Délmagyarország, 1947. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1947-02-01 / 26. szám

' 2 DÉLMAGYARORSZÁG Bobkávéval ■i készült fejes t ü­l­p­ö­k egyedárusítása,­­— Tejestiavenak* kávékrémnek egyaránt alkalmas, Planta» Sámson, krízsfateák eg­yenkivonatok kizárólag vi­szonteladóknak legolcsóbban SZERED­Ai-nái, Cserzy M.­utca 3, és Kárász-u, lü Szeged város köz­gyűlése sürgette az összeesküvőkkel való kérlelhetetlen leszámolást A Magyar Kon­musista Párt vezérszó­noka réstvérelte, tévolírták el Szeged közéletéből az összeeek­vők szellemé ciskéeeit, akik erfed­éfet szítanak munkás és paraszt között . A pártok szónok­ai magukévá tették Dénes Leó polgármesteri jelenlétét (Szeged, január 31.) A város tör­vényhatósági bizottsága pénteken dél­előtt rendes közgyűlést tartott dr. Pálfy György főispán elnöklésével. Napirend előtt dr. Antalffy György elvtári he­lyettes polgármester üdvözölte az egy­éves magyar köztársaságot. Megemlé­kezett a köztársasági eszme első már­tírjairól, Martínovicsékn­ek­, akiknek a magyar nép most szintén elégtételt szolgáltatott a köztársaság skáldál­­ásá­­val, a társadalmi igazságok és a szabad­ság eszméinek magvetőivel szemben. Kifejtette Antalffy helyettes polgár­­mester, hogy a magyar nép a köztársa­sági eszmények törvénybe iktatásával a halott gondolatok és elképzelések végzetes uralmának is véget akart vet­ni Sürgette a most leleplezett összees­küvőkkel való kérlelhetetlen leszámo­lást és javasolta, hogy a törvényható­sági közgyűlés táviratot intézzen a kormányhoz. A jelenlevők egyhan­gú lelkesedéssel fogadták el a távirat szövegét, amely elítéli a köztársaságel­lenes összeesküvést és a város törhetet­­len demokrácia iránti hűségéről bizto­sítja a magyar köztársaságot. A köztársaság üdvözléséhez a Füg­getlen Kisgazdapárt nevében Madarász János csatlakozott. A Magyar Kommu­nista Párt nevében Tombácz Imre elv­iéire nemzetgyűlési képviselő hangsú­lyozta, hogy megvédjü­k a köztársasá­got a kívülről és belülről jövő támadá­­­­sokkal szemben. Külön örömmel üdvö­zölte a szegedi ifjúság 48-as bizottságá­nak megalakítását, amely egyik fő biz­tosítéka annak, hogy a harmadik ma­gyar köztársaság nem kerül a két előb­bi sorsára, mert a magyar nép, élén a magyar ifjúsággal megvédi és­ végleges államformának tartja még. Olejnyik József elvtárs a Szociálde­mokrata Párt, Báb­ori Lajos a Nemzeti Parasztpárt, Kertész Béla­ pedig a Pol­gári Demokrat­a Párt­­ nevében csatlako­zott a köztársaság üdvözléséhez.­­ Dénes Leó elvtárs polgármester ja­vaslatára a közgyűlés egyperces néma felállással áldozott a dorogi bányásze­­rencsétlenség hősi halott munkásai em­lékének. A napirend előtti felszólalások so­rán Császár Balázs (NPP) a tiszántúli parasztság érdekében a Temesvári­ kör­út megjavítását kérte. Nagy Sándor (NPP) a baktói kiskertek főként újgaz­­da- és szegény munkáscsaládjai érdeké­ben két kútkifolyó létesítését, valamint az utak rendbehozását és legalább a­­ fővonalon villany bevezetését kérte. A két felszólalásra Dénes Leó elv­társ polgármester válaszolt, majd felolvasta a múlt évről szóló részletes polgár­­mesteri jelentést a város intézményei­nek működéséről és az elért­ eredmé­nyekről azt célozza kicsiben, amit nagyban ez összeesküvés. Felszólalása végén meleg hangon üdvözölte a város vezet­őségének a pol­gármesteri jelentésben elhangzott ter­veit és ehhez a Magyar Kommunista Párt teljes támogatását ígérte meg. Ki­jelentette azonban, hogy ennek csata­­ úgy lehet sikere, ha a helyi koalícióból éppen úgy, mint a nemzetgyűlésből el­távolítják a nép ellenségeit, a horthysta katonatiszteket és azokat a­ reakciós elemeket, akik zavarra, anarchiára spe­kulálnak. A pártok egyhengúllag csatlakoztak a polgármesteri jelentéshez A Nemzeti Parasztpárt nevében Bá­­thori Lajos fogadta el a polgármester jelentését és különösen örömmel üdvö­zölte annak a sze­gényparasztságot érin­tő részeit. Olejnyik József elviére a Szociálde­mokrata Párt nevében csatlakozott a polgármesteri jelentéshez és különösen az egészséges munkáslakások építésé­­nek szükségességét hangsúlyozta. A Független Kisgazdapárt képvise­letében Madarász János jelentette be csatlakozásukat a jelentéshez és az új­jáépítés szellemében való összefogásra szántotta fel a közgyűlés tagjait Berényi Árpád (MKP) a polgármes­teri jelentésnek ahhoz a részéhez szólt hozzá, amely a Szegeden létesítendő duzzasztóművel foglalkozik. Hangsú­lyozta, hogy ennek megépítése nagy­mértékben segítené elő a mezőgazda­ság továbbfejlesztését.