Délmagyarország, 1947. március (4. évfolyam, 50-73. szám)

1947-03-01 / 50. szám

S&rntnf nvirdiis 1 HÍREK OffPIAcOQ' • 'Néaimli íis,r.'.lui 2E.j'V 7 órakor: ' 8'ihóaiélet. <• Szédher :Filmszínház: Fél t. fél -ig és­ fél 8 -ótVéker: flöra leltéi drága völgyünk. ............—• Belvárosi­­ MoH: Fül 4. negyed­ G • és 7 órakor: Gélem. Korzó Mozi: Fél 4. negyed 6­ és­­ 7 órakor: Tavasz a Broadwayn­. ■ Muzeum: Nyitva 9-től 5-ig •­­ Somogyi könyvtár: Nyitva 8-tól es­­te 7 óráig. Egyetemi könyvtár- Nyitva 8-tól - este 7-ig. —oOo— Tavcsay Károly, Tisza Lajos-körút 132. .Beniesu Barna, Kálvária-tér 7. Lá­­zár Jenő­, Kieöelsberg-tér 4. Török­ Marton, Csongrádi-sugárut ti. Sel­m­end­ Béla, Somogyitelep IX. u. 480.­ ­o()o­ — Időjárás: Várható időjárás szombaton estig: Élénk, időn­ként viharos szél­, sokfelé eső, ón­os eső­­ havaseső,­­később havazás. Átmene­tileg a hőmérséklet emelkedik, utá­­­na újabb lehűlés valószínű.. — Bucsuest a Belváros I. párt­­s­zervezetibe»,'' A MKP Belváros I.­ szervezete, áthelyezi­ párthelyiségét a Kálvin-tér 6. szám­ alá. Szomba­­t uton este a pártszervezet még a tég helyiségében, Berzsenyi-utca 2. szám aluli bttcsu teaestet rendez melyre mindenkit szívesen «lát a vezetősági — tPedagógusok tanfolyami,». A szegedi­ nevelők továbbképző tan­folyamán, március 1-én (szomba­ton) délután. 3 órai kezdettel az ál­lami Klauzál-gimmnázium­ épületé­ben a­­ következők'tartanak!előadást dr. Martonyi János egyetemi ny. at., tanár a szék­esnT szabadságjogok­­­ írói, Hegedűs Tibor, a Nemze­ti Színház­­ főrendezője a színpad­­szerű­léletről,­ Perjési Károly köz­ségi,­­iparostanön­ciskolai tanár a társadalmi osztályok ki­alakulásá­­ról, az osztályharcról és az osz­­tálynélküli, társadalomról, dr. Tóth László egyetemi ny. r.­­tanár a nemzetiségi kérdésről, arra a nagy érdeklődésre való tekintettel, ami a mű­vészet-szemlélet köréből vett előadást megelőzi, a tanfolyamra fel nem vett pedagógus kar­társak is meghallgathatják­ vendégként az előadást .. .­­A Szabad Szakszervezetek­­ Szakmaközi Munkaközvetítő Hiva­tala, Vár-utca 7...felkéri a mun­kanélküli, kádársegédeket, hogy kedvező munkába helyezésük céljá­ból jelentkezzettek a fenti hivatal­inál, Vár-utca 7 számfalak­.­­­ • — Mi este fél 9 órakor tavaszi szezonnyitó klubvacsora az Ujság­­iróottho­nban Vaszy Viktor és Pó­­cza "Ella tiszteletére. A szegedi kompnál elfogtak egy menekülő sváb családot. Csü­törtökön a késő esti (órákban) a sze­gedi kompnál szolgálatot téljesztő­­ rendőr igazolásra szólított fel egy feltűnően­­ viselkedő házaspárt, a­mely­­ több­ csomaggal és három gyermekkel kívánt átkelni a Ti­szán. Az igazoltatásnál kiderült hogy Kock Ferenc sváb és család­ja a háború idején­ elmenekült Ro­mániából nyugatra és ugy látszik hogy nem lehet tiszta a lelkiisme­rete­, mert nyugatról való vissza­térése után családjával együtt Ma­gyarországra szökött és­­ Szegeden ■ keresztül Gráfba igyekezett, ahol , úgy látszik szívesen látják a svábo­kat. A rendőrség őrizetbe