a Brüsszeli­ körúti udvari szo­bában élte le azután. József Attila Sze­gedem töltött idejének legnagyobb ré­szét. Előzően rövidebb idei­g a Temp­lom-tér 1 szám alatt lakott, ahova ké­sőbb a püspöki szemináriumot építet­ték, majd néhány hónapig a­ Kormá­nyos-család Takaréktár­ utca 6 számú földszinti lakásának cselédszobájában húzódott meg. Szegedi tartózkodásának legjelentősebb időszaka azonban ehhez a­ Brüsszeli­ körúti kis közös szobához fűződik. Itt írta a „Nem én kiáltok" -című verseskötetének pompás költemé­nyeit, amelyekben már nyiltan is vi­lággá kiáltotta, hogy „az utca és a föld fia vagyok“. ( Gergely András elvtárssal, aki Jó­zsef Attila szegedi életének adatait akarja feldolgozni, meglátogattuk a nagy proletárköltő régi otthonát. A szűk, kis lakásban ma egy asztalos­ család él és nem is tudták, hogy 22 évvel ezelőtt ugyanott egy sápadt fia­talember szemében milyen nagy távla­tok nyíltak meg az egyszerű bútorzatú szoba udvarra nyíló, apró ablakán ke­resztül. Általában a házbeliek sem tud­tak semmit erről, legfeljebb a lakás­hoz vezető rozoga falépcsők mesélhet­tek volna a sokat szenvedett költő sze­gényes napjairól Végül is Osztrovszki­ utcai lakásán sikerült megtalálni volt szobatársát, Horesnyi Lászlót, aki régi elveihez hí­ven, ma is a­ Kommunista Párt tagja. Amint beszéltg­etni kezdünk vele József Attiláról, egymásután jutnak eszébe az együtt töltött napok emlékei. — Nagyon sokat tanult, olvasgat odahaza,­­— mondja —■ sokszor egész éjszakákat átvirrasztott, pedig legyön­gült • szervezete alig bírta ezt a meg­erőltető munkát. Gyakran kért engem is, hogy mondjam el neki a forrada­lomban való részvételemet, hogyan csi­náltuk, mint készültünk fel rá. Ilyen­kor azután órákig is elhallgatta volna, «mit beszélek neki. Általában nagyon sokat olvasott, írt. Megesett, hogy ko­rán reggel került csak ágyba, mert egész éjszakáját1 munkával töltötte. Utá­na­­ természetesen nem tudott másnap egyetemre menni és professzorai gyak­ran meg is haragudtak rá. Haragjuk fő ok­a azonban nem ez volt, hanem in­kább politikai magatartása miatt nem tudtak megbékélni vele. Különösen azért piszkálták állandóan, mert kalap­ban járt mindig és nem akarta feltenni a turulista sapkát. Nem is lépett be sohasem a Turul Szövetségbe, mert azt mondta, hogy ő jobboldali egyesület­nek nem­ lesz tagja. Juhász Gyula barátja Arra a kérdésünkre, hogy ebben az időben miket olvasott József Attila, elmondja Heyesnyi László, hogy aszta­lán mindig ott volt egy Petőfi és egy Ady kötet Ezenkívül nagyon sok filo­zófiai könyvet forgatott, különösen Kantot és könyvespolcán ott állottak Mara­t 9 Engels munkái is. Barátaiva­­l gyakran beszélgetett a nagy szocialista írók munkáiról, legtöbbet Leninről. — Legtöbbször Juhász Gyula for­dult meg nála, — folytatja Horesnyi László — ezenkívül egy kiste barátja Füs­sy László, azután Kormányos Ist­ván, aki ma ügyvéd Szegeden. Juhász Gyula valósággal fiaként kezelte, ami­vel tudta, segítette és bátorítgatta, vi­gasztalta, amikor gy­akran elkeseredett nehéz helyzete miatt. Barátai is, de ő maga is állandóan hordta haza a köl­­csön-könyveket. Venni nem igen volt pénze. Késő estéken azután összeültek nálunk, sokszor hatan, nyolcan is és megbeszélték az olvasottakat, megma­gyarázták egymásnak, vitatkoztak raj­ta. Ezeknek a beszélgetéseknek hatá­sára azután egyre nyíltabban kezdte hangoztatni az egyetemen is baloldali elveit és ezzel csak még jobban magára haragította a professzorokat, de diák­társait is. — Milyen volt egyébként az élet­módja? Sokat kellett-e nélkülöznie? — kérdeztük. — Bizony, alig tudta fenntartani magát egyik napról a másikra. — kap­tuk a választ. — Egy alkalommal ös­­­szeesett az utcán. Úgy kellett fölcipelni a lakásba és csak ott tért maigy nehe­­zen magához. Csak később tudtuk meg, hogy akkor már két-három napja alig evett valamit és az éhségtől esett össze. A házban mindenki szerette, mert csöndes, rendes fiú