­­Javasolta, írjá­ fel a város a kormányzatnak, hogy ezt a duzzasztóművét a hároméves gazdasá­gi terv keretében építsék meg. Gönczi Pál a Polgári Demokrata Párt nevében őszinte elismerését fejez­­i k­ a város vezetősége által végzett elfogadta a polgármesteri és Elfogadták Olejnyik József indítványát is a beszolgáltatásokra vonatkozó újabb­ rendeletek végrehajtása ügyében, va­lamint dr. Görgényi Gyuláné indítvá­nyát a mentőszolgálat ellátása és a­ tiszti partfürdőnek a dolgozók üdülő és­­egészségvédelmi tömegfürdővé való ki­építése ügyében, továbbá Jenei Sándor­nak a Marx­ téri laktarnyában köz- és magánhivatalok elhelyezését javasló in­dítványát. A Szociáldemokrata Párt in­dítványát, amelyben 100 egészséges munkáslakás építését, javasolják, Ka­tona András melegen üdvözölte a Ma­gyar Kommunista Párt­ nevében. A pénteki közgyűlés a korai délutáni órákban ért véget. A szegedi koaládéból is el kell távoütani a reakciót­ zottak el a tárgyilagosságot ■ nélkülöző támadások a város vezetői ellen. —­ Minden túlzás nélkül mondhat­juk — állapította meg —, hogy ebben a támadó hangban és abban a tevékeny­ségben, amely a Magyar Közösség ré­széről megnyilvánult, egész komoly ha­sonlóságot lehet felfedezni. Ez ugyan­"A polgármesteri jelentéshez az MKP csin Zoltán elvtárs arra, hogy az ól­­részéről Komócsin Zoltán elv­társ szólt múlt év folyamán számtalanszor hang­hozzá. Hangsúlyozta, hogy a most le­leplezett fasiszta összeesküvés tanulsá­­síait szegedi viszonylatban is le kelll vonni. — Az összeesküvőknek és a velük fiaoérkodó uraknak káros befolyása — mondotta — érvényesül a helyi koalí­­ció, a városvezetés, a szegedi pártközi együttműködés szempontjából is. A rendőri szálak ugyan nem vezetnek­­ Szegedre, de a politikai szálak ide is el­vezetnek. A „Magyar Közösség" nyílt nagy titkos hivel Szegeden is ellentétet szitámk, a parasztságot a munkásság ellen uszítják és anarchiát, zűrzavart igyekeznek teremteni. — Szükség van arra — folytatta —, h­o­gy a munkások és a kisgazdapárti parasztok barátságai közötti akadályo­kat eltüntessük a politikai életből Sze­geden is és el kell tüntetni azokat is, akik a két nagy dolgozó réteg között ellentétet szítanak, ahelyett, hogy köze­lebb hoznák őket egymáshoz. Mindez szükséges a pártérdekeken túl Szeged közönségének szempontjából hogy a demokratikus pártok még eredménye­­s­ebben tudjanak dolgozni a város la­­kottságának­ társadalmi, gazdasági és ér Remi felemelése érdekében. Rámutatott a továbbiakban Kor­só-BELVÁROSI MOZITelefon 0—W Szombaton és vasárnap utoljára. Csortos, Somlay pompás magyar vígjátéka Farkas István (MKP) a városi al­tisztek­­ érdekében szólalt fel és­­ köve­telte, hogy legalább a kilencedik fize­tési osztályig léphessenek elő. Bedő Kálmán (MKP) a város faell­á­­tásának biztosítását, a kenyérellátás igazságossága és a burgonyavetőmag idején való beszerzése érdekében for­dult a város vezetőségéhez. Javasolta, hogy már most össze kell irni a tava­szi vetőmagszükségletet, nehogy előfor­duljon, ami tavaly, hogy az Utolsó perc­ben kaptá­k meg a gazdák, sokan pe­dig egyáltalán nem jutottak hozzá. Érintette a növény- és állatvédelmi ak­ciók fontosságát is és kifejtette, hogy minél előbb szükség van a szérumgyá­rak államosítására, mert így olcsóbban juthatnak hozzá ezekhez az anyagok­­hoz a gazdák. Hokvalecz Ist­vánné (MKP) a polgár­­mesteri jelentésnek a tüdővész terjedé­séről szóló