vette az egész családot Kihallgatásuk után átki­sérik őket az államügyészség­re. " ' • " Tagjainkat felkérjük a hátra­lék befizetésére. Lakásváltozásokat is jelentsék, hogy a pénzbeszedőnk tagjainkat felkereshesse. Ui. tagok felvétele­,­ tagdíjak befizetése és be­jelentések a hivatalos órák alatt minden "Szombaton — ünnep ki­vételével — délután 3—4 órakor lehetséges. Szegedi I. Hadastyán Önsegélyző Egylet, Tömör­kén­y­ u. 10. szám, * D­f;LM AGL’^RORSZLG Rablógyilk­osság egy szeged környéki tanyán Fejszével szétverték egy gargonyai parasztasszony fejét . (Szeged, február 28.) Pénteken délben a felsőközponti rendőrőrs­ről jelentették a­ szegedi rendőr­ség bűnügyi osztályának, h­ogy Gar­­gonyán borzalmas­ gyilkosság Tör­tént az éjszaka. Az áldozat özv. Dékány Pálné helybeli lakos, akit a reggeli órákban holtan találtak a búzában. A holttest fejét fejszé­vel verte­­ szét a gyilkos. A dél­utáni órákban a­ bűnügyi osztály nyomozói kiszálltak a helyszínre és megkezdték a nyomozást a tet­tes kézrekerülésére. Valószínű, hogy az özvegyasszony rablógyilkosság áldozata lett. A Kisgazdapárt újabb nyilatkozatra és tisztogatásra­ készül A Kisgazdapártnak komoly politikai biztosítékot kell nyújtani hogy a pártközi megbékélést folytathassák (Budapest február 28.) Lapunk legutóbbi számában beszámoltunk a Kisgazdapárt kezdeményezésé­ről, amely szerint a Kisgazdapárt igyekszik magát koalícióképesebbé tenni.­­ Nagy Ferenc miniszterelnök a Kisgazdapárt vezető­ személyiségei­vel pénteken délelőtt összeült,hogy megszövegezzék a Kisgazdapárt leg­újabb nyilatkozatát. A deklaráció minden valószínűség szerint szom­baton délelőtt kerül nyilvános­ságra. Budapesti lapértesülés szerint Dobi Istvánnak, „a Kisgazdapárt legdemokratikusabb politikusának nagy szerepe lesz a pártban. Több személyi változás történt a Kisgaz­dapártban. B. Ihícz Lajos, a kis-SZOMBATON ESTE Olcsó ételek. — Italok, gazdaifjuság vezére lemondott, a kisgazdapárti hétfői Réggé) felelős szerkesztőjét is leváltották. Hír sze­rint a további lépés az lesz, hogy a Független Kisgazdapárt politikai bizottságának több tagja rövidesen lemond. A Baloldali B­okk politikai ga­ranciákat kíván a későbbi megál­lapodások megtartására és a Kis­gazdapárt­­ deklarációjából kel­­l tűnnie, hogy ezek a garanciák meg­vannak-e. A­­ tárgyalások megindu­lása és eredményessége elsősorban a Kisgazdapárt­­ megnyilatkozása­inak hangján és tartalmán múlik. Amennyiben a megnyilatkozás meg fog felelni a baloldali pártoknak úgy a­ pártközi értekezlet már va­sárnap összeül. ORLOV BRIGITTA nyitom meg újonnan átalakítva kávéház, étterem és sönlésemet — jijiahkávé. — Cyti «jazz. éneiP. "Egész nap meleg zónák R­A­F­F­A­Y-éterem és kávéház Kovács Béla már mint földmivelésügyi miniszter is a hetes bizottság szellemében dolgozott Sorozatosan adta vissza a nagybirtokosoknak a ipari üzemeket főgazdasági vesszövetkezeteknek jutta­tta. Ko­vács Béla minisztersége alatt so­rozatosan jöttek ki mentesítések amelyek a nagybirtokosoknak