volt és így azután a lakók időnként meghívták magukhoz ebédre’. A nővérétől kapott valami kevés támogatást. Ez azonban nem volt elég megélhetésére, úgyhogy „napokat evett“, vagyis hol ide, hol oda hívták meg ebédre. Néhány ,jóba­­rtátja mindig kifizette neki az EMKE vendéglőjében a reggelijét, úgyhogy azt legalább mindennap megette. Jófor­mán sohasem maradt ki ,s részegen sem látták a házban. Néha azonban eltűnt 4—5 napra is. Ilyenkor többnyi­re a falvakat járta, beszélgetett az em­berekkel, hogy egy kicsit kipihenje a városi fáradalmakat. Próbaöngyilkosság a síneken Ugyanilyen jellemnek rajzolta le Jó­zsef Attilát, régi barát­ja, dr. Kormá­nyos István ügyvéd is. Elmondotta, hogy nagy szegénysége, nyomorúsága miatt még a végzetes balatonszárszói alkosi öngyilkosság előtt, foglalkozott ilyen sötét tervekkel. Egy alkalommal, ami­kor még Makóról járt be, szinte csak próbaképpen lefeküdt a vasúti sínekre. Testével a töltésoldalba­­ keveredett ás nyakát tette a sínekre.­"Az utolsó pilla­natban ugrott fel, amikor már közvet­len közelében­­ dühöngött fel a vonat. Ennek az élményének hatására írta meg Szegeden a „Részeg a síneken" cí­mű versét. — Politikai magatartása — mondot­ta Kormányos ügyvéd — vallójában Szegeden kezdett kialakulni. Először csak szűkebb baráti körben, de később nyiltan is hangoztatta kommunista fel­fogását és többször kijelentette, hogy meggyőződése kommunista. Különösen Leninnek volt nagy rajongója. A leg­erélyesebben állást foglalt az antiszemi­tizmussal szembeni is. Társaságban gyakoran neveze azt barbarizmusnak, nyomorult lelkiségnek. — A munkássággal egyébként a Szo­­ciáldemokrata Párton­ keresztül tudta felvenni kapcsolatát. — mondotta dr. Kormányos István. Be is lépett a párt­ba, mert akkor ez volt az egyetlen le­hetőség komolyabb baloldali politika kifejtésére. Gyakran el is járt a Hét­vezér­ utcai székházba előadásokra, vi­ták­ra. Ezen keresztül lett jóba­ Szako­síts Árpáddal is, aki­ azután főként Ju­hász Gyula ajánlására, közölte is ver­sét a Népszavában. Szoros kapcsolatot tartott fenn itt Hont Ferenccel is, a Madách színház jelenlegi igazgatójával. Lényegében azonban saját magának kel­lett megküzdenie nehézségeivel, min­dennapos bajaival. Ez a néhány pillanatkép is mutatja, hogy az igazi költőnek mindig­ nehéz sorsa volt Magyarországon, de a pro­letárköltőnek különösen keményen kel­lett állnia helyén. József Attilát a sze­gedi egyetem „fura ura“ eltávolíthatta a hallgatók sorából, de mégis a sze­gény, sápadt költőnek lett igaza, ak­i megjósolta magáról: ,„én egész népe­met fogom, nem középiskolás fokon, tanítani!“ Mai szegediek, becsüljük meg nagy költőnk szegedi emlékét és leg­alább egy táblával áldozzunk neki, ha már a legméltóbb követelménynek nem tettünk eleget; tudományegyetemünk róla való elnevezésének! _ Lőkös Zoltán ....... I Dalnoki Veres Lajos köztársaságellenes mozgalmat indított el Több magasabb rangú katonatisztet tartóztattak le (Budapest, december 31.) Budapesti lapérte­sülés sezrint az országosan körö­zött dalnoki Veress Lajos nyugalmazott vezérezredes olyan mozgalom élére ál­ lott, amely a demokratikus államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló mozgalmat szervezett. A magyar állam­rendőrség a leleplezett mozgalommal kapcsolatban több magasállású katonai és­ polgári személy letartóztatását foga­natosította. A nyomozás érdekeire való tekintettel az államvédelmi osztály csak az^.egész összeesküvő front felgöngyö­lítése után ad ki hivatalos jelentést. A Kisgazdapárt alaptalanul támadja a polgármestert az aszály solytotta gazdák adókedvezménye miatt A város gazdasági ügyosztálya válaszol az igaztalan vádaskodásra (Szeged, december 31.) A Szegedi Kis Újság két ízben is tám­adást intézett Szegedi város polgármestere éllen, amelyben felelőssé igyekszik tenni a­ polgármestert, amiért az aszálykárt szenvedett gazdák nem kapták meg az adófizetési kedvezményt. A cikkek sze­rint