részéhez kapcsolódott hozzá. Általános egészségügyi kérdésekkel­ fog­lalkozott s egészséges, világos munkás­­lakások létesítését sürgette. Ezenkívül indítványozta, hogy az iskolákban a szegénysorsú, beteges gyermekek ré­szér­e ne csak ebédet adjanak, hanem uzsonnáztatási akciót is indítsanak meg. Erre a s célra kérjenek nagyobb mennyi­ségű tejport a népjóléti minisztérium­tól. Felszólalása végén bejelentette az MNDSz akcióját a dorogi hősi halott bányászok hozzátartozóinak felsegélye­zésére és támogatást kért a gyűjtőak­ció számára. Virágh István (FKP) a Valéria­ tér rendezését kérte, majd Simon József (MKP) az állami közszolgálatban levők alacsony fizetése és a legutóbbi, szinte A Koransnsifita Párt fontos javaslatai semmit sem érő fizetésrendezés miatt szólalt fel. Papp József (SzDP) a tüze­lőkérdés, az adózás, és a zsírbeszolgál­­tatás terén tapasztalható visszásságok­ra mutatott rá és tett javaslatot ezekre vonatkozóan. Gombkötő Péter (MKP) a közvágóhídon időről-időre csökkenő vágásokat tette szóvá és javasolta, ír­jon fel a város, hogy a szegedi­­ közvá­góhíd nagyobb mennyiségű vágóállatot kapjon. Javasolta a gazdasági vasút szárnyvonalának 10 kilométerrel való meghosszabbítását Kelebia felé. Bari Dezső (MKP) a városi kertészet problé­máit vetette fel, valamint követelte, hogy a külvárosokban is minél előbb vezessék be a villany­vi­l­ágítást. A jk3x gyűlés elfogadta a kisgyűrés yakmasági előterjesztését Az egyes felszólalásokra Dénaa Leó elvtárs polgármester válaszolt külön­­külön, majd sor került a közgyűlés na­pirendjének megvitatására. A társtör­­vényhatóságok és egyéb köriratok is­mertetése után a közgyűlés a kisgyűlés valamennyi előterjesztését elfogadta. Részletre kapható: Gyári új rá­diók — írógép-, rádió-, kerékpár javítását jótál­lás mellett vállalom. Kerékpárgumik, alkatrészek raktára. KELEMEN MÁRTON Kelemen­ utca 11. Irógépkarbantartási vállalat Az MKP Belváros I. szervezete szombaton, este 8 órai kezdettél nagyszabású farsangi PABBAJ SEMMIÉRT TOM MIX-et a fekete bandita Hétfőtől szerdáig. A francia filmgyártás kimagasló filmja: HARRY BAUR d A halás árnyékában (Moszkvai éjszakák) A főszerepekben: Haerr Baar, Rent’ells és P. Richard Wilm előadások kezdete: fél 4, és 7 órakor, és a főszerepben negyed 8 lefon&z&ál­d rendez Berzsenyi­ u. 2 sz. alatti székházában 6 tagú jazz Vacsora, hideg, meleg büffé Tánc re Mindenkit szívesen lát a rendezőség. SZOMBAT, 1847 FEBRUÁR 1, Törvényhatóségi beszámoló kisgyülések­ Február 3-án este 6 órakor a Mar­ia? vendéglőben. Somogyitelep: Február 4-én este 6 órakor II­I. utca (MaDISz székház). Február 6-án este 6 órakor VI. ut­cai iskola. Február 7-én este 6 órakor XIVI. utca. . . i j | Február S-án este 6 órakor Vecaar-­­nyés Vince-vendéglő, Hattyas-sor 41. Előadó Bodó Miklós. Február 6-án este 6 órakor Katóm Mihály-vendéglő, Pásztor-utcai 7b._ Előadó Gombkötő Péter. ,■ Február 10, este 6, Csendes Ferencné. vendéglő, Indóház-tér. Előadó: Gomb­kötő­­ Péter.• Február 11-én este 6, Daróczi Lajos­­vendéglő, Szabadság-tér 2, Előadó: Lakó Antal Modemn rádiók javítása és beazerzése Ssemxaáki Andorrál, Kossuth Lajos-sugárut­ód ÜZLETI KÖNYVEK, papíráruk, irodafelszeralésak­, testöate­­rek, rajzszerek, szalid fénymásoló top­ható a .„CENTRUM'hbafi. Pontos fen, szoífiálás, Szófián véle!, eladás, javítás N­ vgép legelőnyösebben Szenest Irodagép Vállalat Száphenji-jé? ?, Telefon 0—41. A vidék legnagyobb feodagip Impart siMak­ SZÉCHEHÍi FILMSZIHHIZ SZEGED TRiLE­ON: 4rű. Szombat, vasárnap utoljára! fi­les csodalatosabb színes film Bagdadi tolvaj Ezenkívül Budapestül egyidőben a leg­újabb MAFIRT krónika és Fra­cia híradó. Hétfőtől 1 Február 3—5-ig. A legszebb magyar film FEKETE HAJNAL Főszereplők: Lukács Margit, Nagy István és GolI Ben Azonkivü­l Budapestté! egyidőben a legújabb Orosz Hirad­ó és AN­FIRT krónika, léíT Elő a­dasainkat fél 4, fél 6 és 1,­i 8 órakor kezdjük. X. %ÍF‘ Csak 3 napig ! Hétfőtől szerdáig:

Next