kü­lönböző ürügyek alatt visszaitél­­ték a földm­űves szövetkezeteket megillető üzemeket. A mentesíté­­sek listáját elkészítettük és azok­nak átvizsgálása folyamatban van. Olyan nagybirtokosok és iparmág­nások is szerepelnek ezen a listán, akiknek nevével az összeesküvés­sel kapcsolatban is taláa­koztunk. A mentesítási­ határozatok kibocsá­tása idején érthetetlen volt előt­tünk a földművelésügyi miniszté­rium népi demokráciaellenes eljá­rása, most azonban világosság de­rült a helyzetre.« (Szeged, február 28.) Kovács Bé­lával kapcsolatban érdekes adato­kat kaptunk Balla Ferenc elv­társ­tól, a Földművesszövetkezetek Or­szágos Központjának főmérnöké­től. Balla e­vtárs a következőket mondotta:­­ »A FOK-ban, amely a földhöz­­juttatottak­ legfelsőbb *­gazdasági szerve és amelyhez közel 2000 tag­­szövetkezet és körülbelül 180 üzem tartozik, összeállították azoknak a földh­özjuttatottak elleni cse­­k­ményeknek a jegyzékét, amelyek Kovács Béla földművelésügyi mi­niszterség­e alatt történtek. Tudvalevőleg a földreformtör­­vény azokat a mezőgazdasági ipari üzemeket, amelyek szervesen­­ a nagybirtokhoz tartoztak, a földmü­t felmentették. A népbíróság Kozma-tanácsa­ pénteken tárgyal­ta­ a népellenes bűnökkel vádolt Rácz Jenő" szegedi lakos" ügyét. Mi­vel a tanúvallomások nem erősítet­ték meg a vádat, a népbíróság fel­mentő ítéletet hozott. — Most vegyen aranyat, brili­áns ékszert, most olcsón vásárol­hat szebbnél-szebb tárgyakat Müt­­hoffernél, Széchenyi­ tér 9. Javítá­sok felelősséggel.­— A Polgári Demokrata Párt 1-én, szombaton 5 órakor pártna­pot tart. — Kulturelőadás Újsomogyitele­­pen. A Magyar Kommunista Párt ujsomogyitelepi szervezete márci­us 2-án,­­vasárnap délután 5 órai kezdettel kulturelőadást rendez az ujsomogyitelepi iskolában. Színre kerül két 1 felvonásos vígjáték, közben egy budapesti énekművész vendégszerepel. Előadás után­ tánc bü­ffé. Mindenkit szeretettel vár a rendezőség. — Paplanok legszebben készül­nek Soósné paplanüzemében. Deák Ferenc­ utca 2. — Műsoros est. A felsővárosi MKP március 2-án délután 0 .óra­kor műsoros kulturestet rendez a Római­ körút 23. szám alatti párt­házban. Mindenkit szeretettel vár a rendezőség. — A Dolgozók Kereskedelmi Középiskolájának megnyitása 1. évi március hó 1-én­ délután 4 óra­ 1 kor lesz az állami kereskedelmi­­ középiskolában (Kazinczy­ utca 1.). Beiratás február 28-án délután 4- től 6-ig és március 1-én d­élelőtt 8-tól 12-ig az iskola igazgatói iro­dájában. A felvételhez a követ­kező okmányok szükségesek: a)s )születési anyakönyvi kivonat, b) utolsó iskolai bizonyítvány,­­c) er­kölcsi bizonyítvány, d) politikai megbízhatósági bizonyítvány (iga­zolási határozat, rendőrhatósági bizonyítvány, vagy szakszervezeti igazolás). — Műsoros est. A gyufagyár kul­­turgárdája március 1-én, szomba­ton este 7 órakor műsoros estet rendez a gygr­ kultúrtermében vár mindenkit melyre szeretettel a rendezőség. mm«« 3 AitATA­V /HAU keddtől a BELVÁROSIBA Bebrits Lajos államtitkár részt vett az MHP vasutas összaktiva ülésén Szeged, február 28.