a Kisgazdapárt írásbeli előterjesz­tést­ tett a polgármesternek, amelyben figyelmeztette, hogy úgy kapásokban, mint kalászosokban Szegeden és kör­nyékén az aszálykár meghaladja az 50 százalékot. A cikk szerint a Kisgazda­párt kérte a polgármestert, hogy ille­tékes tényezőknél tegye meg a jelen­tést, hogy a gazda társadalom megkap­ja az aszálysújtotta­ vidéknek járó ked­vezményt. ' * Dénes Let' polgármester a cikk meg­­jelenése után rögtön elrendelte az ügy­ben a vizsgálatot, mert az elő­terjesztés megtétele a gazdasági ügyosztály feladata. Somogyi Im­re gaz­­dasági tanácsnok részletes jelentést ter­jesztett elő a polgármesternek, amely­ből megállapítást nyern­, hogy a Kis­gazdapárt Szegedi szervezete 1946 szep­tember 18-án beadványban kérte a polgármestert, hogy miután Szegeden és környékén kapásokban az aszálykár meghaladja az 50 százalékos kárt, te­gye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a gazdák megkapják az adóked­vezményt. Személy szerint is meggyő­ződtünk, hogy a Kisgazdapárt előter­jesztésében a kalászosok nem szerepel­nek A gazdasági ügyosztály Bzochem­-eső ms SZERDA, 1947 JANUÁR 1. kedéseket és a hatóságoknak megtette, előterjesztéseit, amelynek alapján a­ szegedi gazdatársadalom meg is kapta az adókedvezményt. Ezen túlmenően a városi gazdasági ügyosztály megkeres­te a gazdasági felügyelőséget­­ a kalászo­sokra vonatkozó szakvélemény adásra. A gazdasági felügyelőség jelentése el­mondja, hogy Szegeden és környékén az aszálykár nem öltött oly mértéket és nem­ érte el azt a százalékot, amely­­n­ek alapján a gazdatársadalom meg­­kaphatná a nagyobb adókedvezményt Eddig szól a jelentés, amelyhez hoz­záfűzni valónk nincs. ® { Panov ezredes újévi üdvözlő távirata Dénes polgármesterhez Dénes Leó elvtárs polgármester Új­év alkalmából üdvözlő táviratot kapott Panoro ezredestől, a Szövetséges Ellen­­­­őrző Bizottság területi megbízottjától. A távirat szövege a következő: Remélem, hogy a magyar és szovjet­ nép közötti jóbaráti viszony az új esz­tendőben még jobb­tmi megerősödik, P­er­nov­ ezredes. IcSlgépet keres Szeredai Cserzy M.­utca 3 Ujszentivánon is megalakult az UFOSz (Szeged, decem­­ber 31.) Az OCSXájjé A. mozgalom keretén belül Görög JMa». kezdeményezésére Ujszentivánon­ak megalakult az újonnan földhözjuttatot­­tak szövetsége (UFOSz). Az alakuló gyűlésen részt vett Perjész László,­­ az MKP nagyszegedi végrehajt­ó bizottsá­gának tagja. Ismertette a szövetkezet, célkitűzéseit és rámutatott­ annak je­lentőségére. A gyűlés, melyen vala­mennyi párt képviseltette magát, részt­vett 120 uj gazda, kimondta a megala­kulást és megválasztotta vezetőségét. A szövetkezet megalakulása körül Balogh, főjegyzőnek is 30k érdeme van. A kukorica új ára (Budapest, december 31.) A közellá­­­tási miniszter új rendelete szerint a­ csöves kukorica ára (a morzsolt kuko­rica) forintban 100 kilónként a Tiszán­túlon a következő: január­ 1-től­ 15-ig 25.35 (32.20), január 16.31-ig 25.50 (32.40). Az ország egész területén január 1-től 15-ig 24.83 (31.58), január 16—31-ig 24.97 (1.77). A fenti áruk 1946 szeptember 1-től az átvétel napjától eltelt időtől a rak­tározási, kezelési és biztosítási díj cí­mén járó­ költségtérítést is magukban foglalják. Vidám, gondtalan derűvel és kacagással fogadjuk és kezdjük az ures kieodőt! A legpompásabb szórakozást nyújt­juk az uj szezon kimagasló nagy ka­tonai operettjével Ignác az ezred kedveic, melynek főszerepét a humorban és mutottatásban egyedül­­álló remek FERNANDE!. . játsza. A film mely az egész vi­lágon óriási sikert aratott, végre Magyarországra M megérkezett 3 annak játszását­ mi szereztük meg Magyaror­szágon elsőbbségi joggal , csak aztán kerül Budapesten a Dé­­esi és Corvin színházak műsorára. Gondtalan lesz újéve ezzel a szi­por­­kázóan szellemes katonai vígjátékkal Ma újév napján 3, 5, 7 órai köznapokon rendesen Va4, V16 és 7 órakor.I Boldog újévet kíván a Belvárosi Mo*J| ■úwamá UUm

Next