­. Csütörtökön délelőtt 9 órai kezdettel a MÁV üz­­letvezetőség szegedi MKP üzemi pártszervezete a Róka­ utcai szék­házban * összaktiva értekezletet tar­tott. ■ i Az értekezleten részt vett Bebrits Lajos közlekedésügyi államtitkár elv­társ, aki két és félórás beszéd­ben ismertette a kül- és belpoliti­kai helyzetet,, majd­­ rátért a vas­utasok hősies munkájának méltatá­­­sára,­ amellyel a szokatlanul szigo­rú tél folyamán korlátozás nélkül fenntartotta az egész ország terü­letén „a személy- és áruforgalmat Befejezésül a MKP hároméves gazdasági tervével foglalkozott s azt ismertetve utat mutatot­, mi a vasutassá” k­­ötelessége a három­éves terv elindítása és sikeres vég­rehajtása körül. A területi vezetőség tagjai­ és szá­mos felszólalás után az aktíva ér­tekezlet egyhangú határozatot Iko­­ított, melyben a köztársaság felfor­gatására és a demokrácia megdön­tésére irányuló összeesküvésben részesekkel szemben a szegedi vas­ut­ass­"^ ji törvény teljes­ szigorának alkalmazását követeli származás rang­­­ s hivatali álláson való tekin­tet nélkül. • Az összaktiva ülés az Interna­­cionálé eléneklésével ért véget. Bebrits Lajos államtitkár elvtárs ugyancsak csütörtökön délután 3 órakor, a szakszervezet Kálvária­­utca 10. szám alatti székházában több száz vasutas alkalmazott rész­vételével vasutas üzemi nagygyű­lést tartott. A belpolitikai heyzet ismertetése után az összvasutasság problémáiról s azo­k mikénti­ meg­oldásáról tartott érdekes beszédet melyet a hallgatóság nagy tetszés­nyilvánítása kísért. fl­város üzemi munkásait is be kell vonni a státusba (Szeged, február 28.) Dénes Leó­­ polgármester csütörtökön Buda­pesten járt dr. Antalffy­­ György­­ polgármesterrel, Róna Béla pénz­ügyi tanácsnokkal és Csikós Jenő főszám­vevővel. Ez­­ alkalommal a belügyminisztériumban részletesen megtárgyalták a szegedi státusren­dezés kérdését. A város vezetősé­ge még a pétistázások után készí­­tett erre vonatkozóan tervezeteit és ezt felküldte a belügyminisztéri­umba. A tervezet részletes, szemé­lyes megbeszélésére­­ azonban csak most került sor. A tárgyalások si­kerre is vezetett és elfogadták a beadott­­ státustervet. A végleges státust még nem tudták megállapí­tani. A közeljövőben ugyanis­ a bel­ügyminiszter üzemi ügátusrendele­­tet készül­t kiadni, hogy az üzemi munkásság is státusba kerüljön. A jövő héten ezért valószínűen ismét felutaznak Budapestre,­­hogy vég­legesen megbeszéljék az ügyet és összegezzék az eddigi jegyzőköny­veket. A belügyminiszternek egyébként az az elgondolása, hogy­ a városnál ne legyenek szerződéses alkalma­­zottak,h­anem­ minden közalkalma­zott ugyanolyan jogokkal rendel­kezzék. «««««♦«« — A legszebb 10« magyar nótát játsza Süld Dezső és cigányzene­­kara szombaton este a Tom­bácz­­étteremben. Választékos konyha, mérsékelt árak. VágiHovat magas áron veszek vagy haj­­tóért cserélek. — Tíltott csacsikus kaphatói Omito 2 Z í S IV á a Tábor utcai lók­uscsarnok

Next